[zaloguj się]

GROD (241) sb m

grod (228), Grad (10) [w funkcji n-loc], hrod (1), hrad (1), horod (1); horod LibLeg; grod : grad : hrod : hrad BielKron (10 : 10 : – : 1), StryjKron (1 : – : 1 : –).

gród, grod-. ◊ gråd, grad-.

Fleksja
sg pl
N gród grody
G grodu, groda grodów
D grodowi horod(o)m
A gród grody
I grod(e)m grodami, grody
L grodzie grodziéch

sg N gród (29).G grodu (81), groda [n-pers i n-loc] (4); -u -a BielKron (1 : 3), SarnStat (40:1).D grodowi (1).A gród (19).I grod(e)m (4).L grodzie (45).pl N grody (6).G grodów (10); -ów SarnStat (4), -ow (1) OpecŻyw, -(o)w (5).D horod(o)m (1).A grody (26).I grodami SarnStat (3), grody (1) MiechGlab.L grodziéch (11); -éch (5), -(e)ch (6).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Zamek, pałac, dwór; miasto powstałe wokół zamku; warownia, twierdza; castrum Mymer1, Calep, Cn; arx Mymer1; conciliabulum Cn (72): Panna Maria s tych ſkarbow niekupowala folwarkow/ mlynow/ grodow/ anij odzieniá drogiego OpecŻyw 25; Arx. Schlos. Grod. Zamek. Mymer1 5v, 12; BielŻyw 144; Potym Tatarzy ze wſchodu przyciągnąwſzy wſzytki pogładzili y miaſta poburzyli z grody MiechGlab 40, 6, 59; BierRozm 13; KromRozm III N7v; A wierz mi że to zacni w tym grodzye dworzánie RejWiz 74, 74 marg, 161, Cc5; Ten Mnáthá kazał zmurowáć zamek ná Swińſkiey gorze/ ktory dziś zową Praſki hrad BielKron 321, 277v, 324, 330; SienLek 34v; Albo puść ná nie ſtrzelbę/ dziáłá/ árkabuzy/ Będzieſz gonił po leſie ony Gáłáguzy. W grodziech ſwoie obrony/ wſzyſtki pokłádáią BielSat M4 [idem BielSjem 34]; KochPs 70, 200; StryjKron 602;Y Mauſolaea/ y AEgiptſkié grody Oſtátniéy ſmierći próżné być niemogą KochFr 38; Gdźie ná ſkále Smokorodney mátká Polſkich grodow/ Grunt Sármátſkich narodow. KlonŻal B4v; BielSjem 34; ActReg 144, 181; Castrum — Grod, omurowane miaſteczko. Calep 170b; Ten pożegnawſzy ſwe Filáńdſkie grody/ Y obłápione wodámi narody/ Ná Thron dźiádowſki ſzcżeśliwie wſtępuie GrochKal 21, 19; KmitaSpit A3v; CzahTr [D]v; KlonFlis D, D2v, F4v, Gv.

W połączeniach szeregowych (10): BierEz P4; Prot D3; KochPieś 5; KochProp 7; y ku Króleſtwu Polſkiemu [...] ze wſzyſtkiémi y zoſobná káżdémi iéy Grodámi/ Zamkámi/ Miáſty/ Miáſteczki/ Wśiámi/ Ziemiámi/ Powiáty/ [...] w część/ w właſność/ y w Tytuł Koronny przywrácamy SarnStat 1058 [idem] 1038, 1039, 1059, 1187, 1189.

W charakterystycznych połączeniach: grod drzewiany, egipski, filańdski, kartagiński, mocny, mytny, niedobyty (4), piękny, pograniczny, polski, praski (2), sumeński, syjoński, szalony (2), wesoły, wymurowany, wysoki (4).

Wyrażenie: peryfr. »judaszowy grod« = siedlisko kłamstwa i oszustwa (2): Pátrzay/ iákoby to ſzpetna y mierźiona Rzecżpoſpolita byłá y miáſto bárzo nieporządne/ ktoreby mogł ſłuſznie názwáć Iudaſzowym grodem/ ieſliby ſię ták w nim dźiáło iákom powiedźiał. KlonWor **3v, 4.
Szeregi: »miasto, (i, ani, albo) grod« = civitas, urbs PolAnt [szyk 8 : 2] (10): Nie pomogąć miáſtá grody/ W ktorych niemáſz wnętrzney zgody BierEz I4, R2; BierRozm 10; horodom y myaſtam Metropolytham y wladikam, Czernczom y Belczom Boyarom y myeſzczanom, y wſyemv poſpolſtwv Iawno nyech bedzie. ysz my thim naſchim lyſthem yawno czinym. LibLeg 10/95; Prot B4; HistRzym 7v; BielSpr 61; BudBib Ier 49/25; KochPieś 31; KlonWor 30. [Ponadto w połączeniach szeregowych 10 r.].

»pałac, grod« (1): MArmurowe páłace/ wymurowáne Grody/ więc włośći/ klucże y páńſtwá [...] zoſtawmy onym ktorzy cudzemi rękomá wſzytko ſpráwowáć zwykli GostGospPon 168.

Przen (12):
a) Niebo (10): RejWiz 116v; Wieſz że ſzcżęſcie s tego grodu/ Czo ieſt ſpráwion Pánu Bogu. RejZwierc 232v.
Wyrażenia: »niebieski grod« [szyk 4:1] (5): A kogo tym obdárzą z niebyeſkiego grodu/ Iuż then ſławy popráwi/ poſláchći y rodu. RejWiz 98v, 100v; RejZwierc 62v, 86v, 138.

»wysoki grod« (3): RejKup H; Tá ſpráwiedliwość z wyſokiego grodu/ Wyſzłá iáko bláſk co ieſt ſpráwion Bogu. RejZwierc 212, 239v.

b) Jaskinia (1): Wroćił ſię tedy názad/ ożáłował ſzkody: Minął gorę Auentyn Kákuſowe grody. KlonWor 23.
c) Żeremia bobrowe (1): Rybogony Bobr gdy ná brzegu wody/ Buduie przętrá y oſobne grody/ Z olſzyny ſobie cżyni indermáchy/ Y dźiwne gmáchy. KlonFlis E3v.
a. Urząd starosty grodzkiego (1): Niewiecie iż nam z grodu korcá vmnieyſzyli RejZwierz 102.
2. Jeden z sądów ziemskiego prawa polskiego, powołany w zasadzie do sądzenia szlachty nieosiadłej. Ziemianin podlegał mu jedynie w wypadku oskarżenia go o przestępstwo wymagające natychmiastowej represji ze strony wladzy państwowej, tzn. o przestępstwo dotyczące czterech artykułów starościńskich (podpalenie, napad na dom, rabunek na drodze publicznej, zgwałcenie). Niekiedyurząd grodzki, prowadzący księgi grodzkie, do których wpisywano między innymi umowy wieczyste dotyczące nieruchomości (dotychczasowa domena sądów ziemskich); castrum JanStat (142): RejRozpr F2; Acż prawdá ieſli ſie źle záchowaſz w goſpodzye/ Tám cie więc oſzácuią gdy będzyeſz ná grodzye. A wierę thám zápłáćiſz y nocleg y myto RejWiz 105; UstPraw H3v, H4, K2v [3 r.]; BielSat C4; BielRozm 22; Toczyłá ſię actio czás niemáły/ á reus ná żaden pozew nie ſtáwał/ áż od źiemſtwá do grodu prżyſzło. GórnRozm H, F2, F2v; ActReg 18; á tego Stároſtá o ſzkody oné/ iáko o ieden Artykuł do Grodu należący [quam pro articulo Castrensi JanStat 725] między cztérzémá w práwie opiſánym ſądźić moc będźie miał SarnStat 906; DZIEWIĄTE KSIĘGI PRAWA GRODZKIEGO: KĘDY OPISAWSZY PERSONY GRODOWI NALEZĄCE, WYLICZAIĄ SIE CZTERZY VRZĘDY STAROSCIE PRZEDNIEYSZE SarnStat 479; ZA prośbą Poſłów źiemie Nurſkiéy/ dáiemy Gród Kámienieckiému powiátowi w Kámieńcu SarnStat 486 [idem 741] 118 [2 r.], 346, 355, 362, 392 (66).

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej (14): isz tesz thą vgodą ma zessnacz y zapissacz v Grodu Cirskiego ZapWar 1548 nr 2668; Siérádzki gród do Piotrkowá iáko, y kiedy przenieśiony. SarnStat 485, 485 [2 r.], 486 [2 r.], 540, 739, 741 (13).

W charakterystycznych połączeniach: grod dawać (3), dzierżeć (5); do grodu iść, pojechać (2), puścić, stawić (2); u grodu zapisać; na grodzie być; w grodzie odpowiadać (odpowiedać) (2), respondować (2), stawić, świadczyć.

Zwroty: »odsyłać (a. odesłać), odesłan, odesłanie do grodu« [szyk zmienny] (3:2:1): UstPraw A3, A4; Poborce téż o nievczynienié liczby doſtátecznéy, o retentá, odsyła do Grodu SarnStat 419; EXEKVCIA Od ſądów Królewſkich Séymowych zá odeſłániém do Grodu iáko idźie, śiłá znaydźieſz w kśięgách piérwſzych wysſzéy. SarnStat 542, 226, 543.

»poz(y)wać (a. przyzwać), pozwan(y) do grodu« [szyk zmienny] (13 : 8): winien będzie ten komu ie dádzą przyzwáć ſtronę do Grodu kiedy ma tákowe podnieśienie obwołáć UstPraw Kv, Bv, E, Fv, K2v, K3; WerGośc 224; GórnRozm G4, H; o którą przed Królá Iego M. álbo do Grodu máią bydź pozwáni [pro qua ad Regiam Maiestatem, seu officium Castrensis citari debent JanStat 1053] SarnStat 292, 394, 432, 433 [2 r.], 514, 525 (12).

»w grodzie stać [= stawić się]« (2): Kogo pozową ku brániu pieniędzy z zaſtáwy/ táki winien w grodzye ſtać/ á pieniądze bráć/ y z zaſtáwy zſtąpić. UstPraw H4v; SarnStat 1149.

Wyrażenie: »grod wieczny« = posiadający prawo dokonywania wpisów wieczystych (5): A Grody wieczné w Wárſzáwie/ w Czérſku/ áby były vchwałą Séymu ninieyſzégo/ poſtánawiamy. SarnStat 738, 744, 747, 760, 1199.
Szeregi: »sąd albo (i) grod« (3): A od tákowéy ſpráwy nie ma ſąd álbo Grod przyimowáć ruſzenia álbo áppelláciiéy/ iáko od rzeczy przez przywileie y Státutá Koronné oſądzonéy. SarnStat 391 [idem] 402, 1301.

»grod albo trybunał« [szyk 1 : 1] (2): A impoſſeſſionatus táki w Grodźie álbo ná Trybunale ma reſpondowáć SarnStat 239, 436. [Ponadto przy innym szeregu 1 r.].

»urząd i grod« [szyk 2 : 1] (3): Sądy Ziemſkié y Grodzkié/ iuridyki Grodzkié/ nie máią ſie odpráwowáć w żadnym vrzędźie y w Grodźie po dokończeniu Séymu Wálnégo Koronnégo/ in arctiori tempore iedno po dwu niedźiél. SarnStat 527 [idem] 721, 854.

»ziemstwo, (albo, i) grod« [szyk 6 : 1] (7): áby ták młodſzy przyuczył ſie ſtylum Cancellarie, gdy będą od ſwych ſápientów z inſtructiámi posyłáni do Grodu, álbo do Ziemſtwá raz y kilká SarnStat 5v; Sámi podpiſuią Piſárze w Ziemſtwie, w Grodźie Stároſtowie. SarnStat 816, 854, 855, 869, 1150.

W przen (2): Práwem też málo [!] wygraſz/ Aduerſarz twoy duży/ Hoynie każe nálewáć/ káżdy mu rad ſłuży. Nie pomożeć to żeś ieſt zacnego narodu/ Drabow niemaſz ni Zbroie/ nie dobędźieſz Grodu. Prot Bv; RejAp 163v.
Przen: Sąd ostateczny (3): Chryſtus Appellowacż dopuſſcża [...] A tak yuż day pokoy Bogu [!] Wſſakos odeſlan do Grodu A to tam teżmaṡ Staroſte Alie wierz mi żecż dá chłoſte RejKup ee6; RejZwierc 244.
Zwrot: »do grodu stanąć« (1): Do ktorego grodu/ ábyś ty będąc dobrym ſędźią/ nic ſię nie boiąc weſpołek z námi ſtánął/ tegoć vprzeymem ſercem życżymy. GrzegRóżn A3.
3. Archiwum; archivum, grammatophylacium, tabularium Calep (4): Archiotae – Sprawci nad grodem. Calep 90a; Tabularium ‒ Grod gdżie zapiſzi chowaią. Calep 1044a, 90a, 462a.
4. n-loc (22):
Zestawienia: »Biały Grod« (1): drudzi też po polach Sarmatiey Europſkiey leżąc przy Białym iezierze y przy morzu pontſkim, aż do Białego grodu trzymaią. MiechGlab 72.

»Czarny Grod« (1): yz to v k m. zawsche bilo a to poczawſchi od Horodzyſcza czarnego grodv po przek poyallikv az do pol Telygolſkiego y yezyora LibLeg 11/78v.

»Dziesiąci Grodow Ziemia« (1): DECAPOLIS – Dzieſiąci grodow zemia. Calep 289b.

»Iwanow(y) Grod« (2): Ieſth Pleſzkow od Nowogrodá ná zachod ſłońcá trzydźieſći y ſzeſć mil/ od Iwánowego grodá cżterdźieſći BielKron 432v, 432v.

»Kasimow Grod« (2): then Mſzcżonek Okká rzeká w koło obiegłá nád ktorą ty miáſtecżká/ Worocyn/ Colugá/ Cżyrpach/ Corſyrá/ Kolmá/ Rezan/ Cáśimowgrod BielKron 431, 430v.

»Stary Grod« (1): Potym ſie obroćili przećiw Komorowſkiemu Polakowi/ pod ktorym wzyęli zamki/ Rozemberk/ Hradek/ Zábiniec/ Stárygrod BielKron 395v.

»Swaty Grad« (10): Potym obległ Swátygrad zamek ná wyſokiey ſkále BielKron 243v; puſtoſzyli kráiny Tureckie około Swátygrádá BielKron 244; thakież iego rycerze drapieżni nigdyby iey nam nieſtrzymáli/ pámiętáiąc cozmy im pod Swáthym grádem pocżynili BielKron 248v, 243v marg, 244, 247 [2 r.], 248 marg, 249 [2 r.].

»Szary Grod« (1): Ták y v nas od Tátárów kiedyby ieden Márchio Nieſtrowy był, kędy Szárygród SarnStat 131.

»Świni Grod« (1): Zoſthawił Wolodor dwu ſynu po ſobie/ Włodzimirzá/ kthoremu dał Swinigrod BielKron 353.

»Wielki Hrod« (1): Támże nawyzſzy Woiewodá Połocki Kniáź Piotr Soyſki od chłopá ſiekierą zábity poległ [...]. Y Siemion Waſilewic y Iakow Lew/ [...] Mikitá Romanowic Odoiewſki/ Woiewodá wielkiego Hrodu StryjKron 772.

»Zeleny Grod« (1): áby wroćił ty zamki w Ráſcyey/ Gołubiec/ [...] Zelenygrod BielKron 389v.

5. n-pers (1):
Zestawienie: Ná któréy rzeczy świádectwo [...] Kśiążąt niżéy nápiſánych [...] temu liſtu pieczęći ſą záwieſzoné. [...] Piotrá Odrowąſá Podolſkiégo/ Stániſłáwá Grodá z Rzeńſká Płotckiégo SarnStat 1082.

Synonimy: 1. dwor, miasto, pałac, zamek; 2. sąd, trybunał, urząd; 3. kancelaryja, konsystorz.

Cf DWUGRODNY, GRODODZIERŻCA, GRODODZIRŻA, GRODZIEC, GRODZTWO

MM