[zaloguj się]

OBEŻREĆ SIĘ (6) vb pf

sie (5), się (1).

o jasne; w formach praet a jasne.

Fleksja
praet
sg
3 m obżarł się
conditionalis
sg
3 f by się obżarła

praet 3 sg m obżarł się (1).con 3 sg f by się obżarła (1).part praet act obżarszy się (3) RejAp, RejPos, CzechRozm, obżarwszy się (1) WerGośc.

stp: obeżrzec się, Cn brak, Linde XVI(XVIII) w.

Zjeść lub wypić zbyt dużo; objeść się, upić się (6): Onustus cibo atque vino, Obżárł y opił ſie. Mącz 264a; tákie Pan zowie pſy niewſtydliwemi/ ktorzy tylko leżą obżárſzy ſie/ á nie przeſtrzegáią trzody ſwoiey RejPos 84v; Ktorego błędu nie ieſt też wolna Wielkonocna oná pioſnká/ ktorą chłopſtwo obżárſzy ſie kárcżmie/ tákże żacy y báby całymi gębámi ſpiewáią: iż też Chriſtus wſtał z martwych CzechRozm 157v.
Zwrot: »jako świnia obeżreć się [czego]« (1): Pan Bóg płáći opilcy káżdemu [...] ponieważechmy ſię też ſámi doſyć temu przyſlucháli/ y ocżymá ſwemi przypátrzyli/ że nie tylko iáko świnie bráhi obżárwſzy ſię/ márnie y nikcżemnie z tego świátá ſchodźili WerGośc 232.
W przen (2): bo przydą cżáſy iákoż máło potym vſlyſzymy/ iż tá nieſláchetna ſzáráńcża thákież náſkákawſzy ſie á obżárſzy ſie márnie iáko y oná poginąć á zátrácona być muśi. RejAp 78v; Tákżeć też thá nienáſycona náturá náſzá/ bá by ſie nabárziey obżárłá/ bá byś iey pełno nátkał wſzytki kąty/ rzućże iey iedno ſztukę cżego łákomego/ vyzrzyſz ieſlić iey z ochotą wielką łápáć nie będzie. RejZwierc 104v.

Synonimy: natkać się, obetkać się, objeść się, zatkać się.

Formacje współrdzenne cf ŻREĆ.

Cf 1. OBŻARCIE, OBŻARCIE SIĘ, OBŻARŁY, OBŻARTY, OŻREĆ SIĘ

AS