[zaloguj się]

CZARNOKSIĘSKI (32) ai

-a- (27), -å- (2); -a- : -å- Mącz (3 : 2); o jasne.

Fleksja
sg
mNczarnoksięski fNczarnoksięskå nNczarnoksięski(e)
G Gczarnoksięski(e)j G
A Aczarnoksięską Aczarnoksięski(e)
I Iczarnoksięską Iczarnoksięskim
pl
N subst czarnoksięski(e)
G czarnoksięskich
D czarnoksięskim
A subst czarnoksięski(e)
I f czarnoksięskimi, czarnoksięski(e)[mi]
L czarnoksięskich

sg m N czarnoksięski (2).f N czarnoksięskå (1).G czarnoksięski(e)j (3).A czarnoksięską (2).I czarnoksięską (4).n N czarnoksięski(e) (1).A czarnoksięski(e) (1).I czarnoksięskim (1).pl N subst czarnoksięski(e) (4).G czarnoksięskich (3).D czarnoksięskim (1).A subst czarnoksięski(e) (4). I f czarnoksięskimi (3) StryjKron, WujNT (2), czarnoksięski(e)[mi] (1) BielKron.L czarnoksięskich (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII(XVIII) w.

Czarodziejski, magiczny, związany z czarnoksięstwem; magicus Mącz, Calep, Cn (32): Mącz 442b; Cżárnokśięſkie omamienie niewiáſtę w klacżę obłndnie obroćiło. SkarŻyw 35 marg; Tákli też reliquiámi Papieſkimi y exorcizmámi ábo záklinánim Cżárnokśięſkim cżárty wyganiáli? CzechEp 363; Calep 630a; PowodPr 33.
Wyrażenia: »czarnoksięskie czary« (1): a trzymáiąc w ręku laskę moſiądzową/ tám przez cżárnoxięskie cżáry diabłow wzywał HistAl A.

»księgi czarnoksięskie« (5): Piſze Auguſtyn s. iż było wyorano ſkrzynię s kſięgámi iego cżárnokſięſkie [!]/ v kościołá Ianuſowego BielKron 101; Bo to był dawny zwyczay/ kśięgi cżárnokśięſkie iáko y haeretyckie palić. WujNT 478, 478 [2 r.], Zzzzz4.

»nauka czarnoksięska« = magia Mącz, Cn; dardaniae artes, magica praestigia Mącz; ars magica, magice Cn [szyk 10 : 8] (18): FalZioł IV 57c; Anektanáb tedy przez cżarnokxięską náukę przemienił ſie w ſmoká HistAl A5v, A, H2; GroicPorz 14v; Cżárnokſięſką náukę theż obá vmieli. RejWiz 126v; Mącz 78a, 204a [2 r.]; GórnDworz T5v; HistRzym 48v; S tą Wiárą odpądzam od śiebie ſzátáná/ báłwochwálſtwo/ náuki cżárnokśięſkie BiałKat 73v; StryjKron 6, 370; CzechEp [412]; WujNT 426 marg [2 r.], 476 marg.

»czarnoksięska(-ie) sztuka, rzemiosło« (1 : 1): nie miáłáś ná kim inſzym ſwey cżárnokśięſkiey ſztuki wypráwić? SkarŻyw 69; Skuśił go potym Cżárt/ domowe iemu dobre mienie/ y ono oycowſkie Cżárnokśięſkie rzemioſło/ ná pámięć przywodząc SkarŻyw 74.

Szeregi: »czarnoksięski, (i) czarowniczy« = magicus Mącz [szyk 1 : 1] (2): Mącz 204a; Cham obierał ſie około nauk Czárnoxięſkich y Czárownicych/ dla czego był názwan Zoroaſtes StryjKron 6.

»czarnoksięska nauka albo czary« (1): Czwarta/ Ieſliby ſye około Czárnokſyęſkiey náuki álbo Czárow obierał. GroicPorz 14v.

Synonimy: czarowniczy, czarowny, guślny, gwiazdarski, kuglarski, praktykarski, wieszczy.

Cf CZARNOKSIĘŻNICY, CZARNOKSIĘŻNY

ZZa