[zaloguj się]

CZAROWNICZY (8) ai

czarowniczy (6), czarownicy (2); czarowniczy Mącz (3), CzechEp, ReszPrz, SkarKaz; czarownicy StryjKron (2).

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNczarowniczy fNczarowniczå nN
I I Iczarowniczym
pl
N subst czarownicz(e)
G czarowniczych

sg m N czarowniczy (2) [w tym: -i (1)].f N czarowniczå (1).n I czarowniczym (1).pl N subst czarownicz(e) (2).G czarowniczych (2).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Czarodziejski, magiczny, związany z czarami; magicus, veneficus Mącz, Cn (8): Mącz 479d; CzechEp 166; Wſzyſtkie Vota, álbo obietnice wſzyſtkie/ nie tylko ſą nie potrzebne/ głupie/ niepodobne/ ále też bezbożne/ Pogáńſkie/ żydowſkie/ potępione/ błędne/ Dyabelſkie/ cżárownicże/ odſzcżepieńcże/ przećiwne wſzyſtkim świętym. ReszPrz 60; Wymyſły to y zdrády ſzátáńſkie czárownicze. SkarKaz 518a.
Wyrażenia: »czarownicza nauka« (1): Magice, Czáry/ czárownicza nauká. Mącz 204a.

»zaklinanie czarownice« (1): y wnętrznośći z członkiem męſkim z niego wytárgnąwſzy/ w ſtuczki drobne zſiekáli/ y ná węgle roſpalone włożywſzy kurzyli/ ktorym kurzenim wſzytkie kąty zamkowe z záklinánim Czárownicym okadzáli. StryjKron 572.

Szereg: »czarowniczy, (i) czarnoksięski« [szyk 1 : 1] (2): Mącz 204a; Beroſuſ piſze lib. 3. iſz ten Cham obierał ſie około nauk Czárnoxięſkich y Czárownicych/ dla czego był názwan Zoroaſtes StryjKron 6.

Synonimy: czarnoksięski, czarnoksiężnicy, guślny, gwiazdarski, kuglarski, praktykarski, wieszczy.

Cf CZAROWNY

ZZa