[zaloguj się]

DAWAĆ SIĘ (86) vb impf

się (43), sie (43).

W inf daw- (4) Mącz, LatHar, SarnStat, SkarKaz, dåw- (1) SkarŻyw; drugie a jasne. W pozostałych formach: temat daj- a zawsze jasne, temat daw- a pochylone. ◊ W formach tematów praes daj- (40), dåw- (26); daj- OpecŻyw, FalZioł, Mącz, RejPosWstaw, BudNT, SkarŻyw (10), StryjKron, CzechEp, KochPieś, GórnRozm, LatHar (4), KlonKr, SkarKaz (3), CiekPotrSzym, CzahTr (2), SkarKazSej; dåw- KromRozm III, OrzQuin, RejPos (3), KuczbKat, BielSjem, ArtKanc (2), WujNT (4), SarnStat, GosłCast, SzarzRyt; daj- : dåw- SeklKat (1 : 1), RejKup (1 : 3), BielKron (6 : 4), ModrzBaz (1 : 2).

Fleksja
inf dawać się
indicativus
praes
sg pl
1 daję się, dåwåm się dåwåmy się
2 dåwåsz się, dajesz się dajecie się
3 daje się, dåwå się dają się, dåwają się
praet
sg pl
3 m dåwåł się m pers dåwali się
n subst dåwały się, dåwali się
imperativus
sg
2 dåwåj się
conditionalis
sg pl
2 m m pers -byście się dåwali
3 m by się dåwåł m pers -by się dåwali

inf dawać się (5).praes 1 sg daję się (4), dåwåm się (3).2 sg dåwåsz się (3), dajesz się (1).3 sg daje się (16), dåwå się (11).1 pl dåwåmy się (1).2 pl dajecie się (1).3 pl dają się (6), dåwają się (5).praet 3 sg m dåwåł się (1).3 pl m pers dåwali się (4). subst dåwały się (4), dåwali się (1) BielKron (4 : 1; 339).imp 2 sg dåwåj się (2).con 3 sg m by się dåwåł (1).2 pl m pers -byście się dåwali (1).3 pl m pers -by się dåwali (1).part praes act dając się (11), dająć się (1) RejKup g4v, dåwając się (3).

stp s.v. dawać, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

1. Poddawać się pod czyją władzę, (często w wyniku przegranej walki na wojnie), ulegać, ustępować, podporządkowywać się; succumbere Cn (47): miedzy ty włocznie byli przimufzáni ći podchádzáć którzi byli zwiciężeni ku oznaymieniu że ſie yuż dawáli/ y ośięgnieni od ſwych nieprziyaćioł byli. Mącz 177a.

dawać się komu (17): Bo iż Krolowie máią ſię zá ſzcżęśliwe/ że y nikomu niesłużą/ y wſzelákich rzecży doſtátek máią: poſpolićie to bywa/ iż nierádźi ſię dawáią domownikom ábo przyiaćiołom ſwym [a familiaribus non libenter se patiantur admoneri] ModrzBaz 130; Ale to záś nioſą twé [panno] święté obyczáie/ Ze/ by kto mógł być wolen/ ráczéy ći ſie dáie. KochPieś 5. Cf Zwroty.

Zwroty: »dobrowolnie dawać się« [w tym: komu (3)] [szyk zmienny] (7): ſie mu żadne miáſtá áni żamki nie opieráły/ iedno dobrowolnie dawáły BielKron 124, 57, 147, 231, 338, 339v, 348.

»w, pod moc [komu] dawać się« [szyk zmienny] (4 : 3): Rzekł mu [Sedechijaszowi] Ieremiaſz/ wynidź przećiw Nábchodnozorowi ze wſzytką rodziną ſwoią/ dáiąc ſie mu w moc BielKron 95, 231, 338, 339, 340v, 348; y w moc mu ſię dáiąc/ niewsſtydliwie ſię záchowáłá SkarŻyw 308.

»w niewolą dawać się« (2): Stąd że ieſzcże y dziś ten obycżay v nich iż ſie w niewolą dáią. BielKron 359 [idem] StryjKron 46.

»dawać się w posłuszeństwo [komu]« (1): Po zyęmi/ iedni go krolowie z vpominki ſzukáli/ dawáiącz ſie w poſłuſzeńſtwo iemu RejPos 81.

»dawać się [komu] w pośmiech« = dare alicui risum, risum de se alicui tradere Cn (1): A dźiwnie ſię dawáią ludźiom wpośmiech [mirabiliter se praebent omnibus deridendos] /ktorzi by osłowie Kumáńſcy (wedle ſtárey báśni) gdy znich cudzą ſkorę zedrą/ w twoiey ſię okázáć muſzą. ModrzBaz 135.

»powolnie, powolny dawać się« [w tym: komu (1)] [szyk zmienny] (1 : 1): co im każe cżynić powolnie ſie dawáią BielKron 228; A ieſliby w tym co mogł pomoc Krol Polſki/ coby ku pożytku Rzecżypoſpolitey Krześćijáńſkiey/ ná to ſie wam dawa powolny BielKron 410.

»dawać się winnym« [w tym: czego (1), z czego (5), komu (6), za kogo (1), w czym (2)] = przyznawać się [szyk zmienny ] (15): OpecŻyw 169v; dawam ſię wynien iego. s. miłoſcy/ y proſze ſobie na wſpomożenie pana Ieſu Christa SeklKat X, V4; RejKup g4, Ee; Przeto grzech ſwoy bacżył ſnadnie/ Pánu ſwemu ij wyznawał/ A winien ſie z niego dawał BielKom D4; BielKron 176; Criminibus illis pro rege se supponit reum, Dáye ſie winnym zá królá/ záſtępuye królá. Mącz 312a; ArtKanc M19; LatHar 78, 133, 137; CzahTr B2, H3v; GosłCast 71.

a. Oddawać się z zaufaniem, polecać się, powierzać się [tym: komu (6)] (10): Tendere manus supplices alicui vel apud aliquem, Dáwáć ſie álbo modlić ſie/ zmiłowánia żądáć Mącz 444a.
Zwroty: »pod łaskę dawać się« (1): Ná ten cżás tu porząd cnych Krolow ſie podáie: Pod wáſzmośći obronę/ y łáſkę ſie dáie. KlonKrGum Av.

»pod, w moc [komu] dawać się« [szyk zmienny] (2 : 1): RejKup o3v; A poślemy [posły] do Polſki/ náſzey miłey mátki/ Dawáiąc ſie iey pod moc/ ze wſzyſtkimi ſtátki. BielSjem 4; Kryſte zbáwićielu náſz [...] Iać ſię tobie w moc dawam y z duſzą y z ćiáłem ArtKanc L5v.

»dawać się na naukę [komu]« (1): dáię ſię wſzyćiek ná náukę S. kośćiołowi Rzymſkiemu SkarŻyw 203.

»dawać się pod, w obronę« [w tym: komu (1)] [szyk zmienny] (2 : 1): inni Miſtrzowie thego zakonu [...] łąmáli thy práwá Krolom Polſkim/ poſtronnym ſie dáiąc w obronę BielKron 231, 62; KlonKrGum Av.

»dawać się w opiekę« (1): Słyſzymy też to/ iákie rádośći/ iákie pociechy káżdemu przypadáią ktokolwiek pilen they ſwiętey woley iego/ [...] á dawa ſie w ſwięthą opiekę iego. RejPos 86.

»[komu] w rząd dawać się« (1): Iáko ſię tey dziećinie wrząd dáiećie/ ktora nie mowi/ áni ſię zda rozumieć? SkarŻyw 27.

b. Pozwalać zawładnąć sobą [czemu] (2): Przeto Páná oczekaway/ A nieſzczęśćiu ſye nie daway KochPs 38.
Zwrot: »w moc dawać się [czemu]« (1): Apotym Eneaſá pytáć wnet pocżęłá. Przecżby ſie ták w moc dawał morſkiey niepogodzie? PudłDydo A3.
2. Zdawać się; causam suam alicui permittere Cn [na kogo (4), na co (10)] (14): OrzQuin E3; W rzęcżach [!] trudnych dawać ſię ná mądrego iáko na głos Boży. SkarŻyw 332 marg; SkarKazSej 684a marg.
Przysłowie: kto ſye ná ludźye dawa/ połowicę tráći KromRozm III N4v.
Zwroty: »dawać się na łaskę [komu]« (2): Nietak byſzie blaznie ſtroiċ Kto by chczyal myſl vpokoiċ [...] A ſkloniċ ſię panu ſwemu Daiąċ ſię na Laſke iemu. RejKup g4v; BielKron 143.

»dawać się na miłosierdzie« (1): á vpadłeś przedemną ná koláná ſwoie/ á dawaſz ſie ná miłosierdzie moie RejPos 177.

»na radę dawać się« (1): lecż niewiem co lepſzego/ ná twoię ſię rádę dáię SkarŻyw 332.

»na rozsądek [czyjś] dawać się« (4): Aby zwierzchność ſtolice Rzymſkiey we wſzytkim ználi/ y ná iey ſię rozſądek ze wſzelákim przyſtoynym wedle Bogá poſłuſzeńſtwem/ dawáli. SkarJedn 369; CzechEp 334; SkarKaz 418a; SkarKazSej 675a.

»dawać się [komu] na wolą« [szyk zmienny] (2): BierEz K4v; Przykazania Boże abys ſtrzegł á zachowawał ie, Bogu miłemu daiącz ſie na wolą iego zawżdy. FalZioł V 66.

3. Ofiarować się (7):

dawać się komu (7): Tyś chćiał ſzáty iego widzieć: á on ſam ſię tobie dáie SkarŻyw 91, 278 [2 r.]; DAieć ſię Ciáło pod oſobą chlebá/ y Krew pod oſobą winá LatHar 194 [idem SkarŻyw 278]; SkarKaz 243b; Ześ nam nietylko być dał: ále by ſzczęśliwie Káżdy żył/ ſam ſie dawaſz wſzytkim lutośćiwie. SzarzRyt B3. Cf. dawać się komu ku czemu.

dawać się kornu ku czemu (4): [ciało Chrystusowe] Może ſię ku pożywániu wſzytkim dáwáć SkarKaz 205a.
4. W funkcji strony biernej; bywać udzielanym, czynionym; datum esse Vulg (17): Cżaſu teſz ktory ſię długim obiadem v ludzi dáie/ tráćić niechćiał. SkarŻyw 87.

dawać się według czego (1): A wſzákże wſzyſtkié inné Dożywoćia/ według Conſtituciy piérwſzych zoſtáwáć y dáwáć ſie máią. SarnStat 87.

dawać się komu (6): Sumpt ták do poſyłánia do innych PP. Rad/ iáko ná Poſły/ którym ſie ſtácye dawáią/ y ná té gońce/ ma bydź z ſkárbu nászégo Polſkiégo y Litewſkiégo SarnStat 45. Cf Frazy.

Frazy: »[komu] dobrodziejstwa dają się« (1): Gdzie ſię wielkie ludziom y cudowne dobrodzieyſtwá dáią/ na cżeść Pánu Bogu w Troycy iedynemu. SkarŻyw 227.

»daje się Duch Święty« (1): iż przez włożenie rąk Apoſtolſkich dáie ſię duch święty [daretur Spiritus sanctus] BudNT Act 8/17 [18].

»nauki dawają się« (1): A kiedy śie w tym Práwie miłość przykázuie/ tedyć też náuki śie dawáią o tych wſzyſtkich ſpráwách y vrzędźiech/ ktore zá miłośćią iść zwykły. KuczbKat 316.

»[komu] odpowiedź się daje« (1): Przetoż ná to tá ſie im odpowiedź dáie RejPosWstaw 44.

»pobudki dają się« (1): A ktoż ná oko nie widźi więtſzey vcżćiwośći y porządku/ kiedy y przed poświącániem y po poświącániu rozmáite ſię pobudki do nabożeńſtwa ludzkiego daią? LatHar 77.

»[komu] pochwała daje się« (1): Złym przygáná, á dobrym pochwałá ſię dáie. CiekPotrSzym )?( 3v.

»daje się przestroga« (1): ná vkrocenie wyſokiego obiáwienia/ dáie ſię ná ludzką krewkość przeſtrogá. SkarŻyw 196.

»daje się przodkowanie [komu]« (1): ále ſię początek od iedności poczyna/ y dáie ſię przodkowánie Piotrowi/ áby ſię ieden kośćioł być pokazał. SkarKaz 606a.

»przyczyna daje się [do czego]« (1): iż złemi ludzkiemi pożądliwośćiámi y pokoy bywa wzruſzan: y przycżyná ſię dáie y do wymyślánia vſtaw/ y do wſzcżynánia woyny [et causam datam esse tum legibus excogitandis, tum bellis gerendis] ModrzBaz 101v.

»przykład [komu] daje się« (1): y prżykład zły ludźiom ſię dáie GórnRozm C4v.

a. Być ofiarowanym (4):

dawać się komu (1): Bo dla tego nie rzekł/ ktore ſię wam dawa/ ále ktore ſię zá was dawa WujNT 286.

dawać się za kogo (3): A wźiąwſzy chleb/ dźięki vczyniwſzy łamał/ y dawał im mowiąc: Toć ieſt ćiáło moię/ ktore ſię zá was dawa [pro vobis datur]. WujNT Luc 22/19, s. 286 [2 r.].

*** Dubium (1): Sybillá Frygia. [...] ſtára/ ſroga/ żáłoſna/ z nágiemi rámiony/ roſpuśćiwſzy włoſy/ twarz ſchyliwſzy pálcem vkázuie/ dáiąc ſie powoli/ ták mowi BielKron 134.

Synonimy: 1. poddawać się, ulegać, ustępować; a. polecać się, powierzać się; 2. spuszczać się, zdawać się; 3. ofiarować się, poświącać się; 4. czyniony, udzielan; a. ofiarowany.

Formacje pochodne cf DAĆ SIĘ.

Cf DAWAN, DAWANIE

KCh, HJ