[zaloguj się]

FARBOWANY (33) part praet pass pf

farbowany (13), farbowan (1), farbowany a. farbowan (19); farbowany : farbowan Mącz (3 : 1).

W farbowany wszystkie samogłoski jasne; w farbowan drugie a pochylone.

Fleksja
sg
mNfarbowany, farbowån fNfarbowanå nNfarbowan(e)
Gfarbowan(e)go G Gfarbowan(e)go
Afarbowany Afarbowaną A
I I Ifarbowanym
pl
N subst farbowan(e)
G farbowanych
A subst farbowan(e)
inne formy
pl I m, f i n - farbowan(e)mi

sg m N (attrib) farbowany (9), farbowån (1).G farbowan(e)go (1).A farbowany (1).f N farbowanå (3).A farbowaną (1).n N farbowan(e) (1).G farbowan(e)go (2).I farbowanym (2).pl N subst farbowan(e) (4).G farbowanych (3).A subst farbowan(e) (2).I m, f i n farbowan(e)mi (3).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Zabarwiony, pokolorowany; infectus Mącz, Cn; tinctilis Mącz; coloratus Calag; coloreus, colorius, fucatus, tinctus Cn (31): vſłáłám [łóżko] kobiercámi fárbowánemi, Egyptſkiem Leop Prov 7/16; łoná zákryte miáły płotnem ſubtelnym fárbowánym BielKron 443; Wiele ludźi [...] domnie przychodźiło dźiwuiąc ſie ćiáłu białemu mnimáiąc áby fárbowáne było BielKron 451, 313; Bis tinctus, Dwa kroć fárbowány Mącz 85a, 85a, 115c, 456b; Calag 220b; ná wierzchu kutas z końſkiego ogoná fárbowány StryjKron 777; Calep 329b.

farbowan czym (1): A oblecżony był wſzátę farbowáną krwią BudNT Apoc 19/13.

W połączeniu z przysłówkiem określającym kolor (5): Vdziáłał [...] y trzećie z wierzchnie [przykrycie] z ſkor ćiemno modro fárbowánych. Leop Ex 36/19; ſkory ſkopowe czerwono fárbowáne/ ſkory borſukowe/ wſzytko to przynoſili. BibRadz Ex 35/23, Ex 26/6, 35/7; Rubefactus ‒ Czerwono farbowani. Calep 929b.

Przen (14):
a) Przymilny (5):
Wyrażenie: »słowko farbowane« [szyk 3 : 2] (5): Bez ſkutku ſłowká fárbowáne nic nie ſą. RejZwierc A5 [idem] 13v, 83, 83v; Mátko/ rzekłá ták do mnie/ ſłówkiem fárbowánym. GosłCast 56.
Szereg: »farbowany a cukrowany« (1): vććiwa prawdá nie potrzebuie áni poſtawek żadnych/ áni vmizgánia żadnego/ áni poſmieſzkow żadnych/ áni fárbowánych á cukrowánych ſłowek RejZwierc 83v.
b) Pozorny, zafałszowany, nieprawdziwy; fucosus Calep (9): kto [...] nic niebędźie miłował zmyśłonego/ obłudnego/ y fárbowánego/ ten záprawdę y drugim niebędźie pochlebował/ y cudzemi pochlebſtwy łácno wzgárdźi [Qui etnim nihil in sermone atque oratione, nihil in moribus ficti, fucati atque fallacis amabit] ModrzBaz 17v; CzechEp 233; Niefarbowanich nam Kaſztelanow potrzeba nieſpieſtzonemi ſlowki/ ále zcalemi vſti á ſprawdziwemi Serci. PaprUp Ev; Fucosus – Falſzowani, farbowany. Calep 438b; Do przyiaćielá fárbowánego. KlonWor 1v, 7.
Wyrażenia: »cnota farbowana« (2): Cznotá fárbowána. RejWiz 91 v marg, Cc4v.

»farbowany wstyd« (1): Y tychći ia nie lubię/ któré fárbowány Wſtyd noſzą/ w złoté ſłówká ſtucznie zákowány GosłCast 33.

2. Mający jakąś barwę (naturalną) (1):

W porównaniu z rzeczownikiem określającym barwę (1): Onyx etiam nomen gemmae seu lapidis [...] Onychina pyra, Gruſzki ná xtałt tego kámienia fárbowáne. Mącz 264b.

3. Namalowany, narysowany (1): to wſzyſtko nic inégo nie ieſt/ iedno fárbowána Figurá. Spytam ia Oká/ co to zá Figury ſą? Odpowié mi Oko/ ſą Eſſy/ Dryie/ Quadry/ Cynki/ Zezy/ y iné Figury. OrzQuin H4v.

Synonimy: 1. barwiony, malowany.

Cf FARBOWAĆ, FARBOWNY, NIEFARBOWANY

IM