[zaloguj się]

NIEDOSTATNI (13) ai

niedostatni (10), niedostatny (2), niedostatni a. niedostatny (1); niedostatni BielKron (2), GórnDworz, BiałKat, KuczbKat, ArtKanc, Calep (2), CiekPotr, PowodPr; niedostatny BielŻyw, GlabGad.

W pisowni łącznej (12), w rozłącznej (1).

e, o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNniedostatni fNniedostatn(a)
Aniedostatni(e)go, niedostatni A
pl
N m pers niedostatni
subst niedostatni(e)
G niedostatnych
D niedostatnim
A m pers niedostatni(e)

sg m N niedostatni (3).A niedostatni(e)go (1) ArtKanc, niedostatni (1) BielKron.f N niedostatn(a) (1).pl N m pers niedostatni (1). subst niedostatni(e) (1).G niedostatnych (1).D niedostatnim (3).A m pers niedostatni(e) (1).

stp notuje, Cn s.v. niedostateczny, Linde bez cytatu.

1. Ubogi, nie posiadający środków do życia; egens, egenus Calep, Cn; defectus, indigens, indigus, inops alicuius rei Cn (11): BielŻyw 109; Fokárowie ludziem niedoſtátnim [...] więcey niżli ſto domow [...] nádáli BielKron 288; áby właſnych pieniędzy nie litował: [...] gdzieby przyſzło [...] niedoſtátnie ludzie zápomagáć. GórnDworz Ii7v; Calep 352b [2 r.]; Ieśli co duchowieńſtwu zbywa/ [...] niech ſie pierwey opátrzą vbodzy/ y mieyſcá pobożne niedoſtátnie PowodPr 60; CiekPotr 22.
α. W funkcji rzeczownika (4): Dawánie iáłmużny niedoſtátnim. BiałKat 171; Wydźwiguiąc z prochu niedoſtátniego; Tákże y z gnoiu cżłowieká nędznego. ArtKanc T19; KlonWor 73.
Szereg: »ubogi i niodostatni« (1): áby tego pilno śie vcżyli co powinności Chrześćiáńſkiey należy [...] vbogim y niedoſtátnim iáłmużnę dawáiąc/ chore ludźie náwiedzáiąc KuczbKat 300.
2. Słaby (1): ktorą [naturę] płod bierze inż nie doſtatecżną z rodziczow takież nie doſtatnych GlabGad K3.
3. Za mały liczebnie (1): Skánderbeg gdzie widzał niedoſtátni vff ſwoy podfierdził [!] go BielKron 256v.

Synonimy: 1. biedny, chudy, nędzny, podły, ubogi; 2. chory, słaby.

Cf DOSTATNI, NIEDOSTATECZNY