[zaloguj się]

NIEFOREMNY (18) ai

W pisowni łącznej (16), w rozłącznej (2).

Oba e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNnieforemny fNnieforemnå nN
Gnieforemn(e)go G Gnieforemn(e)go
I Inieforemną I
pl
N subst nieforemn(e)
G nieforemnych

sg m N nieforemny (5).G nieforemn(e)go (1).f N nieforemnå (1).I nieforemną (1).n G nieforemn(e)go (6).pl N subst nieforemn(e) (3).G nieforemnych (1).

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) w.

1. Byle jak wykonany, niestaranny; inelaboratus Mącz (2): Inelaboratus, Króm pilnośćy vcziniony/ nieforemny. Mącz [169]c, 181a.
2. Niewyrobiony, niekunsztowny (o języku i tekstach) (2): Naenia, vel Naeniae, [...] Wſzelákie nietráfne ſpiewánie/ Nieforemne powieśćy/ bayki/ fábuły. Mącz 240c; rozmiłuieſz ſie y thego ięzyká ſwego przyrodzonego (ácż powiádáią iż nie foremnego) y piſmá przezeń vcżynionego. RejPos A3.
3. Naganny, nieprzyzwoity, niemoralny (11): Yáko ſzkodliwa rzecż yeſt Oycowi z nieforemną/ á podeyrzáną byałą głową myeć dzyeći. GliczKsiąż B; Tákći też cżynyą y inſſy po dzis dzyeń/ gdy ſie cżego nyeforemnego dopuſſcżą/ myawſſy ye [dzieci]/ álbo topią álbo vdławią GliczKsiąż C8, Ev, E2v, E3, G6v, O8v; ábyá ſie záchował, iáko ſláchćic/ áby cie nikt [...] z iákich twoich nieforemnych przypadkow ſtrophowáć nie mogł. RejZwierc 51v; Wapowſki z Zborowſkiego ſtrony ránion/ zmárł/ ſkąd/ Gonitwy nieforemne wſzcżęły ten ſtráſzny błąd. StryjWjaz C4; [iż ieden dworzánin Krolewſki poiął bárzo głádką żonę/ iedno táką/ o ktorey byłá nieforemna ſławá PlutBBud 121v (Linde)].

N sg f w funkcji orzecznika (1): Y to nie foremna Co przyiacioły miedzy zębámi záwárte Chowaſz. CiekPotr 69.

Wyrażenie: »nieforemne obyczaje« (1): Quintilianus chcyał myeć po náucżycyelách/ aby byli dobrze obycżáynemi/ żeby ich nyeforemne obycżáye nye ſzkodziły diſcipułom. GliczKsiąż L8.
*** Bez wystarczającego kontekstu (3): Indecorus, [...] Niepoczeſny/ Nieforemny/ Nietráfny. Mącz 79d, 189b, 372d.

Synonimy: 2. gruby, niegładki, niekstałtowny, nietrafny, niewyrobiony; 3. nieprzyzwoity.

Cf FOREMNY

MM