[zaloguj się]

NOWANJELIK (10) sb m

nowanjelik (9), nowoewanjelik (1) nowanjelik WujNT (8); nowanjelik : nowoewanjelik PowodPr (1:1).

Zawsze -nge-.

a jasne; oba o oraz oba e prawdopodobnie jasne (tak w nowo- oraz w ewanjelik).

Fleksja
pl
N nowanjelikowie
G nowanjelik(o)w
A nowanjeliki
I nowanjelikami

pl N nowanjelikowie (6).G nowanjelik(o)w (1).A nowanjeliki (2).I nowanjelikami (1).

stp, Cn, Linde brak.

W polemicznych katolickich wystąpieniach: dysydent, protestant (10): Błogosłáwioną mię powiedáć będą [Luc 1/48].) To proroctwo pełni ſię vſtáwicznie [...] gdy wierni wſzech narodow [...] onę [Maryję] pozdrawiáią. A tu vważ/ máiąli Nowángelikowie wſzytkie narody/ żeby ſię to proroctwo w nich pełniło? WujNT 196; powſtánie ná ſądzie przećiwko tym opácznym Ewángelikom dziśieyſzym/ y potępi ie: iż oná będąc ieſzcze młodą/ á ktemu pod zakonem ſtárym/ zá mężá wtorego iść niechćiáłá (marg) Anna S [prorokini] potępia Nowángeliki. (‒) WujNT 200; Lecz áby kto będąc Biſkupem ábo kápłanem miał żonę kiedy poiąć/ ieſt rzecz ták w Graeckim iáko y w Láćińſkim kośćiele nigdy nieſłychána: czego iednák Nowángelikowie ſobie dopuſzczáią WujNT 726; iż Luter y z vczniámi ſwemi [...] zgołá ten liſt [św. Jakuba] odrzućił/ [...] Kálwin lepak z ſwemi ma gi zá pewne piſmo y zá ſłowo Boże. Tákći ſię zgadzáią Nowángelikowie w ták poważney rzecży. (marg) Zgodá odſzczepiencow. (–) WujNT 790, 288, 526, 753, 841; PowodPr 37.
Wyrażenie: »konfederacyja nowoewanjelikow« = konfederacja warszawska z 1573 r. zapewniająca tolerancję religijną (1): Potrzećie/ tá Confederácia Nowoewángelikow/ ieſt nieſpráwiedliwa PowodPr 43.

Synonimy: heretyk, luter, odszczepieniec.

Cf [NOWOEWANJELISTA], NOWY

AK