[zaloguj się]

3. O (3880) int

o (3839), ó (19). ô (22); ó KochZg; o : ó KochPs (85:9), KochJez (2:4) KochFrag (7:1), CiekPotr (12:3), GosłCast (40:1); o : ô KochFr (5:15), GrochKal (7:1), OrzJan (13:2).

stp notuje, Cn s.v. o (litera), Linde XVIXVIII w.

Wyraża różne silne uczucia: zachwytu, zdumienia, podziwu, przerażenia, bólu, gniewu; wzmacnia prośbę lub życzenie; podkreśla pytanie; o Mącz, Modrz, Vulg; eheu, euhoe, heheu, hei, vae, vaeh Mącz, Cn; oh, oh, ohe, pro(h) Cn (3880): O iákąby pocżeſność miał/ Ieśliby też cudnie śpiewał. BierEz K3, S; O wielkié dary ij przywileie dál pán bóg temu ſwiętemu OpecŻyw 12, 16, 17v, 20v, [27], 29 (43); O wiele dobrégo na on cżas pán Iezus ſwiatu cżinił ForCnR A3; PatKaz I 5, 9v, 17v; ſyn boſky obrał ſobye o yeſzcze z wyecznoſcy dzyeuyczą marya bycz matką czlouyeczenſtwa yego PatKaz II 30v, 19v, 20v [2 r.], 21v, 22, 22v (200); opathrzmy dobrze czynycz nyetelko przed bogyem ale teſch przed ludzmy PatKaz III 148v, 92v, 99v, 116v; TarDuch A5; O nędzneż takich kochanie BierRozm 7; LibMal 1544/79v, 1551/166; O ſrogieſz to ſercze twoie RejJóz F3, Hv; O nedznas moia nadzieia RejKup f5, f5, g2, n8, aa7v; o płaczeſz iá moiéi wielkiéi nędze/ że to czuię iſz mię bóg opuścił MurzHist I4; Diar 101; BielKom F; GliczKsiąż M3v; LubPs Lv, M3, P5v, Q4v, V3v (8); O nędzneſz náſze práwá RejWiz 102; O płákáćby káżdemu kwitnącey młodośći RejWiz 190v, 5v, 27v [2 r.], 28v, 29v, 30v (27); LeszczRzecz A3v; RejFig B2; RejZwierz 2v; BibRadz Gen 17/18, 18/15, Ex 10/10, 1.Esdr 7/27, Ps 89/53; O doſyć ći dźiś miedzy Kśiędzmi Iudaſzow ieſth OrzRozm H2, B; BielKron 135, 323; GrzegRóżn N4v; O wyborna á znamienita okwitość Xiąk KwiatKsiąż H; O. Atat data Hercle verba mihi sunt, O iścieć mie zdrádzono. Mącz 18d; O indignum facinus, O niecnotliwy á nieſlachetny vczinek. Mącz 89a, 100d, 117a, 124b, 163c, 199b (23); O wielkaſz to pokuſá á wielki to ſtopień do odmiennośći myſli ſtátecżney vboſtwo á vdręcżenie. RejAp 21v, 8 [2 r.], 9 [2 r.], 11v [2 r.], 22v, 24 (68); HistRzym 62v, 81; O ſzyrokiſz to ſtoł á hoyna wiecżerza tego Páná náſzego/ á tego miłoſierdzya iego RejPos 76, 2v [2 r.], 6v, 7, 10, 14 (123); GrzegŚm A3v; o iákaż to ieſt w nędznych ludzyoch wádá/ A w zacnośći ich ſzpetna mogę rzec przyſádá HistLan E3v, B3; obacżywſzy ſie á vciekſzy ſie do rozumu/ o wnet mądry cżłowiek wizytko w ſobie ſnádnie pohámowáć może. RejZwierc 77v, 5v, 10, 13, 23, 33v (49); WujJud 4, 36v, 249v; RejPosRozpr cv; BiałKaz I4v; CzechRozm 254v; ModrzBaz 106v; SkarJedn 66; KochPs 93; SkarŻyw 27, 63, 79, 81, 89 (44); O widzę ćię widzę. MWilkHist B4v, B4, B4v, H2; o łotrći to iákiś był WerGośc 219; WerKaz 301; O ſzcżęſliwy ktory ma zbrácenie z mądrośćią. WisznTr 23, 18; KochPieś 2; O nieſczęśliwé czáſy/ nie ták przed tym było/ Sámá cnotá płáćiłá/ aż y wſpómniéć miło. PudłFr 74, 67; ArtKanc B6, C, E8v, E9v, K4v (8); ZawJeft 42; ActReg 84, 143, 174; Phil D; GórnTroas 53, 64; O mizerna kondiciia náſzá! y prózné nádźieie náſzé. OrzJan 97, 102; WyprPl A3v; O Niechże nam błogoſłáwi wſzechmocny Pan Bog/ Oćiec + Syn + y Duch święty + Amen. LatHar 105; O kiedyż wżdy przyidźie koniec wſzytkich prac y fráſunkow? LatHar 602, 52, 68, 390, 444, 603, 737. 747; O ćiężka to nieść krzyż. WysKaz 26; SiebRozmyśl I, K4v, L [2 r.], L2v; O iáki to czás w on wiek złoty bywał Gdy kázdy chlebá zá cnotą nábywáł. KlonKr A4v; KmitaSpit C, C4; PowodPr 27; O/ co ſię tego łupieſtwá názbieráło miedzy ludźmi SkarKaz 351b, 3b, 6b, 206b, 209a, 316a (11); O Nędzny żywot ludzki/ troſkámi ſplećiony/ Chorobámi/ vćiſki/ zewſząd otoczony. GosłCast 23, 41, 71; SkarKazSej 665b, 672a, 701a; PudłDydo Bv, B5; Nieſtáłe dobrá/ o ſtokroć ſzczęśliwy/ Ktory tych cieniow wczás zna kſztałt prawdźiwy. SzarzRyt Av, B, C3, D3; [Maćie záwſze pámiętáć ná te páńſkie ſłowá/ Więtſza rzecż ieſt dáć/ niż bráć (o złotaſz to mowá). ProtJałm 6v (Linde)].

Użycia dwukrotne (44), trzykrotne (3): OpecŻyw 134; O zayſte gdzye duſza czyſta y ſercze (popr.) pokornye (—) O tam czyalo yeſt przenayczyſthſche PatKaz II 48; o ta myla panna nablyſſza byla boga o yeſcze przeth wſzemy vyeky PatKaz II 67v, 32; O błogosławieniſzto/ o ſzczęſliwiſzto ſą/ ktorzy zwybranych ſą MurzHist F4; SarnUzn H3v; RejAp 98, 102v; O nędzneſz tho roſkoſzy náſze/ o nędzneſz to bogáctwá náſze RejPos 82v, 16v, 33, [36]v, 40v, 82 (26); RejZwierc 90v; ModrzBaz 65; SkarŻyw 92. 208, 384; O PROZNE TROSKI LVDZKIE. O NADZIEIE PLONE. KochPam 88; PaprUp C3; OrzJan 28, 44; WujNT 396; SkarKaz 243 b; SkorWinsz A3; O moc/ o roſkoſz/ o ſkárby/ pilnośći/ Choćby nic dármo były / przedſie ſzkodzą SzarzRyt Av.

Połączenia z innymi wykrzyknikami oraz z różnymi częściami mowy pełniącymi funkcje wykrzykników: »o bieda(ż), biada(ż)« (8:2): O bieda mnie nędzné OpecŻyw 110v, 113; KrowObr 16, 121; O biedaſz nam męſkiemu rodzáiowi/ żeſmy iuż przyſzli ná niewieśći ſąd BielKron 318v; Atat, Formidantis, O biedaſz mnie boyęc ſie. Mącz 18d, 224b, 256a; RejPos 309v; O biádá ślepoćie náſzey WysKaz 13.

»o by« (30): OpecŻyw 14; O by ludzie rozmyſiali [...] nigdyby ſobie przeciwni niebyli. BielŻyw 170; Oby to było wiádomo cżłowieku nędznemu [Si cognitum esset homini misero] co ſie ſnim ma dziać na potym HistAl F5; LubPs gg5; RejWiz 141; Leop Ios 1/1, Is 48/18; RejFig Eev; BibRadz Is 48/18, Ioann 4/10; O by táki kupiec był/ łácno by Rzym kupił. BielKron 130; Mącz 256a [2 r]; RejAp 92v, 156; RejZwierc 56v, 83, [193], 260v; BudBib Is 63/19; BiałKaz L3; SkarJedn 295; SkarŻyw 127, 501; O by tę ſpráwiedliwość ludźie miłowáli/ Y długoby ná świećie y ſzcżeśliwie trwáli. KołakCath C4v; GosłCast 57; SkarKaz 551a, 579b; O byśćie tákie ſerce ku oyczyznie mieli SkarKazSej 668a, 661a.

»o gdyż, gdy(ć)by« (9:8): O gdyſzczy doktorouye (popr.) ſzwyączy (—) uyznauayą ſyą bycz nyedoſtateczny ku uypyſanyu otwym począczyu/ a tedy ya muſchą mylczecz glupy PatKaz II 19v, 29, 46v, 53v, 71, 72v (9); O gdyby káżdy weźrzał z nas we wnątrz do ſiebie RejWiz 53; BiałKat 271; BudBib Gen 17/18; CzechRozm 35v; SkarJedn 110, 401; ArtKanc D8v; PudłDydo B2v.

»o gdzie(ż) (by)« (4): O gdźieſzby to mnie Bóg dał MurzHist O4v, H4v; RejZwierz 140; O gdzie dziś tácy ludzie SkarŻyw 115.

»o gorze(ż)« (2): O gorzeż mnie ſmutné matce OpecŻyw 147v [idem] 28v.

»o hej, hej« (2): O hey hey Fránćiſzek Diyabelſką moc ſkáził. KrowObr 144v marg [idem] Ttv.

»o jak(o) (ż)« (214): BierEz S4; OpecŻyw 9v, 11v [2 r.], 35, 39, 46v (15); PatKaz II 31, 60, 62 [2 r.], 63, 71; WróbŻołt 31/10, k. Z4v, 118/97, 104, 140; RejPs 106, 175v, 200; RejJóz B6; SeklKat L; MurzHist Hv, H4v; O yákoż to ſwyát łamány y nyeobácżny. GliczKsiąż M7v; LubPs E2v, N, R, T, V v, X4v, ddv; SeklPieś 32; KrowObr 88v, 98v, 119v; RejWiz 22; O iáko przykra ieſt bárzo mądrość ludziom nieucżonym [Quam aspera est nimium sapientia indoctis hominibus]/ á niewytrwa w niey głupi. Leop Eccli 6/21, A3v, Sap 4/1, 12/1, Eccli 42/23, Rom 10/15; O iákoż ſą mocne ſłowá prawdźiwe [Quam roborata sunt eloquia recta]? BibRadz Iob 6/25, 1.Reg 26/10, Thren 4/1; O iáko nędzna w ten cżás byłá Rzecż poſpolita á vtrapiona w Polſzcże przez wnętrzne walki BielKron 361, 70, 310v, 315; O iákoby to zaczny mąſz był/ gdy by ſie był w mnieyſzym ſcżęſciu narodził. KwiatKsiąż Fv; Mącz 34d, 72d, 125b, 247b, 313c (9); SarnUzn F5, H5v; HistRzym 129v; O iákoż dziś tych Nykodemow wiele ná ſwiecie RejPos 152, 13, 19, 19v, [36]v, 63 (17); RejZwierc 93v; RejPosRozpr c3v; BudBib Iob 6/25, Cant 4/10, Eccli 3/17 [18], 20/4, 18; O iáko wielka licżbá ieſt onych/ ktore nieuhámowána do otrzymánia vrzędow chęć/ y ſpor o doſtoieńſtwá nędznie trapi ModrzBaz 39v, 12, 17v, 22v, [38]v, 45v (15); SkarJedn 3, 59, 90, 147, 293 [3 r.] (11); SkarŻyw 26, 31, 91, 92, 97 (39); CzechEp 171; WerGośc 222; ZawJeft 22; O iákobym cie teraz ſkarał/ gdybym ſie nie rozgniewał. Phil I, K3; O iáko/ ludzkie nádźieie/ odmienne GrabowSet T4v, M3v, Q2 [2 r.], S4, V v; LatHar 49, 53, 88, 103, 144 (16); O iák to cżłowiek tyśiąc kroc ſzcżęśliwy/ Ktory wiek ſwoy pierzchliwy/ Ták obmyśla/ że zdrowy Będąc rzec może: vmrzećie [lege: vmrzećiem] gotowy. RybGęśli Dv; WujNT 396; O iákoż wielki ieſt ten ktory nálazł mądrość y vmieiętność/ ále niemáſz nád boiącego ſię Páná Bogá. WysKaz 4; O iákoż to rożna náuká od poſtępkow świátá tego WysKaz 4. 13, 25, 45; SiebRozmyśl L2; PowodPr 19; SkarKaz 209a, 314b, 382b, 383b, 386b (8); GosłCast 24; SkarKazSej 671b, 672a, 673a, 693a, b, 701a, 706a.

»o nie, nie« (1): Minime gentium, O nie nie. Mącz 222d.

»o nie?« (1); Coż cżynić mamy. Roſpacáć [!]/ O nie? Cżemu nieroſpacżáć? BiałKaz B2.

»o (ach) niestety(ż), o niestotyż, o niestocie« (15:3:3): O nieſtocie mnie nędzné vbogié/ iuż iá nie vzrzę więcey pociechy mé. OpecŻyw 148, 32; KrowObr 146v; Euhoe, Interiectio dolentis aut exclamantis, O nieſtetyſz. Mącz 109b, 100d [2 r.], 118d, 154a, 256a [2 r.], 338a (10); O ách nieſtotyſz y namći ty gárnce mięſá ſmákuią tego mizernego Egiptu omylnego ſwiátá tego. RejAp 28; RejPos 197v, 209; BielSpr 46v; SkarŻyw 263; Phil O; O nieſtétyſz mnie/ toć ſchnę GórnTroas 37; LatHar 137.

»o prze Boga« (1): o prże Bogá ćię proſzę GórnRozm K2.

»o rata« (1): O rátá moy miły Pánie/ boć iuż bárzo zle o mnie. RejPos 245.

»o wara, wara« (1); Byś nie wźiął bartą po głowie. O wárá wárá. MWilkHist B4.

»o wierę« (9); O wierę wydze niebogo Niemaż ſię vcziecz do kogo. RejKup d5, i6v; o wierę bych ią krolem zoſtał/ Nie byłáby żadna rzecż ocżbych ſie zátroſkał. RejWiz 70v; Mącz 148c; RejPos 325v; O iuż wierę też cżás ſobie odpocżynąć. RejZwierc 158v, 83v, 155v, 191.

»o zaiste« (26): o zayſte tą panna zwyecznoſczy laſk boſkych yeſt napelnyona PatKaz II 28v, 27, 27v, 28v, 31v, 37 (24); Te záśię głowy trupie cżego nas vcżą? O záiſte wielkiej náuki. WysKaz 45, 30.

»o zaprawdę« (17): O zapráwdę dziw niemały/ ijże w ten cżas kryſtuſa krolem ij panem łotr wyznál na krzyżu OpecŻyw 144v; o zaprawdą byla ta myła panna oduyekow w kochanyu boſkyem PatKaz II 67v, 67v, 69, 73v; O záprawdę ſam Pan Bog moy duſſę mą wybáwi LubPs N2, G, Z4; RejPos 80, 314; BiałKat 176; RejPosWstaw [413]v; WerGośc 247; LatHar 94, 271; WysKaz 7; SiebRozmyśl R4v.

Frazy: »o chwała Bogu« (1): O exultantis, Terent. o factum bene, O chwáłá bogu/ dobrze ták/ dobrze ſie ſtáło. Mącz 256a.

»o dajże to Boże« (1): Utinam tibi videam commitigari sandalio caput O dayże to Boże/ ábyć pánttoflą głowę zmiękczono. Mącz 37b.

»o dałby to (Pan) Bog (wieczny)« (2): O dałby to Pan Bog/ by y ſam X.A. ſlowá ſwoie vważáć vmiał NiemObr 143; GórnTroas 61.

a. W połączeniu z wołaczem (2606):
α. Wykrzyknik bezpośrednio poprzedza wołacz (2505): BierRaj 17v, 18v, 19 [2 r.], 19v [2 r.], 20 (9); PowUrb +v, +2 [2 r.], +3v; BierEz A2, G3, Kv, K3, S2, S4; S cżegoż ſie weſelicie o ludzie bogacij/ tzo legácie w roſkoſſné lóżnicy? OpecŻyw 16, l, 6, 7v, l0v, 14v (210); OpecŻywPrzedm C3v; O milá fortuno ty nam mnogo dobrego cżyniſz ForCnR E3v; PatKaz I 7, 10v, 18; O wſzechmocznoſzczy boſka raczy ſyą yuſch ſmylouacz nad ſwem ſthworzenyem PatKaz II 33v, 19, 20, 20v, 22, 27 (23); O boze uyelky yako dzywna mądroſzcz thwa PatKaz III 106v, 91, 92 [2 r.], 103v, 107 [2 r.] (12); O Iezu Nazarańſki obeyzrzy ſmutki moie Kthore mnie ogarnęły TarDuch D, D3, D5v, E3 [4 r.], E3v [7 r.], E4; FalZioł V lv; o przyiaciele żądny zwas nie ieſt mi przyiacielem BielŻyw 89, 134, 154, 155, 159, 164 [2 r.]; Confiteantur domino miſericordiae eius; [...] Chwalćie pana boga o wy miłoſierne vcżinki iego WróbŻołt 106/8, 4/3, 34/10, 67/11, 14, 70/19, aa4 (18); RejPs 68v; RejJóz B4, B5v; RejRozm 394; RejKup f5, G, P; HistAl A7v, Bv, C4v, D2, D4 (13); MurzHist I4v, K4v, R4v; MurzNT Matth 6/30, 17/16, Luc 12/28, 24/25; BielKom D, D6, E4, F7, G5; o Mácyeyu yákoż ſie maſz GliczKsiąż H7v, B8v, C3; LubPs A3v, A4v, B4, C2v, D2 (99); Iákoſz długo o Boże będzie bluznił nieprzyiaćiel imię thwoie? KrowObr 70, 6v, 11v, 25v, 30v, 32 (88); O nędzny náſz żywocie/ márna báńko śklána RejWiz 83v, 20v, 21v, 27v [2 r.], 34v, 35v (33); Leop A3v, Iudic 5/14, 2.Reg 15/27, 2.Par 20/17,3.Esdr 6/3 (21); OrzList ev, h3; KochZuz A3v; RejFig Bb4v; RejZwierz A5, 2v, 3, 41v [2 r.], 46v (11); Proſzę o Pánie [Quaeso Domine]/ niech wyſłucha vcho twoie modlitwę ſługi twoiego BibRadz 2.Edsr 1/11, Gen 16/8, 24/12, 42, 27/34, 38 (103); OrzRozm A4, B3v [2 r.], B4v, Ev, M2v; Mącz 37d, 83d, 118d, 126a, 203a (11); BielKron 12v, 18v, 41, 44, 45v (22); GrzegRóżn Nv, N3, N4v, O2; KochZg A2; Sturczyć ſye nam ledá kiedy/ o Pánowie Polſcy y Litewſcy/ [...] ieſliże ſye nie obaczyćie. OrzQuin Kv, D2, D2v, K, K3, K3v [2 r.] (19); Prot D4v; Ná pocżątku ſtworzyłeś ziemię o Boże Iehowá SarnUzn C5v, E4, F5, G4, G4v, H4; LeovPrzep b4, B4; RejAp AA3, AA6, 11, 11v, 14 (38); GórnDworz T3; HistRzym 4v, 7v, 11v, 17, 19v [3 r.] (41); O nędzney á máłey wiáry ludzie/ cżemu ſie lękacie? RejPos 51, 20, 20v, 22v, 29, 54v (196); BiałKat 128v, 228v; O wy nedzne pieniądze tośćie w lichey cenie BielSat B4v; HistLan BB, F4; KuczbKat 90; O nieſzcżęſne obżárſtwo toż śiłá przewodziſz/ Zdrowiu/ ſzcżęſciu y ſławie ták káżdemu ſzkodziſz. RejZwierc 252, 43, 50, 63v, 67, 192v (17); KochMon 33; O miła zgodo/ co obycżáiow vgody ſzukaſz. WujJud 217, A5, 45, 58v, 97, 148 (12); RejPosWstaw 22v; BudBib Deut 33/23, 29, 1.Par 16/28, 2.Par 6/19, 10/16 (17); Strum M; BiałKaz A4, Bv, D4, H2v, M2, M2v; BudNT Matth 17/17 [16], Act 18/14; StryjWjaz C4; CzechRozm 5, 38, 146v, 194v; PaprPan A2; Ale to wam więcey przyſtoi o náſze miłe nogi [o nostri pedes]/ ábyśćie wy przeſtawſzy na wáſzem vrzędźie chodzenia/ zoſtáwiły ocżom [...] tę pracą/ że one ſáme widzą ModrzBaz 45v, 21, 21v, 25, 29, 31 (23); SkarJedn 27, 66, 85; KochDryas A2 [3 r.], A2v; O biáloſkrzydła/ morſka pláwácżko KochOdpr C3v, B, Bv, B3, B4v, C (11); Calag 254b; KochPs 6, 10 [3 r.], 17 [2 r.], 20, 21 (78); SkarŻyw 4, 21, 26, 76, 79 (43); KochTr 7, 15, 17, 21; O Dio/ coż mi śię dźieie Serce mi iákoś truchleie. MWilkHist C4v, Ev, E2, F4, G4v, I (8); StryjKron 159, 160 [3 r.]; CzechEp 77, 112; KochJez A2, A3v, B, B2v, B4 [2 r.], B4v; NiemObr 138; KochEpit A2, A3, A4; KochFr 33, 42, 76, 95 [2 r.], 96 (11); KlonŻal B2, B2v, C4v, D4, D4v; KochBr 151, 152; KochMuza 26, 28; KochPhaen 4; O nędzni ludźie ſzaleni/ Przécz was rozum nie odmieni? KochMRot Bv, B2; WerGośc 219, 248; O me wielkie poćiechy/ żem rozłącżon z wámi WisznTr 15, 16, 18 [3 r.], 20, 21, 22 [2 r.] (10); BielSen 14; BielSjem 11, 12; KochPam 84, 88; Powiedz Słowienſki rym/ o wieloſtrona Lutni złocona KochPieś 53, 15, 53 [2 r.]; ArtKanc A4v, A5v, A11, A15, A15v (50); BielRozm 7, 15; KmitaPsal A2, A2v, A3v [2 r.], A4 [2 r.]; KochProp 7; KochPropKKoch 4; PaprUp E; ZawJeft 7, 11 [2 r.], 14, 19, 42 (8); ActReg 100; GrochKal 10, 11, 15, 23 [2 r.], 24 (10); Phil M3, Q; GórnTroas 11, 14, 34, 35 [3 r.], 37 (19); GrabowSet A4v, B3v, D3, D3v, F (67); KochFrag 26, 28, 40, 41, 43, 51; OrzJan 96, 97 [2 r.], 99, 101, 104; OstrEpit Av, A2; O Boże/ [...] ná Hárfie dźieśięćioſtrunney chwalić ćię będę. LatHar ktv, 8 [2 r.], 11, 13, 17, 19 (333); O Błędna Fortuno toć náder przewodźiſz/ [...] Łotry w cżeść wynoſiſz/ á cnotliwym ſzkodźiſz RybGęśli Bv, D2, D2v, D4; WujNT Matth 6/30, 15/28, 17/17, s. 89, Mar 9/19 (25); O piekielna hárdośći dokądżeś záſzłá? WysKaz 30, 2, 10 [2 r.], 11, 25, 36 (9); SiebRozmyśl B2, B2v, B3 [2 r.], B3v, B4 (64); WitosłLut A6v; KlonKr C3, E4; O świećie gdźież iuż pokoy złoty. KmitaSpit A3, A2 [2 r.], B3, C3, C5v; o ślepoto polſka PowodPr 25, kt, 25, 48, 51, 53; O niebo iákoś ſzerokie SkarKaz 245a, 6b, 8a, 43a, 45b, 84b (45); tobie iáko imię młodźieńcze. CiekPotr 71, 39, 46, 50, 55, 60, 82; CiekPotr Herb )?( 3v; CzahTr C2v, H4; GosłCast 10, 24, 26 [2 r.], 27, 28 [2 r.] (28); O ſzcżęſliwa godzino/ pożądána zdawná PaxLiz E3, C3v, D2; Gdy ſkarb poſpolity piáſtuią/ o Boże iáko ręce ſwoie máżą. SkarKazSej 705a, 659a, 661a, 662b, 666b, 668a (27); KlonFlis D4v, H3; SkorWinsz A2v, A3; SapEpit A2v, A3, [B2]v, B3, B4; KlonWor 28, 64; PudłDydo B [2 r.], B5v, B6; CIebie/ wſzego ſtworzenia/ o obrońco wieczny Wzywam wątły/ vbogi/ y nigdzie beſpieczny SzarzRyt B2, Av, A2, A4, B, Bv (11).

Użycia wielokrotne: dwukrotne (113), trzykrotne (25), czterokrotne (1), pięciokrotne (2): March1 Wiet Av; OpecŻyw 3v, 6, 6v, 18, 19 (16); PatKaz I 18; PatKaz II 29v; O ſynouye adamouy O ſynouye eue O zatraczeny grzeſzny podnyeſzczye uaſſe duſſe PatKaz III 106v, 107; LubPs F; KrowObr 96v, 149, 164v, 167, 175v, 219; O bezecne łákomſtwo/ o márna zazdrości/ Coż to dwoie przynośi ná ſwiát dziwnych złości. RejWiz 174v, 11, 50v, 65, 65v, 83 (16); Leop Zach 11 /17; RejZwierz 109v, 128; BibRadz 1.Reg 1/11; O święta Polſko náſzá/ o wielebna wolnośći gardł y ſtátkow náſzych. OrzRozm L3v; GrzegRóżn O, Ov; RejAp 38v; HistRzym 15; RejPos 144, 173v, 175, 175v, 192v (19); RejZwierc 191, 246v, 258v; WujJud 71v; BudBib Iudith 9/13; CzechRozm 44; ModrzBaz 50v; O pánie/ o boże náſz/ ty chćiéy o nas rádźić KochPs 163, 6, 27, 58, 140; O dziewictwo ſkárbie nieprzebrány: o dziewictwo/ więńcu nigdy nie zwiędły: o dziewictwo kośćiele Boży y mięſzkánie Duchá S. o dziewictwo droga perło/ poſpolitym nięznáioma [!]/ y ktorey niewiele ich náyduie: o wſtrzymiwáłośći/ przyiaćiołko Boża od świętych wychwalona. SkarŻyw 393, 245; KochTr 4, 5, 15; O moię miłe nabożeńſtwo: o ratitionabile obſequium: o prawdo nieprawdźiwa co wizytko dobre nicuieſz etc. CzechEp 84, 248; głupié/ myśli ſzaloné. KochFr 106, 105; KochMuza 26; WisznTr 31; ArtKanc D4v, I7v, R18–R18v; PaprUp D; ZawJeft 44; GórnTroas 52, 53, 68; O ſłodki Iezu/ wybaẃ mnie z mey trwogi/ O Iezu/ ſtrożem bądź/ duſzy vbogi. Pomoż/ o Iezu/ wniść w śrzod twych wybránych/ O zbáwicielu [...] Przyimi łzy GrabowSet P; O Boże/ Boże/ o Boże moy wiecżny/ Obácż/ proſzę ćię/ vćiſk moy ſerdecżny GrabowSet S3v, H4, K2, P, Pv, P3 (12); KochFrag 52; OrzJan 52-53; LatHar 24, 25 [2 r.], 83, 99, 149 (13); KołakCath B3‒B3v; RybGęśli Dv; WysKaz 2; SkarKaz 457b, 489b; O moy oycze, o oycze, witay zdrów Z tey drogi. CiekPotr 90, 82; GosłCast 12; O wielmożni Pánowie/ o źiemſcy bogowie/ mieyćie wſpániáłe y ſzerokie ſerce ná dobre bráćiey ſwoiey/ y narodow ſwoich SkarKazSej 670a; KlonWor 29.

Użycia z dwukrotnym, niekiedy z trzykrotnym wołaczem [konstrukcje typu: o + wołacz + wołacz (20), wołacz + o + wołacz (7), o + wołacz + wołacz + wołacz (2), o + wołacz + wołacz + o + wołacz (1), o + wołacz + o + wołacz (1)] (33): OpecŻyw 77; Smieieſz śię zapamiętały o barzo zápamiętały MurzHist Q4; KrowObr 37, 149 [2 r]; BibRadz Gen 15/2, 8, Ps 69/7, 2.Mach 1/24, Luc 13/34; BudBib Is 29/1, Iudith 9/3; BiałKaz C3v; KochPs 30; MEżu móy/ o móy mężu/ śmierć nielutosćiwa Mnie ſmutną ztobą dźieli KochFr 123, 125; GrabowSet F2v, Kv, N2, N2v, S3v [2 r. ]; O Alberte Alberte/ tóżeś bárzo głupi WyprPl B3; O Iezu/ Iezu/ Iezu/ rácżże być miłośćiw mnie grzeſznemu. LatHar 148, 24 25, 29, 51, 148; CiekPotr 90 [2 r.]; O niewiáſto/ niewiáſto/ [...] Piérwſzéy śmierci przyczyno GosłCast 15, 48.

Połączenia z innym wykrzyknikiem oraz z wołaczem: »ach (ach) o« (3): Ach o moy námileyſſy ſynu/ [...] kto mi to może datz ijżbych za ćię vmarla OpecŻyw 111; Ah, áh, o Dobrochowſki, áh o Dobrochowſki CiekPotr 82.

»o (wszechmogący) (Panie) Boże« (11): GrzegRóżn F4; Mącz 83d, 323a; SkarŻyw 75; O Boże/ co tu tákich ieſt/ coby ie ze ſkały w ogień proſto zrzucáć trżebá. GórnRozm G3v; GórnTroas 36, 61, 63; CiekPotr 12, 39, 81.

Fraza: »o czasy, o obyczaje« [przekład łacińskiego: o tempora, o mores] (1): Przed náſzym wiekiem/ kiedy był iáki śláchecki ziazd/ tedy [...] ćiáłá ſwe ćwicżyli/ [...] Teraz ſklenicámi fie potykáią/ iákoby ieden drugiego przemogł y powálił. O cżáſy/ o obycżáie. PowodPr 73.
β. Wykrzyknik jest oddzielony od wołacza zdaniem lub częścią zdania (98): BierRaj 17v; O iako ſlodnie w vſciech moijch mily panie ſlowo twoie. OpecŻyw 168v, 20, 23 [2 r.], 30, 134, [162]; O yakoſz chwalebne twoye począczye myla panno PatKaz II 20; O yako czudnaſz namylſza moya zroſtem twym przyrownana palmye PatKaz III 118v, 92; WróbŻołt 91/6, 103/24; RejPs 152v; RejJóz N4; LubPs C, D2, H2v, L, Lv, S6v (13); KrowObr 32, 81, 161: LeszczRzecz A5v; BielKron 42v, 458v; RejAp 21v, 28v, 31v, 33v, 43v, 45v, 88; RejPos 55, 67, 79v, 113, 120v (13); O pomnicie ſie zli ludzie co cżynicie RejZwierc 86, 92v, 100, 174v; CzechRozm 225v; ModrzBaz 144; SkarŻyw 173, 583; MWilkHist L; StryjKron 532; O nędzna twoiá mocy/ nikcżemny Szátánie ReszPrz 6; ArtKanc B20, K7v, N16v; GrabowSet Y2; LatHar 53, 98, 271, 447, 600, 601; SiebRozmyśl F4, G, H4v; PowodPr 4; GosłCast 52, 56; ZbylPrzyg A4v; SzarzRyt D4.

Użycie dwukrotne (3): O iáko ſą iáſne/ o iáko ſą ſpráwiedliwe drogi y poſtępki twoie náſz miły pánie. RejAp 29, 22; RejPos 337v.

Frazy: »o nie daj Boże« (1): O nie day tego Boże/ by krew brata mego Miała mnię gdy pokropić/ y tak wiele złego RejJóz A7v.

»o uchowaj Boże« (1): O uchoway Bo że/ ábiś go tákim ſynem wierzyć y wyznawáć miáł. BiałKaz G4.

»o witaj(że)« (8): RejJóz P7v; O Witayże witay/ ma miła ſtárośći BielKom B; RejZwierc 31; CzechRozm 40v; MWilkHist G2v, I; O witay przyiacielu y moy rowienniku. CiekPotr 5, 81.

γ. Wołacz poprzedza zdanie rozpoczynające się wykrzyknikiem (3): Wſzytkaſz czudna przyaczyolko moya o yako czudna yeſteſz PatKaz III 128; Pánie Pánie náſz/ o iáko ieſt dźiwne imię twoie po wſzyſtkim świećie. LatHar 53, 86.
b. W połączeniu z mianownikiem rzeczownika w funkcji wołacza (13):
α. Wykrzyknik bezpośrednio poprzedza mianownik (11): O ſędźia nienágániony/ Ty ſam rácz ná wſzytki ſtrony Ziemie ſądźić práwem ſwoim KochPs 124, 68; O Stároſtá ná Muſzynie Ty ſię znaſz dobrze ná winie KochFr 126; KochPam 85, 86; KochPieś 39; KmitaPsal A3; GrabowSet Q2, Q3v; LatHar 37, 47.
β. Wykrzyknik jest oddzielony od mianownika zdaniem lub częścią zdania (2): OpecŻyw 185; O zlutuyże ſie W. K. zacność á vlecż to chore ćiáło/ ktorego ſam głową racżyſz być LeszczRzecz A5v.
c. W połączeniu z mało przyswojonymi imionami własnymi (V a. N w funkcji wołacza) (54): OpecŻyw 190; PatKaz I 1v; BielŻyw 4; Miey nadzieie o Iſrael w panie bodze [Speret Israel in Domino] WróbŻołt 130/3; O miły Alexander przecż od ſwych Mácedonow precż odchodziſz? HistAl N3v; LubPs hh, hh4; KrowObr 173, 176 [2 r.], 176v [3 r.], 217v [2 r.]; BibRadz 2.Reg 20/1, Ez 38/16, 39/1, Dan 4/6, Os 11/8 [2 r.]; OrzRozm N4, P2; O Báláách y Mádiánitowie/ muſzę to nád wolą Bożą vcżynić BielKron 43, 89, 126v; O miły Alcion nic mi cie nie żal żeś vmárł RejZwierc 153v, 149; BudNT Ii6; O Tales iużći powiem o tey cney oſobie PaprPan D2; KochFr 54; O głupi Midá/ widźiſz/ że nietylko vſzy/ Ale y rozum ośli nośiſz przy ſwéy duſzy. KochDz 107, 108; A ty o Vránia/ życz mi łáſki ſwoiéy KochPhaen 1; GórnTroas 23; O Márya [...] pokaż miłoſierdźie nádemną LatHar 72, 228, 471, 486 [2 r.], 504 [6 r.], 505 [6 r.]; Zyy nam o Symonides GosłCast 10.

Użycie dwukrotne (1): O Márya rządz wſzyſthkim Swiátem. O Márya rátuy nas KrowObr 176.

Użycia z dwukrotnym i trzykrotnym mianownikiem w funkcji wołacza tego samego imienia własnego (2): GliczKsiąż F2; Potym kazał Cyrus ſpalić Krezá. A gdy ná drwiech leżał/ wołał: o Solon Solon. BielKron 112.

α. Wykrzyknik jest oddzielony od rzeczownika zdaniem (1): O kámień łatwiey Márya Iuż odwálony/ widzę ia. MWilkHist G4v.
d. Ze zdaniem przydawkowym w funkcji wołacza wprowadzonym przez zaimek względnyktóry (5): O Który świátem władaſz/ y króluieſz wiecznie/ Powſtáń pánie KochPs 96, 20, 31; który z ſuchéy ſkáły zdroie Nieſłycháné pobudzaſz/ okaż dáry ſwoie. KochFr 125; GrochKal 11.
e. Z 2 sg imp (z elipsą wołacza) (5): OpecŻyw 23; On ſie rzkomo porwawſzy/ o ſtoy ſpádnieſz z gory/ Ale pocżkay iże cie dowiodę do dury. RejFig A5v; RejAp 87v; o to iuż tákiego [przyjaciela] choway zá ſkarb RejZwierc 90, 92v.
f. Użycia dwukrotne w konstrukcji typu: o + zdanie, o + wołacz (3): O gdzieżes iuż o duſſo rozumná bożym obrazem okráſſoná OpecŻyw 134v; O blogoſlauyony symeonye o naſcząſznyeyſze twoye bylo zaſzlepyenye ktore dalo ſzwyatu oſzwyeczenye PatKaz II 61–61v; SiebRozmyśl E.
g. Użycia wielokrotne w konstrukcjach typu: o + wołacz, o + mianownik w funkcji wołacza (3); o + wołacz, o + wołacz, o + mianownik w funkcji wołacza (2): O nędzna mizeryo/ o pycho nádęta/ O bezecna ſwawola/ á zła myſl przeklęta. RejWiz 169; O Abrámie miłoſniku Boży/ o Izaák od Bogá vmiłowány/ modlćie ſie zá nas do Bogá. BielKron 457; O miła Antichryſtowſka Teologia/ o miłe wymowy Boże/ toć ták maćie być mowione: o niezbedna logiko/ o rozumie/ o Filozofia/ cżegożeśćie nábroiły. CzechEp 183; SkarKazSej 681a.
h. Użycia wielokrotne w konstrukcjach typu: o + wołacz [...] o + 2 sg imp [w tym: o + wołacz [...]+ trzykrotne o + 2 sg imp (1)] (14): O Naświętſza dźiewico/ błogoſłáwiona porodźićielko páná náſzégo Iezuſá Kryſtuſá/ przypominam twéy naświętſzéy miłośći ono twoie wielkié weſele/ [...] O ráczyſz ſię do iego naświętſzéy miłośći przyczynić zá mną SiebRozmyśl G2v; Wtore weſele twoie było o naświętſza dźiewico błogoſłáwiona/ kiedyć Aniół Gábriel zwiáſtował [...] O ráczyſz ſię do ſyná ſwégo námilſzégo przyczynić zá mną SiebRozmyśl G3–G3v, G3v–G4, G4v, H–Hv, Iv–I2, I2–I2v (14).

Synonimy: ach, auch, ehej, ej, he, och, oho.

DJ