[zaloguj się]

PANOWAĆ (976) vb impf

Oba a oraz o jasne (w tym w pierwszym a 17 r., w drugim 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf panować
indicativus
praes
sg pl
1 panuję panujemy
2 panujesz panujecie
3 panuje panują
praet
sg pl
1 m -em panowåł m pers
2 m panowåłeś m pers -eście panowali
3 m panowåł m pers panowali
f panowała m an
n panowało subst panowały
fut
sg pl
1 m będę panowåł, panować będę m pers panować będziem
2 m będziesz panowåł, panować będziesz m pers
3 m będzie panowåł, panować będzie, będzie panować m pers będą panować, panować będą, będą panowali
f będzie panowała, panować będzie m an
n będzie panowało, panować będzie, będzie panować subst panować będą, będą panowali
imperativus
sg pl
2 panuj panujcie
3 niech, niechåj, niechåjże panuje niech, niechże, niechåj panują
conditionalis
sg pl
1 m m pers bysmy panowali
2 m byś panowåł m pers byście panowali
3 m panowåłby, by panowåł, bodåj panowåł, dåjże panowåł m pers by panowali
f by panowała, bodåjże panowała m an
n by panowało subst by panowały

inf panować (109).praes 1 sg panuję (13) [w tym: -e (1)].2 sg panujesz (10).3 sg panuje (226).1 pl panujemy (4); -emy (2), -(e)my (2).2 pl panujecie (2).3 pl panują (72).praet 1 sg m -em panowåł (1).2 sg m panowåłeś (1).3 sg m panowåł (267). f panowała (17). n panowało (10).2 pl m pers -eście panowali (1).3 pl m pers panowali (43). subst panowały (9).fut 1 sg m będę panowåł (1) BielKom, panować będę (1) SkarKazSej.2 sg m będziesz panowåł (4), panować będziesz (3); będziesz panowåł KochSat, HistRzym, KochPs; panować będziesz BibRadz, KołakSzczęśl; będziesz panowåł : panować będziesz BielKron (1:1).3 sg m będzie panowåł (23), panować będzie (8), będzie panowåł a. będzie panować (1) HistAl; będzie panowåł TarDuch, WróbŻołt, KromRozm III, KrowObr (2), Leop (4), BielKron (5), Mącz, KochPs, ArtKanc, LatHar, panować będzie KuczbKat, CzechRozm; będzie panowåł : panować będzie BibRadz (2:4), WujNT (3:2). f będzie panowała (5) SeklWyzn (2), KuczbKat, BudBib, Phil, panować będzie (2) WujNT, SkarKaz. n będzie panowało (1) HistAl, panować będzie LeovPrzep (2), będzie panować (1) Leop.1 pl m pers panować będziem (1).3 pl m pers będą panować (14), panować będą (2), będą panowali (1) ActReg; będą panować BielKom, Leop (4), RejPos (2), BudBib, CzechEp; będą panować : panować będą BibRadz (3:1), BielKron (2:1). subst panować będą (2) BielKron, BudBib, będą panowali (1) [m] SeklKat.imp 2 sg panuj (9).3 sg niech, niechåj, niechåjże panuje (22).2 pl panujcie (3).3 pl niech, niechże, niechåj panują (4).con 2 sg m byś panowåł (1).3 sg m panowåłby, by panowåł (34), bodåj panowåł (1), dåjże panowåł (1). f by panowała (10), bodåjże panowała (1). n by panowało (4).1 pl m pers bysmy panowali (3).2 pl m pers byście panowali (1).3 pl m pers by panowali (7). subst by panowały (2).part praes act panując (14).part praet act panowåwszy (1) StryjKron 185.

stp, Cn notuje, Linde także XVIIXVIII w.

1. Sprawować władzę, rządzić; dominari Miech, Vulg, HistAl, PolAnt, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, JanPrzyw, Cn; imperare HistAl Vulg. Mącz, Modrz, Cn; regere HistAl, Mącz, PolAnt, Calep, Vulg; regnare Miech, Mącz, PolAnt, Modrz; praeesse Mącz, Modrz, JanPrzyw; potiri (rerum) Mącz, Modrz, Cn; imperitare, tenere imperium Modrz, Cn; possidere, stare, triumphare Vulg; gerere potestatem, gubernare, magistrare, premere imperio, regitare Mącz; gerere a. tenere principatum, principari PolAnt; praesidere JanStat; habere dominationem a. summam potestatem Cn (777): BierEz M4v; Każdy ktory panuie ma być cichy á prziemny, dla tego aby go tim więcej wpocżciuoſci miano, niżbygo ſie bano. BielŻyw 10, 7; MiechGlab 73, 74; wſzyalysmy go ze by był nam Hospodarem, thym obyczayem yako panowal Dzyad yego y oczyecz yego LibLeg 6/191, 6/191; KrowObr 3 [2 r.], 7v; Leop 2.Par 36/20; BibRadz Iob 34/17, Dan 11/4; ktory [Berdebek] zabił dwánaśćie braćiey áby ſam panował BielKron 439v, 7v, 20, 86v, 88, 98v (17); Monarchia, Gdzie yedno yeden wedle praw krolewſt pánuye. Aristocratia, Gdźie wiele dobrych á zacnieyſzich ludźi pánuyą/ to yeſt gdźie zacna a vczćiwa rádá Rzecz poſpolitą ſpráwuye. Democratia, Gdźie wſziſtko poſpólſtwo pánuye. [...] Tyrannis, Gdźie tylko yeden wedle woley ſwey nie wedle ſpráwiedliwośći pánuye/ który ſam y práwem y królem y ſpráwiedliwośćią yeſt. Mącz 308b, 94a [3 r.], 131b, 150b, 190c, 204b (17); GórnDworz Ee5v, Ee6; HistRzym 57v, 60; CzechRozm 246; ModrzBaz 25, 44v, 46v, 101, 106v, 144v; Begirig ſein zu hertſchen. Chce mu śię pánowáć, et, Stoi o kroleſtwo. Induci cupiditate regni. Calag 64b, 64b [2 r.]; StryjKron 100, 692; CzechEp 333, 335, 355 [3 r.], 356 [2 r.], 411; iż Páweł ś. nie znał żadney eminencyey Piotrowey/ ktorey ſię też Piotr ś. nie domágał/ ále iáko ſam nie pánował/ ták y drugich od pánowánia we zborze/ y nád zborem odwodźił. NiemObr 42; Pánuy o Krolu ſzcżęśliwy KmitaPsal A3v; PaprUp B3; Calep 340a [3 r.]; Phil S4v; VVOIEVODOVV dwánaśćie potym pánowáło. Lecż ſie pánowánie ich Polſzce nie nádáło. KlonKr wstęp A2; W Swey Alexánder kwitnącey młodośći Pánował hoynie: czym wielkiey miłośći Doſtał był ſobie z ludzi v kázdego KlonKr Fv, wstęp A2, A2v, k. A4, F3; SkarKaz )(2v; SkarKazSej 697b.

panować u kogo (3): Panował v Wandalow gdy z polſki wyſzli krol Modygiſit trydzieſci lat MiechGlab 47; BielKron 7, 439.

panować komu (59), czemu [w tym: terytorium (8) żywotnew bajkach (3)] (11): Szcżuká będąc w rzece iedney/ A nie máiąc ſobie rowney: Wſzytkim rybom pánowáłá BierEz R4v, F, L, S4; Rachel dlugo nyeplodna Iozepha urodzyla/ ktory wſzytkyemu eyptu panoual PatKaz III 105; MiechGlab 39; BierRozm 10, 15; LibLeg 10/62v; RejPs 108; HistAl E8, N2v; Diar 120; Dawid prze ſwą pokorę wſzem żydom pánował BielKom F5v; KrowObr 3v; A porucżáią iednemu cżłowiekowi vrząd ſwoy dorocżny/ áby pánował wſzyſtkiey źiemi ich Leop 1.Mach 8/16, Is 19/4; BibRadz Is 19/4, Ez 34/4; BielKron 10, 455v; OrzQuin P; WujJudConf 17; Pánie Boże [...] raczyłeś wźiąć tego/ ktoregoś nam był pomázał/ áby nam pánował MycPrz I [A3]v; ModrzBaz 18v, 52v; SkarJedn 205; Niechayże mu téż zá to Tyran pánuie KochPs 168, 209; CzechEp 335, 374; NiemObr 172, 173; KochWr 35; PaprUp Dv; iż nie byłá to rzecż godna/ áby ten miał wielkośći ludzi pánowáć/ ktory nád białegłowy był nikcżemnieyſzym Phil S2; KochFrag 43; GDyż wſzytkim źiemióm/ któré okrąg Króleſtwá náſzégo zámyka/ iáko iedno Kśiążę y Pan iednoſtáynie pánuiemy SarnStat 116, 111, 887, 986, 1058, 1187; LECH, Słowiánin naypierwſzy pánował Polánom KlonKr wstęp A2; PowodPr 20; CzahTr K Cf panować jak długo; »długo panować«, »panować poddanym«, »szczęśliwie panować«.

panować nad kim (65), nad czym (5) [w tym: nad terytorium (3)]: Krolowie panuią nad tymi ktoré pod ſobą maią/ vkazuiątz motz nad nimi ſwégo pańſtwa ij przełożeniá OpecŻyw 95; day nam to miły panie aby iuſz zadna ina zwierzchnoſc a moc poſtronna nad nami niepanowała RejPs 124v; MurzNT Luc 22/25; LubPs Y3v; KrowObr 3, 5v; Leop Num 16/13, Sap 3/8, Is 28/14; ktoreś [króle] ty poſtánowił nád námi dla grzechow náſzych/ ktorzy pánuią nád ćiáły náſzymi y dobytki náſzemi według ſwey woley BibRadz 2.Esdr 9/37, 1.Par 4/22, Dan 11/3, 3.Esdr 4/3, Sap 3/8; Pirwſzego roku iego pánowánia/ pánował też nád Izráelity Acháb ſyn Amry. BielKron 84; nie ſłuſzna rzecż ieſt áby ſwiecki pan miał pánowáć nád duchownym. BielKron 156, 6v, 11v, 17v, 20, 50v [2 r.] (18); Orbem terrarum gubernare Nád wſzem ſwiátem pánowáć. Mącz 150b, 433c; RejPos 130, 131, 142v, 315v; BudBib Iudic 8/22, 1.Par 4/22, 2.Esdr 9/37, Is 3/4, Sap 3/8; wiećie że oni ktorym ſię podoba pánowáć nád narody/ pánuią nád nimi/ á ktorzy ſą wielcy nád nimi/ władaią nimi. BudBib Mar 10/42; CzechRozm 250v; ModrzBaz 48; StryjKron 115, 667; CzechEp 334, 335 [2 r.], 405, 409, 425; NiemObr 57, 154; ArtKanc C13; WujNT Matth 20/25, Mar 10/42, Luc 22/25; SkarKazSej 689b [2 r.]. Cf panować jak długo; »panować mocą«, »panować nad poddanymi«.

panować miedzy kim (2): MiechGlab 75; Bo zpośrodku Germániey poſyłano do Prus Grofy Rzeſkie: ktorzi miedzy ludźmi nie ſwemi okrutnie á ſrodze pánowáli. ModrzBaz 74v.

panować po kim [w tym: gdzie (6)] (28): MiechGlab 67, 73 [2 r.]; Vlixes ſyn Láerthá Krolá z Antiochiey Itakus/ rzecżony/ od tego wyſpu/ iż tám po oycu pánował. BielKron 25v, 7v, 8v, 61v, 105v, 154v, 439; KwiatKsiąż F3v; Tyberius, Ceſarz Rzymski któri po Auguſtuſie pánował Mącz 470d, 80d; StryjKron 395; CzechEp 365; [Kazimierz] zoſtawil bel te Sini ktotzi ponim panowali. PaprUp C4; SarnStat *6; VANDA, po Bráćiey ſwoiey mężnie pánowáłá KlonKr wstęp A2, wstęp A2v, A3. Cf panować jak długo; »panować na krolestwie«, »po śmierci [czyjej] panować«.

panować gdzie (128): Delfin ktory tám [w morzu] pánował/ [...] Nátychmiaſt śię zá nią [szczuką] rzućił. BierEz R4v; HistJóz Ev; MiechGlab **6v, 39; HistAl G7v, N2v; Seon krol Amorreyſki [...] pánował od Aroer [...] aż do rzeki Iebok Leop Ios 12/2, Ios 12/4, Dan 11/2; KAdmus było imię właſne krolá Phenickiego ſyná Egenorá/ ktory v Tyru y Sydonu pánował BielKron 48v; gdyż [ja, Machomet] pánuię od wſchodu do zachodu ſłońcá BielKron 254; będzieſz [Machomecie] ná tym wſzytkim ſpokoynie pánował co teraz dzierżyſz/ y twoie potomſtwo BielKron 254v; W Ruſi náyduie ſie napierwey być y pánowáć tych trzey bráćiey/ to ieſt/ Kiy/ Szćiek/ Koreẃ BielKron 343v, 6 [2 r.], 7v, 8v [4 r.], 9v [3 r.], 10 (42); Mącz 333d; OrzQuin Sv; gdzie przed tym dwá álbo trzey panowáli/ tám ono imienie ieden tylko ſobie przywłaſzczy. LeovPrzep C2; HistRzym [2], 41, 48v, 61, 133; pánował [król baszański] ná gorze Chermonie/ y w Salchy/ y po wſzem Báſzánie/ áſz do gránice Geſzurow y Mááchátow/ y połowicy Gileadá BudBib Ios 12/5; Bo tácy Pánowie/ byliby właſnie onemi Filoſofy/ o ktorych powiedał Plato, że byłáby ſzcżęśliwa Rzecżpoſpolita/ w ktoreyby tácy pánowáli. ModrzBaz 49v; KochDryas [A3]; Od głębokiégo brodów Euphrátá/ Będźie pánował do kráiu świátá. KochPs 105; Dzieći iego [Jagiełły] ná Koronie Polſkiey/ y w wielkim Xięſtwie Litewſkim pánowáć miáły StryjKron 512, 11, 16, 71, 81, 250 (12); iż iuż więcey niż przed tyśiącem lat to ſię ſtáło/ że Papież w Rzymie pánuie CzechEp 409, 376 marg; NiemObr 130, 136; PudłDydo B. Cf panować po kim; jak długo; »panować na krolestwie«, »panować mocą«, »szeroko panować«, »po śmierci [czyjej] panować«.

panować jak długo [w tym: gdzie (19), komu (10), po kim (7), nad kim (4)] (155): MiechGlab 47, 48, 49, 75; SeklWyzn Av; á zá wolą iego swięthą przez thák wiele lath Wáſzá Krolewſka Miłość ſławnie nád narody náſzemi pánuieſz. BibRadz *2; Alexander bárzo krotko pánował BibRadz I 451a marg, Dan 11 arg; Sellum po nim [po Zachariaszu] pánował tylko mieſiąc w Sámáryey. BielKron 88; LVcius Tárquinius pyſzny ſiodmy á oſtátni krol Rzymſki pogáńſki/ pánował Rzymiánom lat XXXV. BielKron 103v; LEo dzyeſiąty Papież Rzymſki/ pánował w Rzymie nád duchownymi cżterzy látá BielKron 190, 8, 10v, 27, 60v [3 r.], 61 [3 r.] (89); Mącz 401c; Welogius walecżny ktorego zwalcżyli/ Kiedyby przy nim náſzy s ſwemi pocżty byli/ Pánowałby w Azyey áż do cżáſu tego PaprPan T; SkarJedn 209; ſynowie y potomkowie ich po nich długi wiek káżdy ná ſwoim vdziale ſpokoynie pánowáli StryjKron 115; vmárł wielki Kniáź Wſewold/ pánowawſzy mnoho lat StryjKron 185, 10, 275, 416; CzechEp 378, 379; Leſek ktori zdrada doſtal Panſtwa tilko przes noc panowal PaprUp A4v, A4, B, G2; [Popiel pierwszy] Náſtąpił ná páńſtwo po oycu/ Roku 815. Pánował lat 14. KlonKr B2, Av, A4v, B2v, B3, B3v (20). Cf Zwroty.

W przeciwstawieniach: »służyć (3), być poddanym ... panować« (3): że wszyscy biskupi nie tylko żeby mieli panować komu, ale służyli i byli poddani zawsze krolom i inym zwierzchnościam ziemskiem. Diar 45; CzechEp 335 [2 r.].

W charakterystycznych połączeniach: bezpiecznie panować (2), wedle Boga, czyście, dobrze, z godnością, hojnie (2), imieniem wiary, jednako, jednostajnie (2), łaskawie, mężnie, miłościwie, nieporządnie, nierozdzielnie (2), okrutnie (3), w (dobrym) pokoju (spokojnie) (8), wedle prawa ((bez)prawie) (5), pysznie, z rozumem, rządnie (w dobrym rządzie i zgodzie) (2), sławnie (z wielką (dobrą) sławą, w wielkiej sławie) (4), wedle (prawa) sprawiedliwości (sprawiedliwie) (3), srogo (srodze) (5), surowo, wedle swego zdania, wedle (według) ustaw(y) (2), z wielką czcią, z wielką pochwałą, z wielką powagą (2), wedle (według) woli [czyjej] (3), wolnie (wolno) (2), bez wszelkiej przeciwności; panować barzo krotko, do czasu (2), z dawna, przez długi czas, długi wiek, po dzisiejszy dzień, [ile] lat (131), przez [ile] lat (2), [ile] miesięcy (10), niedługo (5), przez noc, (jeden) rok (2), do (swej) śmierci (2), tego czasu (2), na(d) (w) ten czas (5), teraz (4), wiecznie (2); panować bliźnim, nad duchownymi, nad ludem (5), (rożnych narodow) ludziem (wielkości ludzi, miedzy ludźmi, nad ludźmi) (6), miastom, nad narodem ((obojemu) narodowi) (10), nad nieprzyjacielem, niewolnikom, nad pany, nad pogany, nad [iloma] pokoleniami, nad wielem państw, nad wiernymi, nad wszem światem (wszytkiemu światu) (2), wszytkiemi (innymi) (nad wszytki ine, wszytkim) (4), (wszytkiej) ziemi (5), nad zwyciężonemi; panować po bracie (2), na [czyim] miejscu, z ojcem, po ojcu (5), rzędem, społu (z bratem) (wespołek) (4), z swymi potomki; panować w krainie [jakiej] (2), w [jakim] kraju (krajom) (2), do kraju świata, w księstwie (na księstwie) (4), w mieście (5), w monarchijej, na południe, na pułnocy, w państwie (3), w Rzeczypospolitej, na [czyim] udziale (w udziale) (2), na wschod słońca (5), od wschodu do zachodu słońca, na zachod słońca (3), w ziemi [jakiej] (na ziemiach) (7); biskup panuje(), car(z) (5), cesarz (22), dzieci, ina zwierzchność, jeden, jeden po drugim (2), jedynowładecz, kniaź, krol (40), krolowa, książę (ksiądz) (5), moc postronna (insza) (postronni) (3), papież (3), potomek (potomstwo) [czyj(e)] (2), sam (9), sołtan, syn [czyj] (20), wojewoda, wszytko pospolstwo, zwierzchny monarcha, zwyciężca.

Zwroty: »długo panować« [zawsze w życzeniach; w tym: komu (4), gdzie (1)] (8): A ziczimi panv woyewodzie [wołoskiemu] [...] abi on. weſdrowyv dlugo wtim panstwie panowal LibLeg 10/150; OrzRozm L3v; Prot D2v; RejPos 3v; KmitaPsal A5v; ActReg 54; SiebRozmyśl [A3]; KlonKr F4.

»panować na krolestwie, w krolestwie, krolestwu; panować na cesarstwie, w cesarstwie« [w tym: jak długo (10), po kim (2)] = super regnum dominari HistAl [szyk zmienny] (7:3:1,4:1): HistAl N2v; WEſpezyanus Fláwius pánował lat dzyewięć ná Ceſárſtwie z dobrą ſławą á godnoſcią BielKron 146, 138v, 147v, 168v, 186, 305 (10); HistRzym 134v; StryjKron 11, 330; Abyś ták w dáném króleſtwie pánował/ Iákobyś lepiéy twą wiárę záchował. GórnTroas 50; [My Zygmunt król polski potwierdziliśmy] wſzyſtkié Wolnośći [...] przez Króle/ Pány/ y Kśiążętá/ którzy przed námi byli/ y Króleſtwu iáko ſámi álbo z inémi w Króleſtwie pánowáli [ac Regno tamquam Monarchae sive Tetrarchae praeſuerunt JanPrzyw 41]/ [...] dáné SarnStat 941.

»panować mocą, mocnie (a. mocno)« [w tym: nad czym (1), gdzie (1)] = dominari potestate Vulg; dure dominari PolAnt [szyk zmienny] (4:2): powſtánie Krol mocnj y będzie pánował mocą wielką Leop Dan 11/3, Dan 11/4; BielKron 60v, 457v; BudBib Ez 34/4; StryjKron 330.

»panować państwem« (1): Y zmocni ſie Krol od Poludnia/ y (ieden) z Kxiążąt iego: y będzie (drugi) mocnieyſſym niſz on/ y będzie pánował páńſtwem [dominabitur dicione] Leop Dan 11/5.

»panować poddanym, nad poddanymi« = imperare subiectis HistAl; imperare hominibus Modrz [szyk zmienny] (3:1): HistAl I5; Ten [król Salomon] nigdy ni ocż więcey/ Páná nie fráſował/ Iedno iżby z rozumem/ poddánym pánował. RejZwierz 43v; KochSat B4v; ModrzBaz 142.

»panować na stolcu, na stolicy« [w tym: jak długo (2)] = dominari coram solio PolAnt [szyk zmienny] (2:2): BibRadz Zach 6/13; DOmicyanus brat Tytuſow XII Ceſarz/ pánował ná ſtolcu Ceſárſkim lat XV/ mieſięcy VI BielKron 148, 75v; CzechEp 423.

»szczęśliwie (a. szczęśnie), fortunnie, z fortuną panować« [w tym: w życzeniach (5); jak długo (3), komu (3)] [szyk zmienny] (6:5:1): BielKron 173v, 181v, 190v, 427v; Prot D2v; StryjKron 452; A tén co po was dźiś pánſtwo ſpráwuie/ Niechay fortunnie/ y zdrów nam pánuie KochPieś 13; PaprUp A4; Ktory [...] Sercá śláchetney Polſkiey krwie zhołdował: By tymże kráiom ſzcżeśliwie pánował. GrochKal 14; SiebRozmyśl [A3]; KlonKr F4; PowodPr 29.

»[gdzie] szeroko panować« (4): Soliman w Azyey ſzeroko pánował BielKron 240, 7, 275; StryjKron 360.

»po śmierci [czyjey], po ześciu [czyim] panować« [w tym: gdzie (5) ] [szyk zmienny] (12:1): BielŻyw 163; Po Vlanowym żeſciu panował [Post Ulanum regnavit] w tymże Przekopie Car Tachtanus MiechGlab 73, 66, 67; iż zá żywotá mego myſliłem kthory miał pánowáć po ſmierci [qui recturus esset post mortem] moiey HistAl N2; BielKron 111, 147v, 158v, 160, 305v, 343v; StryjKron 121, 692.

»panować we wszytkim [= niepodzielnie]« [w tym: jak długo (1)] [szyk zmienny] (2): Honoryus zachodne kroleſtwá dzyerżał/ ktory po śmierći bráterſkiey ſzeſnaſcie lat we wſzytkim pánował. BielKron 158v, 343v.

Szeregi: »krolować, (i, a) panować« = regnare et dominari JanStat [szyk 3:3] (6): Mącz 350a; RejPos 3v, 142v; KIEdy Krol Herod krolował/ Nád Zydy pánował/ Tedy ſię Kryſtus národźił ArtKanc Cl3; Calep 906a; SarnStat 897.

»panować i przewodzić« (2): ſámi [papieże] chcą wſzytkich ſądźić y nád wſzytkimi/ pod tytułem ſługi/ pánowáć y przewodźić. CzechEp 335, 334.

»panować, (a(bo), i) rozkazować« = praecellere et dominari Vulg [szyk 8:2] (10): BierRozm 17; KrowObr 3v; że krolem jest polskiem, ktory inaczej panować i rozkazować nie ma, jeno jak prawa polskie uczą. Diar 60; BibRadz 3.Esdr 4/3; RejPos 317; WujJudConf 17; ModrzBaz 12; CzechEp 374; NiemObr 172; A ſtárſzy więc Włodźilław Czechóm roſkázował/ A potym záś y Węgróm walecznym pánował KochFrag 43.

»rządzić, (a, abo, i) panować« [szyk 3:1] (4): Mącz 349c; ktoremi słowy nápominano go [króla] áby pámiętał kármić tych ktorych rządźić ábo im pánowáć chce [ut quos regere velit]. ModrzBaz 18v; StryjKron 81; NiemObr 57.

»panować i władać« (1): [Papa] nád zwierzchnośćią świecką pánowáć/ y oną po ſwey woli władáć chce. NiemObr 154.

W przen (4): yſz iego [papieża] ſwięta moć nawieki będze panowała. SeklWyzn Av; tylko ty obiemá rękomá nád námi chciey pánowáć/ w iedney Miecz/ w drugiey łáſkę záwżdy noſząc StryjKron 667; Atu iuſz po ti macie [królów] Piaſtowei tak ze i Iagieloweij Krwie ktora panowala nam y przodkom naſzem PaprUp Dv; Páſtérſkié vbogié ſkrónie/ Z iego zdárzénia w korónie Krolewſkiéy/ częſto pánuią ZawJeft 16.
Przen (123): Słońce áby w dzyeń ſwyećiło ná to ye przełożył [= wyznaczył wysoki urząd] [...] Záś by w nocy pánowáły Mieſiąc y też gwyazdy [fecit ... lunam et stellas in potestatem noctis Vulg Ps 135/9] LubPs dd5; Gdy oblicżna ieſth [pamiątka czystego rodzenia] náſláduią iey/ [...] y ná wieki koronowána pánuie Leop Sap 4/2; BibRadz Ov 11/12; BudBib 4.Esdr 11/19, 21.

panować komu, czemu (8): RejZwierz 130; Trzebá tedy nam wſzem obywátelom [...]/ ták duchownym iáko y tym ktorym wiek Rycerſki pánuie/ poſtępek przygod przodkow náſzych [...] przed ocżymá mieć BielKron 334v; Tho ſą máłe wſzytki morzá miedzy źiemiámi/ ktorym Oceanus pánuie. BielKron 461, 438; Słońce/ áby białému dniowi pánowáło KochPs 199; Głowá grunt w cżłeku głowá mu pánuie/ Powod ieſt wſzech ſpraw/ cżłonkom roſkázuie RybGęśli C4v; WujNT Rom 7/1. Cf Zwrot.

panować nad czym (3): Waruy ſie tich ktorzy nad prawdą panuią. BielŻyw 96; A tá głowá przeſtráſſylá wſſyſtkę źiemię/y pánowáłá nád nią/ y thymi kthorzy mieſſkáią ná niey Leop 4.Esdr 11/32; BudBib 4.Esdr 11/32.

panować gdzie (5): [aqua vitae] Kroleſtwa zachowuie W moskwi w Litwie panuie LudWieś B4v; HistAl 15; BielKron 9v, 290v; iż y w tym X.K nie wedle Bogá poſtępuie: gdy ták cudzoźiemſtwem y powłacżánim ſię po świećie [tj. że cudzoziemcami i włóczęgami] drugim/ pánuiąc ſám w murzech Poznáńſkich/ nie dźiedźicżnych z rodu/ ná Tumie/ śmiele bez boiáźni Bożey vrąga. CzechEp 58.

Zwrot: »[jakim] panowaniem [komu] panować« (1): Bo iednym y iednákim głoſem práwo ma do wſzytkich mowić: iednym á iednákim pánowániem má wſzytkim pánowáć [uno atque eodem imperio omnibus praeesse] ModrzBaz 72v.
Szereg: »panować a rządzić« (1): iuż prawi postaremu Ruſianowie będą panowali anieprawda będzie rządziłą [!]. ActReg 100.
a) O mocach oddziałujących na los ludzi (16): tymżeć też ſpoſobem śmierć przez ſześć tyśięcy lat pánowáć miáłá/ á śiodmego tyśiącá będźie práwie zniſzczoná. LeovPrzep I3.

panować komu (9): [Chrystus] był vdręcżon dla grzechow na ſzych [!] y vmarl. A ivż więczei nie vmrze/ a ſmierć mv więczei niebędzie panowała SeklWyzn D [przekład tego samego tekstu: KuczbKat, CzechRozm, CzechEp, WujNT]; Nie iednákie w nim [w świecie] ſzcżęſcie/ wſzem ludziem pánuie BielKom Bv; KuczbKat 50; CzechRozm 194, 265; CzechEp 329; WujNT Rom 6/9, s. 542 marg; FOrtuna dobrym mieniem iák Bogini rządźi/ Wſzem pánuie CzahTr L4v.

panować nad kim, nad czym (6): BielŻyw 3; RejPos 87; Cnotá ſkarb wieczny [...]/ Tegoć nie wydrze nieprzyiaćiel ſrogi: [...] Nád wſzyſtkim inſzym pánuie przygodá. KochPieś 35; WysKaz 46; Sczęśćie, iák ſztucznie nád ludzmi pánuieſz KlonKr B; SkarKaz 205b.

W charakterystycznych połączeniach: fortuna panuje, potrzeba, przygoda, szczęście (2), śmierć (10); panować nad ciałmi, nad każdym, nad ludźmi, wszem (ludziem) (2), nad wszystkim inszym, nad wszytkimi żywiącymi.

b) Być bogatym, możnym; mieć powodzenie w życiu (10): iż nie ina Może być temu przyczyna, Że tak mnodzy chcą panować [...]. Jedno, iż onę swą żąd[zą] [...] Rzekomo tym napełniają, Im więcej państwa mają BierRozm 18, 17; BielKom Cv; Pátrzże ná ty błazenki gdy po ſwiátu chodzą/ [...] Kiedy tu nic nie bacżą ná ty omylnośći/ A przedſię ſwiátem kręcą w okrutney chćiwośći. Iákoby iuż ná wieki tu pánowáć mieli RejWiz 87, 87; BielKron 103; Civitas Atheniensium dum ea rerum potita est, Poki yeſzcze miáſto Athenieńskie pánowáło. Mącz 315d; BudBib Ier 2/31.

panować z czego [= dzięki czemu] (1): gdy ſie [Kaim] roſpłodził/ wpráwował ſyny ſwoie ná łotroſtwá á drapieſtwá [...] iż ze złego nábycia pánował/ y potomki ſwoie wſzytkich chytrośći náucżył BielKron 3.

panować czym [= dzięki czemu] (1): kthorj [Sienko] my wzyal nyemalo skarbv, y pokvpyl sobye moym skarbem domj kamyenne welwowye ale nyeſluſzna yeſth rzecz abi Syenko czvdzim skarbem panowal LibLeg 10/123.

c) Być zbawionym, osiągnąć królestwo niebieskie (3): ktorzy [Jakub i Jan] też chćieli pánowáć/ y ſiedzieć Pánu Kryſtuſowi/ ieden po práwey/ á drugi po lewey ſtronie. KrowObr 15v.

panować gdzie (2): bo iuż ſtánieſz ſie záſie prawdziwym Ceſárzem/ to ieſt/ wiernym krześćiáninem A będzieſz pánował w Ceſárſtwie Kroleſtwá niebieſkiego. HistRzym 48; pánowáć ná niebie/ Pewnie będźieſz z Aniołmi KołakSzczęśl B4v.

d) Trzymać na wodzy pokusy, namiętności, złe skłonności (11):

panować komu, czemu (5): kto ſám ſobie ieft/ ſwému rozumowi panuie OpecŻyw 35; Nie toć ieſt ſzcżęſcie vſtrzępić ſie złotem/ [...] To ieſt fortunny co złotu pánuie RejZwierc 229v; PowodPr 61. Cf Zwrot.

panować nad kim, nad czym (6): Gdiż mu też ieden nałaiał, on odſzedł mouiąc iako ty nad ſwoim ięzikiem tak y ia nad ſwymi vſzyma panuie. BielŻyw 98, 10, 11, 18, 85. Cf Zwrot.

W przeciwstawieniu: »panować ... służyć« (2): ModrzBaz 18; Wolność tedy náſzá/ ieſt iemu [Synowi Bożemu] ſłużyć/ á złym żądzam y ſpráwam pánowáć PowodPr 61.

Zwrot: »(sam) sobie, sam nad sobą panować« = (ipse) sibi dominare a. imperare Modrz (2:1): iżby to niebył mędrzec ktoryby ſam nad ſobą nie panował BielŻyw 71; Záprawdę ten/ ktory ſam ſobie nie pánuie/ á ktory namiętnośćiam ſwoim służy/ niegodźien áby iy Pánem zwano. ModrzBaz 18, 18.
Szereg: »panować abo rozkazować« (1): Abowiem káżdy pirwey ſobie pánowáć ábo roſkázowáć ma/ niżli drugim. ModrzBaz 18.
e) Z podmiotem oznaczającym uczucie, cechę psychiczną, spoób postępowania: ktoś się czymś kieruje, czemuś ulega, jest jakimś (62): Mącz 82c; ModrzBaz 101; Bo ſmyſł/ prze długi zwycżay/ okrutnośći Pełen/ złoſny pánuie GrabowSet L.

panować około kogo (1): ſtáráłem ſie oto záwżdy áby około mnie niepánowáłá żádna niepotrzebna proznoſć RejPs 187v.

panować u czego (żywotne) (1): ręką właſną zábić [dziecię]/ ſrogość vkázuie Zwierząt niemych/ v których rozum nie pánuie. ZawJeft 40.

panować komu, czemu (25): WróbŻołt 118/133; ále mam tákiego duchá w ſobie/ ktori ſmyſlowi memu ták mocnie pánuie/ iż żadnym obycżáiem ſpokoinem mię być niedopuſzcża HistAl Iv, I8v; KromRozm I A3v [2 r.]; Nyech żadna nyeſpráwyedliwość tu mnye nye pánuie/ Ktora záwżdy ludzkye ſercá złą ſwą ſpráwą pſuye LubPs bb5v; KrowObr 62, 67v, 187; BielSat L3; RejZwierc A6v, 67; Wiedz y teraz tá cnotá Lwowiánom pánuie/ Męſtwo/ prawdá/ ſtátecżność/ przy nich ſie náyduie. PaprPan Gv, E2v, I4v, S2; Niechayże nam ná potym ſtrách nie panuie/ Ponieważ ták wielmożny pan o nas czuie KochPs 189, 68; SkarŻyw 455; KochSz C; KochMRot B2; Wolność tylko tá Wolnosćią ma bydź zwána/ ktorey/ rozum/ nie zmyſły/ áni pochoći. (ieſłi affecty ták zwáć mamy) pánuią GórnRozm Bv, M2v; Gdy go Dyabeł grzechem zniewolił/ tedy mu oniż niewolnicy iego/ to ieſt ćiáło y áffekty/ y ſam Szátan pánuie PowodPr 61, 61.

panować nad kim (3): Proſſę nyechże nádemną [grzechy] wyęcey nye pánuyą LubPs E3v; BibRadz Ps 118/133; WujNT Rom 6/14.

panować w kim, w czym (21): OpecŻyw 111v; SeklKat Rv; RejKup k5v; HistAl H8v; Pyſſe nigdy w zmyſle twoim/ álbo w ſlowie twoim pánowáć niedopuſzcżáy Leop Tob 4/14; BielKron 165; Prot C3; iż miłość tá/ o ktorey ia powiedam/ śiłá ma przed tą miłoſcią/ w ktorey żądze czieleſne pánuią. GórnDworz Mm3v, D6; HistRzym 75v, [89]v; RejPos 27; Niechayże nie pánuie w ćiele náſzym grzech śmiertelny WujJudConf 90v; Bo przyidzie to wrychle/ iſz gdy złośći zginą z ſwiátá/ będzie w was pánowáłá ſpráwiedliwość. BudBib 4.Esdr 16/53; BiałKaz D3v; SkarŻyw 595; KochFr 65; WerGośc 222; lecz fráſunek w ſercu mym pánuie. ZawJeft 20; W nas/ których ludźmi ſtworzył/ niech ludzkość pánuie ZawJeft 32; KlonKr B3v.

panować gdzie (8): Iuż tám máło rozumu gdzye vpor pánuie RejWiz 8v; KochZuz A3v; ktory rozum ták ná tym Concilium dźiśia pánuie/ że Synowie ludźi proſtych/ prze oświecone ſwe rozumy/ pośiedli dźiś w Trydenćie/ Krolewſkie y Ceſárſkie Syny. OrzRozm P3; Mącz [454]b; PaprPan Pv; Kmiotká poddánego/ ſługę/ Pan ma karáć iáko ſyná. Bo tám ſpráwiedliwość z miłośierdźiem pánuie/ przy oycowſkim karániu GostGosp 40; Phil 14; SkarKaz 638b.

W charakterystycznych połączeniach: bojaźń panuje, chciwość (3), chytrość (2), cnota (3), duch, dzielność, frasunek, furyja, gniew, grzech (7), ludzkość (2), łakomstwo (4), łaska, męstwo, miłość, moc (2), niestworność, niewierność, nieżyczliwość, pochlebstwo, pokusa, prawda, prozność, pycha (3), rozpacz, rozum (8), (nie)sprawiedliwość (4), stateczność, strach, szatan, umiejętność, upor, uprzejmość, zazdrość (2), zbytni płacz, wymowka i zasłona lenistwa, zła sprawa, złość, zmysł, zuchwalstwo, żal, żądza (cielesna) (2); panować mądrości, Rzeczypospolitej, wolności, zmysłowi; panować w bogach, w ciele [czyim] (2), w człowieku (w ludziach) (2), w dworzaninie, w miłości, w sercu (ludzkim) (5), w słowie, w umyśle, w zmyśle.

f) Z podmiotem oznaczającym oddziaływanie: coś ulega czemuś [czemu] (1): piękność iż nie ma ciáłá/ á ieſt [...] promieniem od Bogá/ wiele thym tráći/ kiedy ſie złącży s tą rzecżą/ ktorey ſkáżenie pánuie/ iáko ieſt ciáło náſze GórnDworz Mmv.
g) Być władnym, móc wybierać [nad czym] (1): [Bóg do Kaina:] wſzákże w twoiey mocy ieſt grzech vcżynić álbo ſie go vſtrzedz/ to ieſt/ wolnoć oboie vcżynić/ wſzák nád obiemá pánuieſz. BielKron 3.
a. O narodach i państwach: utrzymywać w poddaństwie, niewoli (48): Leop Ier 50/21; będźieſz [Ezawie] ſłużył brátu twemu [Jakubowi]. Ale przydźie to/ iż ty [tj. twoi potomkowie] pánowáć będźieſz/ á odrzućiſz iarzmo iego od ſzyie ſwoiey. BibRadz Gen 27/40; KochWr 33; ZawJeft 18.

panować komu, czemu (12): ták że ná koniec Rzym głowá święta wſzyćkiego/ pod nogámi dźiśia Kápłáńſkimi ieſt/ ktory przed tym pánował światu wſzytkiemu. OrzRozm Hv; BielKron 5, 108, 255, 427, 438; GrzepGeom N; Iż nam Turcy w ſrogośći pánuią/ Co rok to naſzych kráin vymuią. BielSat G2v; BielSpr 28; ModrzBaz 105, 105v; BielSen 15.

panować nad kim (16): HistAl N3v; Leop Iudic 15/11; gdyż ná on czás pánowáli Filiſtyni nád Izraelem. BibRadz Iudic 14/4, Lev 26/17, Ps 105/41, 4.Esdr 3/28, 12/23, Iudith 8/13; RejAp 141v, 145v; BielSpr 46v; BudBib 2.Esdr 9/28; Nie iżbyſmy nad Litwą tak panowac [!] mieli MycPrz I [C]2v; Iż ſyn Dawidow nie miał przysć [...] áżby pierwey złoſłiwa zwierzchność ábo Ceſárſtwo Rzymſkie/ nád Izráelem y ná wſzem świećie pánowáło dźiewięć mieſięcy. CzechRozm 165v; że przed dawnemi cżáſy Padwiánie roſkázowáli Wenetom: á teraz opák/ Wenetowie pánuią nád Padwiány. ModrzBaz 105v; NiemObr 173.

panować gdzie (15): FalZioł +2v; MiechGlab *8v; Leop Deut 1/39, Bar 2/34; BibRadz 4.Esdr 12/23; BielKron 292v; MycPrz I B4v; Cżego [...] naywięcey tá Pruſka źiemiá/ ktora teraz ieſt pod Kśiążęćiem/ przed dawnemi cżáſy doznáłá: gdy tám przed tem Krzyżacy pánowáli. ModrzBaz 74v; StryjKron 210. Cf panować jak długo.

panować jak długo [w tym: gdzie (6)] (8): áż przyſzłá koroná Węgierſka ná Oſtrogoty/ ktorzy w niey pánowáli lat ſześćdzieſiąt y dziewięć. BielKron 298v, 266, 293v, 338; [Saraceni] potym ſie rozſzerzyli przes Alſam y Afrikam y długi czás pánowáli Mącz 369a; Turci yuſz to 263. lat pánuyą tego roku 1563. od pierwſzego ych królá Ottomana ráchuyąc. Mącz 470a, 475b; CzechRozm 165v.

W przeciwstawieniach: »panować ... służyć« (1): [Grecy] teraz w niewoli będący nie tylo wálki/ ále mieczá nieznáią: á którzy pánowáli ná świećie: ſromotnie dźiś ſłużą iáko niewolnicy. BiałKat 128v.

W charakterystycznych połączeniach: w srogości panować (2), wszetecznie; panować nad krolmi ziemie, ((mało nie) wszytkiemu (wszemu)) światu (nad wszytkim światem, po (wszem) świecie) (7), wiele ludziom, w [jakiej] ziemi (ziemi, na ziemi) (5); panować długi czas, długo (2), (przez) [ile] lat (3), [ile] miesięcy, na ten (on) (w ten, przez niektory) czas (5).

Zwrot: »mocą panować« (2): iż pod gorą Libanem było miáſto wielkie Enos Gigántow/ ktorzy wſzytkiemu ſwiátu mocą pánowáli od wſchodu ſłońcá do zachodu/ ći [...] wſzytki zniewolili BielKron 5; RejAp 141v.
Szereg: »panować i rozkazować« (1): [senatorowie rzymscy] tego ſtrzegli, aby nigdy żadnym inym iedno właſnem ięzykiem/wſzytki poſpolithe ſprawy ſie działy/ nie thelko w Rzymie ale też y w Grecijey/ y w Aſijey przez tłumacże po wſzem ſwiecie tymże ięzykiem panować chcieli y roſkazowali. FalZioł +2v.
W przen (1): O Mácedonowie namilſzy/ iuż od thychmiaſt imię wáſze nád pogány nie będzie pánowáło. HistAl N3v.
b. Sprawować władzę nad określonym zespołem ludzi, być zwierzchnikiem [nad kim] (1): Potym wźiąwſzy Rotmiſtrze y przednieyſze/ y ty kthorzy pánowáli [dominantes] nád ludem/ [...] prowadźił Krolá z domu Páńſkiego BibRadz 2.Par 23/20.
c. O Bogu i Chrystusie (65): WróbŻołt 117v; Tenći to Bog co wyecżnye w ſwey mocy pánuye LubPs P3v, S6; Leop Ps 65/7; [proroctwo o Panu Chrystusie:] Idumea będzye w iego dzyerżáwie/ z Iakobá będzye pánował. BielKron 43; CzechRozm 51, 149; Pan náſz/ bóg náſz pánuie KochPs 145; MWilkHist E2v.

panować w pośrzod(ku) kogo (3): RZekł pan panu memu [...] (koment) Czuſz bog ociec. Panu memu czuſz panu Ieſuſowi [...] (–) [...] panuy w poſrzodku nieprzyiacielow twoich. WróbŻołt 109/2 [przekład tego samego tekstu] CzechRozm 177, 180v.

panować komu, czemu (14): TarDuch A4; WróbŻołt 88/10; Pan wiernem w łáſce/ á nyewiernym w ſrogośći pánuie. LubPs P3v marg, Z3; Leop 3.Mach 6/35; BielKron 1v; KuczbKat 391; BudBib Is 40/10; Ze Bóg ná niebie śiedząc wſzyſtkiemu pánuie. KochPs 86, 4, 113; CzechEp 238; [Chrystus Pan] ná to powſtał/ áby żywym y vmárłym pánował. NiemObr 121; WysKaz 3.

panować na co (1): Pan ná ogniſtym niebie dwór ſwóy wyſoki Záſádził/ ſtąd pánuie ná świát ſzyroki. KochPs 154.

panować miedzy kim (2): Pan Kryſtus ſyn Boży/ Krolem być/ y pánowáć/ miedzy nieprzyiaćioły ſwoimi muſi KrowObr B4v; BudBib Is 63/19.

panować nad kim, nad czym (14): RejKup Zv; LubPs X; Aby zywiący poznali iż Nawyzſzy pánuie nád káżdem kroleſtwem ludzkim BibRadz Dan 4/14, Rom 14/9; RejPos 133; GrzegŚm 5; vtwierdz mię moy Pánie krolu nad wſzemi narody/ á ktory pánuieſz ſam nád wſzytkim. BudBib Esth 14/11; BudNT Rom 15/12; CzechRozm 11v, 123; ArtKanc Q20; Izáiaſz mowi: Będźie korzeń Ieſſego/ á ktory powſtánie pánowáć nád Pogány WujNT Rom 15/12, Rom 14/9; SkarKazSej 689b.

panować gdzie (10): A tedy więc dowiedzą ſie iż pan bog będzie panował w domu Iacobowym y po wſzitkich graniczach ſwiata. WróbŻołt 58/14; KromRozm III Ev; LubPs O4v, X5; KrowObr 3, 19v; BibRadz Ps 58/14; A gdźie iednosć y zgodá/ tám y Bog pánuie Prot Av; ArtKanc E20v; LatHar 399.

W połączeniu szeregowym (1): Pán Kryſtus tu ná ten ſwiát przyſzedł od Oycá ſwego nie dla tego/ áby tu pánował/ krolowáł/ y roſkazował/ iáko pánuią tego ſwiatá Krolowie [...]: Ale áby ſię vkorzył/ vniżył/ y ludziom ſlużył KrowObr 3.

W przeciwstawieniach: »panować ... służyć i nasługować, ukorzyć się, uniżyć« (2): Iezu ktorys nie cżeſnie panować/ ale pokornie ſlużić y naſlugować prziſzedł TarDuch B6v; KrowObr 3.

W formule modlitewnej liturgii katolickiej (4): abych tak prowdziwie [!] wziął tho/ o czo cie proſzę przez cię ſamego Iezuſa kryſtuſa pana naſzego ktory żywies y panuieſz z Bogiem oyczem w iednoſci ducha ſwiętego Bog/ przez wſzytki wieki wiekow. Amen. TarDuch Dv, Dv, D2; SkarŻyw 584.

W charakterystycznych połączeniach: (Pan) Bog (Ociec) panuje (15), Jezus (Krystus) Pan nasz ((Pan) Krystus, (Pan) Jezus) (13), Kościoł, Krolestwo święte, Nawyższy (2), Pan (7), Syn Boży; cześnie panować, wiecznie (przez wszytki wieki wiekow, przez wieki wieczne, na wieki wiekom) (6); panować w łasce, w srogości; panować po kończynach ziemie, od morza do morza (3), od rzeki do końca świata (do granic okręgu ziemskiego, do granic świata ziemie) (3), na świat szyroki, wszędy, po wszytkich granicach świata; panować nad człowiekiem, w domu Jakobowym (w Jakobie) (2), nad krolestwem ludzkim, krolom, ludu (nad wszemi ludźmi) (2), mocy morskiej, nad narody (w narodziech) (2), w pośrzod(ku) nieprzyjacioł (miedzy nieprzyiacioły) (4), nad pogany, światu, i nad umarłymi i żywiącymi (żywemi) (żywym i umarłym) (6), (nie)wiernym (2), wszem (wszytkim, wszytkiemu, nad wszytkim(i)) (6), wszytkiemu stworzeniu; panować na stolcu.

Szeregi: »krolować, (a) panować« (2): RejZwiercPodw 183v; Pan ná niebie vbudował/ ſtolec mocny przygotował. Ná ktorym będźie krolował/ nád wſzemi ludźmi pánował. ArtKanc Q20. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»panować, (a, i) rozkazować« (4): RejKup Zv; LubPs O4v; Wſzytkiemu temu ſtworzeniu on [Pan] pánuie y roſkázuie BielKron 1v; ArtKanc E20v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»panować, rządzić« (1): boś [Boże] mi w głos powiedźiał/ Tyś móy ſyn/ [...] Damći w dźiedźictwo wſzelkié ludzkié plemię: Będźieſz pánował/ będźieſz rządźił źiemię KochPs 4.

W przen (2): Oto Bog waſz. Oto Pan Iehowá w mocy przyidzie/ á rámię iego pánuie mu. BudBib Is 40/10; niechay iuż twe Słowo wſzędy pánuie/ wſzyſtkim roſkázuie ArtKanc E20v.
α. W relacji między Bogiem Ojcem i innymi osobami boskimi [komu] (4): iż on ſam ieſt przez ſię Bogiem: ktory/ y ſynowi/ y duchowi ś. pánuie. CzechEp 272, 196, 244.
Szereg: »nie rozkazować ani panować« (1): żeby oćiec nic nie cżynił przez ſyná: (boby ták być muśiáło) żeby mu nic nie roſkázował/ áni mu pánował: á on też Bogiem będąc/ nic ná roſkazánie nie cżynił CzechEp 195.
β. O bóstwie pogańskim [czemu] (1): Wenus/ ktora bogátéy Ankonie pánuieſz KochPam 81.
d. O szatanie, antychryście i innych złych mocach (20): prawdá to, iż ſię Antychrist z żydow pocżął: [...] y z nich pánuie. CzechEp 410, 425.

panować miedzy kim (1): miedzy ktoremi [tłuszczami] on omylny cżárt przez niemáły cżás pánował RejPos [203].

panować nad kim (5): KrowObr 120v [2 r.], Rr2v; RejPos 15v; Szátan pánuie nád námi/ Ktorzyſmy przez Adámá w grzechu záwiedźieni ArtKanc A3.

panować w czym [= nad czym] (1): gdyż mocnieyſzy ná deń [Chrystus nad szatana] przyſzedſzy/ [...] łupy iego pobrał: to wźiął/ co miał: y w czym pánował przez czás długi. BiałKat 21.

panować gdzie (7): gdźie proznowánie pánuye/ tám też bez pochiby diabeł pánuye. Mącz 331b; RejAp 24v marg, Ee3v; WujJud 127, 127v; W Rzymie Antychrist pánowáćmiał [!] CzechEp 375 marg, 412.

panować jak długo (4): Antychriſt nie będzie dłużey pánował/ iedno przez pułczwártá látá WujNT 864, 869, 885, Xxxxxv.

W charakterystycznych połączeniach: antychryst panuje (6), bestyja, czart (3), diabeł, duch nieczysty (3), szatan (4); panować nad narodem ludzkim; panować przez czas długi (niemały) (2), długo, [ile] miesięcy, (przez) pułczwarta lata (4).

Szereg: »panować a rozciągać sceptrum« (1): ktory [czart] pánował á roſciągał to ſceptrum ſwoie od pocżątku ſwiátá ńád [!] narodem ludzkim RejPos 15v.
e. Prawdopodobnie: Być patronem [nad czym] (1): Oto ten marćin niebo otwiera/ nád morzem pánuie/ wrzody vzdrawia. KrowObr 175.
f. W ujęciu astrologicznym o ciałach niebieskich i znakach zodiaku: mieć władzę nad istotami żywymi, organizmem ludzkim lub poszczególnymi obszarami ziemi (19):

panować komu, czemu (14): Sathurnus [...] Panuie theż Sukiennikom/ ſzewczom Garbarzom/ gornikom/ y wſzelkiem robothnikom FalZioł V 50v; Bolacżkam, zamierzknieniu w ocżu/ kurcżowi/ Cordijacze, cżęſtemu omdlewaniu/ remie/ obrażeniu vſt: Slończe panuie. FalZioł V 51; Wodam wielkim/ rzekam: [Miesiąc] panuie. FalZioł V 51v, [*8]v, V 49v [2 r.], 50v [2 r.], 51, 51v [2 r.]; Ktorym cżłonkam ktore známię pánuie/ ná tey figurze ſnádnie obacżyć możeſz. Goski *; ábowiem Pruſkiey Ziemi pánuie Rák známię niebieſkie. LeovPrzep B2v, D3v.

panować nad czym (4): Skop [...] panuie nad kolerą. FalZioł V 49v; [Słońce] Nad ludzmi, Krolmi, nad Lwy nad orly. nad Sokoly panuie. FalZioł V 51, V 49v, 51v.

panować gdzie (1): Iż w tim tham kącie połnocnego wſchodu panuie płaneta Saturnus z znamieniem Wodnikiem MiechGlab 36.

Szereg: »w swej mocy mieć i panować« (1): [Wenus] gich [pań i panów] vbior wſzytek w ſwey moczy ma/ y gich ſtroiom nadolnem [= organom płciowym] panuie. FalZioł V 51v.
2. Dominować, podporządkowywać sobie, mieć uprzywilejowaną pozycję; dominari HistAl, PolAnt, Vulg (44): A ták kiedy ná ſwiecie złośćiwi pánuią/ Tedy ſrogość á pychę márną okázuią. RejWiz 140; BielKron 214v; ále to zá tym iść nie może/ áby ći ktorzy ná źiemi pánuią/ mieli też być y ná niebie Pány? CzechRozm 123, 16v [2 r.].

panować komu, czemu (19): HistAl I7; BielKom D3v; Trzeći Zorobabel powiedzyał/ iż nie máſz nád niewiáſty/ ktore tym wſzytkim rzecżam/ winnicam y krolom pánuią BielKron 115v, 1v, 81, 115v [2 r.]; BielSat H2v; A mądrośćią twoią ſpráwiłeś cżłowieká áby pánował wſzythkim rzecżam od ćiebie ſtworzonym. BudBib Sap 9/2; Nie iżebyſmy pánowáli wáſzey wierze/ ále pomocnicy ieſteſmy rádosći wáſzey. BudNT 2.Cor 1/23; NiemObr 18; BielSjem 10; WujNT 2.Cor 1/24, s. 626 [2 r.], Aaaaaa3v, Cccccc3v; Vſkrom choć rozgą twoią ćiáło záślepione/ [...] Niech ſie wſtyda że prágnie duſzy ſwey pánowáć SzarzRyt B2.

panować nad kim, nad czym (19): BielŻyw 39; KrowObr 3v [2 r.], 40, 225; Niechayże pánuie [człowiek] nád rybámi morſkiemi/ nád ptaki powietrznemi/ y nád źwierzęty/ tákże y nád wſzytką ziemią/ y nád gádem płázáiącem ſię po źiemi. BibRadz Gen 1/26, Gen 3/16, 7s 11 arg, 3.Esdr 4/15[14] [2 r.], 22, Eccli 17/4; WujJud 155; (Y obacżyłem że przyſzedł) cżás ktorego pánuie [dominatus est] cżłowiek nád cżłowiekiem ná złe ſwoie. BudBib Eccle 8/9; CzechRozm 16v; CzechEp 331; NiemObr 18; Ktory [św. Piotr] wyżſzey powiedział/ iż niechćiał pánowáć nád wiárą ich WujNT 627; Lecz náuczáć niewieśćie nie dopuſzczam/ áni włádáć mężem (marg) pánowáć nád mężem. L. (–) WujNT 1.Tim 2/12.

panować na czym [= czemu] (1): Mare tenere, Morze trzymáć/ to yeſt/ pánowáć ná morzu. Mącz 446b.

W przeciwstawieniach: »panować ... pod mocą być, ołdować« (2): (did) Pokuſá [do Anioła] (-) [...] Wſpomnięć to przeſládowánie/Y kijem odpowiedánie/ Gdy tobie będę pánował / A ty mnie będzyeſz ołdował BielKom D3v; w boleśći będzieſz rodziłá dziatki/ y pod mocą mężową będzieſz: á on bedzie pánował nád tobą. KrowObr 225.

W charakterystycznych połączeniach: ciało panuje(-ą), człowiek (2), człowiek człowiekowi (nad człowiekiem) (2), krol, litościwi, lud, mąż (2), niewiasta (3), starszy, złościwi; panować nad bestyjami, duszy swej, nad dziedzictwem Pańskim (Bożym) (3), nad gadem, nad kapiany, krolom (2), książętom, ludziom (2), mężom (nad mężem) (2), morzu (nad morzem, na morzu) (3), nad nieprzyjacioły, ptakom (nad ptakami, nad ptastwem) (3), rybom morskim (nad rybą morską) (3), nad trzodą Pana Krystusową, wierze ([czyjej]) (nad wiarą [czyją]) (8), winnicam, wszytkiemu, wszytkim rzeczam (2), nad (wszytką) ziemią (ziemi) (3), źwi(e)rzętom (nad źwierzęty) (4).

Szereg: »nie rozkazować ani panować« (1): Nie day ſobie żenie roſkazować, ani ſinom nad ſobą panować. BielŻyw 39.
a. Być zwycięzcą (1): Témi czáſy/ Król Duńſki pływał z woyſkiem mocny/ Czekáiąc ná ſąśiádá/ chćiałby ſye ſkoſztowáć/ Komu każe śilny Mars/ y ſczęśćié pánowáć. KochPam 85.
3. Być właścicielem, rozporządzać, użytkować; dominari JanStat (7): RejRozpr Ev; Aby mię śmierći oddał/ o tym przemyśláiąc. A w pożądnéy puśćiznie ręce nieochronné Swé moczył/ y pánował ná czáſy potomné. GosłCast 62.

panować nad czym (1): lepiey ſie ćieſſyć trochą á ſpráwiedliwego nábyćia niż pánowáć nád wielkoſćią obyczáiem zloſćiwych [Melius est modicum iusto super divitias peccatorum multas Ps 36/16] RejPs 55.

panować w czym (4): Omierzłá mi też y praca ktorą podeymowałem pod ſłońcem/ iż ią zoſtáwiam drugiemu po ſobie/ [...] á będzye pánował we wſzytkiey pracy moiey/ ktoreiem s pracą nábywał BielKron 79v; WierKróc A2v; SarnStat 588, 631.

4. Występować, trwać, szerzyć się; znajdować się; dominari, regnare HistAl, Modrz (148): Tego roku ácż był dobry vrodzay na żywność/ ále ognie y mory barzo panowáły BielKron 419v, 136, 218v marg; Niebyło [dawniej] tey chciwoſći/ ktora dziś panuie KochSat B2; Mącz 181a; A przeto ieſli gorąca wilgość pánuie/ á ma [chory] krwie doſyć/ á láthá młode/ puśćić kreẃ SienLek 117; LeovPrzep A2v, Dv; GórnDworz H7v; BielSpr 8; A przedśię tácy ieſteſmy ludźie/ iż przećiwko iáwney prawdźie/ dopuſzcżamy kłamſtwu przez tak wiele wiekow pánowáć ModrzBaz 30; SkarJedn 3, 148; Raz chmury pánuią/ y grom ſrogi: á potym Bóg obdarza świat pogodą KochFr 85; KochPhaen 11; BielSjem 26; To ſą ſtáré Státuty, ále zwyczáie Krákowſkié, té teraz pánuią, y onych ſie dźierżą. SarnStat 693; PaxLiz D2.

panować z czego [= powstawać] (1): Contagium [...] Morbus qui ex contactu contrahitur - Choroba ktora z toknienią [lege: dotknienia] panuie, dziedziczną choroba, przimiot. Calep 253a.

panować komu, czemu (4): ktore [dziecię] gdy miało korzen Piwonijey na ſzygi nigdy mu tha niemocz niepanowała FalZioł I 97c; To też trzebá báczyć/ iżby záwżdy gorącość przyrodzona panowáłá/ temu co zieſz SienLek 4, 24; KochPam 82.

panować gdzie [o miejscu] (36): BielŻyw 83; iż złoſć pánuie wpośrodku przybytkow ich á ſnadz y w przybytku ſercá ich RejPs 82; LubPs aa2v; trzy dni będzie powietrze morowe pánować w źiemi twoiey. Leop 2.Reg 24/13; BibRadz Ez 22 arg [2 r.]; Tegoż też cżáſu ogień wielki pánował w Krákowie BielKron 396v; wiáthr ktory zowiemy Eurus v nich [Samojedów] pánuie. BielKron 445, 206v; Prot C2v, D4v; LeovPrzep A3; RejPos 313; Bo tu w tey źiemi ſkárby nie pánuią drogie/ Iedno Rudy Ołowne/ á Zelázo ſrogie. BielSat L4v [idem BielSjem]; BudNT przedm c2v; PaprPan Ff4v; ModrzBaz 19, 71, 82v; KochTr 22; Potym 1473. wielka ſuchość pánowáłá w Polſzce y w Litwie StryjKron 652, 557; NiemObr 173; Nie záwżdy niepogodá ná niebie pánuie KochEpit A2; KochFr 57, 95; BielSjem 28; PudłFr 64; GórnRozm I3v; ieśli kárnośći ná wyſtępné nie máſz/ tám bez pochyby wſzeteczność/ y ſwawola pánowáć: muśi KochWr 30; Phil P2; WujNT 136; GosłCast 55; SkarKazSej 675b, 705b; Lecż teraz y złe wiátry ná morzu pánuią PudłDydo B4v.

panować gdzie [o sytuacji; w tym: w czym (3), przy czym (2)] (5): poznałem że y w tych rzecżach ieſt wielkie trapienie duchá/ przeto że przy wielkiey mądrośći wielki gniew pánuie BielKron 79; Głod/ y ſtráſzliwy mor/ w nim [w żywocie ludzkim] cżęſto pánuie WisznTr 32; ZawJeft 39; áby iuż z tych Labiryntow/ ktore dotychmiaſt pánowáły przy ſądźiech/ Rzeczpoſpolita mogłá bydź wyprowádzoná. SarnStat *8v; SkarKazSej 659a.

panować gdzie [o podmiocie stanu, cechy lub działania człowieka, zespole ludzkim, części ciała itp.; w tym: w kim, w czym (21), miedzy kim (8), u kogo (2), po czym (1), przy czym (1), gdzie, tam, tu (9), z obu stron (1)] (43): A to pokuſzeniem bywa poznano/ iako prży ktorich rzecżach z ziemie vroſlich ogień żywiołny panuie FalZioł [*7]; Też ten plaſtr ieſt dobry przykładać gi na cżłonki w ktorych panuie kurcż FalZioł III 17d, I 10a, 72a, 112b, c, V 10, 88v; GlabGad C5, D7v, E6, F5, L5v; v nas łakomſtwo panuie MiechGlab *2v; wſzak poki żywot będzie panowach [!] w ciałach waſzych/ koni niezlicżnych doſtaniemy/ ale ieſli ſtradamy żywota cieleſnego/ nie będzie nam pożytecżna obfitoſć koni. HistAl D2v, 16; KromRozm III D5v; Mącz 120a, 331b; SienLek 50v [2 r.], 100, 147v; WierKróc A4; (nagł) Málcher Paniewſki ná Tyſmienicy. (–) LEdwe nie Krezuſowo tu ſzcżęſcie pánuie PaprPan G3, O4v; ModrzBaz 10, 114; SkarJedn 19; Bluźniérſtwo ſzczéré w vśćiéch twych pánuie KochPs 75, 172, 196; SkarŻyw 440; Swiadcżą Hiſtorye/ iż przez długi cżás/ nieprzyiáźni/ ſwary/ złorzecżeńſtwá: náoſtátek/ y mordy/ z obu ſtron pánowáły. NiemObr 130; WerGośc 203; ZawJeft 42; Phil K3; Przeto póki pánuie Wioſná w twarzy twoiéy Day ſie/ Hánno/ nápátrzyć wdźięcznéy kraſy ſwoiéy KochFrag 21; PowodPr 74; Aby nie pánowáłá miedzy wámi ſroga. Niezgodá y też zazdrość ku odnieſieniu ſławy CzahTr F3, Ev, E3v; SkarKazSej 675b.

W przeciwstawieniu: »panować ... ustępować« (1): gdźie opilſtwo pánuie/ rozum/ zdrowa rádá/ roſtropność/ mądrość vſtępuią WerGośc 203.

W charakterystycznych połączeniach: affekt panuje(), bezpieczność, bluźnierstwo, błąd bol(eść) (4), chciwość (2), chmury, choroba, chrobactwo, cieplice, cnota, dobra myśl, głod (2), gniew, gorąca wilgość, gorącość (przyrodzona) (2), grom, grzech (4), jad, język [jaki] (2), kłamstwo, komety, kurcz (2), labirynty, łakomstwo (2), miłosierdzie, miłość, mor (3), nędza, niekarność, niemoc (2), nienawiść, niepogoda, niesprawiedliwość, niezbożności, niezgoda (6), odszczepieństwa, ogień (6), opilstwo (2), pary a dymy z melankonijej, pijaństwo, płochość, (morowe) powietrze (5), powietrzność, powodzi, prawa, prawda, proznowanie, (nie)przyjaźń (2), pycha (2), radość, rozboje, rozerwanie, rozkosz, rozum (2), rudy ołowne (2), skarby (2), spor, stałość, statek, suchość, swary (2), swawola (swowolności) (2), (nie)szczęście (2), śniegi, towarzystwo, troski, uprzejmość, wiara, wiatr(y) (5), wieczny dzień, wilgota przyrodzona, wiosna, wrzod, wszeteczność, zarazy, zazdrość (2), zdrada, złorzeczeństwo, złość (4), znoj, zwyczaje [jakie], żelazo (2), żołć, żywot; panować w Jeruzalem (w mieście jerozolimskim) (2), w Kościele, w Krakowie, w krolestwie (Pana Krystusowym) (2), w Litwie, na morzu, na niebie, w Niemcech, w Polszce, w Rzeczypospolitej (2), w Rzymie, na świecie (3), w wielu krainach, po wszytkiej Koronie, w [jakiej itp.] ziemi (4); panować przy mądrości, w nieszczęściu, przy sądziech, w wolności, w żywocie [= życiu] ludzkim; panować w domu [czyim] (2), miedzy hardemi, z obu stron, miedzy wszemi ludźmi; panować w ciałach (po wszytkim ciele) (2), w członkach (2), w człowiecze, w dzieciach (dziecięciu) (2), w głowie (w połowicy głowy) (2), w jelitach, w macicy, w ranie, w twarzy, w uściech, w żołądku, w żyłach, w żywocie; barzo panować, [ile] dni, przez długi czas, dziś, wielce, przez wiele wiekow.

Zwrot: »szeroko panować« (2): Poniewáż przeto ięzyk Grecki ták ſzeroko zá Apoſtołow y po Apoſtolech pánował BudNT przedm c3; bárzo ſzeroko miedzy wſzemi ludźmi ten áffekt pánuie Phil K3.
W przen (1): Yeſli kto w korabyu Noego [tj. w Kościele] nye będźye/ zginye/ gdy potop pánuye. KromRozm III O4.
a. Przeważać ilościowo (40): A káżde przyrodzenie s tych cżworgá [tj. krwi, melankolii, flegmy i kolery] iednego/ Záwżdy więcey muśi mieć [...]. Bo by melánkolia ſámá pánowáłá/ Pewnieby prętko głowá káżda oſzáláłá. RejWiz 117v; A od tego czáſu/ áż záſye do Czternaſtego dniá Lutego/ Flegmá pánuie SienLek A2, 41v, 42 [2 r.].

panować komu, czemu (13): oſłowi barzo panuie Melankolia GlabGad C; Komu lepak pánuie Pypeć/ álbo flegmá mokra á źimna/ Tácy ludźie bywáią tłuśći/ leniwi/ niedowćipni SienLek 29v; Abowiem Kreẃ z flegmą pánuie Dźiećiom áż do Czternaśćie lath. SienLek 42, 30, 41v, Ttt4v [2 r.], Vuu2 [5 r.]; Więc ludzkość/ á Senatorſka powagá mądrze [w nim] były złożone/ y vſádzone/ że rozeznáć żaden nie mogł/ co cżemu pánowáło. GórnDworz B7v.

panować gdzie [o miejscu] (3): FalZioł V 7v, 54; A przed dwyemá ſty lat niemáły czás tám/ tákże y w Konſtántynopolu náſſy/ to yeſt ktorzy z námi á koſcyołem rzymſkim dźyerżeli/ á nye Grekowye pánowáli. KromRozm III L6.

panować gdzie [o człowieku, w tym: w kim, w czym (13), tam (4), gdzie (1)] (18): ludzie w ktorych kolera panuie y w ktorych Melankolia obphituie maią ſię powſciągać od luku [= cebuli] FalZioł I 101c, I 98d, 100a, V 12v, 50, 50v; Bowiem ſie one [paznochty] rodzą z wilgoti wnętrzney, á iaka ona tam panuie takie ſie też paznochti vkazuią GlabGad D4v; w niewiaſtach zimno panuie ktore z przyrodzenia na doł ciągnie GlabGad D5v, 18, L4; Gdźie pánuie iáſna żołć/ gorąca y ſucha/ táki człowiek bywa pyſzny SienLek 29v; I tymżeć też obyczáiem ty cztery wilkośći [krew, kolera, melankonija, flegma] pánuią w ćielech náſzych/ podług wiekow y lat. SienLek 42, 23v, 24, 29, 122v, 140v, Vuu3v.

W przeciwstawieniu: »panować ... być poddanym« (1): A ták iáko czworo záczęćié [tj. ziemia, ogień, woda, powietrze] ieſt/ ktoré wilgośćiam pánuią/ tákże théż wilgośći ſą cztérzy ktoré im ſą poddáné SienLek Vuu2.

W charakterystycznych połączeniach: flegma panuje (6), gorącość ogniowa, kolera (czarna) (4), krew (2), krew z [= i] flegmą (z kolerą) (3), melankonija (8), nitrzyna, ogień z wietrznością, pypeć [= flegma], wietrzność, wilkość (wilgota, wilgotność) (5), woda, ziemia (z wodą) (2), zimno, (czarna, jasna) żołć (5); panować ciału (w cielech) (2), w człowieku, dzieciom, w flegmatykach, w lewym boku, w (młodych) ludziech (5), w niewiastach (2), osłowi, wilgości(am) (7), w wodnych żywiolech; panować od [jakiego] czasu do [którego] dnia (2), do [ilu] lat (2).

Zwrot: »więcej panować« = przeważać [szyk zmienny] (3): A [wilkość koleryczna] prawą ſtronę głowy zawſze trapi/ abowiem tam więczey panuie. FalZioł V 7v; RejWiz 118; SienLek Vuu3v.

Synonimy: 1. krolować, rozkazować, rządzić, sprawować, władać; 2. przewodzić; 3. dzierżeć, mieć, trzymać.

Formacje współrdzenne: opanować, opanować się; opanywać; paniczkować.

Cf PANOWANIE, PANUJĄCY

, (ZCh)