[zaloguj się]

RZUCIĆ SIĘ (328) vb pf

sie (253), się (75).

Fleksja
inf rzucić się
praet
sg pl
1 m -m się rzucił m pers rzucilismy się, -smy się rzucili
2 m m pers -ście się rzucili
f rzuciłaś się m an
3 m rzucił się, jest się rzucił m pers rzucili się, rzuci(e)li się
f rzuciła się m an rzucili się
n rzuciło się subst rzuciły się
plusq
sg pl
1 m m pers rzucilismy się byl
3 m był się rzucił m pers byli się rzucili
imperativus
sg pl
1 rzućmy się
2 rzuć się, rzuci się
3 niech się rzucą
conditionalis
sg pl
1 m m pers bychmy się rzucili
f bych się rzuciła m an
2 m m pers byście się rzucili
3 m by się rzucił, by się rzuci(e)ł m pers rzuciliby się, by się rzucili
n subst by się rzuciły

inf rzucić się (33).fut 1 sg rzucę się (1).2 sg rzucisz się (1).3 sg rzuci się (19).1 pl rzucim się (1).2 pl rzucicie się (1).3 pl rzucą się (4). ◊ 1 du rzuciwa się (1) RejZwierc [233]v.praet 1 sg m -m się rzucił (1).2 sg f rzuciłaś się (1).3 sg m rzucił się (69), jest się rzucił (1) LibMal. f rzuciła się (13). n rzuciło się (6).1 pl m pers rzucilismy się, -smy się rzucili (2).2 pl m pers -ście się rzucili (1).3 pl m pers rzucili się (113), [rzuci(e)li się]. m an rzucili się (3) [w tym cum N pl: słoniowie (1), psi (2)]. subst rzuciły się (11).plusq 3 sg m był się rzucił (1).1 pl m pers rzucilismy się byl (1).3 pl m pers byli się rzucili (1).imp 2 sg rzuć się (9), rzuci się (1) OpecŻyw.1 pl rzućmy się (4).3 pl niech się rzucą (1).con [1 sg f bych się rzuciła.]3 sg m by się rzucił (5), by się rzuci(e)ł (1) ComCrac.1 pl m pers bychmy się rzucili (1).2 pl m pers byście się rzucili (1).3 pl m pers rzuciliby się, by się rzucili (7). subst by się rzuciły (1).part praet act rzuciwszy się (12).

stp notuje, Cn s.v. rzucać się, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

1. Przypaść do kogoś lub czegoś z zamiarem ataku, zaatakować; inicere PolAnt, Vulg, Mącz, JanStat; facere impetum HistAl, Vulg; irruere Vulg, PolAnt; adoriri, invadere Mącz, Calag; attingere, occidere PolAnt; aggredi Calag [w tym: na kogo, na co (143)] (169): A gdy go [myszy kota] ták chćiały przywitáć/ On rzućiwſzy ſie iął ie chwytáć: Y do kielá ich vduśił BierEz P3, H2v, K2, K3v, L, R3v; katowie ſie náń [na Jezusa] rzucili z wielkié okrutnoſci OpecŻyw 125, 114v, 128, 135, 138; á potim obiedwie [żony Sokratesa] ſie nan rzuciły, á tak go długo bijąc karały. BielŻyw 47; RejJóz H3v; BibRadz Iudic 18/25; Roſkazał Saul ſłużebnikom áby ſie rzućili ná kápłany á pobili ie. BielKron 66v; Amalechite w tym cżáſu rzućili ſie ná iego [na Dawida] dzyerżáwę/ wybrawſzy mu wſzytko domoſtwo/ bydło/ żony/ dzyeći/ zápalili [Vulg 1.Reg 30/1-2]. BielKron 68; niechay ſie zgromádzi wſzytek Izráelſki lud do ciebie/ á rzućim ſie wſzyſcy nań. BielKron 72; [cesarz] Vżywał rády Wulpianá Ráyce mężá roſtropnego/ ná ktorego ſie byli Rycerze rzućili z zawiśći/ chcieli go zábić. BielKron 151; Po nich [po Gotach] drudzy/ obacżywſzy rzecż poſpolitą Rzymſką vdręcżoną/ rzućili ſie ná ich páńſtwá z rozmáitym morderſtwem BielKron 338; przyſzedł do nas z wielkośćią pſow/ ktorzy ſie rzućili ná owce BielKron 356, 15v, 58v, 100, 104, 107 [2 r.] (59); Manus in aliquem iniicere, Rzućić ſie ná kogo. Mącz 162c; tę [błonę, tj. łożysko suki] gdy [ktoś] przy ſobie mieć będźie/ żaden ſye pies nierzuci nań. SienLek 159, Ttt4v; HistRzym 44, 80, 103v [2 r.]; RejPos 22v; Rzućić ſie też ná ſłábſzego/ ohydá/ grzech/ y poſmiewiſko ludzkie ieſt. RejZwierc 79, 163v; BielSpr 3v, 33v; BudBib Iudic 8/21, 1.Reg 22/18, 3.Reg 2/25, 31; TEn ſie rzućił ſwą mocą ná tho páńſtwo zacne/ Ale prętkie karánie wzyął od Krolá znácżne. PaprPan Ee4v; Angreiffen. Nápáść/ et rzućić śie. Invadere, aggredi, adoriri. Calag 19b; Rzućił ſye [bezbożnik] ná niewinné/ zápomniał vmowy/ Powieść iego miodowa/ á vmyſł boiowy. KochPs 81; koń ktory nád inne záwżdy był ćichy/ zębámi go [arianina, prześladowcę katolików] ſtárgał/ zniſzcżegoſz ſię nań rzućiwſzy/ y nogámi go ták zbił/ że trzećiego dnia ledwie docżekał. SkarŻyw 58; Co [że za Jezusa gotów jest umrzeć św. Piotr] pokazał w Páńſkim poimániu gdy ſię ná wſzytko woyſko ſam ieden Lwim ſercem á nie vſtráſzonym rzućić śmiał/ chcąc zá Páná gárdło ſwe wáżyć. SkarŻyw 598, 333, 527, 530; StryjKron 135; Niech ſię ná ich groby rzucą/ koſtki ich wykopią/ w niwecż obrocą ReszPrz 96, 5, 73; To/ gdyby przodkowie wáſzy do was mówili/ wierzę żebyśćie zrázu ztąd/ [...] porwawſzy ſie do ſzáble wáſzéy/ rzućili ſie z ochotą ná nieprzyiaćielá tego OrzJan 18, 118; Z wielkim tłumem Zydowie tám ſię nań [na Jezusa] rzućili LatHar 520; A oni [słysząc, co mówi św. Szczepan] krzyknąwſzy głoſem wielkim/ zátuleli ſobie vſzy/ y rzućili ſię nań iednomyślnie. WujNT Act 7/57[56] [przekład tego samego tekstu RejPos], Matth 26/50; SiebRozmyśl H2; Coż chceſz? y ná ſłońce ſię y gwiazdy rzucą [heretycy]. Niechże im wierzy ten co y odrobiny rozumu nie ma. SkarKaz 43b; VotSzl E2v.

rzucić się do kogo, do czego (5): gdy [pies] nioſł mięſo w gębie przez wodę/ vyrzał ſwoy cień w wodzye/ puśćił mięſo z gęby á do cieniá ſie rzućił/ ſtráćił korzyść. BielKron 46; BielSpr 57; Ten zdraycá oto ſyná zábił Krolewſkiego. Máćieli dobre ſerce rzućmy ſię do niego. KmitaSpit B4; [A wſzák słuſzkowie dobrzi/ do ćiałá ſię rzucieli/ Dopiero choć zmárłego/ ze ſkory obłupieli/ Y ſiekli w drobne kąſky NeothAcros Dv]. Cf »do gardła się rzucić«, »rzucić się do oczu«.

rzucić się k komu (2): Ale Nieſzćżęſcie [!] [osoba moralitetu] vprzedźiwſzy policek mu [młodzieńcowi] dá/ aż inij powſtaną a k niemu ſie rzutzą ForCnR Dv. Cf »rzucić się gwałtem«.

rzucić się przeciw czemu (1): Potym wſzyſcy [mahometanie] rzućili ſie w nawách ktore wioſły robili ná Krześćijány/ z wielkim pędem przećiw miáſtu Kánonor. BielKron 459v.

rzucić się o co (1): Iákie ſą zábijánia/ obmowki/ niechući/ O pełną [tj. o pełny kielich] więc ieden ſie ná drugiego rzući. BielRozm 4.

rzucić się z czym (3): BielKron 399v; Gladiis aliquem adoriri, S mieczmi kogo opáść/ S mieczmi ſie ná kogo rzućić. Mącz [269]a; GórnRozm A2; [ŁaskiSprRyc D3v].

rzucić się za czym (żywotne) (1): Delfin ktory tám [w morzu] pánował/ Iáko ſkoro ſzcżukę vźrzał: Nátychmiaſt śię zá nią rzućił. Y máło iey nie vchwyćił. BierEz R4v.

W połączeniu szeregowym (1): y posłal [!] Solomon Benáiáhá ſyná Iehoiady rzekąc idz zámorduy go (marg) Wła⟨śnie⟩ [= właściwie] rzuć ſię (álbo tárgni ſię/ álbo ſkocż) nań. (–). BudBib 3.Reg 2/29.

W porównaniach (6): IEzus gdy to wymowil/ záſtęp rycérzow ij woyſko rzucil ſie náń/ iako lwowie na baranka. OpecŻyw 106v, 124v, 137; HistRzym 80v; Coſz tu rzecże Heretyk? iáko iádowity wilk rzućić ſię muśi/ ná ták wielkiego á zacnego/ y świętego doktorá Ambrożego. SkarŻyw 568; ArtKanc D9v.

W charakterystycznych połączeniach: rzucić się jednomyślnie, (nie) leda jako (2), nie bez strachu, nielutościwie, nieostrożnie, pod przymierzem [tj. łamiąc przymierze], lwim sercem a nieustraszonym, społecznie, wszytką (swą) mocą (2); rzucić się na barana, na cień, na nieprzyjaciela, na niewinne, na rycerstwo, na słabszego, na złodzieja; rzucić się z wielkiej okrutności, z zawiści; rzucić się z mieczmi; rzucić się z moderstwem, z ochotą, z wielkim pędem, z wielkim tłumem.

Przysłowie: Tákże też nie to zgubiło one Krole cne/ iż ná woynę iecháli/ ále to/ że ſię o nierowną rżecz pokuśili proſto ſię rżućili z motyką ná ſłońce. GórnRozm A2; [że lepiey pomoc á fortel iáki mieć/ niż ſie ná ſłońce z motyką rzućić. ŁaskiSprRyc D3v].
Zwroty: »[czemu (żywotne)] do gardła się rzucić« (1): Gdy [wilk] vpátrzy pogodę/ z oney wielkiey chući/ Drobiątku niewinnemu do gárdłá ſię rzući KlonWor 5.

»rzucić się gwałtem, gwałtownie« [w tym: k komu (1)] [szyk zmienny] (7:3):A [myszy] o koćie śię rádziły/ Iákoby go prozny były. Więc młode śmiele rádziły/ By się nań gwałtem rzućiły BierEz Ov; OpecŻyw 125v; Quia ecce ceperunt animam meam: irruerunt in me fortes. Boć oto iuż wzięli żiwot moy/ rżucili ſie gwałtem na mię mocżarze. WróbŻołt 58/4, S5; á ná cżele iego trzy rogi bárzo thwárde/ zwano ią [bestię] Indiyskim ięzykiem Onocentháurus/ á drzewiey niż ſie wodi nápił/ rzućił ſie gwałtownie ná rycerſtwo Alexandrowo [fecit impetum super illos] HistAl H7; Oni wnet rzućiwſzy ſie gwałtem rozborzyli kośćioły/ Biſkupy pobili BielKron 300, 214, 351v; SarnStat 245, 255. Cf też »rzucić się ręką gwałtowną«.

»rzucić się hurmem« (1): [pospólstwo węgierskie] ná Petrá y ná iego dworzány rzućili ſie hurmem BielKron 300.

»rzucić się do oczu, [w oczy] [komu]« [szyk zmienny] (1): Eutropią gdy chćieli wźiąć [...] rzućiłá ſie do ocżu ſwemu okrutnikowi/ ták iż mu pálce w ocży wráźiłá áż mu wylázły BielKron 298; [Ut ego unguibus illi in oculos inuolem. Iákobych mu ſie ia w oczy rzućiłá. TerentMatKęt E4].

»rzucić się rękami(-oma), z rękami(-oma), ręką gwałtowną« = inicere manus PolAnt, Vulg, JanStat [szyk zmienny] (3:2:1): Gdi thedi yuſz thamo gdzye yey cząkall [!] yeſth nadeſchla, on rąką gwaltowna na nyą ſzyą yeſth rzuczill mowyącz kv nyey maſch pyenyadze LibMal 1544/93v; A oni rzucili śię nań z rękami ſwoięmi (marg) wrzucili nań ręce etc. (–) i pojmali go. MurzNT Mar 14/46; Leop Mar 14/46; BibRadz Mar 14/46; WujNT przedm 19; IEſli Krześćiánin ná którégo Zydá rzući ſie gwałtownie rękomá [si ... manus iniecerit violentas Jan Stat 1120]: wedle tego iáko práwá źiemie náſzéy potrzebowáć będą/ niech karan będźie. SarnStat 255.

»w skok się rzucić« (1): á ták ſam też Myncarz roſpiſał liſty po kráinach Mánsfeldeńſkich do tych co kruſzec kopáią/ áby w ſkok ná kſiążętá ſie rzućili BielKron 202v.

Szereg: »targnąć się abo rzucić się« (1):Nemo miſit in illum manus: Zaden ſię nań nie tárgnął/ ábo nie rzućił ſię rękomá. WujNT przedm 19. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
W przen (1): A tá wſzetecznicá [o brodzie] Ná ten czás rumiánégo vſzánowáć licá Twoiégo nie vmiáłá: ále ſye rzućiłá Przed czáſem ná twarz twoię. KochBr 152.
Przen: Wystąpić przeciw komuś lub czemuś (zwłaszcza słownie), obrazić, zbezcześcić (9): A nieiedno teſtamenti koſcielne kradną nizczą/ kaſſuią ale ſię też rzucili nateſtament pańſki SeklKat L2v; Rzućiliſmy ſye byli naprzod ná Ołtarz/ to ieſt ná ſtárożytny ſpoſob wiáry Swiętey: hnet potym tárgnęliſmy ſye/ ná ſługę Ołtarzá tego/ to ieſt ná Kápłaná OrzRozm C3v; CzechRozm 81; ReszPrz 91.

rzucić się komu (3): Coniicere maledicta in vitam alicuius, Rzućić ſie komu ná cziye záchowánie álbo żywot. Mącz 87d; Eximere honoribus, Rzućić ſie komu ná dobrą powieść albo vwieść komu czćy. Mącz 102d, 372a.

Zwrot: »rzucić się słowy« [w tym: przeciwko komu (1)] (2): Aieſliby tez kto proſtego rządu abo ſtanu czloviek na ſpravie a ſądzie granicznem, abo ynnem przecziwko Commiſſarzom ſie rzuciel ſlovy a nievczcziel, taki ma bydz viezą abo ſiedzeniem do polroka karąn ComCrac 17v; BielKron 325v.
a. Przen: O chorobach; incidere, invadere Cn (7): vyźrzawſzy niektore drzewo owocne/ iadł owoc iego/ á wnethki ſie nań trąd rzućił HistRzym 63v.

rzucić się od czego (1):á że łácżnął/ iadł owoc iego [drzewa]/ á wnetki záſie trąd z niego zginął/ kthory ſie był od owocu pierwſzego drzewá nań rzućił. HistRzym 63v.

rzucić się miedzy kogo (3): Tam miedzy obegnáńce/ mor ſie prędko rzući/ Zdycháć będą od ſmrodu BielSat M4v [idem BielSjem]; SkarŻyw 460; BielSjem 35.

α. O pleśni na winie (2): Roſtworz Wino Száfárko/ boć ſie włocżká [tj. rodzaj pleśni] rzući/ Im go więcey dolewaſz/ tym ieſt lepſzey chući. BielSat C [idem] BielRozm 15.
b. Przen: Zacząć coś brać, zagarniać, grabić (o majątku) (7): Aleśćie ten chléb [tj. własne dochody] ſobie teraz ohydźili/ A ná Skárby Korony ráczéy ſye rzućili. KochZg A4v; In alienam pecuniam plenam atque praeclarem invadere, Rzućić ſie ná piękną á doſtáteczną máyętnośc cziyę. Mącz 304b; Táki był Kátiliná w Rzymie/ przewieczerzawſzy wſzytkę máiętność ſwą/ chćiał ſie ná rzecz poſpolitą rzućić: á iż mu nie ſzły ćiche práktiki/ viechał z Rzymu KochWr 34; SarnStat 365.

rzucić się do czego (1): [Neron] Vtráćiwſzy [majątek] rzućił ſie do poſpolitego ſkárbu y do kościołow BielKron 145.

Zwrot: »gwałtem, gwałtownie się rzucić« (1:1): Argentum invadere, Gwałtem ſie ná cziye pieniądze rzucić. Mącz 472d; Ná ktory ſkarb Rzeczypoſp⟨olitej⟩ ieſliby ktokolwiek [...] bądź fortelem iákim/ bądź gwałtownie ſię rzućił/ y z niego bądź wiele/ bądź máło wźiął/ [...] tedy táki ipso facto infamis być ma VotSzl Ev.
2. Ruszyć gwałtownie w jakimś kierunku, udać się dokądś z pośpiechem, przyskoczyć szybko ku komuś lub czemuś; facere impetum HistAl; pergere Vulg; involare Mącz (107): OpecŻyw 109v; BielŻyw 124; On tedy mąż dziki rzućiwſzy ſie vłápił ią [pannę]/ á odſzedſzy ſnią ná ſtronę/ pocżął wielkim głoſem rycżeć HistAl K6v; po iego [papieża Pawła IV] śmierći rzućił ſie lud poſpolity/ chcąc ćiáło iego powrozem wlec po vlicach do Tybru rzeki BielKron 238v; Turcy z drábinkámi rzućili ſie/ przez mury ze wſzytkich ſtron leźli do miaſtá BielKron 251v, 6, 109, 145, 151, 416v, 444; KochMon 32; Rzućmy śię co napręcey/ á ná pokoy gdzie Wyprowadzmy tę pánnę vprácowaną [tj. Kasandrę wyczerpaną po wygłoszeniu proroctwa o upadku Troi]. KochOdpr D2v.

rzucić się do kogo, do czego (17): GliczKsiąż A3v; BielKron 104v, 248v; In capillum involare, Za łep kogo porwać/ rzuczić [!] ſie do włoſów. Mącz 34c; BielSat D2v; Tedy tám gdy ſie rzućił do oney ſzkátuły/ Miáſto ſzulbryfow tráfił ná gołe ceduły. HistLan C; gdy ſie woyſká potkáły [zdrajcy] rzućili ſie do pobithych ludźi/ odięli im miecże y tarcże/ vderzyli ná Rzymiány s tyłu BielSpr 43; SkarŻyw 30, 530; Y przyſzłá [panna] proſto przez táiemne gmáchy/ Ná ty drzwi/ kędy zoſtáwiono ſzáchy. [...] Pánná ſie záraz do ſzáchow rzućiłá KochSz C2; A gdy pánnę do ślubu wiedźiono/ dawſzy znák pomocnikóm ſwym/ rzućił ſye ſam naprzód do niéy. KochWz 138; KIedy Alexánder Król Mácedońſki wźiął przez moc Tebás/ żolniérze zárázem do łupu ſye rzućili. KochWz 140; BielSen 9; OrzJan 5, 111; Po ktorym znáku Piotr Páná przez Ianá poznawſzy/ rzućił ſię po wodzie do niego. WujNT Ioann 21 arg. Cf rzucić się komu do czego.

rzucić się do czego [= chwycić narzędzie walki] (20): MurzHist T4; Tátárowie do koni y do łukow ſie rzućili/ ogárnęli náſze. BielKron 420; Haec ubi dicta dedit stringit gladium, Wyrzekſzy to rzućył ſie do mieczá. Mącz 91d; RejPos 86 [2 r.]; RejZwierc 80; BielSpr 51; A cżemuż rychło potym/ gdy ſie Piotr do kordá rzućił/ [Jezus] od tego go hámuie/ y kord do poſzew włożyć każe? CzechRozm 238; Bo vſłyſzawſzy to ſłowo [Jezusa]/ rzućili ſię do kámienia iáko ná bluznierzá WujNT 350, 342. Cf »rzucić się do zbroje«.

rzucić się komu do czego (2): IEden z dzyewką coś mowił/ v okná pilnego/ Przyſzłá mátká ſwiádomá będąc cnoty iego. Dzyewká mu ſie rzućiłá/ nátychmiaſt do oká/ Mowiąc: wieręć tu Muchá RejFig A8. Cf »rzucić się do szyje«.

rzucić się k(u) komu, ku czemu (8): Ku Xántowi ſie rzućili/ Przyiaćiele mu rádzili? Nikakiey iuż nie odmawiay BierEz E4v, M4v, Pv; Elzbieta ſwiętá gdy Marią vzrzala/ [...] rzuciwſſy ſie kniey náboznie ią przijęla OpecŻyw 10v, [155], 156 [2 r.]. Cf »rzucić się ku szyi«.

rzucić się na kogo, na co (3): BielKron 420; á gdy go [opsesa, tj. opętanego] gwłatem [!] przywiedli [do ołtarza]/ rzućił ſięná ofiárę [tj. pieniądze na ołtarzu]/ wydárwſzy ſię im z ręku WerGośc 217 [idem BielKron]. Cf »rzucić się do zbroje«.

rzucić się za kim (1): bo gdyś vſłyſzáłá [Telezyllo] O wielkiéy ſwych porażce wnetéś bróń porwáłá/ A twym śmiáłym przykłádem/ wſzytká płeć niewieśćia Rzućiłá ſie zá tobą KochFrag 40.

rzucić się dokąd (14): Leop 4.Reg 3/24; Rzućili ſie Argonánte do kościołá z dobytemi miecżmi/ pobili wiele Rycerzow onych BielKron 54v; Potym ſie tám rzućili gdzie [tureckie] woyſko leżáło/ wielkie korzyśći pobráli BielKron 245; Pothym ſie rzućili [Turcy] do obozu/ thám wiele ſkárbow pieniędzy ſrebrá złotá nábráli BielKron 310; wnet [Czesi] ſie do miáſthá rzućili á Polaki wybili BielKron 324, 52v, 59, 125, 202v, 355, 392v; Ieſli proch párkan z gruntu/ ná ſtronę rozrzući/ Tám ſie kázda [!] [z walczących niewiast] do dziury/ ku ſzturmowi rzući. BielSat Nv [idem BielSjem]; BielSpr 63; BielSjem 37.

W charakterystycznych połączeniach: rzucić się prędko (co napręcej) (3), z gniewem; rzucić się do kamienia (4), do kord(k)a (2), do łukow, do miecza, do szable, do szarszunow; rzucić się ku szturmowi; rzucić się z mieczmi.

Zwroty: »rzucić się hurmem« (1): náleźli fortę otworzoną/ rzućili ſie hurmem pięć ſeth mężow Biſkupich [...] ſproporci/ drudzy theż zá nimi rychło przyſkocżyli ná rátunk BielKron 215.

»nazad, zasię się rzucić« (1:1): On [Ezop] ſie záśię prędko rzućił/ Prozną miednicę pochwyćił BierEz C2; Słoniowie tedi niemogąc cirpieć wielkiey gorączoſci nazad ſie z gniewem rzucili BielŻyw 159.

»ze snu się rzucić« (1): Myſz gdy śię z myſzą goniłá/ Ná nogę mu [lwu] náſtąpiłá. Lew śię ze ſnu prędko rzućił/ A onę myſz wnet vchwyćił BierEz M4v.

»rzucić się ku szyi [czyjej], [komu] do szyje z ręczynkami« (1:1): [święta Maria Magdalena] rzuciwſſy ſie ku ſſyij dziewice Marié/ pocżęla placżątz mowitz. [...] OpecŻyw 131v; Tám [w niebie] ćię vyźrzę da pan bóg: á ty więc z drogiémi Rzuć ſye oycu do ſzyie ręczynkámi ſwémi. KochTr 5.

»wzgorę się rzucić« (1): [gołąb do ptaków złapanych z nim w sieć:] A ták gdy śiły złącżymy. Owſzeyki tę śieć przerwiemy. Y tákże więc vcżynili/ Wzgorę ſie wſzyſcy rzućili BierEz S4.

»rzucić się do zbroj(e)« [w tym: na kogo (1), przeciw komu (1)] [szyk zmienny] (10): ſthey przycżyny do zbroiem ſie rzućił/ ábych z vrzędu ſwego y mieyſcá temu złemu zábieżał BielKron 226; [Przemysław z wojskiem] vkazał ſie z láſá nieprzyiaćielom we zbroi/ nieprzyiaćiele wnet ſtrwożył/ rzućili ſie do zbroy BielKron 341; Widząc my ich łotroſtwo á náieżdzánie/ rzućiliſmy ſie do zbroie BielKron 456, 104v, 214, 233v, 311; [chrześcijanie] rzućili ſie do zbroie ná ſie/ iákoby nie doſyć ſłowy náwrácáć/ ále miecżem lepiey przypędzáć BielSpr 61, b4; iż ieſli ſię przećiw nim [tj. przeciw heretykom] do zbroie rzućićie/ koniecżnie do tego przyidźie/ iż heretyki morduiąc/ wiele świętych z nimi wyginie CzechEp 39.

Przen [w tym: do kogo, do czego (18)] (26): Rzućmy ſie do tych koſciołow náſzych/ á do tych záplugáwionych ſerc náſzych/ á wymiecmy z nich ty rozlicżne hándle á márne kupie ſwiátá tego RejPos 198; Ale ſie ty rzuć mocno do tarcżey Páná ſwego/ ktorąć tu mocną zoſtáwić racżył/ iáko mu [czartowi] ſie obronić maſz RejPos 264, 334v; Ale gdy iuż [...] będzieſz ſie brzydził onemi pirwſzemi poſtępki ſwoiemi/ á rzućiſz ſie do miłey cnoty y do iey obyczáiow/ ſłuchay iákiego páná maſz RejZwierc 124; [Podobno ſie Troycżacy [tj. ci, którzy wierzą w Trójcę Świętą] do owego ſwego wykrętu rzucą/ mówiąc/ że to Chriſtus wedle cżłowiecżeńſtwá mowi. BudArt P3].

rzucić się do czego [= chwycić narzędzie walki] (4): Ieſliby było trzebá y Rycerſkiey ſpráwy/ Więc do tey Sámſonowey rzućić ſie bułáwy [wyobrażonej na herbie]. WisznTr 2. Cf »do zbroje się rzucić«.

rzucić się za czym (1): [niesprawiedliwi sędziowie] Zle ná świát pádli/ ták bogiem wzgárdźili/ A zá nieprawdą záraz ſye rzućili. KochPs 84.

Zwroty: »rzucić się [komu] do oczka« = zwrócić na siebie uwagę (1): Słyſzę tu [...] Młodość płochą á niekárną/ Niewſtydliwą w mowie márną/ Wiele tu rzegoceſz ſrocżká/ Rzućiłáś mi ſie do ocżká BielKom E2v.

»do zbroje się rzucić« [szyk zmienny] (3): Rzućże ſie rádzęć do tey ſwiętey zbroye Páná ſwego/ á do tey tarcżey mocney iego/ boć to ieſt zbroiá twoiá mocna wiárá twoiá RejZwierc 264, 264v, 265.

a) Udać się, zwrócić się [w tym: do kogo, do czego (14)] (16): [nietoperz] Swe woyſko zdrádnie opuśćił/ Do nieprzyiáćioł ſie rzućił. BierEz Q4; Docżego ſie będze rzuczicz Albo dokogo ſyę vcziecz [gdy zacznie się sąd] Liepieczy wżdy miecz przi ſobie Swe vċzinky RejKup Vv; Abowiem ktoż nie będzye wolał w potrzebie rzućić ſie do tego ktory ieſt więtſzy/ naywyſzſzy/ s ktorego wſzytko/ y ktory [...] ieſth Bogiem SarnUzn H5; To ſłyſząc [że córka nie chce, aby mieszkał w jej domu] on ſtáruſzek bárzo ſie iął ſmućić/ Widząc że iuż nie było do cżego ſie rzućić. HistLan B; GrabowSet D4v.

rzucić się k komu (1): Tyś żywot/ k tobie Duſzá ſię rzućiłá/ Do ćiebie Iezu Názáráńſki bieżę GrabowSet T3v.

rzucić się z czym (1): iż go áż niewola doćiſnęłá do tego/ toż ſie dopiro rzućił [bogacz]/ s ſpráwámi ſwoiemi do Páná ſwoiego. RejPos 244.

W przeciwstawieniu: »odstąpić ... rzucić się« (1): iż to bogowie ná nas plagi przepuſzcżáią żeſmy ich odſtąpili/ á do inſzego ſie rzućili BielKron 158v.

α) Wziąć dla siebie, wykorzystać (7): Bo gdyby położono [...] vriántowkę [gatunek gruszki] pięknie doźrzáłą á drugą tákże z drzewá álbo s kámieniá vſthrugáną pomálowáną y pokoſzcżoną/ zda mi ſie iżby ſie káżdy wolał do tey prawdziwey rzućić. RejZwierc 136, 61v, 169v; [król Zygmunt August] cżwarta [!] cżęść dochodow wſzyſtkich do ſkárbu poſpolitego Coronnego dárował/ [...] áby Kroleſtwo/ cżáſu potrzeby/ miáło śię do cżego rzućić/ a zgoloczone od ſkárbu poſpolitego niebyło. BiałKaz L; WerGośc 235; VotSzl E2.

rzucić się ku czemu (1): Mniećby ſie to fráſowáć człeku vbogiemu/ Com ták wſzytko wyſypał [tj. wydał]/ á potym ku czemu Ia ſie rzucę? WyprPl Cv.

b) O ruchu ciał niebieskich (1):
Zwrot: »rzucić się wzad« (1): A obſzedſzy ią [Smok Cynozurę, tj. Małą Niedźwiedzicę] do nóg oſtátecznym kołem/ Rzućił ſye wzad/ y ſtánął KochPhaen 3.
3. Wziąć się do czegoś z zapałem, chętnie albo z pośpiechem się czymś zająć [w tym: do czego (31) (w tym 1 r. brak w zniekształconym kontekście)] (33): Lada czo dzys wſythczy baią Nauky prawey [tj. opartej na Piśmie Świętym] niemaią A ſnaċ by zaċnieyſzi byli Gdyby ſię donich ṙuċżili. RejKup o5v; DiarDop 100; Gdzye nye dopuſſcżą mu [rozpieszczonemu dziecięciu] nic pocżąć/ nicżego ſie tknąć áni do żadney rzecży rzućić/ iedno w roſkoſſy/ [...] w długim doſypányu [...] onego v ſiebye máyą. GliczKsiąż E4; BielKron 10, 45v; RejAp 3; Więc [zbyt gorliwy gospodarz] y cżeladź potrwoży/ pogromi/ iż iedni ſie pokryią/ drudzy biegáią by ſzaleni niewiedzą do cżego ſie pirwey rzućić RejZwierc 106v; Pewnieyſza będzie wyſługá/ Gdy ſie rzućiwá do pługá. RejZwierc [233]v, 201v; BielSpr 60v; A gdy [bogini Wenus z Heleną] do domu przyszły Parisa gładkiego, Sługi sie wnet rzucili do czynu swojego. KochMon 34; Ktorey [przyczyny skazania swego] gdy [skazany] niewie/ łácno ſie rzući do áppelláciy zwykłych [impelluntur ad provocationes usitatas]/ to ieſt/ do ſędźiego wyżſzego. ModrzBaz 88; Gdy ſię cżytánie [listu] dokonáło/ wſzyſcy ſię do obłápiánia y cołowánia [!] ſpolnego Grekowie z Láćinniki rzućili. SkarJedn 293, 86, 365; [św. Tomasz z Akwinu] Nigdy bez modlitwy do kśiąg ſię y piſania nierzućił SkarŻyw 201, 250, 373, 383; CzechEp 51, 138; ſczęśliwy to będzie/ Kto tam [tj. w niebie] kiedyżkolwiek śiędźie. Ale w téy mierze/ ſynu/ nic ná ſáméy chuci/ Ieſli ſye kto do tego ſam práwie nie rzući: Trzebá wzgárdźić roſkoſzy/ niedbáć o pieniądze [...] KochTarn 78; GórnRozm Ev; Goſpodarz wie czego komu potrzebá [...]: inſze potráwy chorym/ inſze zdrowym ſłużą: chory by ſię do ſzkodliwych ſobie potraw rzućił/ y tákby ſię zábił. SkarKaz 81a; y wielką pokuſę/ [...] zwyćiężamy/ morząc w ſobie gorącość chęći do zákazánych ná ten czás [postu] potraw. Tey pokuſy heretycy żadną miárą nie zwyćiężą/ [...] y owſzem y do żab rzućiliby ſię/ gdyby im ich zákazał. SkarKaz 121a; Náoſtátek trzebá nam [...] mężnie nieprzyiaćielowi ſię záſtáwić/ y ochotnie do obrony ſię rzućić. VotSzl B2; Okręt gdy tonie/ do obrony wſzyſcy/ zápomniawſzy ſwoich tłomokow/ rzućić ſię máią. SkarKazSej 667a marg; [Sąſiedzy tego ſię dowiedziawſzy [...] wnetże ſie rzućili/ ten cegłę/ ten wapno/ ten piaſek/ iáko kto mogł/ woził [na budowę kościoła] SkarŻyw 295 (Linde)].

rzucić się ku czemu (1): Záiąc potym śię ocućił [ze snu]/ Ku biegu śię prędko rzućił: Nátychmiaſt ono przebieżał/ A ná kreśie żołwiá záſtał. BierEz L4.

cum inf (1): Woiewodá Połocki/ [...] poſłał śpiegá do ich woyſká w nocy/ ktory zápalił Stertę ſiáná w woyſzcże/ rzućili ſie wſzyſcy gáśić: w then cżás vderzył ná nie s tyłu BielKron 429.

W porównaniu (1): á gdyby gwałth był iżbychmy ſie wſzyſcy do tego [do obrony granic] iáko do ogniá rzućili RejZwierc 188.

Zwroty: »hurmem, wojskiem prawie się rzucić« (1:1): Ale gdy ludzie Bogá wzgardzonego [tj. Jezusa]/ [...] vyzrzeli: hurmem ſie [...] do cżyſtośći/ do wzgárdy świátá tego rzućili SkarŻyw A5v; nietylo ſie do chowánia pánieńſtwa młodzieńcy y panny woyſkiem práwie rzućili/ ále y ći co żony iuż mieli/ wątpili/ po przyiętym chrzćie/ ieśli mieć znim [lege: z nimi] ſpołecżnośc [!] mieli. SkarŻyw A5v.

»do roboty się rzucić« (1): Wſzyſtká ſye do roboty czeladź rzućiłá/ Y ſam Pan KochPieś 18.

4. Trysnąć, pociec, popłynąć gwałtownie; prorumpere Vulg; egredi PolAnt; prosilire Mącz [w tym: komu (9)] (13): [gdy chory nie może oddać moczu] wźiąć włos końſki/ á wetknąć mu go [do cewki moczowej] źdźiebłkiem ſłomy: á gdy mu go záś ná zad poćiągnie/ tedy ſye mocz zá nim rzući. SienLek 173.

rzucić się czym (2): [y wráźił [Ahod] gi [miecz] w brzuch iego [króla]/ ták bárzo że zá oſtrzem y ielcá wbiegły w ránę/ y vtonęłá w tłuſtym brzuchu. Ani dobył záś miecżá onego/ ále ták iakoż vderzył/ zoſtáwił gi w ćiele/ y tudzieſz chnet rzućiły ſie łáyná poſládkiem. Leop Iudic 3/22]. Cf »krew się rzuciła«, »nozdrzami się rzucić«.

Frazy: »krew się rzuci(ła)« [w tym: z czego (1), czym (1)] (3): bo kiedy práwe muſzkum [tj. prawdziwe piżmo]/ tedy thák mocne ieſt/ iż gdy go powonią/ wneth ſie kreẃ noſem rzući. BielKron 267v; [Attyla] iął pić wino/ leżąc podle żony w nocy kreẃ mu ſie bez miáry z noſá rzuciłá/ ktora go záduſiłá gdy vſnął BielKron 298v, 325v; [a thedy yeden ſzluga byſzkupa nawyſzſzego, wyczyągnąwſzy rękę mayącz zyelazną rękawyczę y dal panv Iezuſzowy wlycze [...], athv krew ſzye rzvczyla zyego rany kthora wlyczv byla od onego vderzenya RozmyślDomin 34; y roſtrącili głowę y oblicże twoie [Panie Jezu]/ aż ſie krew vſthy y noſem rzuciła Pozdraw C3v].

»łzy (z oczu) się rzuciły« = obortae sunt a. prosiliunt lachrymae Mącz [szyk zmienny] (8): Iozeph zrozumiał iż tho bracia y łzy mu ſie z ocżu rzućiły RejJóz M4, I5v, M4, M7v, O7v; Tristis interim nonnunquam collachrymabat, Przes ten czas był ſmutny/ pod czás mu ſie łzy z oczu rzućiły. Mącz 181d, [269]b, 365c.

»nozdrzami się rzuci« = czegoś będzie w nadmiarze, do przesytu (1): Ale przez cały mieſiąc [będziecie jeść mięso]/ áż ſie wam nozdrzámi rzući [donec egrediatur naribus vestris]/ á omierznie wam BibRadz Num 11/20.

5. Gwałtownie skoczyć (często w dół); iacere, irruere PolAnt; iactare, mittere Vulg [gdzie] (6): Więc [wosk] áby tákież twárdym był [jak wypalone garnki]/ W piec ſie miedzy gárnce rzućił. Tám ſie náthychmiaſt roztopił BierEz Pv; OpecŻyw 74; á oto rzućiło (marg) porwáło. (–) ſię ſtádo świni po gu (kust) brzegu (–) do morzá BudNT Matth 8/32; ieſlibyśćie mieli wiárę/ [...] gdybyśćie tey gorze rzekli/ Podnieś ſię á rzuć ſię w morze: ſtánie ſię. WujNT Matth 21/21 [przekład tego samego tekstu OpecŻyw]; Symon Piotr vſłyſzawſzy iż Pan ieſt; przepáſał ſię ſuknią [...] y rzućił ſię ná morze. WujNT Ioann 21/7.
Zwrot: »rzucić się [skąd] nadoł« (1): i poſtáwił j [szatan Jezusa] na wiérzchu kościoła/ i rzekł mu/ Ieſliżeś ſyn Boży ieſt puśc (marg) rzuć (–) śię ſtąt nadoł MurzNT Luc 4/9.

Synonimy: 1. natrzeć, porwać się, powstać, przypaść, targnąć się, uderzyć; 2. porwać się, przypaść, ruszyć się, zerwać się; 5. porwać się, puścić się.

Formacje współrdzenne cf RZUCIĆ.

Cf RZUCENIE

MC