[zaloguj się]

39. Znaki dla zapisów fonetycznie dwuznacznych.

W wypadku rozpatrywania pewnej cechy fonetycznej, zwłaszcza wchodzącej w oboczności, stosujemy dla użyć pochodzących z tekstów, które nie dostarczają danych co do brzmienia omawianego zjawiska, znak litery w nawiasie. Sposób ten nie ma jednak zastosowania w części dotyczącej oboczności hasłowych, gdzie użycia z takich tekstów opisujemy pełnym brzmieniem jako formy alternatywne.
Przewidujemy następujące znaki i możliwości ich zastosowania:
  • (a), (e), (o) dla tekstów nieoznaczających pochyleń: w części fleksyjnej, tylko w pozycjach końcówkowych (wyjątkowo tematycznych związanych z określoną formą), a także przy omawianiu przyrostków stopnia;
  • (ę) dla tekstów nieoznaczających nosowości: przy wstępnym podawaniu postaci zaimka zwrotnego;
  • (ø) dla tekstów nierozróżniających dwu nosówek: w G pl rzeczowników z nosówką w przedostatniej sylabie (typu męka);
  • (s), (n) dla zapisów nieoznaczających miękkości: we fleksji czasowników w końcówce -śmy i w stopniowaniu;
  • (b), (p), (w), (m) dla tekstów nieoznaczających miękkości wargowych w wygłosie: w imp czasowników typu łamać;
  • (cz) dla tekstów, gdzie cz może oznaczać zarówno c, jak i č: w zestawieniu wstępnym tematów praes lub we fleksji czasowników na -tać.