[zaloguj się]

40. Nawias dla oznaczania cząstek fakultatywnych.

Drugą funkcją nawiasu w części gramatycznej jest oznaczanie fakultatywnych cząstek wyrazu, tj. takich, które będąc dla rozpatrywanego właśnie zagadnienia zjawiskiem drugorzędnym, mogą w danej formie występować lub nie, np. przedrostek sup: (na)- przy omawianiu tematu stopnia wyższego (por. 64.c.) lub końcówka odmiany złożonej przy omawianiu zjawisk fonetycznych rozkładających się niezależnie od złożoności lub niezłożoności formy przymiotnika czy imiesłowu, np.:

błogosławion(y), bogosławion(y).
Unikamy jednak stosowania nawiasu w tej funkcji tam, gdzie mógłby on być mylnie odczytany jako sygnalizujący dźwięki o niewiadomej artykulacji (por. 39.), a zwłaszcza w wykazie form fleksyjnych.