[zaloguj się]

64. Zasady ogólne.

W następnej kolejności przy hasłach przymiotnikowych, przysłówkowych i imiesłowowych omawia się postać tematu stopnia wyższego oraz przedrostka stopnia najwyższego, sprowadzając je do formy N sg m.

a. Stopień wyższy.

Zagadnienie tematu stopnia wyższego opracowujemy na podstawie materiału comp łącznie z sup po odrzuceniu przedrostka, w następujący sposób:

comp i sup (15+5) -gęstszy (19), -gęści(e)jszy (1).
Jeżeli brak oboczności tematu, po zapisie formy podajemy zawsze liczbę łączną, np.:
comp i sup (35+9) -główniejszy (44).
Kresek przed zapisem nie stawiamy oczywiście, jeżeli dana odmianka występuje tylko w comp.

aa. Różnice fonetyczne.

Różnice fonetyczne uwzględniamy tylko wówczas, jeżeli nie pokrywają się one z odmiankami hasła w stopniu równym, np. nie notujemy oboczności typu milszy : mielszy, uwzględniamy natomiast:

gorętszy : gorątszy
lub
czerniejszy : czernszy : czyrniejszy : czyrnszy.
Zwraca się uwagę na istotną różnicę -eńszy : -enszy. Przykłady z tekstów nieoznaczających miękkości zapisujemy jako -(n)szy.

b. Stopień najwyższy.

Stopień najwyższy przedstawiamy:

sup na- (x), naj- (x).
Przedrostek w postaci naj- uwzględniamy tylko na podstawie tekstów wierszowanych, konsekwentnie przestrzegających zasady sylabiczności.
Jeżeli mamy tylko materiał sup z obocznościami tematycznymi lub przedrostkowymi, postępujemy w sposób opisany w punkcie a., z tym że w opisie podajemy tylko sup, np. (przykłady nieautentyczne, ponieważ dotychczas nie napotkaliśmy takiej sytuacji):
sup -gęstszy (x), -gęściejszy (x)
– po czym po średniku rozpatrujemy przedrostek. Gdyby przedrostek lub temat nie wykazywały wahań, zapis byłby łączny, np.:
sup nagęstszy (x), nagęściejszy (x)
– albo:
sup nagęstszy (x), najgęstszy (x).

c. Łączne przedstawienie obu stopni.

O ile przedrostek stopnia najwyższego nie wykazuje zróżnicowań, zapis dla obu stopni przedstawiamy łącznie, ujmując przedrostek w nawias.
Po opisie gramatycznym, który brzmi: comp i sup, podajemy w nawiasie stosunek obu stopni połączony znakiem + jak zwykle, po czym jeden z poniższych typów zapisu, np.:

comp i sup (5+2) (na)chytrzéj (7)
– co znaczy, że mamy w materiale 5 stopni wyższych: chytrzéj i 2 najwyższe: nachytrzéj; albo:
comp i sup (3+3) (na)cieśniéj (5), naciaśniéj (1)
– co znaczy, że są 3 stopnie najwyższe, zawsze w postaci na-, które łączy się z różnymi postaciami tematu comp; albo:
comp i sup (39+6) (na)głębszy (44), głębokszy (1)
– co znaczy, że mamy 6 użyć sup, zawsze w formie nagłębszy.