[zaloguj się]

INĘDY (22) av

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Inną drogą, gdzie indziej, inaczej; alio, in aliam partem, aliam in partem Calag; alia, alia via Cn (22): Matka prziniém blizu ijdz niemogla/ bo lud wielki za nijm ſie ciſnąl/ dlá tego ijnędy s przyiácielmi ſwymi iemu zabieżala OpecŻyw 136; GlabGad D7; (did) Sumnięnie zartuie ſkupcza (‒) A tylkos czie nauczyla Ta fortuna czo tu byla. Ieſczecz by tu grozy trzeba Y nedycz by nam donieba. RejKup g5v; RejAp 183v; á ty przedſię woliſz po ſwiátu biegáć/ z wiárą twoią inędy látáć/ nádzyeie ſwoiey ſkąd inąd ſzukáć. RejPos 146v, 167v; Calag 16a; CzechEp 19; ActReg 73; Y nie máią też kupcy inędy ieźdźić iedno przez Poniec ku Sląſku SarnStat 977, 106, 696.

W przeciwstawieniu: »nie wchodzić (a. wejść) drzwiami (a. przez dźwierze, a. przez pisma) ... ale (czyli) (wchodzić) inędy (kędy)« (5): Kto nie wchodźi drzwiámi do obory owcżey/ ále wchodźi inędy [sed ascendit aliunde]/ ten ieſt złodźiey y zboycá. BibRadz Ioann 10/1; OrzQuin Xv; wſzytcy v Grekow y z Greckiego Kośćiołá przełożeni Duchowni/ [...] ná doſtoynośći nie wchodzą drzwiámi/ ále inędy iáko wlázowie. SkarJedn 338; CzechEp 135; WujNT Ioann 10/1.

Zestawienia: »inędy kędy« (1): A kędyż ći w tę Owczárnią weſzli/ przez dźwiérzéli/ czyli inędy kędy? OrzQuin Xv.

»kędy(ż) inędy« (3): Muſićie to ſámi wyznáć iż ſie nam w tey mierze niegodzi kędy inędy vćiekáć/ iedno do piſmá Swiętego? KrowObr 2; RejAp 118v; Wieſz też iż żadny cżás nie ieſt/ [...] ábyś nie miał obráźić Páná ſwego myſlą y vcżynki ſwemi/ á owſzem ieſzcże więcey bliźniego ſwego/ ſkądby záwżdy ná cię muſiáłá wiſieć pomſtá á ſrogi gniew Páná twego. A kędyſz inędy s tego wyniść? á iákoż to inácżey s ſiebie zetrzeć? RejPos 133v.

»kędykolwiek inędy« (1): ſie brzemienna bogi nieprzeſpiecżnoſci [...] z wydymania ſtolcza, ciecżenia krwie, chocia noſem, albo kędykolwiek inędi FalZioł V 32.

»nikędy inędy« (1): Alembik theż w kociełkhu aby pełnie ſiedział mokrą chuſthą cżęſtho obwijać iżeby mocz nikędy inędi wynidz niemogła FalZioł II 2d.

Synonimy: »gdzie indziej«, inaczej.

Cf DOINĄD, DOKĄDINĄD, NISKĄDINĄD, ODINĄD, SKĄDINĄD, ZINĄD

WG