[zaloguj się]

KSIĄŻKA (400) sb f

książka (3), książki pl t (329), książka a. książki pl t (68); książka : książki pl t Calep (2 : 1), LatHar (1 : 9). [Kryteria kwalifikacji pl t cf KSIĘGA].

kś-, kſ-, ks-, kſz- (335), kx- (31), x- (34); -żk- (199), -zk- (5), -ſzk-, -ſſk-, -ſchk- (172), -sk-, -ſk- (24).

Fleksja
sg pl
N książka książki
G książek
D książkom, książkåm
A książki
I książkami
L książkach
V książki

sg N książka (3).pl N książki (63).G książek (76).D książkom (7), książkåm (4); -om BielKom, RejWiz (3), BielKron, KochFr; -åm RejZwierc, Strum, Oczko; -om :-åm CzechEp (1 : 1); ~ -om (1), -(o)m (6).A książki (154).I książkami (10).L książkach (82); -ach (45), -åch (20), -(a)ch (17); -ach GroicPorz (4), BielKron, Mącz, KuczbKat, CzechRozm (3), Oczko, SkarŻyw (2), NiemObr (3), KochFr (2), ReszList, WerGośc, CzahTr (2); -åch KromRozm I (5), RejWiz (2), SarnUzn, RejPos (2), RejZwierc, BudBib, ModrzBaz; -ach: -åch SienLek (1 : 1), SkarJedn (1 : 1), CzechEp (21 : 5).V książki (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXIX w.

1. Dem. odksięga”; często z neutralizacją funkcji deminutywnej (397):
A. Od znacz. ‘dzieło pisane lub drukowane w postaci zszytych kart papieru lub (w starożytności) zwoju papieru (pergaminu); libellus Mącz, Modrz; codex, corpus, liber, monimentum vel monumentum, opus, syntagma, tabellae, tabulae, tractatus, volumen Cn (321): Bo iakom rzekl napocżątku tych kſiążek/ Nieſtoię o rzecż dworną/ ale o duſſę pokorną. OpecŻyw 30; PatKaz II 77v, 81v, 85v; BielŻyw nlb 4; BielŻywGlab nlb 13; Ale gdyżem to kxiąſki napiſał [...] aby też y panie litthery znaiące, nieiako zakuſiły piſma, w kthorym ſie mądroſć zamyka GlabGad A3v, A3v; Item do ſchkoly chodzacz kſzyąſchky y ynne rzeczi drobne kthorich ſzią mógł dorwacz [ukradł] LibMal 1545/98v, 1547/125v, 137; RejJóz A2, A3; Ktori [PanBóg] racził ſwoiey laſzki/ Otworzić nam ięzyk polſki. Ktorim kxiąſki wydawaią/ Slowo Boże okazuią. SeklKat A4, A4v, A6 [2 r.], S4, T, Z3v; Czczyż ty kxiąſky az wnich znaydzie Statek zdworſtwem napoly. RejKup b2, ktv, ee7; A yż tj Kxążkj maią to jmie KVPIEC mamy wiedzecż że każdy znas yeſt natem ſwiecże Kupiecz RejKup Sekl a6v, a5v, a6, a6v, a8; HistAlHUng A2, A3v, A4; O mſſy tenże Luter piſſe w kſyąſzkach/ ktore názwał Capita fidei chriſtiane KromRozm I G3v, G3, G3v, H4v, I4v; Wyſzły tymi czáſy kſyąſzki nyeyákye z Angliey/ przy ktorych náſz yeden Polak imyę ſwoye przypiſał KromRozm III C3, O4v; GroicPorz B3v, C [2 r.], hhv; GroicPorzRej C3v; KrowObr B4v; RejWiz A4, A4v, A5 [2 r.], [A9], 65 (10); OrzList i2v; RejZwierz A2; Luter go [Fryderykusa] cieſzył ſłowem bożym káżdey godźiny/ y nápiſał mu kſiążki pełno pozdrowienia BielKron 195v; Biſkup Konſtáncyey Tyguryanom odpiſał po Seymie kſiąſzkámi BielKron 200v, 100v, 196, 197v, 202v, 203 (23); KwiatKsiąż G3v; Dedicavi tibi hos libellos, Przypiſałem ćy ty xiąſzki. Mącz 85c; Libellus dimin. Xiąſzki. Mącz 191c, 21c, 201b, 343d, 344d; SarnUzn A4v; Wydawcá tych Kſyążek/ áczkolwiek więcey piſał niżli ty troie kſyęgi: ábowiemći y ty drugie piſał/ ktore poniżey ſtoią SienLek 44, 194 [2 r.]; RejAp AA4v, [AA6], BB7, BB7v; GórnDworz kt, V5; GrzepGeom B2v, B4 [2 r.], N2v, Q4; HistRzym 20v; RejPos A3, 190; KwiatOpis A2; HistLan ktv; KuczbKat 360; RejZwierc A2 [4 r.], B4, B4v [2 r.], 50, 120v (10); Kśiążki ná ośḿ Cżęśći rozdźielone. BielSpr kt, b3, b4, 72v; WujJud A2v, A7v, B4, 51, 60, L1; BudBib C4; HistHel Av; Poſyłam tedi w. m. Kśiążki té proſząc ábyś w. m. óné y ze mną weſpółek w łaſkę ſwą przyiąć raczył. Strum B5, kt, A2v, A4, A4v; BudNT przedm b, d; CzechRozm 19 [2 r.], 110, 181, *; ModrzBaz 77v; ſtárałem ſię oto ábych im dał o tym ná piśmie w tych kśiąſzkách ſpráwę doſtátecżną SkarJedn A4v, 73, 264, D3; Oczko A4v [2 r.], 15v, [41]; Dziećinne iego igránie y poćiechá w płácżu niebyłá inſza okrom kśiążek. co był znák wielkiey náuki iego SkarŻyw 200; kto by mi dał obieráć mowiąc: co woliſz/ Páryſz ten/ cżyli kazánia Chryzoſtomowe ná S. Mátheuſzá/ iabych ſię zá kśiąſzki iął. SkarŻyw 202, A4, 312 [3 r.], 566, 583 [2 r.]; CzechEp 55, 226, 239, 269, 285 (10); CzechEpPOrz *4v, **, **v, **3, *; NiemObr 82, 122, 143, 174; IEſli dármo maſz té xiążki/ A ſpełná w wácku pieniążki/ Chwalę twą rzecz/ gośćiu bráćie/ Bo nie przydźieſz ku vtrácie. KochFr 3, kt; ReszPrz 26; iedni ná paćiorkách/ drudzy ná kſiążkách/ drudzy nabożnymi rozmowámi Páná BOgá chwaląc drudzy vbogie ná obiády/ ná wiecżerze bierzą ReszList 176; ktorych [przykładów pijaństwa] ia niechcę w tych kśiążkách málowáć WerGośc 232; WisznTr 5 [2 r.]; PudłFr 23; BielRozm 1; GostGospSieb +2; Iedno/ iż mi ſzło o to/ áby tą kśiążká wielkością y miążſzośćią ſwą ludziom nie omierzłá LatHar 682, +2v, +3v [3 r.], +6, [+12], [+12]v (11); SiebRozmyśl A2v, M2 [2 r.]; miał teſz kśiąſzki opráwione Kámieńmi CiekPotr 34; CzahTr A4v, G2v, I4v; Nie obrażay ſię w. m. tym/ że przezwiſko y tytuł tych xiążek zda ſię nie poważny/ y worek łatány KlonWor ded **2.

książki czego [= o czym, zawierające co] (6): niektore też inne lekárſtwá naydźieſz opiſáne w kſyążkach lekarſtw końſkich SienLek 70; RejZwierc 182, 210; BielSpr 37; nigdy bez Ewánieliey ábo iákich kśiążek nabożeńſtwá/ y duchownych do cnot S. pobudek/ nieśiedział/ áni ſtoiał. SkarŻyw 371, 332.

książki do kogo (1): O tym cżytay kśiąſzki do Ruśi/ o iednośći kościelney przez mię piſane. SkarŻyw 602.

książki przeciw komu (9): BielKron 196, 206v, 216, 217v, 218, 223v, 228; nápiſał [Luter] dwoie książki przećiw niebieſkim Prorokom WujJud 52v, 11.

książki o kim, o czym [w tym też: de aliqua re (2)] (28): PatKaz I 11v [2 r.]; PatKaz III 145v; Otich ſniech czo znamionuią [...] będzie to ſzyrzey wypiſano gdv wydamy kxiąſzki o rodzeniu cżłowiecim GlabGad L7; KromRozm I I4v; Tego też cżáſu Eráſmus Roterodanus wypuśćił kſiąſzki o zwoleńſtwie dobrowolnym BielKron 201, 196, 197v, 210, 223, 234; BiałKat 361; RejZwierc [275]v; BielSpr 1, 10v, 28, 60v; WujJudConf 11; ModrzBaz 28v; Cżytay otjm kśiąſzki piſane o iednośći kośćielney do Grekow y Ruśi wydáne w Wilnie Roku P. 1577. SkarŻyw 319 marg, 321, 338, 393, 602; CzechEp 5; WysKaz 14; SkarKaz 38a, 278b. Cf Tytuł.

książka czyja [= przez kogo napisana] [w tym: pron poss (13), ai poss (6), G sb i pron (4)] (23); BielŻyw 171; GlabGad A4; O Xiaſzkach Samuelowych. Wyznawam też to/ o xiązkach chrzeſcyańſkego Doctora Samvela [...] żem ie miał/ izem kaznodzieiom dawał/ niźli były wywołane/ albo zapowiedziane SeklWyzn g3; KromRozm II a3v; BielKom A [2 r.]; GroicPorz A4v, f; cżegom ią niewiedział/ aż gdym iego [Lutra] kſiążek doſtał wydrukowánych obacżyłem iego piſánia być prawdziwe BielKron 223, 193, 197v, 203v, 221; Seipio Africanus/ nigdy z ręki nie wypuśćił Xenophontowych kſiążek GórnDworz G4; WujJud 10v; CzechRozm 19, 25v, 147v; SkarŻyw 576; KochFr 13, 20; GostGospSieb +2.

W połączeniu z tytułem (4): KromRozm I I4v [2 r.]; Nápiſał Iodocus Dámuderius w kſyążkách de Praxi rerum criminalium s Práwá Ceſárſkiego przykłády GroicPorz hh3, h.

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy etnicznej (2): A tho ſie ni cżym inſzym nie dzyeie/ iedno iż náſtáło niemáło kſiążek Polſkich/ a ſą drugie y od zacnych y od vcżonych ſpráwione. RejWiz A5; SkarJedn A4.

W połączeniu szeregowym (1): Pieśni/ liſty/ kśiążki [libelli] gámrácyey pełne/ w kochániu wielkiem bywáią v dworzan ModrzBaz 13.

W przeciwstawieniu: »książki ... pleszki« (1): Yuż wam [panowie dworzanie i rycerze] też bárzo myecze y grotv po rdzewyáły/ á rychley v drugyego kſyąſzki naydźye/ niżli plaſzki. KromRozm I A4.

W porównaniu (1): Kledy weźrzyſz w ty Kſiąſzki/ iáko we źwierciádło/ Gdy widziſz gdzye cżyrwono/ á gdzye też nábládło. RejWiz A9.

Tytuł (1): Kſyąſzki o wychowányu dzyeći bárzo dobre/ pożytecżne/ y potrzebne GliczKsiąż kt.

W charakterystycznych połączeniach: książki drukowane, napisane (2), wypisane; książki (prze)czytać (czyść) (16), ofiarować [komu], (na-, roz)pisać (28), przypisać [komu] = dedykować (7), wyda(wa)ć (14), wypuścić, wytłoczyć, złożyć; w książki pisać (spisować) (2); książkami odpisać, osławić [kogo]; na książkach czcić; w książkach czyść (czytać) (9), kochać się, mowić (2), (na-, o)pisać (pisano, opisany) (13), uczyć [kogo], upominać; ty książki (139).

Zwrot: »książki na jawność (a. jasność, a. na świat) wydać« [szyk zmienny] (3): Wydał potym Arcybiſkup kſiążki o tym ná iáwność/ ſthey przycżyny oſkárżyli go duchowni do Papieżá y Ceſárzá. BielKron 223, Mmmm2; Meditari editionem alicuius libelli, Gotowáć nieyákie xiąſzki ná świát wydáć. Mącz 213a.
Wyrażenia: »książki chwalne« = panegiryk (1): Papież iechał do Rzymá z Nicee/ cżynili Rzymianie wielkie tryumffy/ y kſiążki chwálne piſáli BielKron 216v.

»mała, niewielka książka« = isagogicon Calep [szyk 5 : 2] (6 : 1): przetom tv wtych malych xiążkach wiarę moię krotko opiſał SeklWyzn 4v; RejJóz A3; SeklKat A3; Przetóż ią chcąc Naród náſz ku téy tho Nauce [geometryjej] pobudźic/ nápiſałem po Polſku ty Kśiążki nie wielkié. GrzepGeom B2; Strum R4; SkarJedn 244; Isagogicon ‒ Mała kſiaſzka do zaprawienią. Calep 564b.

»napis książek« = tytuł (1): Z ktorych mi ſię y ten napis kśiążek práwie pokazał: wedle ięzyká Greckiego Epiſtomium CzechEp *3.

»książki nieuczciwe, sromotne, wydrożone« = prawdopodobnie pamflet (1 : 1 : 1): wydáli też [książęta i lantgraf] kſiążki wydrożone/ iáko Ceſarz nie dla poſłuſzeńſthwá iáko powiáda pod pokrywką/ ále dla wiáry ręce ſwe podnośi ná Niemieckie kráiny. BielKron 226v, 217, 218v.

»uczone książki« (1): Krześciány ſpirwu [cesarzAdryjanus] przeſládował/ ále potym przeſtał gdy do niego Krześćiánie vcżone kſiąſzki piſáli BielKron 149.

»wierszami książki spisane« (1): Poëma, Wierſzámi xiąſzki ſpiáne [!]/ też vmysł rymem vcziniony. Mącz 307c.

peryfr. »książki za dwa albo za trzy grosze« = mało warte książki (1): A przetćiwſſy [panowie dworzanie] kſyąſzki zá dwá álbo zá trzy groſſe/ álbo też vſlyſſawſſy yedno co ná byeſyedźye od drugyego tákże dwu groſſowego doktorá/ śmyele/ á vpornye o wyerze ſye gadaćye. KromRozm I Nv.

Szeregi: »książki a papiru karta« (1): Kſiąſzki á pápiru kártá/ Miáſto wyżełká á chártá. Przijmicie zá dobre. BielKom A4v.

»książki albo (i) pisanie« (2): KuczbKat 340; Cżego W.Kro.M. ſnádnie dokázáć możeſz [...] áby w Kroleſtwie twoim tákowe ſproſtne á iádowite Kśiąſzki y piſánia/ ktorem iuż końcá y miáry niemáſz [...] mieyſcá niemiáły. WujJud Bv.

Personifikacja (5): Kſiąſzki ku Miſtrzowi [mowią]. BielKom Av nagł; Powiedzcie mu krolu miły/ My cie kſiąſki náwiedzyły BielKom A3, A2, A2v; Kśiążki do Cżytelniká. BielSpr c2 nagł.

W przen (5): Vmieſz też podobno ony dzieſięć cżłonkow woley á przykazánia Páńſkiego: co ty ſobie maſz mieć miáſto kſiążek w proſtocie ſwoiev. [...] vciecżże ſie thy iedno do oney vmieiętnośći ſwoiey/ á do onych máłych kſiążek ſwoich. [...] Alić w drugich kſiąſzkach co ie kredem zowieſz/ tákże cie vpomináią y opowiádáiąć ſwięći Apoſtołowie iego/ vcżąc cie/ ábyś nikogo inego nie wyznawał iedno Bogá Oycá ſwego RejPos 190; w trzećich kſiąſzkach/ czo ie pácierzem zowieſz/ vcży cie on iedyny Syn iego/ ábyś nikogo nie wzywał Oicem áni Bogiem [...] iedno Oycá ſwego niebieſkiego. RejPos 190.
Fraza: »książki będą warczały [na kogo]« = książki będą dla kogoś czymś niemiłym, będzie od nich stronił (1): A tho miey ná pilney piecży/ ábyś cżytał kiedy możeſz [...] Bo iákoć to ze zwycżáiu wypádnie/ iuż wiedz żeć potym kſiąſzki będą wárcżáły ná cię/ á trudno ſie zwycżáiowi odiąć. RejZwierc 28.
Zwrot: »nad książkami posiedzieć« = spędzić pewien czas na czytaniu (1): ták ieſli vmieſz cżytáć/ ázaſz to nie roſkoſz też ſobie cżás vpátrzywſzy nád kſiąſzkámi poſiedzieć RejZwierc 112v.
Wyrażenie: »małe książki« (1): RejPos 190 cf wyżej.
α. W dosłownym tłumaczeniu łacińskiego libellum, tu w znacz. dokumentu (1): Ktokolwyek opuſci żonę ſwoyę/ nyechay yey da kſyążki álbo liſt rozwodu [libellum repudii Vulg Deut 24/1] KromRozm II l3v.
a. Od znacz. ‘Stary i Nowy Testament i inne księgi kultowe, liturgiczne (10): Gdy go ſpyta on przyiaćiel/ gdzieś onę Ewánielią podział? powie/ iſz przecżytawſzy one ſłowá: Przeday co maſz/ á day vbogim y kxiąſzkim przedał. SkarŻyw 97, 97, 135 [2 r.].

książki czyje [= dotyczące czego] (5): to pyſſano wkſyąſzkach rodzayu ludzkyego PatKaz II 54v. Cf Wyrażenie.

W połączeniu z tytułem poszczególnych części Biblii (2): A pyſano to w kſyąſkach yeneſis PatKaz II 55, 54v.

W charakterystycznym połączeniu: pisano w książkach (2).

Wyrażenie: »książki (świętej) Ewanjelijej« [szyk 3 : 1] (4): náprzod ſtárał ſię oto/ áby miał kśiąſzki S. Ewángeliey. SkarŻyw 133 [2 r.], 135 [2 r.].
B. Od znacz. ‘zszyte w tomy akta różnych władz i urzędów, najczęściej sądowych; acta (forensia a. publica), libri actorum, tabulae publicae, instrumentum imperii Cn (31):
W przen (24): tho był Anyoł mocny/ á miał kſiąſzki otworzone w ręku ſwoich. RejAp 85, CC2, 83v, 85v [2 r.], 87 [3 r.], 87v [2 r.] (20); Y wziąłem kśiążki [librum] z ręki ániołá y ziadłem ie BudNT Apoc 10/10; WujNT Apoc 10/10.

W charakterystycznych połączeniach: książki otworzone (otwarte) (7).

Wyrażenie: »książki małe, maluczkie« [szyk 1 : 1] (2): Bo ſłyſzyſz iż ie Pan kſiąſzkámi máłymi thu przezywáć racży RejAp 88v, 88v.
a. Od znacz. ‘rejestr, notatnik, spis; adversaria Mącz, Cn; diarium Calep; breviarium, brevis a. breve, commentariolum, commentarius, conscriptio, diurnum, ephemeris, hypomnema, liber a. libellus memorialis, liturarius, opistographa, recensio Cn (7): Adversaria, Prothocol vulgo dicitur, Xiąſzki álbo Liſtek/ w który prętko naterminowáć á náznáczić może á z niego zaś ták yáko ſie godźi przepiſáć. Mącz 3d, 461a; Diarium ‒ [...] Kſziaſzka do ktoreij ſprawinaſze co dzień wpiſsuiemij. Calep 318b.
Wyrażenia: »małe książki« = enchiridion Murm, BartBydg (2): Murm 188; Enchiridion, liber manualis, habendus semper in manibus, ut confessoribus Summula, male kszyąsky rączne. BartBydg 48b.

»książki ręczne« = enchiridion Mymer1, BartBydg; liber manualis BartBydg [szyk 1 : 1] (2): Enchiridion Hanebuchlein [!]. Recznekxiąſzki. Mymer1 10; BartBydg 48b.

Szereg: »książki albo terminacyje« (1): Té tedy moié Kśiążki álbo ráczéy Terminácyę/ gdy v mnie niektórzy przyiaćiele moi widźieli/ wiedli j námawiáli mię do tego ábych ié miedzy ludźie wydał Strum A3v.
C. Od znacz. ‘wydzielona przez autora lub wydawcę część dzieła, tom, rozdział; corpus, volumen Cn (34): A zwłaſzcżá żem iuż to nie raz w przeſzłych kśiążkách pokazał: iż X. K. nie przyznawa Chriſtuſowi tego: żeby on był prawdźiwym cżłowiekiem CzechEp 344, 348, 361.

W połączeniu z liczebnikiem głównym lub zbiorowym (2): rácż W. M. wiedźieć iż trzy tylko rzecży głownieyſze biorę przedśię/ y ony ná troie kśiążek dźielę. CzechEp *4, 322.

W połączeniu z liczebnikiem porządkowym (29): RejZwierc 29v; W wtorych záś kśiążkách/ náukę nie Chriſtyáńſką X. K. o Bogu iedynym/ y o ſynu iego Iezuśie Chriſtuśie [...] odkrywám CzechEp *4v; oto ieſzcże náwet/ iákoby zámknienie cżyniąc tych pierwſzych kśiążek/ to z iego właſnych ſłow pokażę CzechEp 88, 3, 15, 16, 34, 57 (28).

W charakterystycznych połączeniach: książki wydane; książki czytać; w książkach dać znać [co], mowi się (2), napisać, obaczyć [co], odpowiedzieć, pokaz(ow) (5), wspominać.

D. Od znacz. ‘przedmiot, materiał, na którym się pisze (44):
[Wyrażenie: »książki pargamenowe«: rejestra w skórach brunatnych 2, [...] książki kamienne, książki pargamenowe InwMieszcz 1556 nr 72.]
a. Od znacz. ‘kamienne lub woskowe tabliczki służące do pisania; cera Cn (11):
Wyrażenia: »kamienne, z kamienia książki« = pugillares Mącz, Calep, Cn; codicilli Calag, Cn; pinaces Mącz; tabula Calag; charta deletitia, diptycha, pugillaria, tabula cerata a. cera illita Cn (7 : 1): Obeźrzy ſie pod drzewem áno piękna páni/ Stoi zá nim s cżarnego kámieniá kſiąſzkámi/ Pilno coś ná nich piſząc terminuie ſobie RejWiz 84v; Pugillaris, hoc pugillare sive pugillar, Woskowe álbo kámienne xiąſzki które dla nácechowánia pámięći nośimy. Mącz 330a, 300c; pámiętay tho pilno/ álbo ſobie piſz w kámienné kśiążki/ álbo kárbuy. Strum C9v; Kąmięnne Kśiąſky. Codicilli, tabula. Calag 426b; vkazał kontrakty te iakie im dał naKamiennych Xiąszkach in haec verba. ActReg 75, 58; Pugillares ‒ Kamienne kſciązki [!], pugillarz. Calep 874a; [kśiążek kamiennych drobnych 18 za złoty rachując [...] 49 kśiążek kamiennych po 1/2 taleru, czynią talerow 24 gr 16 1/2 złotych w monecie fl. 26 gr 28 den. 9 InwMieszcz 1566 nr 131; suknia nowa, czarna, ktorą rozkazał opiekunom przedac i ręką to swą w książkach kamiennych naznaczył InwMieszcz 1567 nr 134].

[»książki pugillares«: Ksiąski pugillares, w których pisano językiem im nieznajomym: 2 listy [...] z napisem angielskim. InwMieszcz 1585 nr 269.]

»woskowe książki« [szyk 2 : 1] (3): Tabula cerata, Woskowe xiąski dla pámięći piſánia. Mącz 438a, 330a, 424a.

Szereg: »tabliczki i książki« (1): Maſz tu wſzytkę teráznieiſzą roznicę o Troycy s. obiáſnioną/ y odpis ná tablicżki y kſiąſzki Gentiliſow, SarnUzn kt.
2. [Libra, miara papieru równa 24 lub 25 arkuszom: 51 papierów małych i wielgich pieścionków [!], 4 książki francuskich kart InwMieszcz 1569 nr 143.]
3. bot. Chrysanthemum leucanthemum L. (Rost); złocień właściwy, bylina z rodziny złożonych (Compositae); balis a. bellis, bellis maior, bellius flos, primula veris maior Cn [pl t] (3): Swiętoiáńſki kwiát/ Wołowé oko/ kśiążki. SienLek 208; Ianá ſ. główki/ ſzu. Kſyążki. SienLek X2, X2v.

Synonimy. 1.A. czytanie, pisanie, pismo; a. biblija, pisanie, pismo, zakon; B. akta, dekrety, statuty; C. część, kapitulum, kapituła, położenie, rozdział, rozdzielenie, tom; D.a. tablica, tabliczka.

TG