[zaloguj się]

CAŁOŚĆ (187) sb f

a oraz o jasne (w tym w a 5 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
N całość
G całości
D całości
A całość
L całości

sg N całość (10).G całości (10).D całości (2).A całość (23).L całości (142).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXIX w.

1. Zupełność, kompletność, nieograniczoność, wszystko, ogół, całokształt; totum Mącz, Cn; integritas Cn (24): roſkazalyſczye tho wſzitko naczaloſczi zebracz y zebrawſzi tho themv Czavſſowi naſchemv Wrancze podacz. LibLeg 11/141v; Synechdoche [...] Figura grammatica cum a toto pars vel a parte totum intelligitur, Gdy tylko część kłádziemy á wſziſtkę cáłość rozumiemy/ álbo záś wſziſtkę cáłość kłádziemy á część tylko rozumiemy. Mącz 437a; A w tym iáko wędá boſtwo zátáione/ nie tylko cáłość cżłowiecżeńſtwá [...] przez zmartwychwſtánie przywroćiło CzechEp 149, 150; ábyſmy Ziemię Podláſką/ która przed przeſzlémi czáſy zupełnym á cáłym Práwem do Korony Polſkiéy záwſze należáłá/ téyże Koronie/ to ieſt Króleſtwu Polſkiému przywróćili/ á w iéy piérwość y cáłość wſczépili. SarnStat 1037; y śiebie Króleſtwu y Koronie iáko część do ſwéy cáłośći ziednoczyli SarnStat 1053, 1037, 1057 [2 r.], 1186 [2 r].
Szereg: »(tak) w całości albo (i, jako) w części(ach)« (8): któryby przećiwko náſzému poſtánowieniu w cáłośći/ álbo w częśći wyſtąpił SarnStat 52; który przerzeczony ſkarb Zup ták w cáłośći/ iáko w częśćiách [in capite et in membris JanStat 33]/ y wſzyſtkich dochodách porządnie roſpráwił SarnStat 369, 163, 382, 948, 979, 1040, 1042.
Wyrażenie przyimkowe: »w całości« (12): Iakoż tego znak ieſt w kropiach wodi ktore okrągłe widamy, á to dla tego iż też woda w czałoſci ſwego żywiołu okrągła ieſt GlabGad B8v; BielKron 254v; tego nawięćey [!] pilnowáli/ iákoby woyſko głowne w cáłośći iáko máćicá stało w ſpráwie ſwey nie poruſzone BielSpr 14v, 15v. Cf Szereg.
2. Nieuszkodzenie, nienaruszalność, niepodzielność, trwałość, zachowanie, znajdowanie się w stanie nienaruszonym, bez uszczerbku; incolumitas, integritas, salus Cn (159): Bo w ćyele ine myeyſce ma głowá/ ine plecy/ żywot/ ręce/ nogi/ pálce/ inákſſy też ſpoſob/ inſſą ſpráwę/ nye ku ſwemu tylko właſnemu pożytkowi/ ále ku potrzebye y záchowányu cáłoſci wſſyſtkyego ćyáłá ſlużącą. KromRozm III F6v; Instauro [...] Nápráwiam/ odnawiam/ku cáłośćy prziwrácam. Mącz 171b; [ciała ludzkie] yuż w proch obrocone/ ſłowem w ſkrześić/ y do prawdźiwey mocy/ władzey/ cáłośći/ doſkonáłey przywieść/ ták iákie teras ſą. BiałKaz E2v; á záśie/ ieſli która rzecż z onych trzech ma w ſobie iákie vbliżenie/ tedy też Rzecżypoſpolitey ná iey zacnośći y cáłosći wiele ſchodzić muśi. ModrzBaz 4v; gdy ich [artykułów wiary] cáłość/ pewność/ dawność/ vſtáwicżność/ wedla ſwey káżdy dumy kierowáć/ álbo rácżey ſzpoćić pocżęli ReszPrz 91; abysmy iako nairządniey, do wszytkiego czego potrzebui R. P: y całosc iey przystepowac zawsze mogli ActReg 137, 75; żeby kárność Zołnirſka przez cię zgwałcona thwoim karániem w cáłość ſwą byłá wpráwiona. Phil E, N4; LatHar 38; Wáruiąc w tych wſzyſtkich ártykułách cáłość y ważność Conſtituciiéy wysſzéy miánowánéy SarnStat 437; Y teraz gdy ſzło o poſpolitą wolność/ o práwá/ y o cáłość Rzeczypo. SarnStat 1051, 1068, 1086; GrabPospR K2; A iákoż tu cáłość poſpolitego dobrá długo ſie zoſtáć może PowodPr 74, 63, 77, 81 [2 r.]; VotSzl A2, B3v; áby ſię w ſpráwiedliwośći/ y w pożytkách poſpolitych/ y w dochowániu całośći Rzeczypoſp: nie pochybiło. SkarKazSej 699b.

W charakterystycznych połączeniach: całość korony, kościoła (2), ojczyzny, pokoju (2), rzeczypospolitej (6); całość kościelna.

Zwroty: »w całości, całość (za-, do-)chow(yw)ać; w całości (za-,do-)chowan(y); zachowanie« [szyk zmienny] (36 : 2; 16 : 4): a ych odzyenye przeſz czterdzyeſzczy lath wczaloſzczy zachouacz mógł PatKaz I 14; LibLeg 7/9v; á nádzieiá moiá o wybáwieniu twoiem wcáłoſći myſl moię záchowa. RejPs 101v; tám ſnadź lepyey w cáłoſći y doſtoyeńſtwye ſwym záchowaná yeſt ewángelia/ to yeſt/ náuká Kryſtuſowá. KromRozm I E3v, E4, N; MurzNT 21; KromRozm II v2; Diar 53; LubPs I2; KrowObr 23; LeszczRzecz A3v; ále Rzeczpoſpolita y poſpolſtwo iey/ ktożkolwiek iey dobrze cżyni y w cáłośći záchowywa ią/ tego ſobie godnym być zowie OrzRozm P2v; áby ich role álbo zboża w całośći były záchowany. BielKron 57; wſzákże Sáráceni grob Páńſki w cáłośći chowáli dla pielgrzymow BielKron 178, 57, 227v, 377, 401; RejAp CC2, 89; RejPos 355; ieſliby ludźie wierni Swiątośc [!] Małżeńſką poználi/ y w cáłości ią chowáli KuczbKat 250, 325, 435; á wolnośći y práwá ich w cáłośći záchowáć RejZwierc 44v, 195; dochowáli by nam ieſzcże byli do tego cżáſu w cáłośći Monárchiey ſwoiey Rzymſkiey bes wątpienia BielSpr 11, b4v; CzechRozm 82v; Abowiem Rzecżpoſpolita niemoże inſzym ſpoſobem wcáłośći być záchowána [conservari]/ iedno záchowániem wiáry nietylko obywátelom ábo prziiaćiołom/ ále y nieprzyiaćiołom. ModrzBaz 21v, 4 [2 r.], 5, [16], 22v, [41]v (16); CzechEp 27; A ktorem ſpoſobem Rzeczpoſpolita rośćie/ tym że też záchowywá cáłość ſwoię. GórnRozm Mv; Phil B2, L, P; Powtóré, w cáłośći Rzeczypoſpolitéy corpus dochowáć. SarnStat 2, 1180; SkarKaz )(2v [2 r.], 116a; VotSzl A2v; SkarKazSej 688a.

»w całości stać« [szyk zmienny] (6): A kto mię ma ná bácżnośći/ Stoi iego rzecż w cáłośći BielKom E5v; BielKron 77v; Y ſtałá thá ſławna koroná długo w całośći ſwoiey RejZwierc 187; y miáſto w cáłośći ſtało RejZwierc 199v; ModrzBaz 18v, 19v.

»w całości trwać« (3): A dla tego też rzadko śię w Polſzce tráfi taki dom/ ktoryby przez trzydźieśći lat w cáłośći trwał [quae intervallo triginta annorum durent] ModrzBaz 35v; KochPs 152; StryjKron 567.

»w całości (z)osta(wowa)ć (a. zostawić, a. zostawać)« [szyk zmienny] (9): wſſakoż oſtanie w tzaloſtzij iey cżyſtota dziewicżá. OpecŻyw 7; iżeby przedſye chleb y wino w cáłoſći ſwey támże zoſtawáło. KromRozm I G3; będzieli ciáło zdrowe/ y głowá w ſwey cáłośći zoſtánie. LeszczRzecz A5v; BielKron 195; RejAp 67v; RejZwierc 248v; Oglądaymy ſie ná przyſzłe rzecży/ á zostawmy Cárthago w cáłośći BielSpr 38v; ModrzBaz 4v; Phil E4.

Wyrażenie: »całość serca« (1): áby vprzeymość y cáłość ſercá miedzy ſobą záchowáli SkarKaz )(2v.
Szeregi: »całość i bezpieczeństwo« (1): á godźienby/ áby wſzyſtki rzeczypoſpolité/ którékolwiek cáłość y beſpieczeńſtwo ſwé miłuią/ tego práwá przećiwko niemu vżyli KochWr 22.

»jedność i całość« (1): Nie podleyſzym/ práwi męcżennikiem ieſt/ kto iednośći y cáłośći Kośćiołá Bożego nie rozrywa/ iáko ten co báłwanom ofiar nie oddawa. ReszPrz 110.

»zdrowie i całość« [szyk 4 : 1] (5): Wolność zdrowiu y cáłośći Rżeczypoſpolitey dogadzać ma/ nie tey/ ábo owey oſobie. GórnRozm B2v, L3v, M3; o ktorey [ojczyzny] zdrowiu y cáłośći/ iáko ſtárſzy ſynowie iey/ pilnie y ſerdecznie rádźić ieſteśćie W. M. powinni. VotSzl A2v; SkarKazSej 695b.

»zupełność i całość« [szyk 2 : 1] (3): Byſmy niezlicżone dobre vcżynki cżynili/ tedy przedſię nie mniey karáni będziem/ iedno iáko oni/ ktorzy ćiáło iego tárgáli/ gdybychmy zupełność y cáłość kośćielną rozrywáli. SkarJedn 5; SkarŻyw 92; Phil P.

Wyrażenie przyimkowe: »w całości« (92): OpecŻyw 17v; zebi tho ſprawywſchi do nas poddanich yego Cz. m. wczaloſczy przinioſl y nam tho pooddawal. LibLeg 11/107 v, 11/91v [3 r.]; Y coć do ſpráwiedliwośći/ Gdy ieſt nacżynie w cáłośći BielKom F2v; Ale kto trwa we mnie cirpliwośći/ Ten záwżdy ma ſwoię rzecż w cáłośći. BielKom F8; KrowObr 151; ſnadźby był káżdy z nich lepiey w ſwym páńſtwie ſtał/ y Rzecżpoſpolitą w cáłośći ſpráwował. BielKron 162v, 258; Sartatecta, Poſpolite budowánie które naymuyą tym ſpoſobem áby záś w całośći budowánie y dách oddano. Mącz 368b; StryjWjaz C2; Co winne rodźicom/ co ſąſiádom/ [...] ktorym ſpoſobem towárzyſtwo z ludźmi y zgodę w cáłośći zátrzymáć ModrzBaz 11; KochTr 10; Státkow ſzkutnych ćieśielſkich doyźrzeć/ áby záwſze w cáłośći były. GostGosp 100; SarnStat 1004; CzahTr G; SkarKazSej 667a. Cf Zwroty.
a. O zdrowiu, życiu (31):
Zwroty: »uść, przyść, iść, wyniść w całości« [szyk zmienny] (3 : 1 : 1 : 1): Dowiedzyał ſie Saul/ obległ w mieſcie Dawidá/ ále s porádą Bożą wyſzedł z miáſtá z ludem ſwym w cáłośći. BielKron 66v, 202v, 312v, 396, 407v, 416.

»wrocić się w całości (do domu)« (4): BielKron 371, 424v; A gdy nie vznał zgody ni żadney miłośći/ Dobry ſpráwy wroćił ſię do ſwoich w cáłośći. CzahTr E.

»zachować, zachowan, zachowanie w całości« [szyk zmienny] (6 : 1 : 1): KromRozm III G; ábyſmy około záchowánia zdrowia ſwego w cáłośći wolnośći żon/ tákież y dzyeći naſzych co dobrego vradźili BielKron 392 v, 90v, 91v, 163, 370; Iż ieſth Pan Bog moy czo będzye woiował zá mię/ á ieſliże ſie mu podobam záchować mię w czáłośći ná mieyſcu moim. RejZwierc 265; BielSpr 54v.

»w całości zostać« (2): gdy przyſzli/ kazano im brony podáć ieſli chcą w cáłośći zoſtáć BielKron 313v, 54v.

Wyrażenie przyimkowe: »w całości« (31): abi on dal dobrowolną droge zenye y ſinom naſzim abi bili przepvſczeny wczalosczy do nas LibLeg 10/63v, 11/66 [3 r.], 91 [2 r.]; á iáko tu ná moie przyrzecżenie w cáłośći przyiechał/ tymże go obycżáiem odſyłam wezdrowiu do domu BielKron 197; á zábawiałgo ażby Bállában z wielkim woyſkiem Tureckim przyćiągnął w cáłośći do Albániey BielKron 255, 227v, 245v, 316v, 460. Cf Zwroty.
b. Dziewictwo, niewinność, czystość seksualna (2):
Zwrot: »całość zachowywać, w całości zachowywan« (1 : 1): KwiatKsiąż C4v; Są znimi y niewiáſty do tákiegoſz ćwicżenia przyucżone: miedzy ktorymi wiele ſię ich iuſz wdziewictwie z ſtárzáło: cáłość cżyſtego ćiáłá niezprzymuſzenia/ ále znabożeńſtwá záchowuiąc SkarŻyw 362.
Szereg: »całość to jest czystość« (1): Ma być tedy niemála piecza mianá/ iżebi młodźieńćiczi iáko nadłużey w cáłośći/ to ieſt/ w czyſtośći záchowiwáni byli. KwiatKsiąż C4v.
Wyrażenie przyimkowe: »w całości« (1): KwiatKsiąż C4v cf Szereg.
*** Bez wystarczającego kontekstu (4): Integritas [...] Zupełność/ cáłość Mącz 172a; Soliditas [...] Cáłość/ zupełność. Mącz 399d; Integritas ‒ Szczerosc, czałosc. Calep 547b; Soliditas ‒ Czałoſcz, mocz, vgruntowanie. Calep 989b.

Synonimy: 1. ogoł, wszystko, zupełność; 2. bezpieczeństwo, bezpieczność, nienaruszenie, nienaruszność, nieuszkodzenie, trwałość; b. czystość, dziewictwo.

Cf CAŁKOWITOŚĆ, NIECAŁOŚĆ

FP