[zaloguj się]

CZYSTOŚĆ (609) sb f

o jasne.

Fleksja
sg pl
N czystość czystości
G czystości czystości
D czystości
A czystość czystości
I czystością
L czystości

sg N czystość (56).G czystości (198).D czystości (19).A czystość (155).I czystością (29).L czystości (145); (cum praepna, o, po, przy, w”) (140), (sine praep) (5) PatKaz II.pl N czystości (2).G czystości (1).A czystości (4).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Brak brudu, zanieczyszczeń; schludność; munditia, mundities, puritas, puritia Cn (5): S tych ſlow [Dawida] ukazuye ſyą czeſcz narodzenya maryey yſz ſzwyatloſzczy przyrownanya ktora ſzwyatloſzcz myedzy ynym[y] ſtworzenym ma przeuyſſenye [...] yſz ſzwyatloſzcz yeſt nyezmyenney czyſtoſzczy bo ſyą nyepokala ſmrodem PatKaz III 87; Stymi nietrzymam/ ktorzy zwierzchnią poſtawą/ y odzienim/ okazvią cżyſtoſć ale na vmyſle y na vcżynkach/ nad nierozvmne beſtije Ią pſotliwſzy SeklWyzn f3v; Mącz 332c.
Wyrażenie przyimkowe w funkcji okolicznika sposobu: »w czystości« (1): Converse ‒ Chędogo w cziſtoſzczi. Calep 256a.
W przen (1): Wżdy twoy [śmierci] iad prożny: bo ten kwiát [o zmarłej pannie] ku wiośnie Oney oſtátney y wieczney wyrośnie/ Wonie Liliey pełen y czyſtośći SzarzRyt Dv.
2. Przezroczystość, jasność, brak zamglenia (2): Oświeć Boże ćięmnośći/ Iák ſłonecżne promienie Zganiáią przykre ćienie/ Gdy obłocżne cżyſtośći/ Przez [= bez] záchodzących chmur mienią właſności. GrabowSet D3.
W przen (1):
Szereg: »czystość a przejrzoczystość« (1): Abowiem nie mniemay ábyć to thám widome perły miáły być/ ále nam ty znácżą cżyſtość á przeyrzocżyſtość drog á bran Páńſkich RejAp 184v.
3. Prawdziwość, rzetelność, szczerość, brak fałszu, całkowitość, prostota; zrozumiałość; sinceritas Mącz (6): przez modlitwę ſwą ſzukałem mądrośći. [...] Vdałem ſerce ſwe ku niey/ y nálazłem ią w czyſtości [in agnitione Vulg 51/27; καὶ ᾽εν καθαρισμω̃ͺ ε῾υ̃ρον α᾽υτήν. Septuaginta 51/20] BibRadz Eccli 51/26 [27]; Synceritas, Szczirość/ Czyſtość. Nienáruſzność. Mącz 437a.

czystość czego (2): O Izráelu ludu Boży/ [...] polecam was cżyſtości zakonu/ cnotliwym obycżáiom y dobrey ſpráwie BielKron 45v. Cf Wyrażenie.

Wyrażenie: »czystość wiary« (1): Ale iż też y ći/ ktorzy przy cżyſtośći wiáry Swiętey/ y przy iednośći Kośćiołá Bożego ieſzcże zoſtáli/ niepomáłu zſobą trwożą KarnNap ktv.
Szeregi: »jasność i czystość« (1): Był [św. Leon] zmłodośći we wſzytkich náukách/ zwłaſzcżá świętych bárzo ćwicżony: rozſądek miał zdrowy/ [...] y iáſną wymowę: ktora z iáſnośći y cżyſtośći wnętrzney iáko zrzodłá pochodziłá. SkarŻyw 317.

»czystość i światło« (1): Gdyż ſámo ſłowo Boże trwa na wieki: ieſt prawdźiwe/ iáſne/ cżyſte y ták doſkonáłe/ żemu [!] cżyſtośći y świátłá do prawdy y doſkonáłośći/ 1udźiom przydawáć namniey/ [...] nie trzebá. CzechEp 139.

4. Bezgrzeszność, niewinność, nieskazitelność; szlachetność, prawość, cnota, zacność, świętość (594): przyiąl ią [Maryję] kor archanielſki/ chwálątz ią z iéy cżyſtoſci/ a dziwuiątz ſie iéy chwále ſpiéwali. OpecŻyw 182v; ijż blogoſlawioná dziewitza Mariá/ nade wſſytko ſtworzenijé boſkié byla nácżyſtſſá/ tako iż po bodze więtſſá cżyſtoſtz niemogla bytz naleziona. OpecŻyw 189, 2v, 5v, 183 [2 r.], 187v; PatKaz I 10, 12, 18v [2 r.]; A przetoſch tą myla panną wzyąla zboſtwa czyſtoſzcz PatKaz II 21v; yzeſz [od uyekow] [Panno] uybrana [w] uyelykyey czyſtoſzczy przeſz grzechu pyeruorodnego PatKaz II 35v; Anyely nyemogą bycz przyrownany czyſtoſzczy panny maryey PatKaz II 81v, 21v, 22 [2 r.], 26, 30v, 37 (31); yſch marya panną taką czyſtoſzczą ſlynąla yſch pod bogyem uyączſſa nyemoze bycz nalyezyona PatKaz III 145, 87v [2 r.], 107v, 110, 130, 133 (8); BielŻyw 100; LibMal 1544/84v; KromRozm I C4v; Iáko pan pożąda áby koſcioł zebránia iego był cżiſtoſcią ochędożony. LubPs M3 marg; ſmieſz mowić y piſáć/ náprzećiwko Pánu Bogu/ nawyſſſzey dobroći y tzyſtośći/ iakoby on ktorą złą rzetz [...] poſtánowił? KrowObr 220v, 221 marg, 221v, 230, 242, Ss4; HistRzym 123; ábowiem to ieſt Pan Bog wáſz. A on dla tego chce obrzezáć a ochędożyć ſercá wáſze/ ábyſcie go imi w cżyſtośći miłowáli. RejPos 32v; WujJud 189; CzechRozm 163; SkarJedn 238; Cżyſtość fundámentem cnot Chrześćijáńſkich. SkarŻyw 178 marg, 245, 362; Bo wſzyſtki dáry ktore [Pan] ma/ z ćiáłem ſwoim iuż nam dawa/ cżyſtość, vſpráwiedliwienie/ y grzechow odpuſzcżenie ArtKanc N9v; Więc iż Pánná bez zmázy/ choćia porodźiłá/ Owſzem cżyſtośći więtſzey niżli w mátce byłá. GrabowSet Kv, O3v; Przetoż tám ſię zdobędzieſz na więtſze oświecenie rozumu/ [...] na ćichość/ ćirpliwość/ męſtwo/ cżyſtość/ trzeźwość/ y wſzelkie inſze cnoty. LatHar 204, 208, 233, 406, 423 (6); Náucza [Jezus] ſpoſobu y mocy modlitwy/ y ſtrofuie opáczną czyſtość Pháryzáyſką. WujNT przedm 37; iáko wielkiey cżyſtośći potrzebá temu/ ktory ma godnie przyiąć naświętſzy Sákráment Ciáłá y krwie iego. WujNT 361; SkarKaz 638b marg.

czystość czego (14): OpecŻyw 3; PatKaz II 81v; PatKaz III 144; Y zaż by też iem to właſnie nieprzyſtało [...] też go oſobliwie wyſláwiáć á ofiaruiąc iemu cżyſtoſć vmyſlow ſwych RejPs 160; HistAl E6v; BibRadz I 161 marg; SkarŻyw 212, 452; Stan świętych w niebie [...]/ przyrownány ieſt [...] śkłu/ [...] dla cżyſtośći/ [...] y przezroczyſtośći ćiał vwielbionych. WujNT 888; SiebRozmyśl E3v. Cf »czystość serca«, »czystość sumnienia«.

Zwrot: »począć się (a. zacząć się), poczęta w czystości« [szyk zmienny] (3 : 2): przetoſz rodzyczyelka boza [w] uyelkyey ſzwyątoſzczy y czyſtoſzczy począ1a ſyą wzyuoczye ſzwyątey anny PatKaz II 69, 70, 71v, 78, 85.
Wyrażenia: »czystość duszna« cf znacz. 4. a. »czystość cielesna i duszna«.

»czystość małżeńska, w małżenstwie« (3:1): HistRzym 106v; Przećiwna ieſt niecżyſtocie wſtrzymáłość/ tákże wiárá á cżyſtość małżeńſka. RejPosWstaw [1103]; LatHar 245; WujNT 309.

»czystość serca (a. serdeczna), (i) ciała (a. cielesna)« [szyk 10 : 2] (7 : 5): ij iey [Maryi] wſſytka barwa/ ktorá byla iako rożá rumianá/ w bladoſtz ſie przemienila/ vkazuiątz cżiſtoſtz dziewicżego ſertza. OpecŻyw 3; Oſobné mieſſkanié/ modlitwa/ poſt/ a ciala káranié. Przez ty rzecży cżlowiek nárychley może doſtępitz ſerdecżné cżyſtoſci OpecŻyw 37; PatKaz I 3; PatKaz III 144; HistAl E6v; KrowObr 129; Leop 1.Ioann 3 arg; BibRadz I 161 marg; ModrzBaz 54v; SkarŻyw 452; SiebRozmyśl E3v; W czyſtośći ſerdeczney y ćieleſney kocháć ſię/ znák ieſt Anyelſkiego towárzyſtwá. SkarKaz 638b.

»czystość sumnienia« (4): PatKaz I 3; RejPos 210; Abowiem gdzie doſtáć mieli odpuſzcżenia grzechow y cżyſtośći ſumnienia ſwego/ tám dla wſtydu ſwych wyſtępkow wyznáć niechcą przed Kápłanem KarnNap C4; LatHar 394.

Szeregi: »czystość abo cnota« (1): ále tho [łaskawość i dobra wola] poſzło s cżyſtoſći ſercá náſzego ábo s cnothy HistAl E6v.

»czystość i (a) niewinność« [szyk 6 : 3] (9): PatKaz I 9v; PatKaz II 31, 35; RejPs 147v; RejPos 210; Náoſtatek/ kłádą mu [dziecku] ná głowę biały cżepek: dawáiąc znáć/ áby tá cżyſtość y niewinność/ ktorey ná krzćie doſtáło/ vſtáwicżnie trwáłá w iego żywoćie KarnNap Cv; ia ná tey kárćie białey/ cżytam cżyſtość y niewinność Pánny naświętſzey SkarŻyw 312, 195; LatHar 234.

»czystość i ochędożność« (1): bo iż Pan Bóg w nas czyſtość/ y ochędożność duſzną y ćieleſną miłuie BiałKat 61.

»pobożność, (i) czystość« (3): żebyſmy ſpokoyni/ y ćichy żywoth wiedli we wſſelkiey pobożnośći/ y cżyſtośći [in omni pietate et castitate]/ boć tho dobra rzecż ieſth y przed Bogiem Leop 1.Tim 2/2 [idem WujNT ]; BiałKat 196; WujNT 1.Tim 2/2.

»czystość, (a, i) pokora; czystość z pokorą« [szyk 4 : 3] (6 : 1): O gdy duſſa nábożná/ zakuſi wonnoſci ſwiętego vboſtwa/ ſwięté cżyſtoſci ij pokory/ [...] azáli nie ſtokrotny owotz z laſki milégo Iezuſa OpecŻyw 56; PatKaz II 41v; CzechRozm 187v; GrabowSet 03; LatHar 26; SiebRozmyśl [M]v; SkarKaz 83a.

»czystość i (a) świątość (a. świątobliwość)« [szyk 8 : 4] (12): Iżes grzechu niemiál/ dowodzi ij téż dokazuie tego oyttza twego wiecżnoſtz/ matuchny twey milé wielká ſwiątoſtz ij cżyſtoſtz OpecŻyw 23; PatKaz II 21v, 37, 41, 46, 47 (8); HistRzym 117; SkarŻyw 194; iż pánieńſtwo ma w ſobie Bogu miłą cżyſtość y świątobliwość WujNT 596.

»czystość i wierność« (1): Przykład ábychmy cżyſtość y wierność małżeńſką miłowáli. HistRzym 106v.

W przen (22): Poydzi/ poydzi przeto oblubienitzo moia z gory cżyſtoſci/ a koronę krolewſką wezmi OpecŻyw 185v; vżywaymy nie wſtárym kwáśie/ ani w kwáśie złośći y niepráwośći/ ále wprzaſnicy cżyſtośći y prawdy. SkarJedn 248; SkarŻyw 180, 201, 244, 414; áż ſobie wytchnieſz ſpokoyniuchno y miluchno/ iuż nie ná gorze Oreb/ [...] ále ná gorze Thabor/ to ieſt gorze cżyſtośći y wielebnośći Boſkiey LatHar 192.
Wyrażenia: »dusze i ciała czystość« (1): gdźie biodrá przepáſáne przyſtoyną duſze y ćiáłá moiego czyſtośćią? LatHar 215.

»kwiat czystości« [szyk 4 : 1] (5): tobiem [Bogu] ſamému kwiat mé cżyſtoſcij ofiarowala OpecŻyw 6; W młodzieńſtwie ſwym/ nád inne cnoty/ nawięcey vcżćiwość á wielki wſtyd/ y wziętey od matki cżyſtośći kwiát/ wnim kwitnął. SkarŻyw 459, 71, 241, 487.

»czystość rąk« [szyk 7 : 1] (8): Bo mu okażę rąk twoich me wſſytki cżyſtośći/ Gdyżem záwżdy ták pilnye ſtrzegł drog Páná moiego LubPs Ev, Ev; I odpłáći mi Pan według ſpráwiedliwośći moiey: y według cżyſtośći rąk moich [et secundum puritatem manuum mearum] nágrodzi mi. Leop Ps 17/21 [idem BudBib, SkarKaz], Ps 17/25; BudBib Iob 22/30, Ps 17/21, 25; SkarKaz 350b.

»zwierciadło czystości« (1): abych był próżen tey ſwięté dziewice/ którá ieſt zwierciadlo wſſelkie cżyſtoſci/ ij przibytek wiernego boſtwa. OpecŻyw 5v.

a. Dziewiczość, niewinność, wstydliwość, skromność, nienaruszoność płciowa; całkowita wstrzemięźliwość płciowa; bezżenność; castitas Mącz, Calep, Cn; pudicitia Mącz; castimonia, castitudo, castus Cn (436): OpecŻyw 184v; PatKaz II 41v, 48, 63, 68; PatKaz III 154; dzýewka ono moia ieſt panną tzyſtá a miłuiąc tzyſtoſtz która nigdy męża nye widzýała krom mnie HistJóz B4; TarDuch B5v; Wodka wyborna tym ludziem kthorzy chczą cżyſtoſć bez ſzkodzenia zdrowiu zachować. FalZioł II 18c; SYnogarlicza ieſt ptak [...] Cżyſtoſć tak miłuiący iż gdi raz ſwego towarzyſza ſthraci, iuż nigdy z żadnym inſzym ſie nie złącża jFalZioł IV 26b; GlabGad P6v, P7; SeklWyzn a3, f2v; SeklKat K4; KromRozm I C3, Iv; KromRozm II e2; GliczKsiąż I3; Czemu Votá tzynią/ obiecuiąc poſluſzeńſtwo/ tzyſthość/ y vboſtwo? KrowObr 133v, 127, 139, 148v marg, 185v, 221v (9); Leop 2.Cor 6/6; Figurá cżyſtośći. [...] Pállás bogini wſtydu RejZwierz 114, aa2v; BibRadz I 66 marg, Hebr 13 arg; BielKron 132, 160v; Castitas, Cziſtość/Powſciągliwość/ Vczćiwość/wſtydliwość. Mącz 40d, 40c, 240c, 295b, 329c, 446d; HistRzym 17v, 21, 106; RejPos 345v; ále też wiemy/ że ſtan cżyſyośći lepſzy ieſt/ y zacnieyſze ma od Bogá obietnice. WujJud 211, 5v, 143, 143v; WujJudConf 212v; BudNT 1.Tim 4/12; Iakoby [...] cżyſtość niewieśćia [pudicitia matronalis] zupełna być mogłá/ gdźie tákich podżeg do roſkoſzy poddawáią. ModrzBaz 54v; SkarJedn 235, 347 [2 r.]; ten [Józef] ktory vcżyniony ieſt ſtrożem wiernym/ cżyſtośći matki przenacżyſtſzey/ opiekunem vbogiego w ćiele Bogá SkarŻyw 241, A4v [2 r.], A5, A5v, 69 [3 r.], 71 [2 r.] (61); CzechEp [404] [2 r.], [405] [2 r.], [409]; WerKaz 292 marg, 293; Calep 170b, [992]b; GrabowSet M3; LatHar + + +2v, 48, 95, 96, 153 (20); WujNT 200, Act 24/25, s. 587, 2.Cor 6/6, 1.Tim 3/4 (10); SiebRozmyśl [M] [2 r.], [M2]; Rádá o czyſtośći y vboſtwie czym rożna od roſkazánia SkarKaz Oooo2c, 43a, 120b, 121b [2 r.], 348b (7); PaxLiz E; Iudyt [...] y zdrowie y cżyſtość ſwoię ná to ważyłá: áby lud ſwoy wybáwiłá. SkarKazSej 669a, 680b, 686a.
Zwroty: »czystość brać, odjąć, pomazać, wziąć; porazić na czystości itp.« [szyk zmienny] (8) : Puellae pudicitiam expugnare, Poráźyć dźieweczkę ná yey czyſtośćy Mącz 330b, 500a; Grożono iſz ſię Tátárowie wroćić/ á pánnom cżyſtość bráć mieli. SkarŻyw 161, 184, 201, 342, 348 marg; ArtKanc N17.

»począć w czystości« (2):yſz panna ma począcz wczyſtoſzczy duchem ſzwyątym ſyna PatKaz II 59v, 60.

»w czystości porodzić« [szyk zmienny] (2): PatKaz II 60; yſchbi thak bill ćziſth moy dom, od wſchego złego yako cziſtha panną bila cziſtha, kyedi ſwego mylego ſyna porodzila wcziſtoſzczi LibMal 1544/84v.

»czystość (po)ślubić, obiecać, oddać; ślub czystości itp.« [szyk zmienny] (65): OpecŻyw 3 [2 r.]; KromRozm I C, C2v, C3; KrowObr 139, Rrv, Ss2, Vu2; Mącz 50b; BiałKat 373v; WujJud 210, 212v; Oblubieńcą ſię być Chryſtuſową/ ktoremu oddáłá ſwoię cżyſtość/ powiedziáłá. SkarŻyw 341, 67, 68, 71 [2 r.], 93, 124 (20); iż Duchowni/ ktorzy cżyſtość ſwą Bogu obiecáli/ bárzo grzeſzą/ gdy od ſwey obietnice odſtępuią. ReszPrz 59, 35, 36, 37, 129; LatHar 117; Bo ktore po ślubie cżyſtośći w małżeńſtwo wſtępuią/ te ćiężey niżli cudzołożnice grzeſzą. WujNT 596, 35, 80 [3 r.], 194 marg, 233, 416 [2 r.] (22); SiebRozmyśl [M2]; KlonKr A3v; SkarKaz Ooood, Oooo2c.

»czystość (s-,u-)tracić, utrata czystości« [szyk zmienny] (10 : 5): ModrzBaz 54v; oná boiąc ſię áby cżyſtośći nie ſtráćiłá (Bo byłá w dziewictwie) z okná wyſokiego ſkocżywſzy vmárłá. SkarŻyw 47; [panna] więcey ſobie vtrátę cżyſtośći/ niſzli zdrowia ważyć woláłá. SkarŻyw 341, 71, 112, 162, 178, 195 (13); KołakCath B4v.

»czystość (za)chować; w (przy) czystości żyć, (z)ostać, mieszkać itp.« [szyk zmienny] (106): OpecŻyw 4, 4v; PatKaz I 11; PatKaz II 37, 40v, 45, 46, 46v (8); PatKaz III 138v; BielŻyw 97; SeklKat K2v; Záſię iż nie cudzołożycie ále záwżdy w cżyſtoſći mieſzkacie/ iákoż mogą cieleſney żądzey vżywáć ći kthorzy nie iedzą? HistAl K3; KromRozm I D3; GliczKsiąż P6v; LubPs Rv, ff3v; KrowObr 137v [2 r.], 139, 149, 224v, 231v (11); Lot miedzy Sodomity żył w cżyſtośći/ będąc świádom ich wſzetecznych obyczáiow. BibRadz I 10v marg; BielKron 137v, 153v, 161; Mącz 329c; Sługá wierny ieſtci rozum ktory w nim pánował iáko długo wcżyſtości żywotá trwał. HistRzym [89]v, 17v, 21, 113, 123v; Záchowáłá czyſtość ſtáteczną Iudyth BiałKat 373; KuczbKat 320; CzechRozm 245; ModrzBaz 54v, 55; SkarJedn 344, 359; SkarŻyw A5v, 71, 107, 162, 201 (34); StryjKron 274; ReszPrz 109; WerGośc 259 [2 r.]; WerKaz 294; Tey Pánnie imię Márya/ łáſki Bożey nápełnioná/ w cżyſtośći wiecżney zoſtáłá/ bowiem mężá nie vznáłá. ArtKanc M10v, M4; GrabowSet B3, P; LatHar 187, 234; WujNT 201, 246 marg, 594 [2 r.], 872, Cccccc3v; SarnStat 600; SiebRozmyśl F3, L, [M]; SkarKaz 349b, 418b; CiekPotr 43; SkarKazSej 669a.

Wyrażenia: »czystość cielesna (a. ciała) i duszna (a. dusze)« [szyk 14 : 5] (16 : 3): OpecŻyw 4v; FalZioł IV 57d; BibRadz Hebr 9/13; BiałKat 61; KuczbKat 320; SkarŻyw 71, 120, 241, 279, 298 (10); RAcz nam też dáć [Panie]/ przykłádem iego/ſerce do ſłużby świętey twoiey ochotne/ [...] czyſtośććieleſną y duſzną miłuiące LatHar 453, 63, 596; WujNT 635. Cf znacz. 4. »czystość serca i ciała«.

»cnota czystości (panieńskiej)« (3): SkarŻyw A5v, 71; Cnotá bowiém cżyſtośći pánieńſkiéy, á vkochánié ſtanu bezżeńſkiégo, bylo wedle Bogá, ſą ćiotczoné rodzoné. GosłCast 7.

»czystość kapłańska« (7): KrowObr 227, 228, 228v,229v; O cżyſtośći kápłáńſkiey/ á iſz żon mieć niemáią/ták [Kościół] náucża SkarŻyw 456, 320 [2 r.].

»czystość małżeńska« (1): Po ſlubie cżyſtośći małżeńſkiey/ ſpráwá małżeńſka. LatHar 117.

»czystość panieńska (a. panienek, a. w panieństwie), dziewicza (a. dziewictwa)« [szyk 21 : 19] (38 : 2): OpecŻyw 15; PatKaz II 40; SeklWyzn f2v; SeklKat K2v; Ná obronę cżyſtośći Pánieńſkiey/ obacż iáką rádę náydowáłá tá S. Pánná SkarŻyw 162, A3v, 71 [3 r.], 112, 124, 141 (18); ReszPrz 35; WerKaz 292; ArtKanc A8v, N17; GrabowSet P3v; LatHar [++2]v, 17, 152, 477, 678; CZYSTOSC Pánieńſka y bezżeńſka zacnieyſza niżli małżeńſka WujNT Yyyyy2, 201; KlonKr A3v, D3; GosłCast 3, 6, 7; PaxLiz E4v.

peryfr. »panna osobne czystości« = Matka Boska (1) : Tatz ieſt ona panna oſobne cżyſtoſci/ ktoré panieńſtwo bylo bogu przyiemno. OpecŻyw 182v.

Szeregi: »czystość a (i) bezżeństwo« (2): Radbych żeby wſzyſcy tácy byli (to ieſt/ w cżyſtośći á w bezżeńſtwie Pánu Bogu ſłużyli) iáko ią ieſtem. WujJud 143v; SkarKaz Ooooa.

»całość to jest czystość« (1): iżebi młodżieńći czi iáko nadłużey w cáłośći/ to ieſt/ w cżyſtośći záchowiwáni byli. KwiatKsiąż C4v.

»czystość, (i) cnota« (3): SkarJedn 347; Byśćie [...] w cżyſtośći/ y w cnotách świętych ſię kocháły/ A téy to świętéy pánny/ w tym náſzládowáły. SiebRozmyśl [M]v; GosłCast 3.

»czystość i (albo) dziewictwo« [szyk 3 : 3] (6): KromRozm I I; Wiem że tzyſtość albo dziewictwo ćiel[es]ne/ ieſt rzetz dobra KrowObr 139; HistRzym 123v; BiałKat 373v; SkarŻyw 120, 241.

»mierność i (abo) czystość« [szyk 3 :1] (4): MurzNT 111; LatHar + + +, 35; Ale [niewiasta] zbáwiona będźie przez rodzenie dźiatek: ieſliby trwáły (marg) trwáłá N. L. (‒) w wierze y w miłośći y w świątobliwośći z trzeźwośćią (marg) z miernośćią ábo z czyſtośćią. G. (‒). WujNT 723 marg.

»czystość i niewinność« (2): OpecŻyw 4v; Aniołá Bog do niego [Józefa] poſłał/ áby mu obiáwił/ cżyſtość y niewinność małżonki iego SkarŻyw 243.

»czystość i ochędożność« cf znacz. 4. »czystość i ochędożność«.

»czystość i (a) panieństwo« [szyk 2 : 2] (4): KromRozm I D3, F3; A co też ieſt niezlicżona moc onych S. Biſkupow/ Opátow/ Zakonnikow/ Puſtelnikow/ ktorzy ſię w tym pánieńſtwie y w cżyſtośći zákocháli áż do śmierći. WerKaz 294, 294.

»powściągliwość, (i) czystość« [szyk 3 : 1] (4): Powyedzże mi yeſli byłá wnim powſćyągliwoſć y czyſtoſć? KromRozm I C, B3v; SkarŻyw 114, 320.

»czystość a srom« (1): Zaſię kto ieſt nauboſſzy, odpowiedział, cżłowiek łakomy. Takież czo zapoſag nawiętſzy białey głowy, odpowie. cżyſtoſć á ſrom. BielŻyw 37

»wstrzymieźliwość, czystość« (1): A owoc Ducha ieſt/ miłość/ weſele/ pokoy/ [...] mierność/ wſtrzymieźliwość/ cżyſtość. WujNT Gal 5/23.

»wstyd, (i, a) czystość« [szyk 4 :2] (6): GliczKsiąż P6v; ModrzBaz 14v; SkarŻyw 460; ArtKanc M4; IAko corká/ przed oycem żáłobliwa/ Płácże wſtydu/ y cżyſyośći/ rzewliwa [...] tákże ma duſzá/ macża łzámi Płácżąc złośći GrabowSet M2v; OrzJan 21.

5. Czystość rytualna oparta na przepisach prawa Starego Testamentu (2):
Wyrażenia: »czystość cielesna« (1): popiol iáłowicży/ ktorym pokropieni byli ſplugáwieni/ poświęcał ku cżyſtośći ćieleſney CzechRozm 211.

»czystość potraw« (1): Stárego zakonu o brákowániu y cżyſtośći ábo niecżyſtośći potraw nie trzymamy. SkarJedn 238.

Synonimy: 1. chędogość; 2. przejrzoczystość; 3. jasność, światło; 4. niewinność, ochędożność, pobożność, pokora, świątobliwość, świątość, wierność; a. bezmałżeństwo, bezżeństwo, całość, dziewictwo, mierność, niewinność, ochędożność, panieństwo, powściągliwość, wstrzymałość, wstrzymieźliwość, wstyd, wstydliwość.

Cf CZYSTOĆ, CZYSTOTA, NIECZYSTOŚĆ

BZ