[zaloguj się]

CZTA (7) sb f

Fleksja
sg pl
A cztę czty
I cztami

sg A cztę (2).pl A czty (3).I cztami (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Uczta, biesiada, poczęstunek, ugoszczenie; mensa Mącz; coena Calag (7): A tym obycżáiem ſobie lud poſpolity vbogi ſwe práwá ſtráćił/ gdy proſty lud pocżął przełożonym pochlebiáć zá cżtámi ſwobodnemi/ ſkąd Rzecżpoſpolita záſię pocżęłá niſzcżeć. BielKron 119, 119; Extruere mensas epulis, Koſztownemi potráwámi cztę wyrządźić. Mącz 422d; PowodProp 74.
Zwrot: »zaprosić, wezwać na cztę« (1 : 1): Záprośić et wezwáć ná cżtę. Invitare. Vocare ad coenam. Calag 151a.
Szeregi: »czta i witanie« (1): Rurał [...] yął ſie coffáyąc na zad/ kokoſſyć y nádymáć/ á chłopyętá obacżywſſy że ſie yeſſcże gnyewa/ á cżty y withanya nye zá wdzyęcżne prziymuye/ przydali mu wyęcey GliczKsiąż H8.

»potrawa, trunek i czta« (1): boſmy ſie też barzo záleżeli y zániedbáli Rycerſkich ſpraw/ vżywáiąc rozmáićie domowey wcżeſnośći [...] przes potráwy/ trunki y cżty rozmáite BielSpr 60v.

Synonimy: biesiada, czczenie, czestowanie, cześć, podejmowanie, uczta, wieczerza.

KN