[zaloguj się]

PODEJMOWANIE (6) sb n

Teksty nie oznaczają ó oraz é; oba o prawdopodobnie jasne (tak w podejmować).

Fleksja
sg
G podejmowaniå
D podejmowaniu
A podejmowani(e)
L podejmowaniu

sg G podejmowaniå (2).D podejmowaniu (1).[A podejmowani(e).]L podejmowaniu (3).

stp brak, Cn s.v. podjęcie, Linde bez cytatu s.v. podjąć.

1. Ponoszenie czegoś uciążliwego; susceptio Cn [czego] (5):
a. W ujęciu czynnym: Wykonywanie, czynienie (2): ácżkolwiek ſerce wielkośćią męſtwá vtwierdzone/ ſámo ſię pobudza do podeymowánia rzecży trudnych [ad res arduas suscipiendas et conficiendas] ModrzBaz 116; Phil S2.
b. W ujęciu biernym: Doznawanie, znoszenie (3): Lecż zgołá wſzelákie vrzędow dopieránie/ ma być práwy hámowáne y zábronione. bo widźimy [...] iáko go pędźi ku cżynieniu y podeymowániu wiela rzecży nikcżemnych [quam eum impellat ad agenda et patienda multa inepta] ſproſnych y nieprzyſtoynych ModrzBaz 74v.

podejmowanie dla czego (2): ieſliby potrzebá Rzecżypoſpolitey vkázowáłá/ niebyłoby z przygáną dobremu á mądremu cżłowiekowi/ dobrowolnie ſię wtrącáć [...] do chętnego podeymowánia niebezpiecżnośći dla niey [ad pericula pro ea appetenda] ModrzBaz 43v; SkarKazSej 669a.

2. Udzielanie gościny (1):

podejmowanie kogo (1): ReszList 167 cf Szereg,

[podejmowanie czyje: prziymuycie w domy ſwoie á podeymowánie/ ſwoie przychodnie/ cudzoziemce/ á zwłaſzcżá z ich domow á obeſcia dla prawdy Bożey wygnáne GilPos 103.]

Szereg: »podejmowanie i opatrowanie« (1): pocżęli ſię do tego iáłmużnámi ſwymi przykłádáć/ áby mieli z cżego tę chęć y chrześćijáńſką w podeymowániu y opátrowániu pielgrzymow miłość pokázowáć ReszList 167.

Synonimy: 1.a. czynienie, działanie, pracowanie, robienie; b. cierpienie, odnoszenie; 2. częstowanie, gościnność.

Cf PODEJMOWAĆ

JB, MM