[zaloguj się]

GANEK (74) sb m

-a- (66), -ą- (8).

-å- (58), -a- (2); -å- : -a- Mącz (19 : 1), RejPos (4 : 1); e jasne.

Fleksja
sg pl
N gånek gånki
G gånku gånków
A gånek gånki
I gånki(e)m gånki, gånkami
L gånku gånkach

sg N gånek (26).G gånku (12).A gånek (4).I gånki(e)m (1).L gånku (7).pl N gånki (10).G gånków (5); -ów (1) Mącz, -(o)w (4).A gånki (5).I gånki RejWiz (2), gånkami (1) WysKaz.L gånkach (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Różnej wielkości płaska przybudówka przy budynku (mieszkalnym lub kościelnym) albo dokoła niego, służąca jako przedsienie, sień, balkon, wykusz, krużganek, taras, położona na różnej wysokości (tuż nad ziemią lub specjalnie wysoko na dachu a nawet wieży); pergula Mącz, Calep, Cn; peristilium Mącz, Calep; peribolus Calep, Cn; ambitus BartBydg; antes, atrium, ex(h)edra, menium, pinnaculum, podium, proceristrium, specula, vestibulum Mącz; porticus Calep; embolus, menianum, praestega, propylaeum, prothyrum, provolantia tabulata, subvolamina Cn (51): Ambitus, ganek BartBydg 8; LibMal 1547/133v; HistAl N3; Rzekł młodzyeniec/ bárzo rad/ wolę niż ty zamki/ Chociay widzę z dáleká ná nich dziwne ganki. RejWiz 64v; A ták moy miły brácie wierz mi owy zamki/ Omierzłyby drugiemu y z owemi ganki. RejWiz 70v, 10v, 25v, 46v, 64, 69; ROzboycę w iednę bronę wbieżeli do zamku/ Páni wyſle dziewecżkę co ſie dzieie z ganku. RejZwierz 15, 46v, 108; Przybudowáł theż Ganek około wſzytkiego Domu/ ktory był ná wzwyſz pięć łokći/ y ktorego tramy Cedrowe leżáły ná murze domu onego. BibRadz 3.Reg 6/10; W niebytnośći krolewskiey dwie cżęśći zamku Krakowſkiego zgorzáły nowo zbudowáne [...]. W ten cżas ſie ludźi wiele potłukło ktorzy ogień gáśili/ ábowiem ſklepienie gankow ná nie vpádło BielKron 423v; Są też przy kośćiele w Meſſe ganki w ktorych kupiectwá rozmáite przedaią BielKron 457, 70v, [842]v, 311v; Antes, Nomen ab Ante deductum, quo significantur eminentes lapides, aut loca a priori parte domus eminentia, Ganki przed domem. Mącz 11b; Est et atrium genus aedificii, ante aedes sacras. Ganek. Mącz 19a; Exedra vel Exhedra, Máły gmáſzek/ od domu trochę winiosły ganek/ Wyeżyczká. Mącz 110b; Menium. Budowánie s podśieniámi ná słupiech ſtoyące które yákoby wychodźy przecz przed grunt á fundáment práwego budowánia/ ganek/ przedſienie/ wykuſz niektórzi zową. Mącz 216a; Pergula, Ganek przi domu wzgórę wyſtáwiony ku letniemu ſiedzeniu álbo przechadzce vcziniony/ który y tám y ſám może być przechodzón Mącz 291b; Pinnaculum, summitas aedificii in acumen tendentis, Szczit ná domu/ też gánek Mącz 300c; Specula item, Ganek/ okno álbo wykuſz z którego z domu wyglądamy/ wypátrownicá może być zwána. Mącz 407a; Vestibulum, Próżny plác przed domem/ podſienie/ prziſienie/ ganek. Mącz 490a; Convestita lucis domus, Dóm gankiem ogárniony/ obeſzły. Mącz 490d, 307c, 324b; RejPos 71v, 72, 259; RejZwierc 270; Także Krol Floryáńſką bramą w Krákow wiechał/ Zaden ſwiátłá wywieśić z okien nie zániechał. O pirwſzey w noc godzinie/ tám wſzytki vlice/ Okná/ y dáchy pełno/ ganki/ y przecżnice. StryjWjaz B4v, C2; Peristylium ‒ Gąnek iaki widaſz w klaſztorzęch. Calep 783b, 781ą, b, 824a; SiebRozmyśl D, H3; Onę poſługę/ ktorą Złyduch ſynowi Bożemu wyrządzał/ noſząc go po powietrzu/ po gankách/ po gorách/ w to nákoniec obroćił/ áby Pan przed nim vpadł y chwałę Boſką mu oddał. PowodPr 52.

W charakterystycznych połączeniach: ganek dziwny (z dziwnymi przyprawami) (3), foremny, nowy, piękny, upstrzony, wysoki.

Wyrażenie: »ganek kościelny« = pinna a. pinnaculum templi Vulg (5): ognie/ Moloch/ Tofet/ konie ſłonecżne/ woz/ ktore byli wymálowáli krolowie w ganku kościelnym we drzwiach/ wſzytko wygłádził. BielKron 90v, 94v; RejPos 69v; WujNT Matth 4/5, Luc 4/9.
Szeregi: »obchod albo ganek« (1): Peristilium [...] Około słupie/ to yeſt budowánie gdźie wkoło słupy ſtoyą yáko tw [ ! ] klaſtorzech bywáyą obchody álbo ganki. Mącz 291c.

»sień albo ganek« (1): [Mojżesz] Poſtáwił też y ołtarz ofiáry w ſieni albo w ganku. BielKron 35v.

W przen (1): A coż to inego ſpráwuie/ iedno ten nieſláchetny miſtrz/ ktory káżdemu z nas ſzepce zá vchem: wſzákeś ſin Boży/ pokuś ſie chociać rzecż niepodobna/ á puść ſie z ganku. RejPos 71v.
2. Prawdopodobnie samodzielna kryta kolumnada (6): A iáko ſię wyżſzey námieniło o oney ſadzawce o ktorey Ian ś. ktora miáłá pięć gankow/ y pięć moſtow/ z ktorych ſię w puſzcżano w onę ſadzáwkę WysKaz 27, 26.
W przen (4): Z pierwſzego tedy Ganku/ to ieſt z grzechu pierworodnego/ do ſadzawki krwie Páná Chryſtuſowey ſpuſzcżamy ſię przez moſt krztu S. WysKaz 27, 27 [3 r.].
3. Altana ogrodowa lub pergola; pergula Mącz, Calep, Cn; antes Mącz (3): Antes [...] Ganki w Ogrodziech. Mącz 11b; Pergula ‒ [...] Gąnek miedziwinnem. Calep 781a.
Szereg: »chod albo też ganek« (1): Pergula [...] chód álbo też ganek w ogrodzie á w ſádu z obu ſtrón winem kwieciem liściem obeſzły. Mącz 291b.
4. Korytarz; ukryty chodnik, tajemne lub podziemne przejście; mesauli Mącz; circuitus, cuniculus Calep (5): Mesauli, aedium itinera inter duo atria, Sćianki/ Ganek Mącz 219a; Cuniculus ‒ Gąnek pod ziemią podkopanie. Calep 277b, 277b.
Szereg: »obchod, (i) ganek« (2): Labyrinthus, Lábirint/ Dedáluſowe/ budowánie bárzo dźiwne wiele obchodów y ganków w ſobie máyące/ w które gdy yeden wſzedł trudno ſie ztámtąd mógł wypleść. Mącz 181a; Calep 197b.
5. Rodzaj sceny, estrady, miejsce gdzie urządzano widowiska; thymele Calep, Cn; xystus Calep; odeum Cn (2): Thymele ‒ Ganek dlia kugliarzow. Calep 1067a, 1150b.
6. Wnęka z miejscem do siedzenia (1): Testudineum hexaclinon, Zásklepiony wykuſz/ ganek. Mącz 452d.
7. Pomost okrętowy (1): Fori, plurali tantum, Ganek w okręciech y tám y ſám chodzenia vcziniony Mącz 134a.
8. Wał ziemny, grobla (1): Choma, Ganek/ álbo yáka wyniosłość á podnieſienie od ziemie. Mącz 52a.
9. Podwórze dla drobiu (1): Chors, Podworze/ Ganek/ ná którym ſie kury páſą. Mącz 52b.
10. Cięcie szermierskie; gladiatura Calep (2): Gladiatura ‒ Scziecię ſzermierskie, ganek szermierski. Calep 457a.
W przen (1): Pátrzże co ſą zá ſztuki ſzyrmierſkie w mądrośći/ Pirwſzy párat vcżyniſz z zacney pocżćiwośći. A Potym s ſwiętey cnoty gdy vcżyniſz ganek/ Pewnieć wnet dádzą zá zyſk bá y poſlą wianek. RejWiz 80.
*** Dubium (1): Tákże káżdy wiedz/ iż wſzytki kruſzce/ rudy/ gąnki/ płoki rzecżne/ kámienie/ kiezy/ y ine ſkárby zyemne/ máią ſwoię właſność y wyobráżenie BielKron 26.

Synonimy: 1. gdańsk, gmaszek, obchod, podsienie, podsionek, przedsienie, przedsionek, przysienie, sień, szczyt, wieżyczka, wykusz, wypatrownica; 3. chod, ścieżka; 4. gdańsk, obchod; 6. wykusz; 8. podniesienie, wyniosłość; 9. podworze; 10. ścięcie.

MM