[zaloguj się]

GNIEWLIWY (113) ai

e jasne.

comp gniewliwszy (1).

Fleksja
sg
mNgniewliwy fNgniewliwå, gniewliw(a) nNgniewliwé
Ggniewliw(e)go Ggniewliw(e)j Ggniewliw(e)go
Dgniewliw(e)mu D D
Agniewliwégo, gniewliwy Agniewliwą Agniewliwe
Igniewliwym Igniewliwą Igniewliwym
pl
N m pers gniewliwi
subst gniewliwé, gniewliwszé
G gniewliwych
D gniewliwym
A m pers gniewliw(e)
subst gniewliw(e)
I m gniewliwymi, gniewliwęmi
n gniewliwymi
L gniewliwych

sg m N gniewliwy (40).G gniewliw(e)go (11).D gniewliw(e)mu (3).A gniewliwégo (10), gniewliwy (2); -égo (1), -(e)go (9).I gniewliwym (4).f N gniewliwå (9), gniewliw(a) (2).G gniewliw(e)j (1).A gniewliwą (2).I gniewliwą (2).n N gniewliwé (3); -é (2), -(e) (1).G gniewliw(e)go (2).A gniewliwe (1).I gniewliwym (1).pl N m pers gniewliwi (2). subst gniewliwé, gniewliwszé (2); -é (1), -(e) (1).G gniewliwych (7).D gniewliwym (1).A m pers gniewliw(e) (1). subst gniewliw(e) (1).I m gniewliwymi (1) WitosłLut, gniewliwęmi (1) MurzNT. n gniewliwymi (1).L gniewliwych (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Skłonny do gniewu, wybuchowy, zrzędliwy, złośliwy; stomachosus Mącz, Cn; austerus, cerebrosus Mącz; impotens animi, cholericus, iniquus, iracundus, irae plenus a. impatiens a. immodicus a. impotens, facilis irasci,irritabilis, praerabidus, rabiosulus, rabiosus Cn (64): March1 A4v; Tha panuie w lewym boku, á mieſtce ſwe w ſlezionie ma. [...] Cżini ludzi ſmutne á gniewliwe/ ledaczo mowiącze/ á ſpiącze. FalZioł V 54; Od thąd przychodzą ludzie gniewliwi/ oſtrego rozumu/ á legczy. FalZioł V 54, V 17a, 51; March3 V4v; HistAl K; BielKom C2; RejWiz 117, 148; Leop Prov 29 arg, Eccli 28/11; Człowiek gniewliwy nie może być poczythan ſpráwiedliwym/ ábowiem iego pręthkość ku gniewu przywodźi go w vpadek. BibRadz Eccli 1/21; Nie zwodź bitwy z człowiekiem gniewliwym/ [...] ábowiem on nie ma zá nic ſobie krwie BibRadz Eccli 8/19, Prov 15/18; Austera noverca, Gniewliwa. Sroga Ziádła mácochá. Mącz 21d; Demeae homines, id est, rustici et asperi, Grundichwał Nieuczoſaniec/ Surowy Mrogętny a gniewliwy człowiek. Mącz 81b, 48c; SienLek 30; GórnDworz Ll4; BudBib Ex 20/5, 49d marg, Deut 4/24; PaprPan E2v; SkarŻyw 121, 142, 193; CzechEp 187; PaprUp H4; CiekPotr 5.

W charakterystycznych połączeniach: gniewliwa(-y, -i) białagłowa, Bog (4), chłop, czł(owi)ek (11), Jehowa, krol, ludzie (2), macocha, niewiasta (2), pani (3).

Szeregi: »gniewliwy, (a) jadowity« [szyk 2 : 1] (3): Bilis, Cholericus, Koleryk. Gniewliwy. Iádowity. Mącz 25a; y niedźwiedziá zá nos powiedzie/ to ieſt chłopá gniewliwego á iádowitego/ gdy mu z rozumu á s cnothy nadobnych receptow doda. RejZwierc 72, 67v.

»podczas łaskawy, podczas gniewliwy« (1): Wiem to iż vrząd káżdy/ y wſzelkie przełożeńſtwo od Bogá ieſt/ podcżas łáſkáwego/ podcżás gniewliwego. CzechRozm 246.

»gniewliwy, (i) niecierpliwy« (2): MurzNT 43v; Stomachosus, Gniewliwy/ niecierpliwy/ łatwie ſie rozmiece od gniewu. Mącz 420b.

»gniewliwy i niemiłosierny« (1): á nád to niewiem iákoby dwu Bogu vſzedł? iednego gniewliwego y niemiłośiernego [...] á drugiego lutośćiwego y w drugim gniew y zwierzchność prośbámi błagáiącego? CzechEp 188.

»gniewliwy, popędliwy« (1): Gdźie pánuie iáſna żołć/ [...] táki człowiek bywa pyſzny/ chełpliwy/ gniewliwy/ popędliwy SienLek 29v.

»prędki a gniewliwy« (1): Aiazbaſſa bil czlowyek pranthky a gnyewlywy LibLeg 7/97v.

»swarliwy i gniewliwy« = rixosus et iracundus Vulg; contentiosus et iracundus PolAnt (2): Lepiey mieſzkáć na puſtyniey: niżli z niewiáſtą ſwarliwą y gniewliwą Leop Prov 21/19; BibRadz Prov 21/19.

»gniewliwy abo szalony« (1): Bądz to gniewliwa abo ſzalona/ bądz ſzkarada bądz ſmierdzącza, abo nie zdrowa, po ſwadzbie aliż poznano bywa. BielŻyw 109.

W przen (2): Saturnus gniewliwy. RejWiz 33 marg, 148.
a. W funkcji rzeczownika (14): Waruy ſie towarzyſtwa złego, zazdroſciwego roſpuſtnego, igracżow. vrągacżow, gniewliwych á nieumiałych. BielŻyw 96; Także téſz i o [...] gniewliwych i vkładnych/ dźiwnié ſądzą MurzNT 51; Leop Prov 22 arg; GórnDworz C6v; Tákże rozzgniewány ten ieſt s cżáſem á s przypadku/ ále gniewliwy czo iuż wziąwſzy czo przed ſię iuż ſie vſtháwicżnie gniewa RejZwierc 75v, A6v, 19v, 72v, 75v marg, 86v, 142, Bbbv; SkarKaz 314b, 638a.
b. O zwierzętach: dziki, zły, jadowity (6): Cżemu zwierzęta małe ſerce maiące, ſmielſze y gniewliwſze bywaią. GlabGad E3; [Nigryte] ſkrádáiąc ſie od drzewá do drzewá ſtrzeláią ie [elefanty] z łukow/ gdźie drzewá niemáſz/ nie vczyni mu nic/ bo ták gniewliwy ieſt/ ktemu prętki/ iż trąbą ktorą ma przed ſobą długą/ pochwyći cżłowieká BielKron 452; GórnDworz Ll5; Będźieſz po żmijach beſpiecznie gniewliwych/ Y po pádálcach deptał nie ćiérpliwych KochPs 139 [przekład tego samego tekstu] CzahTr Fv.
Szereg: »gniewliwy a szalony« (1): KIernoz abo Wieprz nie trzebiony/ po grecku zowie ſie iakoby okropny/ abowiem ieſt gniewliwe zwierzę á ſzalone FalZioł IV 3b.
2. Rozgniewany, wściekły; zapiekły w gniewie, obrażony (27): BierEz K4; PatKaz III 149; á wyciągnąwſzy rękę dzierżał ią iakobygo chciał bić y tak niechał iej aże ſie vpamiętał, w ten cżas Speuſipus prziiaciel iego przyſzedł y Platonowi rzekł, czo cżyniſz, odpowiedział, z cżłowieka gniewliwego pomſtę bierzę BielŻyw 81; Mącz 141b; SienLek 52v; Y wnet ie onemu gniewliwemu Kápłanowi rzućił/ mowiąc: oto twoie pieniądze ktorycheś ſzukał. SkarŻyw 498, 121; Pithágorás tákże widząc gniewliwégo młódźiéńcá/ który ſie gwałtem wdóm do iednéy białéy głowy dobywał/ kazał zágráć [...] ſpondaeum KochWr 38; PaprUp K3v, K4; Collátinus zápalony gniewem y żáłoſcią zięty/ názywał proditorem Brutum, że ſiebie niewinnego y nicz niezáſłużonego do gniewliwego poſpolſtwá oſkárżył. Phil E3; ábowiem gniewliwego cżłowieká od ſzalonego inſzey roznice być nie vkázował/ tylko przewłoką cżáſu/ rozumieiąc że gniew ieſt krotkie ſzaleńſtwo. Phil I; Ten leży tłocząc brzég/ máła go miárá/ Lecz wielka bogóm gniewliwym ofiárá. GórnTroas 15, 17; Bo ći mogą/ beſpiecżnie Y weſoło iść/ przez woyſká gniewliwe GrabowSet Vv.

gniewliwy przeciwko komu (1): Roſpámiętay/ iákoś ieſt fráſowliwy y gniewliwy/ przećiw ónemu: kthóry wydał Chryſtuſá Páná BiałKat 281.

gniewliwy na kogo, na co (2): Krol Fráncuſki ktory rozumiał náſię być Ceſárzá gniewliwego/ poſłał ná thęn Syem poſły ſwoie BielKron 222, 134v.

W charakterystycznych połączeniach: gniewliwy(-e) bog, cesarz, człowiek (2), kapłan, krol (2), lew, młodzieniec, pospolstwo, wojsko.

Szeregi: »frasowliwy i gniewliwy« (1): BiałKat 281 cf gniewliwy przeciwko komu.

»gniewliwy i srogi« (1): on zacny Krol Mácedońſki Filip [...] był od tych kthorzy Miáſtá bronili w oko ſtrzałą poſtrzelony z muru/ zá ktorą ráną/ áni gniewliwym y ſroſzſzym ſie sſtał/ áni theż niedbálſzym w othocżeniu y dobywániu Miáſtá Phil M2.

Przen: O zjawiskach przyrody: wzburzony, rozszalały (4): KochPs 165; KochEpit A2; Gniewliweś morze śmiéchem vśmiérzáłá KochFrag 27; Oſtry mroz woźić pocżnieſz wiátry gniewliwymi. WitosłLut A5.

W charakterystycznych połączeniach: gniewliwe(-y)morze (3), wiatr.

a. W funkcji rzeczownika (4): Gniewliwy gdi ku karaniu prziſtępuie, nierad zachowa miary á poſrzodku BielŻyw 119; RejZwierc 76; CzechEp 9 [2 r.].
3. Wyrażający gniew, będący wynikiem gniewu, rzadziej powodujący gniew; stomachosus Mącz, Cn (13): A kto to może wymyſlitz/ iako go [...] męcżyli laiątz mu zlymi ſlowy/ rozmaijtym ſiepanijm/ gniewliwym policżkowanijm OpecŻyw 108; Mącz 420b; CzechRozm 66; gniewem ſię y oſzkodę ná cżeladz nigdy niewruſzył/ áby co vyrzeć miał gniewliwego. SkarŻyw 412, 304; Wſpomnićie ſobie co zá twarz ich [...] włos v wąſá by ſzczeć náwtykána: vſtá nie człowiecze/ gniewliwé/ wſzeteczné/ y bárzo głupié OrzJan 19; SarnStat 797; A ten ktory gniew dał znáć/ á z vſt gniewliwy głos wypuśćił/ Ráchá: bez wątpienia zgrzeſzył SkarKaz 313a; CzahTr K3.

W charakterystycznych połączeniach: gniewliwy(-a, -e) głos, myśl, policzkowanie, postawa, sąd, słowo, usta, wiersz.

Wyrażenie: »popędliwość gniewliwa« (2): RejZwierc 77; Popędliwośći gniewliwey wiárował ſię pilnie SkarŻyw 298.
Szeregi: »gniewliwy i wesoły« (1): Bo iuż okyem zrozumieſz káżdego poſtháwę/ Gniewliwą y weſołą/ y káżdą w nim ſpráwę. RejWiz 118v.

»gniewliwy, zawisny« (1): z nápominánia gorącego onego Diakoná Szcżepaná obrzezowáć ſercá náſze winnichmy ſą: áby od złych myſli/ plugáwych/ gniewliwych/ zawiſnych/ wolne były SkarŻyw 3.

*** Bez wystarczającego kontekstu (9): Infestus, gnyewlyvi BartBydg 74b; Rabiosus, et Rabidus, Wſciekły. Methapho. Bárzo gniewliwy/ yádowity rozyádły. Mącz 344d, 174c; Calep 527a [3 r.], 562b [2 r.], 1009a.

Synonimy: 1. jadowity, niecierpliwy, popędliwy, prędki, srogi, swarliwy, zjadły; 2. frasowliwy, frasowny, srogi; 3. zjadły.

Cf GNIEWIWY, GNIEWNIWY, GNIEWNY, NIEGNIEWLIWY, PRZYGNIEWLIWSZYM

MM