[zaloguj się]

JADOWITY (337) ai

jadowity (336), jadobity (1); jadowity : jadobity GosłCast (4 : 1).

comp i sup -jadowitszy (7 + 4); nå- (3), n(a)- (1).

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNjadowity fNjadowitå, jadowitszå nNjadowite, jadowitszé
G G Gjadowitégo
D Djadowity Djadowit(e)mu
A Ajadowitą Ajadowite
I Ijadowitą Ijadowit(e)m, jadowitym
L Ljadowitéj Ljadowitym
V Vjadowitå V
pl
N m an jadowici, jadowit(e), jadowit(e)
subst jadowité, jadowitszé, nåjadowitszé, jadowité
G jadowitych
D jadowitym, jadowit(e)m
A m pers jadowitszych
I m jadowit(e)mi, jadowitymi
f jadowit(e)mi, jadowitymi
n jadowit(e)mi
L jadowitych
V subst jadowit(e)
inne formy
sg G - jadowitégo, nåjadowitszégo; sg D - jadowit(e)mu; sg A - jadowity, jadowit(e)go; sg I - jadowitym; sg G - jadowit(e)j, nåjadowitsz- (e)j

sg m N jadowity (53).G jadowitégo, nåjadowitszégo (9); -égo (1), -(e)go (8).D jadowit(e)mu (1).A jadowity (9), jadowit(e)go (4).I jadowitym (9).f N jadowitå, jadowitszå (23).G jadowit(e)j, nåjadowitsz- (e)j (7).D jadowity (1) RejKup.A jadowitą (13).I jadowitą (4).L jadowitéj (4); -éj (1), -(e)j (3).V jadowitå (1).n N jadowite, jadowitszé (16); -é (3), -(e) (13).G jadowitégo (31); -égo (4), -(e)go (27).D jadowit(e)mu (4).A jadowite (20); -é (3), -(e) (17).I jadowit(e)m (4) PatKaz I, FalZioł (2), BibRadz, jadowitym (2) RejZwierc, ArtKanc.L jadowitym (1).pl N m an jadowici (8), jadowit(e) (1) SkarKaz, subst jadowité, jadowitszé, nåjadowitszé (26); -é (2) KochPs, GosłCast; -e (1) Oczko, -(e) (23).G jadowitych (41).D jadowitym (4) FalZioł, LubPs, RejPos, KlonWor, jadowit(e)m (1) RejPs.A m pers jadowitszych (1). m an jadowit(e) (9). subs jadowité (19); -é (1) SienLek, -e (1) Oczko, -(e) (17).I m jadowit(e)mi (3) WujJud, SkarJedn, SkarKazSej, jadowitymi (1) OrzList. f jadowit(e)mi (1) RejAp, jadowitymi (1) GlabGad, n jadowit(e)mi (2).L jadowitych (2).V subst jadowit(e) (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Wytwarzający, wydzielający jad naturalny; venenatus, virulentus Mącz, Cn; pestilentiosus, virosus Mącz (238): Też dobrze cżoſnek ieſć onem ludziem ktorzi bdły iadaią/ á bowiem bdły ſą iadowite y zimne/ á czoſnek ieſt na to pomoc. FalZioł I 6a; Zaiąc ieſt riba iadowita FalZioł IV 36c; proch gorycżki zmieſzany s czebulnym ſokiem/ieſt dobry na vkąſzenie ptakow iadowitych FalZioł I 58d, I 56b, 63b [2 r.], 93b, lllc, 133a (25); GlabGad Iv; RejPs 155; HistAl 12; BielKron 95v, 451; Rubeta, Wielką żábá kroſtáwa yádowita. Mącz 358d, 295a, 499b [2 r.]; Albo ráków ſurowo náwyłupuy/ á mięſo ich z mlékiem vwierć/ dayże ono pić temu ktho od czegożkolwiek/ iádowitégo/ ieſt vkąſzony. SienLek 154; WujNT 866.

W przeciwstawieniu: »jadowity ... dobry« (2): KromRozm I N2; boć też y oſá iádowita z nalepſzego źiołká/ z ktorego ſłodki miod dobra pſzcżołká/ coś gorzkiego zgromadza CzechRozm 198v.

W porównaniach (13): to ieſt wrzedzienicza iakoby mrowka barzo iadowita/ która chodzi z mieſtcza na mieſtcze FalZioł III 33a; RejPs 109; BibRadz Apoc 9/7; GórnDworz Ee6v; thedy ſie go [pochlebnika] nawięcey ſtrzedz potrzebá: á nie inácżey iáko onego robaká iádowitego niedźwiadká RejZwierc 49v, 231; WierKróc A2v; GrabowSet N2; WujNT 860; Iák v ſrogiey Meduzy [...] Ták v śmiádey Cygánki/ ná łbie nie zákrytym. Rownáią ſię wárkocże/ wężom iádowitym. KlonWor 6. Cf »(jako) jadowita jaszczorka«.

W charakterystycznych połączeniach: jadowity barzo (8), tak, wielmi, zbytnio; jadowita rzecz (5).

Przysłowie: Zadne iádowitſze źwirzę nie ieſt nád cżłowieká. RejPos 247 marg.
Wyrażenia: »jadowita gadzina« [szyk 2 : 1] (3): FalZioł IV 4b; Ná tákieyżeć puſzczy był y Ian á. kędy nie ludzie mieſzkáli/ ále beſtiae y iádowita gádziná WujNT 130, 508.

»(jako) jadowita jaszczorka« [szyk 2 : 1] (3): A tu rozumiey kogo tu Pan ſprzećiwnemi ſobie álbo niewierniki ſwemi á práwie iádowitemi iáſzcżorkámi zowie. RejAp 192v; [śmierć] kąſáłá á zárażáłá/ iáko iádowita iáſzcżorká/ ten nędzny narod ludzki RejPos 221; ReszPrz 61.

»mrowka jadowita« [szyk 3 : 1] (4): FalZioł III 33a; Ani ták Gryfi lotni złotá ſwego chronią/ A Mrowki iádowite kruſzcow ſwoich bronią. KmitaSpit A2; Solifuga, Nieyáki rodzay mrówek yádowitych. Mącz 399d, 365d.

»jadowity robak« [szyk 14 : 9] (23): Też gdy by kto miał wſobie iad robaka ktorygo [!] iadowitego/ to ieſt z vkąſzenia węża albo iaſzcżorki/ dayże mu prochu thego ſmolnika FalZioł I 9d, I 2c, 91c, II 13c, IV 8b, 15c (15); GroicPorz iiv; Mącz 28a, 36d; SienLek 154; RejAp 78; RejZwierc 49v; SkarŻyw 167; Calep 810a.

»jadowity smok« = venenatus dracon PolAnt [szyk 4 : 3] (7): potłumiałeś ony mocarze/ ktorzy byli podobni ku iádowitem ſmokom ſrogoſćiami ſwemi RejPs 109; RejWiz 10v; BibRadz Sap 16/10; W tey rzece Nilus/ rodzą ſie Kokodrilli iádowići ſmocy z iáiá/ ktore będzie ták wielkie iáko gęſie. BielKron 270; RejAp I03v; WierKróc A2v; GrabowSet N2.

»wąż jadowity« = aspis Murm, Mącz [szyk 9 : 4] (13): Aspis. Eyne kleyne vergiffte ſchlang Máły yádowyty wąż Murm 96; BartBydg 15; FalZioł IV 33b; Węże wielkie ále nie iádowite. BielKron 44lv, 451; Haemorrhois, Czerwona biegunká/ też nieyáki rodzay wężów barzo yádowitych zá którego vkąſzeniem kreẃ ciecze á nie może być záſtánowiona. Mącz 152a, 18a, 319a; Prot B3v; wiem to pewnie/ żeby ſie hnet záraz ták nim brzydzono/ iáko iednym iádowitym wężem/ álbo by przeſzedl w poſmiech GórnDworz Ee6v; Niecnotá Wąż iádowity/ Co leży ná drodze zwity RejZwierc 231; GosłCast 60; KlonWor 6.

»jadowite zwierzę« [szyk 12 : 7] (19): [orłowy kamień] zwierzęta iadowite odpądza, á przeto Orłowie then kamień kładą do gniazda: aby iayca y dzieci od zwierząt iadowitych były zachowany FalZioł IV 48d, I 23c, 41d, 47b, 52a, II 10a (17); RejPs 217v; [Bóg] ſtworzył muchy/ chrobáctwo/ źwirzętá iádowite/ drapieżne BielKron lv.

»jadowite żądło« [szyk 2 : 2] (4): OSſa ieſt robak żądła iadowitego. FalZioł IV 28c, 15c; W tym żądło iádowité Niedźwiadek połozył: W tym niepochybny Strzelec tęgi łuk náłożył. KochPhaen 19; GosłCast 41.

Szeregi: »jadowity a gorzki« (1): Iako to zelicżko ieſt iedno iadowite á drugie gorzkie/ tako też wam Cżarownice aby było LudWieś B3v.

»plugawy i jadowity« (1): ale niepodobieńſtwo aby on zacny mąż tak plugáwe y iadowite miáł ieść robáctwo [szarańczę] BudNT Hhv.

»wściekły albo jadowity« (1): Gdyby kogo ziadł pies wśćiekły Albo robak iádowity/ Z rákow rzecznych mięſo wydrzy A czyśćie ié zmlékiem zetrzy/ Dayże to pić ránionému SienLek 154.

»jadowity a zarażający« (2): FalZioł IV 33a; Szkorpion ieſt robak bárzo iádowity w ziemiach gorących/ á bárzo záráżáiący cżłowieká. RejAp 78.

W przen (13): [Pleban grozi sumieniu] Gdzies taky rozum obfity Wſział ſie małpie yadowity. Bo dziwne rzecj wymyſlia RejKup m7v; Lacheſis ná krężel náwijaſz/ Hydrą iádowitą powijaſz. Kądźiel wiekomierną ſwym śioſtrom gotuiąc KlonŻal C4v.
Wyrażenia: »wąż jadowity« = szatan, fałszywy prorok [szyk 2 : 1] (3): ſwięty Pánie ſwiętaſz to ieſt obietnicá thwoiá/ [...] iż to być żadnym obycżáiem nie może áby byli zwiedzieni wierni twoi/ chociaſz thák wiele tych ſrogich Lwow á iádowitych wężow około nich ſie názbiera. RejPos 261, 18, 333v.

»jadowite zęby« (1): Abyſcye nye ſłucháli głoſu was klnącego/ Roſtropnye wáſz ſrogi yad wyrzucáyącego. Boże zetrzyſz w vſcyech ich yádowite zęby LubPs O3v.

»jadowite żądło« [szyk 6 : 1] (7): RejWiz 176; RejPos 22lv, 326v, 328; RejZwierc 49v; Ták y dźiſieyſzy kacyrze żądło ſwoie iádowite/ ná Pánnę naświętſzą Mátkę zbáwićielá náſzego obroćili ReszPrz 43; Wąż ten obłudnéy miłośći/ Wpuśćił téż był w ſerce moię/ Iádowité żądło ſwoie. GosłCast 41.

a. Zatruty; trujący, szkodliwy; veneficus, virosus Mącz, Calep; pestilentus, venenatus Calep (106): Też bukwicza warzona w winie á pita/ pſuie mocz y złoſć iadowitego lekarſtwa/ Serapio powiada. FalZioł I 19a; Inſze paluchy ſą iadowitego przyrodzenia FalZioł I 63a; DZika koza [...] Na mieſtczach gornych á iadowitych [montuosa loca et venenosa Hortus sanitatis, Mainz 1491 P6v] ſie kocha/ zioł y trawy lekarzſtwu ſluſzącze pożywa FalZioł IV 9b, *2c, IV 12c, V 71; Tu też może być obacżona przycżyna cżem[u] nie każdemu cżłowieku albo zwierzęciu ſzkodzą truciny albo iadowite karmie. GlabGad F6, F5v; WróbŻołt I7v; BibRadz Ps 59/5; Pestilens, cui saluber opponitur, Záráźiſty/ yádowiti. Mącz 294d, 479c; NAprzod vkąſzenió człowieczé/ gdyż téż iádowité ieſt SienLek 150v; HistRzym 63v [2 r.]; Iezio[ro] iádowité w Tráciéy j w Lidi: ludźie zábia. Oczko [41 ]v, 23, [43]; Calep 1108a; GórnTroas 34.

W przeciwstawieniu: »pomocny ... jadowity« (1): Woda w Heilpogonie ludźióm pomocna/ á bydłu iádowita. Oczko 43v.

W porównaniach (3): RejPs 207v; proznowánia/ obżárſtwá/ y wſzelkiego zbytku/ áby ſię iáko naiádowitſzey zarázy [tanquam pestem praesentissimam] wyſtrzegáli ModrzBaz 118; NiemObr 161.

W charakterystycznych połączeniach: jadowite (-a) gryzienie, jezioro, karmia, lekarstwo (2), miejsce, potrawa, studnia, ukąszenie, wino, woda; jadowity barzo (2), tak.

Wyrażenia: »prawie jadowity ku jedzeniu« (1): Owocz thego drzewa w Perſijey ieſt niedobry á prawie iadowiti ku iedzeniu FalZioł I 110b.

»moc jadowita« (1): [winem korzennym] zatłumiſz mocz iadowitą tego naſienia [ziela świnia wesz']. FalZioł I 34d.

»strzała jadowita« (1): przećiwny/ ćiągnie z ſtrzałą iádowitą Luk: dobrego łowiąc GrabowSet G2.

»jadowita trucizna« [szyk 2 : 2] (4): CzechRozm 206; StryjKron 370; iż ſię wiele ludzi iego nabożeńſtwem/ iáko zarázą/ y trućizną iádowitą brzydzą NiemObr 161; ktorzi niedawno pioro nie w enkauśćie ále w iádowitey trućiźnie [stil ... veneno tincto] maczáiąc/ iáwnie nápiſáli/ że chłopſka krew nigdy nie ieſt życżliwą śláchćie. ModrzBaz 77v.

»napoj, trunk jadowity« = trucizna [szyk 2 : 1] (2 : 1): Atak vmarł Socrates od iadowit[e]go napoiu w leciech żywota ſwego XCIIII. BielŻyw 55, 55; Poſzedł thedi Antipáter do lekárzá dobrze vmieiętnego/ y kupił v niego trunk bárzo iádowity HistAl M8v.

»jadowite ukąszenie« = morsus venenatus Mącz, Cn [szyk 10 : 5] (15): Iad kazi z wſzelkiego vkąſzenia iadowitego. FalZioł *4c; [polny kmin jest dobry] naprzeciwko każdemu iadowithemu vkąſzeniu. FalZioł I 40b, II 10b, IV 5d, 11b, 19d, 21a, 28a, V 115; Abowiem tákowi wſſyſcy nieináczey iáko wężowie ná iádowite vkąſſenie záoſtrzyli ięzyki ſwoie RejPs 207v; Mącz 479c; SienLek 153v, 154, 156v, Ttt2.

»jadowite zarażenie« (1): [uryna z sinością albo białością znamionuje, że chorego] przyrodzenie truchleie á niſzcżeie/ dla barzo iadowitego zarażenia. FalZioł V 73v.

»złość [= zła moc] jadowita« (1): wino korzenne ponich [po bedłkach] pithe: odeymuie gim złoſć iadowitą FalZioł I 56c.

Szeregi: »jadowity i morzący« (1): Mięſo Iaſzcżorcże iadowite ieſt y morzącze FalZioł IV 15a.

»jadowity a palący« (1): gdy kto wypije iadowitą rzecż á barzo palączą/ Oliwv ſie day ciepło napić FalZioł III 22c.

»smrodliwy, (albo) jadowity« [szyk 2 : 1] (3): Oczko 25v; Calep 1129a; [niepogody = choroby morskie] ſą ſmrodliwe, iádowite bárzo, Okrutne, y nieznośne CiekPotr 62.

»jadowity a szkodliwy« (1): Dym kthory bywa przy przepaleniu Srebrnego kruſzczu/ ieſt iadowity á ſzkod- liwy zdrowiu cżłowiecżemu FalZioł III 34d.

»zły, jadowity« (1): że wodá kámienna/ źimna/ zła/ iádowita/ a własność wſobie tákową máiąca/ że iey áni zboże/ áni chmiél/ áni wárzénié wyrzućić niemoże Oczko 23v.

W przen (8): Iádowiteć ſą twoie dáry/ Nie dawaſz ich z práwey wiáry BierEz Nv; zátym z nieodbytych Ręku ſie chce wyśliznąć mocnych iádobitych GosłCast 60.

W porównaniu (1): wierzę że tákowe ſerce iádowitſze ieſth/ niż kthora ná ſwiecie trućizná GórnDworz Aa4.

Wyrażenia: »Atropos jadowita« = śmierć (1): A Tropos iádowitą brátá oſtátniego/ Siemioná Kxiążę Słuckie mężá przeważnego/ Ná cel loſow nieſzcżęſnych z przętká poſtáwiłá/ Oſtátniego Dźiedźicá świáta pozbáwiłá. KołakCath B2v.

»jadowity wzrok« (1): Veneficus, Iádowity/ czárowniczi wzrok. Mącz 479d.

»jadowite ukąszenie, kąsanie« (1 : 1): A poki nie wierzymy [...] żadna pomoc/ żadna inſza nádzyeiá nas wybáwić nie może od tego thák ſrogiego á iadowitego vkąſzenia onego okrutnego wężá á nieprzyiacielá náſzego [czarta]. RejPos 154, 226.

»jadowite zarażenie« (1): mouy Origeneſz doctor yſz marya any radą uąza byla zdradzona any yego yadouytem zarazenym byla naruſzona PatKaz I 7.

Przen (42):
a) Srogi, trudny do zniesienia (3): [Aleksander Biskup] wiele od Arryanow vćierpiał: w rozmaitych á iádowitych przenáśládowániąch [!]/ y potwarzách SkarŻyw 389; Niebacżyłám/ by ktoré zmyślné niepokoie/ Lub iádowite rázy miáły nápaśdź kiedy/ Z ſtolcá rozumu mię zbić/ albo vwieźdź kędy. GosłCast 32.
Szereg: »ostry, jadowity« (1): Cżłekeś zacny y vcżony/ Xięże POWODOWSKI/ A wzdameś zły Káwálkátor/ ni Polſki ni Włoſki. Bárzoś oſtre iádowite Wędźidło vkował/ Ktorymbyś rad wſzytko Boże ſtadko pomor- dował. NiemObr ktv.
b) O ludzkiej naturze, ludzkich uczynkach, osądach i słowach: nikczemny, okrutny, krzywdzący, zabijający (25): Prot A4; Y przecż mili bogowie to tho przepuſzcżenie iádowite ná mię przyſzło? HistRzym 20v, 20; Bo ten [Archiloch] wymyślił napierwey wierſze vſzcżypliwe/ Ktoremi o śmierć przypráwił pánienki cnotliwe. Z Lykámbem oycem/ w bogátych Thebách/ znákomitym Doiezdżáiąc duſz niewinnych rymem iádowitym KlonŻal C4; Phil G3.

W porównaniach (2): Wino ich y káżda ſpráwá iáko żołć Smokowá/ Ták ieſt záwżdy iádowita wſzem ſzkodzić gotowá. LubPs gg5v; CzechEp 36.

W charakterystycznych połączeniach: jadowity (-a, -e) chęć, przepuszczenie [= przypuszczenie], rym, sąd, sprawa (2).

Wyrażenia: »jadowity język« [szyk 4 : 1] (5): Iż on Proroki święte Biſkupy/ ſwoim głupim iádowitym ięzykiem zábija/ y przeſláduie iuż vmárłe OrzList e2v, d2v; nic ſye wáſzych iádowitych y rozdźielonych fáłſzem ięzyków/ nie boimy OrzQuin L4v; SkarKazSej 695a; KlonWor ded **3.

»jadowite (-a) przyrodzenie, natura« (2 : 1): A wżdy ieſt ták iádowite przyrodzenie iego [człowieka]/ iż [...] oney duſzycżki ſwey odſtąpi/ w vporze á w rozgniewániu ſwoim. RejPos 247; RejZwierc 6, 77v.

»serce jadowite« [szyk 2 : 2] (4): Lácnoby ten obycżay był przyięt/ kiedyby niektorzi z iádowitemi ſercy [quidam animis efferatis] do tego niezáwadzáli ModrzBaz 64; Przećiwko ſwoim też Bliźnim/ złym sercem iádowitym/ Mowią przeklęte gorzkośći/ okázuiąc ſwe złośći. ArtKanc Q5v; GórnTroas 26; LatHar 317.

»jadowite słowa« = effervescentia verba Mącz; petulantia dicta Modrz [szyk 3 : 2] (5): Mącz 121a; ModrzBaz 20; KochPs 85; Gdy ziey vbioru ſłow iádowitych y dotykánia pobudkę ku złemu bráć święty młodzieniec pocżął: w ſercu ná Chryſtuſowę pomoc záwoławſzý [...] ſkocżył do ogniá w kominie goráiącego SkarŻyw 201, 167.

Szeregi: »dotkliwy i jadowity« (1): Iuż tám ięzyk dotkliwy y bárzo iádowity/ gorſzy ieſt á niżeli ſagittae potentis acutae KlonWor ded **3.

»krwawy, jadowity, śmiertelny« (1): Słowá ich (áż y ſłucháć ſtrách człowieká) krwáwé/ Iádowité/ śmier- telné/ wſzytko miecze práwé. KochPs 85.

»jadowity i niecnotliwy« (1): [odszczepieńcy] náciáło y ná kreẃ páńſką/ rozpuſćili iádowity y niecnotliwy ięzyk ſwoy OrzList d2v.

»uszczypliwy a jadowity« (1): owe vſzcżypliwe á iádowite słowá [petulantia illa dicta]/ ktore miedzy Mieyſkim á Slácheckim ſtanem/ to ieſt/ miedzy cżłonkámi Rzecżypoſpolitey (iákoby iednego ćiáłá będącemi) niezgodę/ waśń/ y zákrwáwione ſerce cżynią/ niechay Krol z Rzecżypoſpolitey ſwey práwie odpędźi ModrzBaz 20.

»jadowity i zawisny« (1): Tám Pan nie ieden ſtus lekkośći y boleśći wytrwał. Naprzod z vpornego iádowitego y zawiſnego Zydowſkiego ſercá/ wzgárdzenie wſzelákich dowodow niewinności Páná naſzego LatHar 317.

»zły a jadowity« (2): LubPs Pv; Ten potym z oną wielką rádoſcią rzezał/ bił/ tłukł ony kozy/ ony bárány/ ony cielętá/ ták iż w ſobie vſkromił onę złą á iádowitą náturę ſwoię oną krwią bydlęcą RejZwierc 6.

c) O odszczepieństwach religijnych mających szkodliwe, niszczące skutki (14): WróbŻołtGlab A5; RejZwierc 64; [bezbożni ministrowie szatańscy] do nas iáko do ſtoku iákiego beſpiecżnie vćiekáią/ á iádowitemi błędy ſwoimi ludzie zárażáią WujJud A8v; Bo oni ludźmi bywſzy/ á od trzody powſzechnych Doktorow ſie odłącżywſzy/ pokątną á iádowitą náuką ludźie pozárażáli. WujJudConf 5v; Wtora przycżyná [rozbicia Kościoła] kácerſtwá cżęſte y iadowite/ ktore ſię w Grecyey á zwłaſzcża w Cárogrodzie/ á co ieſzcże gorzey od ſamychże Pátryárchow/ rodziłj. SkarJedn 168, 390; Są też tego nie mnieyſzym znákiem/ iádowite piſmá niektorych ludźi vcżonych/ więcey krwią niż inkauſtem piſáne/ ktorzy ſię o chwałę ludzką/ przećiwko chwale Bożey [...] záſtáwiáią. NiemObr 4.

W połączeniach szeregowych (6): LubPs O marg; WujJud Bv, 76; Wſzákże nie długo potym zácżęli Grekowie ſrogi bárzo y iádowity y nadłużey trfaiący roſterk y nowe odſzcżepieńſtwo SkarJedn 228; [używam mowy i pisma mego] ábym od tych chropowátych/ v chroſtáwych wrzodow/ ſproſnych/ obmierzłych/ nie wycudzonych/ głupich/ nikcżemnych/ iádowitych/ záráźliwych/ niezbożnych y duſzy ſzkodliwych gadek y mow ludźi záwiedźione odwiodł. CzechEp 77; SkarKazSej 675a.

W charakterystycznych połączeniach: jadowity (-a, -e) błąd, gadka, heretyctwo, kacerstwo, książka, mroz, nauka, pisanie, pismo, pożar.

2. O produktach przemiany materii w stanach chorobowych organizmu ludzkiego (19): vcżyń plaſtr [z polnej dryjakwi z babką]/ ktory ieſt dobri na bolącżkę Antrax/ która bywa ze krwie oſtrey barzo iádowitey. FalZioł I 136c; Taka vrina zielona bywa z iádowitey Koleri: kthorą zową Praſyna á Erugnioſa/ w żołądku nawięczey ſie zachowawa. FalZioł V 6, IV 21c, 55b, V 16, 83, 86; tedy on [żołądek] wciąga w ſię wilgoty złe y pługawe ku trawieniu, z ktorich więcz pochodą w głowę dymy iadowite, nie thylko onę ale y inſze cżłonki zarazaiące. GlabGad G2v; Bowiem przez nie purguie ſie żołądek od wilgothi iádowitey żołtey albo zieloney przy iego ſkorze przylepaiącey z ktorey (gdyby oną tam zoſtała) przychodzą febri y inſze niemoci. GlabGad K8v, B6, C5, C8v [2 r.], E4v, G2v, L6; Mocz czarny/ może być [...] też s tego/ gdy ſye czyśći wilkość iádowitą SienLek 26v; Oczko 39v [2 r.].

W charakterystycznych połączeniach: jadowite(-a) duchy, dymy (3), kolera, krew, nieczystości, pary (4), wilgoty (2), wilkości (3).

3. Niosący zarazę (8): Czáſu iádowitégo/ gdy bydło zdycha/ tedy to od zarázy bydłu bárzo ſłuży SienLek 191.
Wyrażenie: »powietrze jadowite« = mór [szyk 4 : 3] (7): DEbową wodkhę gdy ią ktho pije rano cżaſu morowego powietrza/ broni tego cżłowieka od iadowithego powietrza iż mu niemoże nicz zaſzkodzić FalZioł II 6a, III 2d, 19d, IV 50a, V 6Iv, 63, 64.
4. Zły, niebezpieczny (39):
a. O zwierzętach: dziki, groźny (19): Samicze [dzikich wieprzów] gdy płod maią/ iádowitſze bywaią FalZioł IV 3e; cżęśćią też dla źwierząt iádowitych ktore ſie tám rodzą w puſtyniách/ iáko ſą Lwowie/ Wſłoniowie/ Bázyliſzkowie/ Kokodrylowie/ Párdowie/ Máłpy/ oſłowie rogáći/ y rozmáity narod ſmokow takież wężow BielKron 269v, 269v; RejPos 85; Abowiem pátrz y ná lwá y ná niedźwiedziá y ná káżde iádowite źwirzę/ iż zarazem żadnym gwałthem vkrocono być nie może/ ále rozumem á nadobnemi poſtawkámi RejZwierc 73.

jadowity na co (1): Ian Pilecki/ Wáwrzyniec Myſzkowſki/ y Ian Zborowſki/ iáko dobrzy/ czuyni/ mężni/ prętcy/ iádowići ná wilki pśi/ przed inſzymi wſzemi zbroyni przepływáli przez Orſzę Rzókę ná Moſkwę. OrzQuin R.

W porównaniach (9): OrzList g4; OrzQuin R; [zły człowiek] iáko w iáſkini lew iádowity: Czyha/ iákoby porwał nędznika zdrádnie KochPs 15; A on [Licynijusz] przed ſię iáko iádowity pies poſłał oprawce/ áby głowę Theodorowę śćiąwſzy przynieſli. SkarŻyw 189; Coſz tu rzecże Heretyk? iáko iádowity wilk rzućić ſię muśi/ ná ták wielkiego á zacnego/ y świętego doktorá Ambrożego. SkarŻyw 568, 373, 490; WujNT 689 marg; SkarKaz 610b.

W charakterystycznych połączeniach: jadowity(-e) lew, pies (3), wilk (6), źwirzę (4).

Przysłowie: Canes timidi vehementius latrant, Boyáźlywi pśi. Bárziey ſzczekáyą/ yádowići milczkyem kąſayą. Mącz 33c.
Szereg: »srogi i jadowity« (1): ángiołom bozym ieſt to poruczono/ áby ſtrzegli namnieyſſego poſtąpienia twego. [...] á beſpiecżnie będzieſz chodził miedzy ſrogimi y iádowitemi zwierzęty RejPs 136v.
W przen (3): CzechEp 122; day podeptáć ſmoká záráźliwego/ y lwá iadowitego/ cżártá przeklętego. LatHar 644; Oná [rzeczpospolita] ſię y dźiśieyſzych złych wiekow ſrogim heretykom odeymuie/ y wilki te iádowite iáko może od was odgania/ y ſtára ſię ábyśćie nie byli/ bez kápłaná SkarKazSej 666a.
b. O osobach: okrutny, złośliwy, wrogi; zapalczywy; rabiosus Mącz, Cn; cholericus, infensus, inimicus, rabidus Mącz; belluinus, efferatus Modrz; iracundus, irritabilis, praerabidus, stomachosus, facilis irasci, iniquus, impotens irae a. animi, immodicus a. impatiens a. plenus irae Cn (20): BielKron 223v; [ma się dworzanin wiarować] áby go zá iadowitego/ á tego kthory nie vmie zátrefnowáć áż z vſzcżypkiem/ á deſpektem cżyim/ niemiano GórnDworz P6v; Wnet iádowity ty krol bez wſzego rozmyſłu poſławſzy po kápłaná onego/ zámordowáć kazał RejPos 266v; ModrzBaz 65; á więcey niż piętnaśćie Heretykow iádowitych ná ſtolicy Cárogrockiey aż do śiodmego zboru śiędziáło SkarJedn 169; Turcżyn niezbyty y iadowity ſąśiad pod nas ſię ſzáńcuie. GrabPospR K4, N3; Iádowita niewiáſto/ czemuś zápomniáłá Iákoś práwá małżeńſkie w ślubie przyśięgáłá? ZbylPrzyg A3v.

jadowity przeciwko komu (1): Infensus, plus est quam inimicus, Sroźny/ gniewliwy/ yádowity przećiwko komu. Mącz 169d.

jadowity na kogo (1): SkarKazSej 685a cf W porównaniach.

W połączeniach szeregowych (4): Rabiosus, et Rabidus, Wſciekły. Metapho. Bárzo gniewliwy/ yádowity rozyádły. Mącz 344d, 169d, 232a; ktemu muśi [dworzanin] nie być złoſliwym/ iádowitym/ dráźniącz ludzie bez przycżyny/ á z iáſney nienawiśći GórnDworz S3.

W porównaniach (2): BielŻyw 152; bo z nátury ſwey każdy heretyk ná Kátholiki iádowity/ iáko wilk na owce. SkarKazSej 685a.

W charakterystycznych połączeniach: jadowity(-a) chłop, człowiek, heretyk (3), kacerz, krol, lud, niewiasta, sąsiad (2).

Szeregi: »chytry a jadowity« (1): ſpodziewał ſię oćiec S. Piotrá: iſz to cżego ſię w Kátholickiey ſzkole nápić mógł: zá láty zniego przez iákiego chytrego á iádowitego Heretyká wykorzenić miał. SkarŻyw 371.

»duży i jadowity« (1): A pan Stádnicki thego przyſłuchywáć będźie/ y rzući wczás prawie duſzę ſwą miedzy kácerze ty/ áby ią dużſzy y iádowitſzy kácerz ſobie miał. OrzList h4.

»gniewliwy, (a) jadowity« [szyk 2 : 1] (3): Mącz 25a; Ieden muśi być hoyny drugi łákomiec/ ieden trzeźwi drugi opilec/ ieden ſkromny pokorny drugi iádowity á gniewliwy RejZwierc 67v, 72.

»szkodliwy i jadowity« (1): [cesarzowie wschodni] ſię ſzkodliwemi y iádowitemi Heretyki ztáli SkarJedn 205.

»jadowity i zapalisty« (1): [Aleksander pisze do Daryjusza] trochę ziarnek pieprzu odſyłam, ktory zna- mionuie iż ia ich [ludzi] nie wiele mam ale tak iadowitich iako pierz y zapaliſtich. BielŻyw 152.

5. Zawiera komponent intensywności cechy wyrażonej określanym rzeezownikiem; bardzo silny, znaczny, wielki, uporczywy (33): Y przyrownywa thákowe iádowite kłamſtwo ięzyká przewrotnego y z náuką iego/ oſtrym á prze- nikáiącym ſtrzałom LubPs cc2; [pani Praktyka] będąc ſámá iádowitym nieprzijaćielem wolnośći poſpolitéy/ y Bráćiéy ſwéy/ pod oſobą miłośći/ y życzliwośći wſzelákiéy. OrzQuin Cv; RejPos 199v; Bo bez wzruſzenia iádowitego gniewu może ſie poććiwy cżłek pomiernie á rozmyſlnie krzywdy ſwey pomśćić RejZwierc 76v, 75, 76, 79, 96; A pod ćieniem Zwierzchnośći drugich ludźi/ iádowitą okrutność [belluinam feritatem] w ſobie mieć ModrzBaz 64; Ták iádowity w niey cżárt był/ iſz ią wiązáć a ná dole w piwnicy chowáć muśiano SkarŻyw 226, 57; Niech Bogumiłá ſrogość iádowitą Złych pánien ſłyſzy KochPieś 50; Wytrzymałeś ſtos iádowitey złośći/ Dodźierżałeś ſwey Pánu ſtátecżnośći GrochKal 22; SkarKazSej 679b.
Szereg: »jadowity a zapamiętały« (1): Ná koniec tę iádowitą á zápámiętáłą nienawiść przećiw Chrześćianom [Grekowie] pokázowáli SkarJedn 253.
a. W nazwach jednostek chorobowych (18):

W porównaniu (1): A ták poczćiwy człowiek ma ſie ſtrzedz tego ſproſnego grzechu iáko naiádowitſzego wrzodu á ſzkodliwego ſobie. RejZwierc 53v.

Wyrażenia: »bolączka jadowita« (6): Też rzepik gdi ieſt zielony ſtarthy na proch/ á piti zwodką ſcżawiową/ tedy ieſt lekarſtwo vielkie na bolącżki iadowite s ktorich mięſo pada/ y też naprzeciwko iadu pſa wſciekłego FalZioł I 5b, ‡‡2b, e, I 127d, 136c, 151c.

»rana jadowita« (2): Wołowy łoy z Gęſiem ſadłem [...] na rany iadowite barzo pomaga. FalZioł IV 5b; RybGęśli C4v.

»świerzb nie zbytnie jadowity« (1): A ieſli ieſt [choroba] ſkromnieyſza/ że wnętrza/ nie ták bárzo záráźiwſzy/ tylko ná ſkórę ſye wydáłá/ á w kroſty/ álbo wáwiórzb/ nie zbytnie iádowity/ obróćiłá/ Ciep1icámi iey rátowáć możem Oczko [40].

»jadowity wrzod« [szyk 4 : 4] (8): FalZioł I 38b, 146a, 151c, V 100v; Záráźi ćie Pan wrzodem iádowitym nieuleczonym [ulcere malo] w kolánách y w goleniách/ od podeſzwy áż do wierzchu głowy. BibRadz Deut 28/35; Ná złe iádowite ſadzele álbo wrzody/ náſyṕ háłunu w Wino paloné SienLek 128, 128; RejZwierc 53v.

W przen (1):
Wyrażenie: »wrzod jadowity« =grzech (1): ktoby ſie nápámiętał onych ſproſnych á ſmierdzących plaſtrow/ kthoremichmy zágoić á vlecżyć chcieli ten wrzod iádowity náſz/ á to ták ſrogye záráżenie ſwoie. RejPos 327.

Synonimy: 1. zarażający; a. morzący, szkodliwy, zarazisty, zły; 4. a. srogi; b. gniewliwy, kąsający, okrutny, rozjadły, srogi, uszczypliwy, wściekły, zapalczywy, zapalisty, zapamiętały, zawisny, zjadły, złośliwy, zły.

Cf JADOWATY, NIEJADOWITY, PRZYJADOWITSZY

LW