[zaloguj się]

JAŁMUŻNA (400) sb f

Oba a jasne.

Fleksja
sg pl
N jałmużna jałmużny
G jałmużny jałmużn
D jałmużnie jałmużn(o)m
A jałmużnę jałmużny
I jałmużną jałmużnami
L jałmużnie jałmużnach

sg N jałmużna (50).G jałmużny (79).D jałmużnie (2).A jałmużnę (94).I jałmużną (18).L jałmużnie (6).pl N jałmużny (36).G jałmużn (5).D jałmużn(o)m (1).A jałmużny (83).I jałmużnami (19); -ami (18), -(a)mi (1).L jałmużnach (7).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Wspomaganie ubogich i potrzebujących; datek ofiarowany na cele dobroczynne; eleemosyna Mącz, Calep, Vulg, PolAnt, Modrz; misericordia Mącz; collecta, collatitia vel collectitia pecunia, sportula, miserum stips Cn (400): RejRozpr B2v; KromRozm I A4v; ktorą na on tzás iáłmużną/ karmiono ſlugi kośćielne/ śirothy/ y wdowy vbogie zá Apoſtołow Swiętych. KrowObr 142v, 142v [2 r.]; RejWiz 19; ábowiem iáłmużna/ od wſſelkiego grzechu/ y od ſmierći wybawia [quoniam elemosyna ab omni peccato et a morte liberat] Leop Tob 4/11, Tob 4/12, 12/9; BibRadz Matth 6 arg, 4; Przeto we dni święte w kośćielech ſkładáią pieniądze obycżáiem iáłmużny na wykupienie ludu z ięctwá y z niewoley BielKron 280; HistRzym 83, 104v, 127; RejPos 23 marg, 67v marg; BiałKat 171 [2 r.]; KuczbKat 420 [5 r.]; Y tego mi nie gań/ gdy drugich ſobie iáłmużnámi zniewolamy/ áby ſie Pánu Bogu zá nas modlili. WujJud 185, 92v [2 r.], 161v, 234 [2 r.]; [niektórzy tłumacze u Niemców albo u Włochów słów pożyczają] Iáko ná oko widzimy/ iż niektorzy wolą świecznik zwać lichtarzem/ tło pawimentem/ miłośierdzie iáłmużną. BudBib b4v, Tob 4/11, 12; BiałKaz B3 [2 r.]; BudNT 2.Cor 9/5; ModrzBaz [38]v; Wiele ich ieſt ktorzy rękę ná iáłmużnę śćiągaią: ále roſkoſzy ćieleſney vwłocżyć ſobie niechcą. SkarŻyw 141; Wmiłośierdziu był ſercá ná ludzką nędzą nieuhámowánego: iáłmużną y cżym mogł nikogoſz nieopuśćił. SkarŻyw 354; Pieniądze ná iáłmużnę wydáne od Páná Bogá wrocone ſą. SkarŻyw 498 marg; mieyſce ono vcżćił/ y vprośiwſzy ie v dzierzżawce/ na nim klaſztor ſług Bożych/ y kośćioł ś. Micháłá z ludzkich iáłmużn fundował y zbudował. SkarŻyw 518, 103, 131, 135, 141, 593 [2 r.] (40); ReszPrz 24; Byli przyięći iáko inſzy pielgrzymowie ze wſzeláką ludzkośćią/ vſłużono im/ omyto/ ochędożono: odchodząc zoſtáwiáli około trzech álbo cżterech ſet złotych iáłmużny/ nie dawáiąc znáć co zacż byli. ReszHoz 126, 127, 130, 133, 134; Pánowie/ Sláchtá/ Kupcy ślią á ślią iáłmużny ſpore y zacne/ ktorymi nie przez ſługi álbo iákie náiemniki/ ále ſámi Pánowie/ ſámá Sláchtá ſzáfuie ReszList 167, 165, 166, 167, 170 [2 r.]; Calep 354b; LatHar 109, 197; áby iáłmużná twoiá byłá w ſkrytośći [ut sit elemosyna tua in abscondito] WujNT Matth 6/4; Iáłmużnę przykázuie/ y dáie zá pokutę zá grzechy/ áby ludzie vſzli potępienia. WujNT 204; iáłmużná oczyśćia grzechy/ y cżyni doſyć zá przeſzłe grzechy. WujNT 243, 281 marg, 435 marg, 439, 693 [2 r.], 731 (35); KlonKr Fv; Czyńże teraz ſobie przyiaćiele z iáłmużny/ áby ćię do ſwoich przybytkow/ iáko Pan mowi przyięli. SkarKaz 423b, 279a, 350a [3 r.], 350b, 520b; CiekPotr 23; [wśrod żebraków] Niemáſz zgody y rządu: ludźi odtrącáią Od iáłmużny: kulámi/ kiymi wykrącáią. KlonWor 50, 46, 50 [2 r.], 52, 53, 78.

W połączeniach szeregowych [najczęściej: post, modlitwa, jałmużna] (53): SeklKat Xv, Y4v; ony trzy częſći doſyć vczynyenya/ Poſt/ modlitwá/ yáłmużná/ ſą częſći pokuty Ewángeliyſkyey. KromRozm I I2v, I2v [2 r.], K; Dobra yeſt modlitwá z poſtem/ y yáłmużną [bona est oratio cum ieiunio, et elemosyna Vulg Tob 12/8]. KromRozm II m4v, h; Leop Tob 12/8; HistRzym 66, 120v; Pan wſzytki dobre rzecży á dobre ſpráwy wylicżáć racży/ ſpráwiedliwość/ miłoſierdzie/ záchowánie zakonu/ poſty/ iáłmużny/ y inſze rzecży dobremu á pocżćiwemu cżłowiekowi należące. RejPos 201; Páná Bogá Modlitwą vbłagamy/ Bliźniemu Iáłmużną doſyc cżynimy/ á ſámi śiebie Poſtem prawdźiwym karzemy. KuczbKat 225; WujJud 92v, 93, 106v, 212; WujJudConf 212; BudNT Act 10/32 [31]; SkarJedn 272, 343, 366; SkarŻyw 13, 227, 320, 393, 460; W nim [w Kościele] ſą Sákrámentá święte/ w nim iáłmużny/ w nim poſty/ w nim modlitwy/ w nim ofiáry/ w nim ceremonije święte ReszPrz 24; ReszHoz 116; [Papież Grzegorz XIII przykładem swym drogę pokazuje] iáko zacnośćią vrzędu/ ták y ſtáránim/ cżuynośćią/ pilnośćią/ modlitwámi/ iáłmużnámi/ pokorą/ ludzkośćią/ przed inſzymi wſzyſtkimi przodkuiąc ReszList 187, 145, 152, 156, 179; LatHar [ + 10]v, +++V, 112 [2 r.], 658 marg; KołakCath B3; WujNT 26, 98, Act 10/4, s. 436 marg, Act 10/31 (11); WysKaz 39; Owym záś co w Czyścu my ná źiemi bárzo wiele ſłużym: gdy im do wypłácenia docześnych długow/ ofiárámi/ poſtámi y iáłmużnámi/ y innym vtrudzenim zá nie/ pomagamy. SkarKaz 637a.

W porównaniach (4): iáko gumi zlepia dwie rzecży weſpołek/ thakież iáłmużná złącża duſzę z bogiem HistRzym 104v, 104v; piſmo ták vcży/ iáko wodá gáśi ogień/ ták iáłmużná z gładza grzechy [Ignem ardentem exstinguit aqua, et elemosyna resistit peccatis Vulg Eccli 3/33]. BiałKaz B3; WujNT 806.

Zwroty: »brać, wziąć, biorący jałmużnę« [szyk zmienny] (5 : 3 : 1): Leop Act 3/3; Widziáłám páná mego biorącego iáłmużnę z ręku moich/ á nieznáłám go. HistRzym 83; záwżdy przy drodze ſiedziáłá/ áby iáłmużnę od przechodzących bráłá. HistRzym 105, 123v [3 r.]; WujJud 180v; SkarŻyw 98, 101.

»jałmużnę (a. jałmużny A pl) czynić, czyniący; czynienie jałmużny; jałmużna (u)czyniona« = facere elemosynam Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (28 : 1; 6; 5): BibRadz Matth 6/1, 2, 3; Doſyć vcżynienie tedy zowiemy: gdy ten co kradł/ więcey nie krádnie/ ále rácżey z roboty rąk ſwoich iáłmużny cżyni WujJud 92v, 202v, 240; Cżyń iáłmużnę z máiętnośći twoich/ á niechay nie będzie oko twe nie ochotne gdy iáłmużnę cżyniſz [in faciendo eleemosynam]. BudBib Tob 4/7, Tob 4/8; ſtáraymy ſię powiáda/ ábyſmy poſtem y cżynienim iáłmużny y miłoſierdzia od zmázy grzechow wolni byli SkarŻyw 320, 101, 141, 224, 308, 353 [2 r.] (14); ReszHoz 126; STrzeżćie ábyśćie ſpráwiedliwośći (marg) iáłmużny. G. (–) wáſzey [iustitiam vestram] nie czynili przed ludźmi/ dla tego ábyśćie byli widźiáni od nich WujNT Matth 6/1; [był rotmistrz] pobożny y boiący ſię Bogá ze wſzytkim domem ſwym/ czyniący iáłmużny wielkie [faciens elemosynas multas] ludźiom WujNT Act 10/2, Matth 6/2, 3, s. 26, 262, 439, 611 (13); SkarKaz 349b, 385b, 386b.

»jałmużny działać« (1): iáłmużny zwycżáyne Kśiężey y vbogim wedle przemożnośći dźiáłáią. WujJud 201 v.

»jałmużny ofiarować« (1): ábyſmy iemu [Bogu] oddawáli modlitwy tzyſte/ dziękowánie vſtháwitzne co zowie ćielcami vſt náſzych/ iáłmużny y ćiáłá náſze offiárowáli. KrowObr 141v.

»prosić, proszący, żądający, upraszanie jałmużny; prosić o jałmużnę« = petere elemosynam Vulg; elemosynas petituri JanStat [szyk zmienny] (14 : 1 : 1 : 2; 3): W ten cżás ſie żebrak przygodził Ien Iáłmużny proſząc chodził BierEz P; OpecŻyw 36; GroicPorz h4v; Leop Act 3/2; GRzegorz trzeći był [...] ták miłośćiwy/ iż nigdy od ſiebie cżłowieká iáłmużny żądáiącego dármo nie puśćił BielKron 168; HistRzym 106; SkarŻyw 140, 412, 542; ReszHoz 126; Ten vyźrzawſzy Piotrá y Ianá gdy mieli wniść do kośćiołá/ prośił ich o iáłmużnę [rogabat ut elemosynam acciperet]. WujNT Act 3/3, Act 3/2, s. 408; WysKaz 41, 42; [niektórzy] przez gnuſność nieiáką/ iáko ſkoro im brody wielkié poroſły/ y śiwé włoſy ſie pokazáły/ zániechawſzy domów ſwych/ w vpraſzániu Iáłmużny oſtátek żywotá ſwego pokłádáią [in eleęmoſynarum ſuffragiis ac impetrationibus reſiduum vitae ponunt JanStat 1096]/ wielkié zgorſzenia czyniąc SarnStat 517 [idem 927], 518, 927 [2 r.]; KlonWor 50, 54.

»(roz)dać jałmużnę, wiele jałmużny; (wy)da(wa)ć na jałmużnę; jałmużny (roz)da(wa)nie; jałmużna da(wa)na; wiele jałmużn rozdający« = facere eleemosynam Vulg, Pol; dare eleemosynam Vulg; eleemosynam praestare Modrz; dare inopi a. stipem Calag [szyk zmienny] (54 : 3; 7; 5; 2; 1): Toć zá duſzę mężá mego/ Dawam iáłmużnę pierwſzego BierEz Pv; OpecŻyw 5; BielŻyw 87, 89; Drugie ſwięto maią [Saraceni] zaduſzne, w kthore nawiedzaią groby ſwych przodkow cżyniącz vcżynki miłoſierne, y vbogiem iáłmużny rozdawaiącz [operibus misericordiae insistunt et alunt pauperes MiechSarm Bv]. MiechGlab 21; SeklKat G2, L4v; MurzNT Luc 12/33; KrowObr 62v; RejWiz 19; Leop Is 58 arg, Tob 4/7; BielKron 97, 212, 394v; OrzQuin G4; HistRzym 29v, 51, 82, 82v, 117v, 123v; BiałKat 171 [2 r.], 356; A wyborny to ieſt Iáłmużny dawánia y miłośierdźia cżynienia obycżay KuczbKat 420, 300; WujJud 234; daway iáłmużnę [fac eleemosynam] zdoſtátku twego/ á oko twe niechay nie będzie zámarſzcżone przy dawániu iey. BudBib Tob 4/17, Tob 4/9; BiałKaz B3v [2 r.]; KarnNap Dv; ModrzBaz 59; Oczko 23v; Calag 11a; Bo nie tjlo ty pieniądze y tá máiętność ktorą dáiem ná iáłmużny wniebo idzie SkarŻyw 131; Proſiłá cżęſto ſioſtr/ ktore dáć iáłmużny ćieleſney vbogiemu nie mogły/ áby duchowną dáły/ zań ſię y zá iego nędzę Pánu Bogu modląc. SkarŻyw 161, 98 [2 r.], 100 [2 r.], 102, 103, 141 [2 r.] (17); ieden Kárdynał/ ná káżdy rok dźieſięć tyſięcy złotych ná iáłmużnę wydawa ReszHoz 133, 116, 124 [2 r.], 134; ReszList 172, 176; WujNT 12, 243, Luc 11/41, 12/33, s. 281, 419, 435; WysKaz 13; SarnStat 1275; KlonKr C; SkarKaz 350a; KlonWor 48.

»na jałmużnie, dla jałmużny siadać« (1 : 1): A poznawáli go że tho on był co ná iáłmużnie ſiadał [qui ad elemosynam sedebat] v Ozdobnych drzwi kośćielnych Leop Act 3/10; WujNT Act 3/10.

»składać (się) (na) jałmużnę; składanie jałmużny; jałmużna złożona« [szyk zmienny] (4; 3; 2): Ale iednák y inſzych kośćiołow y káplic bárzo wiele/ ktore żadnych práwie dochodow nie máią/ tylko ſię ſámi ludźie na iáłmużnę ſkładáią ReszPrz 116; ludźie iáko záchwyceni dobrodźieſtwá Páńſkie rozmyſláią/ wyſławiáią/ iáłmużny nie máłe ſkładáią/ z ktorych pánienkom vbogim zá mąż idącym poſági dawáią ReszList 164; záleca im ſkłádánie iáłmużny ná vbogie kośćiołá Ierozolimſkiego. WujNT 622, 571, 620 [2 r.], 637 [2 r.], 639.

»jałmużny nieco udzielić« (1): Ieſli Kościoł bliſko á nie máſz złego powietrza/ przed iną ſpráwą Mſzey ſłuchay/ á Iáłmużny nieco vdźiel SienLek 12.

»wołać o jałmużnę« (1): potkał Lucyaná mnichá zacnego y vcżonego [...] ná ktorego wołał ieden nędzny o iáłmużnę. SkarŻyw 452.

»jałmużnami wspomagać; wspomaganie jałmużną« (2; 1): SeklKat M; vbogich iáłmuznámi niezápomináią y wſpomagáią/ y bráterſką milość záchowywáią KrowObr 187; Eleemosyna, Latine Misericordia, Miłoſierdzie/ Smiłowánie też dar á wſpomagánie vboſtwá yáłmużną. Mącz 101b.

»jałmużnę zbierać; zbieranie jałmużny« (2; 1): KuczbKat 295; Bráctwo ná zbieránie iáłmużny tym co ſię żebráć wſtydzą. SkarŻyw 412; WujNT 653.

»jałmużny żebrać« (1): choć ſámi nic nie máiąc od inſzych iáłmużny żebrzą/ przećię z niey záſię y iáłmużnę dawáią/ y ſługi kośćielne chowáią/ ochędoſtwo kośćielne opátruią ReszHoz 116.

»jałmużną żyć, żywić się, być żyw, żyjący; jałmużnami [kogo] żywić (a. odżywiać)« [szyk zmienny] (1 : 1 : 1 : 1; 3): Meinárdus Mnich [...] iáko Puſtelnik Iáłmużną ſie żywił BielKron 437; niebyło tego vbogiego ktoryby w Rzymie iey iáłmużną nieżył/ iey ſię ſzátámi nieprzyodział. SkarŻyw 139, 83, 413, 567; ReszList 171; Téż vſtáwiamy: áby vbodzy iáłmużną żyiący [pauperes eleemosynarii JanStat 39]/ [...] nie byli kłádźieni ná liczbie. SarnStat 374.

Wyrażenia: »jałmużny potrzebujący« [szyk 1 : 1] (2): Nie mamy tu teraz Chriſtuſá/ iáko ná on czás/ vbogiego y iáłmużny potrzebuiącego: ále chwálebnego w ś. Sákrámenćie. WujNT 180, 358.

»zażywający jałmużn« (1): Ten jest ku Pánu Bogu [...] bogátym/ ktory [...] ſkárbi ſobie ſkarb zaſługi y zapłáty w niebie: ktoremu vbodzy/ záżywáiący iáłmużn iego/ vproſzą w dźień ſądny miłośierdzie/ ktore tu ſkárbem niebieſkim ieſt názwáne. WujNT 248.

Szeregi: »jałmużna i błogosławieństwo« (1): Nie mnieyſzy przykład iáłmużny/ y błogosłáwieńſtwá z niey/ ná oney drugiey wdowie bráć ſobie możem: która cżáſu onegoſz głodu/ niemáiąc iedno garść mąki / ná roſkazánie Boże/ dáłá zniey iáłmużnę Heliaſzowi. SkarŻyw 103.

»jałmużna i wsze dobre« (1): iáko ludźie byli do iáłmużny y do wſzego dobrego chętliwi/ iáko wiele kośćiołow Thumow/ klaſztorow budowáli/ y nádawáli ReszPrz 72.

»jałmużna i udzielanie spolne« (1): A dobroczynnośći (marg) iáłmużny. (‒) y vdźielánia ſpolnego [Beneficentiae autem et communionis nolite oblivisci] nie przepominayćie. WujNT Hebr 13/16.

»dobrodziejstwo i jałmużna« (1): Dał klaſztorowi onemu trzy mile puſzcżey ná wyżywienie zakonnikow/ y innych wiele dobrodzieyſtw y iáłmużn kośćiołom cżynił. SkarŻyw 231.

»jałmużna, (i, abo) miłosierdzie« [szyk 5 : 4] (9): Bo nie mnimay być iedno to miłoſierdzie ábo iáłmużná/ iż kęs chlebá podaſz vbogiemu/ á z drugiegobyś rad wydárł y duſzę iego. RejPos 163; KuczbKat 420; SkarŻyw 87, 100, 103, 320, 452 marg; Gotuymy iáko mądre pánny oley miłośierdźia y iáłmużny/ áby nam rzeczono: Wnidźćie do weſela y kroleſtwá wam od Chryſtuſá oblubieńcá y brátá zgotowánego. SkarKaz 552a, 3v.

»ofiary i jałmużny« (1): Bo to ieſt miedzy inſzemi/ właſny vrząd Kápłáńſki: o ktorych przeto nápiſano/ że grzechy ludzkie/ to ieſt ofiáry y iáłmużny zá grzechy iedzą: z tego nádánie y żywność máią. WujJud 156.

»składy i jałmużny« (1): Nákoniec o ſkłádziech y iáłmużnách/ ktore zbierał miedzy Pogány/ áby Chrześćijány z národu Zydowſkiego wſpomogł w Ieruzálem. WujNT 576.

»jałmużny, (i) dobre (a. miłosierne) uczynki« [szyk 7 : 7] (14): HistRzym 91v; RejZwierc 174v; WujJud 229v; Przetoż do Pokuty prawdźiwey y nagrodá y poiednánie bliźniego/ potrzebnie należą/ tákże miłośierne vcżynki y iáłmużny. WujJudConf 90v; SkarJedn 274; SkarŻyw 393; Tá byłá pełna dobrych vczynkow y iáłmużn ktore czyniłá [Haec erat plena operibus bonis et elemosynis quas faciebat].WujNT Act 9/36, s. 23, 27, 108, 435, 783; SkarKaz 312b, 421b.

Synonimy: dar, datek, dobroczynność, dobrodziejstwo, miłosierdzie, ofiara, udzielanie, zmiłowanie.

LW