[zaloguj się]

OPIEKUN (206) sb m

opiekun (204), opiekon (2); opiekon KmitaPsal; opiekun : opiekon BialKaz (1:1).

-e- (201), -ę- (5).

Pierwsze o oraz e jasne; drugie o z tekstów nie oznaczających ó.

Fleksja
sg pl
N opiekun opiekunowie, opiekuni
G opiekuna opiekunów
D opiekunowi opiekun(o)m
A opiekuna opiekuny
I opiekunem opiekuny, opiekunami, opiekunmi
L opiekunach, opiekuni(e)ch

sg N opiekun (54).G opiekuna (13).D opiekunowi (6).A opiekuna (18).I opiekunem (31).pl N opiekunowie (31), opiekuni (2); -i SeklKat; -owie : -i SarnStat (5:1).G opiekunów (10); -ów (3), -(o)w (7).D opiekun(o)m (3).A opiekuny (16).I opiekuny (8) KrowObr, BielKron (2), Mącz, BudBibKaw, CzechEp, WujNT (2), opiekunami (4) GliczKsiąż, OrzList, ZapKościer (2), opiekunmi (3) HistLan, BiałKaz, CzechRozm.L opiekunach (6) UstPraw (2), SarnStat (4), opiekuni(e)ch (1) ModrzBaz; -ach (5), -(a)ch (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Ten, kto się kimś lub czymś troskliwie zajmuje, broni, dogląda, strzeże; patronus Mącz, Modrz, Cn; defensor, hyperaspistes, propugnator, protector, tutelaris, tutor Mącz; prospector Cn (61): Potym Ián iako opiekun/ rzékl ku Marij. O matuchno laſkawá/ racż w tym poſluchatz Iozeffa ij Nikodema/ oto wiecżor ieſt OpecŻyw 156, 156v; Patronus, Opiekun/ Obrońcá/ też prokurator. Mącz 283d, 80a, 160d, 457b, 467d; Ktemu iż ná to zwirzchność Pan káżdą wyſádził/ Aby przez nię tym ſnádniey o śirotkach rádził/ Chcąc byſcie przednieyſzymi opiekunmi byli/ Y od wſzech krzywd ábyſcie káżdego bronili. HistLan Ev; KuczbKat 305 marg; Bo acż ſię niektorym ná on cżás zdáło/ iakoby iuż w páńſtwie Litewſkiem Chriſtus Pan y iego cżłonki/ żadney goſpody y żadnego opiekuna niemieli BudBibKaw A3; ModrzBaz 128; Bog/ niema rády ſwoiey/ niema opiekoná/ Skądże ieſt náder mądrze głowá náucżoná. KmitaPsal A5; Leſzek tzwarti Sin Semowitow/ ze bel mlodo na Panſtwo obran/ á zle od opiekunow wichowanie maiac/ niebel pozitetznem Panem. PaprUp Bv.

opiekun komu (2): BudBibKaw A3 marg; Iozephá onego ten Pátryárchá zoſtáwił opiekunem ſynowi ſwemu SkarŻyw 457.

opiekun czyj [w tym: G sb i pron (13), pron poss (4), ai poss (1)] (18): Y ięla pytatz Iána ſwégo opiekuna/ gdzie iey ſyn ſiedziál gdy wiecżerzál? gdzie nogi apoſtolom vmywál? OpecŻyw 159, 5, 28; LibLeg 10/145v; BielKron 241, 329v; Ták iż w onym zámieſzániu/ iáko Ewányelia ſwiádcży/ y mátká ſwięta iego/ y on Iozeph náznácżony opiekun iego/ y ini wſzyſcy krewni ich/ práwie ſie byli zádziwowawſzj zumieli/ ſłiſząc dziwne rozmowy á dziwne powieśći o dzieciątku o onym RejPos 28v; BiałKaz H3v, M3; CzechRozm 38, 94; KarnNap G; SkarŻyw A5, 241; CzechEp 84; WujNT 9; SkarKaz 120a; SkarKazSej 665a.

W połączeniach szeregowych (6): Tak iakom pyrwey powiedział pod perſona rodziczow/ rozumieią ſię tez przełozeny/ duchowny/ yſwietczy/ naucziciele/ kaznodzieie/ opiekuny/ goſpodarzę/ goſpodinie/ y yny przełozeny. SeklKat Hv; A ácżkolwyek wyem y to tu wyznawam że Prokuratorowie ludzie ſą poććiwi á potrzebni/ gdi ſámi ſpráwyedliwosći przyglądáyą/ kthorzy Exekutorowye álbo tutorowye yáko ye po náſſemu opyekunámi zową/ ſą/ dla cżego wyelka to rzecż yeſt Prokuratorem álbo rzecżnikyem być. GliczKsiąż N4v; KuczbKat 305; bąććieſz iey [siostrze Króla] nietylo opiekonmi/ ále obrońcámi/ y dobrodźieymi áby we wſzyſtkim iey zacny ſtąn Krolewſki pocćiwie beł záchowan. BiałKaz M3, H3v; CzechRozm 160.

Zwrot: »opiekuna naznaczyć« (1): IEzu/ ktoryś świętego Iozephá/ zá oblubieńcá/ y cżyſtośći wiecżney ſtrożá/ y opiekuná/ mátce twey Máryey/ náznácżyć racżył. LatHar 548.
[Wyrażenie: »opiekun gołębi«: Urząd opiekuná gołębiego. Cresc 1571 587 (Linde).]
Szeregi: »głowa i opiekun« (1): ábyś żonę twoię ktorey ćię teras Pan Bog głową y opiekunem dał/ dobrze y pobożnie rządził KarnNap G.

»opiekun i obrońca« [szyk 2:1] (3): Chceſz być obrońcą y opiekunem świętych ſług kośćielnych. BielKron 329v; BudBibKaw A3; CzechRozm 38. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»opiekun a pan« (1): Cieſzę ſię widząc przy niey iák Oycá miłego/ Opiekuná á Páná we krwi nabliżſzego. KołakCath B2.

»opiekun i pomocnik« (1): Ktemu áby Pánná [Maryja] śieroſtwá ſwego miáłá opiekuná y pomocniká ná wychowánie y ſtraſz onego dziwnego ſyná/ dla tego zá mąſz daná byłá. SkarŻyw 242.

»stroż i opiekun« (1): LatHar 548 cf »opiekuna naznaczyć«.

»opiekun abo wychowywaciel« (1): Znácżnie to ná on cżás á prętko Pan Bog okazał y wypełniał/ co przez proroká dawno zborowi ſwemu obiecał. gdzie mowi/ iż mu Panowie/ (álbo krolowie) mieli być opiekuny/ abo wychowywáćielmi. BudBib Kaw A3.

W przen (5):á wżdy ći tákowi ludźie wzaiemnymi świádectwy ſwoimi ták ſromotni/ sſtáli ſye opiekunámi w Polſzcze duſz náſzych OrzList h4; Bog wſzyſtko ſtworzył przez Iezuſá Chriſtuſá. Ktore ſłowá y ſam Ian Kalwin/ pilny opiekun y obrońcá Troyce/ y przedwiecżnego rodzenia wtorey oſoby w Boſtwie/ ták wykłáda mowiąc CzechRozm 38; Iákoby popioł duſze mogł ſtrzedz/ będąc opiekunem iey. CzechEp 84; Teraz zwłaſzczá gdyż ćie ſię ná ten ſyem ziecháli/ iáko wodzowie ludu Bożego/ iáko świece ich ćięmnośći/ iáko opiekunowie śieroctwá ich/ iáko miſtrzowie proſtych y ktorzy o ſobie rádźić nievmieią/ wam ie Pan Bog zlećił/ wam máiętnośći y zdrowia ich poruczył SkarKaz 120a; Wyśćie oycowie náſzy y opiekunowie/ á my śieroty y dźiećiny wáſze. Wyśćie iáko mátki y mámki náſze: ieſli nas odbieżyćie/ á zle o nas rádźić będźiećie: my poginiem/ y ſámi zginiećie. SkarKazSej 665a.
a. O Bogu, aniołach i świętych (20): Bóg ieſt opiekun prawdźiwy: Bóg obrońcá nie fałſzywy KochMRot B4; Weyźrzawſzy Pan Bóg ná twé święté ſpráwy/ Nie opuśći ćię/ iak opiekun práwy. PudłFr 47; WysKaz 48.

opiekun komu (1): że nam odrodzónym/ pewnym ſtrożém/ opiekunem/ y poćieſzyćielém/ Duch S. ieſt. BiałKat 263v.

opiekun czyj [w tym: G sb i pron (7), pron poss (6)] (13): RejPs 61v; W ręce twe miły Pánye wſſytko porucżamy/ [...] Boś ty ſam yeſt opyekun w śiroctwye káżdego LubPs C3; Otho Oćiec Polakow [św. Stanisław]/ ſtáł ſię opiekunem śirot KrowObr 69v, 69v, 153v, 173; RejPos 124v; A oná chwaląc Páná Bogá rzekłá: otoſz twoy opiekun Chryſtus/ dáieć żonę y pieniądze/ vżywayże oboygá zboiáznią Bożą. SkarŻyw 103; Potym cżáſu iednego/ rzekł P. Bog w wydzeniu do niego: Abráhamie nieboyże ſię/ iam ieſt opiekun twoy y nágroda twoiá wielká bárzo. SkarŻyw 284; LatHar 32; WujNT 74 marg, 430, 801 marg.

W połączeniach szeregowych (6): iedno ty [Panie] ſam będąc panem a ſtworzycielem y łaskawem opiekunem naſſem. RejPs 61v; iż on [Chrystus] tylko ſam ieſt/ ktory krwią ſwoią nadroſſſzą/ grzechy náſze omywa? ktory ſwiát odkupił/ ktory ieſt zbáwićiel/ przytzyńcá/ opiekun/ y iednatz náſz? KrowObr 153v; A ty zowie iedną owcżarnią/ kthorzy ſą w wiernym poſłuſzeńſtwie iego/ á ſłucháią głoſu iego/ á on iedynym páſterzem á głową iey/ á opiekunem iey. RejPos 124v; BiałKat 263v; tobie cżeść y chwałę powinną teraz oddáię/ iáko ſtworzyćielowi/ rządźcy/ náucżyćielowi/ y opiekunowi náſzemu LatHar 32; WujNT 430.

Szeregi: »dozorca abo opiekun« (1): Bośćie byli iáko owce błądzące: ále teraz ieſteśćie náwróceni do páſterzá y biſkupá [episcopum] (marg) dozorcę ábo opiekuná. (–) duſz wáſzych. WujNT 1.Petr 2/25.

»patron albo (i) opiekun« (2): do boga patronow/ albo opiekvnow niepotrzeba/ iedno wiary zvpełnei/ á ſercza nabożnego. SeklWyzn e4; KrowObr 69v.

»opiekun ani prokurator« [szyk 1:1] (2): Vmarłych ſwiętych ſobie za opiekuny/ ani za prokuratory nie obieram SeklWyzn e4; SeklKat E3.

»stroż i opiekun« (1): Aniołowie ſą ſtrożmi y opiekuny málutkich. WujNT 74 marg. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

2. Ten, kto sprawuje nadzór prawny nad osobą niezdolną do samodzielnych działań i nad jej mieniem (nad sierotą, wdową); tutor BartBydg, Mącz, Modrz, Vulg, JanStat; curator Mącz, Modrz Cn; patronus Mącz (145): Tutor, opatrzcza, opyekvn qui pupillum aut pupillam, etc. tuetur BartBydg 164b; ComCrac 16 [3 r.], 19v; Záfráſowáć ſie muſſą zli opyekunowye/ Y vbogich śirotek złośćiwi ſędzyowye. LubPs P5; Opiekunowi ten ieſt pożytek Inwentarzá/ iż śierotom gdy doroſtą lat niepowinien ſye więcey vſpráwiedliwić z rzeczy náleźionych iedno wedle ſpiſánia Vrzędowego Inwentarzá GroicPorz ee4v; Niewiáſty też świádczyć niemogą/ Abowiem ony ſą odmienne w ſłowiech/ á świádectwá rozne wydawáią/ y żadna ich ſpráwá Sądowna bes Opiekuná nie ieſt ważna. GroicPorz xv, f3v, t, v4, y2, aa (9); Opiekun niemoże dzyedzicznego imienia przedáć/ áni go żadnym obyczáiem zbyć/ áni grániczyć. UstPraw B3; Kiedy dzieći máią 15. lat/ tedy im opiekunowie winni imienie puſćić UstPraw B4, B3 [3 r.], B4, G4; Curatores, dicuntur qui pupillis loco tutorum dantur, Opiekunowie. Item qui rem familia rem temere profundebant iis dabantur curatores. Mącz 73b; Tutela se abdicare. Niechcieć być opiekunem. Mącz 85b; Deplorare de suis miseriis apud patronos, Vskárżáć ſie ſwoyich nędz przed opiekuny. Mącz 306a, 467d; CzechRozm 86; A ták máią być práwá poſtánowione o weſelách małżeńſkich/ o rozwodźiech/ o ná wolność puſzcżeniu/ y o wyzwoleniu z mocy oycowſkiey. Potym o śirotách/ y o opiekuniech [Post haec de pupillis atque adeo tutoribus et curatoribus]. ModrzBaz 76; a oſtatek tych sta slotych dobraly sterzy talari czi opyekunowyę sdoſwolenyem ty pánny ſzyeroty Katarzyny ZapKościer 1586/67v, 1580/5, 1585/60v [2 r.], 61, 1586/67v [2 r.]; niewie co zá rożnicá ieſt między ſtárym á nowym przymierzem: [...] tákże między Chriſtyáninem á Zydowinem: między dźiedźicem pod opiekuny poſtánowionym/ á tym ktoryby iuż z opieki wyſzedł CzechEp 32; Tutor (sb), Nomen verbale, quo is significatur, qui ius et potestatem habet in capite libero ad tutandum eum, qui se per aetatem nondum tueri potest. – Obronca, opiekt [lege: opiekun, lekcja: opiek mniej prawdopodobna]. Calep 1092a; Opiekun ná wieczność z dziedzictwá dziećinnégo nie moze nic vtráćić, áni im ſzáfowáć, áni onégo grániczyć. SarnStat 583; Opiekun z Czynſzow y z ſtádá tylko liczbę czynić ma. SarnStat 583; IAko z poſpolitégo Státutu Opiekunowie ſą powinni zdáć dobrá dźiećióm piętnaśćie lat máiącym/ á dźieći dobrá ſwoié wźiąwſzy máią ich vżywáć SarnStat 584, 475, 552, 583 [2 r.], 584 [5 r.] (31); [Opiekuná tu tedy zowiemy/ iákoby obrońcę/ álbo tego/ ktoremu obroná práwnie zleconá bywa tego/ ktory ſie ſam dla młodośći ſwey rządźić niemoże. SzczerbSpecSax 285 (Linde)].

opiekun czyj [w tym: G sb i pron (10), pron poss (3), ai poss (1)] (14): ComCrac 19v; A gdy też bywa niewieſćie przyſyęgá przyſądzoná/ nie Opiekun iey przes ktorego ſpráwuie/ ále ſámá przyſyądz ma. GroicPorz aa, t; O opiekunách dzyewczych. Iaggiello folio 44. UstPraw B3; Był w Zuzys mieſcie ná ten cżás Zyd ieden Márdocheuſz z narodu Gemini/ ktory by opiekunem ſynowice ſwey właſney imieniem Heſter BielKron 114v; Tak ſzyę recz ma yſz Slachetni Sigmunt Sarnowſki Iako opiękun ty vcziwy Anni Sabaſtki przisli przet prawo naſzyę. zaluyąncz ſzyę swy dolegliwoſczy ZapKościer 1584/49, 1580/13, 13v, 1584/39v, 49v, 1585/60v; Gdy oyćiec zéydźie oſtáwiwſzy dźiatki ieſcze do lat niedochowáné/ opiekun ich nie może dźiedźictwá przedáć/ áni kopców od niego ſypáć/ áni dźiedźictwá którymkolwiek ſpoſobem tráćić. SarnStat 583, 641.

W połączeniu szeregowym (1): IEſliby Prokurator, Opiekun, álbo Curator podiąwſzy ſie iákiégo brzemięnia, nie ſtáwił ſie w ſłowie: tedy nie pan, nie śiérotá pupillus, ále on ſam to winien zniéść. SarnStat 1287.

Zwroty: »być mian za opiekuna« (1): wſzákże iż ten Vlpian był mian zá opiekuná [pro tutore habitus est] Alexandra Seuera Ceſárzá ModrzBaz 97v.

»być pod opiekuny« (1): A Mowię to, iz do ktorego czáſu dźiedźic ieſt dźiećięćiem/ nic nie ieſt rozny od ſługi/ będąc pánem wſzytkiego: ále ieſt pod opiekuny y ſzáfárzmi áż do zamierzonego czáſu od oycá [sed sub tutoribus et actoribus est usque ad praefinitum tempus a patre] WujNT Gal 4/2.

»opiekuna dać [komu]; opiekun dany« (2;1): Oćiec każdy zá żywotá ſwego może dźiećiom do lat y żenie opiekuná dáć UstPraw B3; żaden nabłiżſzy [!] od opieki odćiſnąć go niemoże opiekuna przes oycá dánego. UstPraw B3; Opiekuny oyćiec dziećióm y zenie dáć moze SarnStat 584.

»miec opiekuna« = esse in clientela a. tutela alicuius Cn [szyk zmienny] (2): Uti defensore aliquo, Mieć opiekuná/ álbo pod cziyą obroną być. Mącz 510b, 57b.

»obrać [komu] opiekuna« (1): Iako Andrzei Koſzyczkowſki, a ták pánowyę sryewyę [!] y wnyewyę wydząncz vtraty tych vbogich dzatek, y obrali yem opyękuny Iako slachetnego Iana czyeſzynſkego ZapKościer 1585/60v.

»opiekuny [komu] postanowić, ustawić« (1:1): Ale ći Opiekunowie ktore Oyćiec vſtáwi mimo przyrodzone ſwoie dźiećiam ſwoim/ ći nie powinni Inwentarzá czynić GroicPorz ee3; Oćiec poki żyw może opiekuny dzyećiom poſtánowić y żenie ktora chce. UstPraw H3v.

»opiekuna uczynić [komu]« (1): Oćiec Dziećiom y żenie może Opiekuná vczynić. UstPraw B3.

»opiekunem [kogo] uczynić na testamencie; testamentem opiekunem być uczynion« (1:1): Testamento tutorem institui, vel fieri vel creari, Teſtámentem/ opiekunem być vczinion. Mącz 452c; Tutorem testamento instituere, Opiekunem kogo vczinić ná teſtámencie. Mącz 467d.

»opiekuna na testamencie zostawić« (1): Ascribere tutorem, Opiekuná ná teſtámencie zoſtáwić. Mącz 374c.

Wyrażenia: »panowie opiekunowie« (2): a panowyę opyekunowyę wſzyeli stego dworu yedenaſzcze talaroff temu dzyeczyęczu Maczyeiewy ZapKościer 1585/61, 1585/61.

»opiekun z prawa potwierdzony« (1): Biała głowá ieſli ieſt powodem/ tymże ſpoſobem Gwar vczyni/ ále przes opiekuná s Práwá potwierdzonego. GroicPorz v2v.

»opiekun przyrodzony« (2): OPiekun przyrodzony powinien vczynić Inwentarz y viſćić śierotam ich dobrá/ áby im tego nie vtráćił GroicPorz ee3; SarnStat 585.

»opiekun zapisany« (1): Przeto vchwałą Séymu tego poſtánawiamy áby od tego czáſu y nápotym záwżdy opiekun káżdy/ ták zápiſány/ iáko przyrodzony/ biorąc do rąk ſwych bona pupillorum wźiąwſzy do śiebie dwu blizſzych przyiaćiół ex linea paterna, doſtáteczné Inwentarze dóbr y dochodów wźiętych poczynił SarnStat 585.

Szeregi: »dziedzic albo (i) opiekun« [szyk 2:1] (3): A przedſye iednák opiekun álbo dźiedźic/ záwżdy ſobie ma zá ſłuſzną obronę przećiw śierotam y Credytorom/ (gdy mu w czym wiáry nie dáią) przes tho iż vczynił Vrzędny Inwentarz GroicPorz ee3v, ee3, oo3v.

»patron albo opiekun« (1): Clienta, Która pátróná álbo opiekuná má. Mącz 57b.

»powinni i opiekunowie« (1): Zoſtánie śierotá pánná: powinni y opiekunowie połowicę ábo część niemáłą iey dźiedźictwá y poſágu odeymuią/ z źięćiámi ſię przyſzłemi ſtárgowawſzy/ zá mąż pánny nie dádzą/ áż im ono z mężem dáruie co chcą SkarKazSej 705b.

»przezustek albo opiekun« (1): takze y Maćiey Cieſzyca z Lucią żoną swą, a matką tich Succeſorow omienionych y przezustkami albo opiekunami ich, Iſz oni dobrowolnie puſczaią bieniaſzewi brathu ſwemu przyrodnemu W zelistriżewie dwu kmiećiu ZapKościer 1580/13.

»opiekun i szafarz« (1): WujNT Gal 4/2 cf »być pod opiekuny«.

»dziecinny wodz i opiekun« (1): CzechRozm 94 cf W przen.

W przen (1): iż práwo ono ábo zakon przyrodzony. z ktorym ſtworzeni byli rodzicy náſzy/ grzechem był záćmiony/ y bárzo zwątlony/ przeto dał był Bog zakon on piſány przez Moyżeſzá/ iáko przez dziećinnego wodzá y opiekuná. CzechRozm 94.
a. Człowiek sprawujący nadzór, kuratelę nad niepełnoletnim władcą i jego krajem (29): Niechcieli opiekunowie tego poſłá ſtym poſelſtwem do krolowey przypuśćić BielKron 311; Potym rádzili pod namioty co cżynić z Krolewicem Węgierſkim/ Máchomet Báſzá Komániſki/ y Vſtref Sędziak/ [...] rádzili áby krolewic był wźięt do Konſtántynopolá/ Krolową odeſłáć oycu Krolowi Zygmuntowi/ opiekuny poścináć. BielKron 313v, 313v [3 r.], 241v.

opiekun komu (2): áby iey był do czáſu opiekunem/ y Gubernatorem Kroleſtwá Polſkiego StryjKron 472; Proſzę/ iákimi ſie zdrádámi niepodſzywał [cesarz turecki]/ áby tylko króleſtwá tego doſtáć mógł? W ten czás/ gdy Ianá ná Króleſtwo prowádźił: gdy ſie opiekunem ſynowi iego ſám dobrowolnie bydź obiecał OrzJan 13.

opiekun czyj [w tym: G sb i pron (13), pron poss (3)] (16): Máiąc Tárquinius pirwſzy lat wieku ſwego LXXXIII. zábit zdrádą od ſynow Ankuſá Márciuſá/ iż był pod nimi kroleſtwo otrzymał/ będąc ich opiekunem/ á po ſwey śmierći náznacżył Serwiuſá zyęćiá ſwego ná ſwe mieyſce. BielKron 102v; áby [cesarz] pámiętał ná ſwe przyrzecżenie á obietnice łaſkáwe/ ktoremi obiecował bronić śiroctwá ſyná mego y opiekunow iego BielKron 313v; Biſkup Wárádzyńſki Mnich opiekun Krolewicá Węgierſkiego/ niechćiał być z Turki ku tey potrzebie BielKron 316v, 182v, 310v, 313 [2 r.], 314, 317 (14); Ná Drewlany [Igor Rurykowicz] dań wielką á nieznośną włożył/ więtſzą niſz Olech iego Opiekun. StryjKron 121, 121.

Zwroty: »naznaczyć opiekuna« (1): S tą tho Heleną Glińſkiego corką/ miał Bázyli dwu ſynu/ Iwáná y Georá/ dla ktorych młodośći/ náznácżył im Opiekuná Michałá Glińſkiego/ Sthryiá ich właſnego BielKron 430.

»ustawić opiekuna« (1): vſtháwił [król angielski] ſynowi Edwárduſowi niżli vmárł 16. opiekunow/ miedzy kthoremi był theż iednym Grábiá Herfordſki Wuy thego dziećięćiá. BielKron 228v.

»wybrać za opiekuna« (1): [król Jan] Wybrał zá opiekuny ſyná ſwego/ Ierzego Biſkupá Wárádzińſkiego/ Mnichá zakonu s. Páwłá rodem z Kárwáciey/ też y Piotrá Vychá przyrodzonego ſwego/ vmárł rychło/ pothym pochowan w Biłágrodzie z wielką pompą. BielKron 310v.

»wziąć za opiekuna« (1): Abowiem ſioſtrá iego ktora byłá zá krolem Dálmáckim Zelomirem/ po śmierći mężá ſwego miáłá trudnośći doſyć od Wenetow y Grekow. Ale gdy wźięłá brátá zá opiekuná y obrońcę ſobie/ odpárłá nieprzyiaćielom. BielKron 301.

Wyrażenie: »pan opiekun« (2): ktorzy [posłowie carza tureckiego] krolowey proſili/ áby ſyná ſwoiego poſłáłá do niego pod iego namioty z pány opiekuny BielKron 313, 313v.
Szeregi: »opiekun a obrońca« (1): BielKron 301 cf »wziąć za opiekuna«.

»sprawca i opiekun« (1): Látá 1535. Owcżyná ſprawcá y opiekun Moskiewſkiego Kſiędzá młodego w lećiech/ zebrawſzy lud wielki/ wćiągnąwſzy do Litwy dáleko/ ſzkody wielkie pocżynił BielKron 423.

b. Ten, który sprawuje pieczę nad czymś, zawiaduje czymś; columella, commissarius, episcopus, fiduciarius, inspector, superintendens Mącz; tutelarius Calep (10): Columella etiam significat servum maiorem in familia, Porucznik/ Opiekun/ Włodarz. Mącz 60d; Episcopus, Latine, Inspector. Superintendens, Opiekun/ Opátrziciel/ ten który czego dogląda aby było dobrze á rządnie ſpráwowano/ quod est officium Episcoporum, Które my biskupi zowiemi. Mącz 106d, 126a; A ták Ringolt gdy ſię wwiązał w Zmodźką y Litewſką Zięmię/ iáko Opiekun/ á k temu miał oyczyſtych Xięſtw Ruſkich kilko/ [...] dopiero ſię począł piſáć Wielkim Xiędzem Litewſkim/ Zmodźkim/ y Ruſkim StryjKron 285; Tutelarius – Stroż, opiekun koſczielni. Calep 1092; PowodPr 78.

opiekun czego (4): Fiduciarius haeres, Opiekun/ álbo dzierżáwcá cziyego ymienia aż do pewnego czáſu. Mącz 126b, 467d; SkarŻyw 593 [2 r.].

Szereg: »starszy, (i) opiekun« (2): Cżáſu iednego Genezyuſz nieiáki Klerik/ będąc ſtárſzym y opiekunem ſzpitalu onego/ niedbále y leniwie potrzeby vbogich opátrował SkarŻyw 593, 593.

Synonimy: 1. dozorca, kurator, mistrz, obrońca, opatrzyciel, prokurator, sprawca, stroż, tutor, wychowywaciel; 2. kurator, powinny, prokurator, przezustek; a. obrońca, sprawca; b. opatrzyciel, ostrożnik, stroż, włodarz.

Cf OPIEKALNIK, OPIEKNIK

TG