[zaloguj się]

OSTATNI (712) ai

ostatni (677), ostatny (26), ostatni a. ostatny (9); ostatny BiałKat, BudBib, SzarzRyt; ostatni : ostatny BibRadz (14:1), BielKron (55:1), Mącz (10:4), HistLan (4:1), BiałKaz (7:2), BudNT (3:1), ModrzBaz (3:1), SkarJedn (14:6), SkarŻyw (14:4), ActReg (12:1), SarnStat (22:1).

o oraz a jasne.

comp ostatni(e)jszy (1).

Fleksja
sg
mNostatni, ostatniejszy fNostatniå, ostatni(a) nNostatnié
Gostatniégo Gostatniéj Gostatniégo
Dostatniému Dostatniéj Dostatni(e)mu
Aostatni, ostatniego Aostatnią, ostatnię Aostatnié
Iostatnim Iostatnią Iostatnim, ostatniem
Lostatnim, ostatni(e)m Lostatniéj, ostatnij Lostatnim, ostatniém
pl
N m pers ostatni
subst ostatnié
G ostatnich
D ostatnim
A m pers ostatni(e)
subst ostatnié
I m ostatniémi
inne formy
pl A - ostatnich

sg m N ostatni, ostatniejszy (87).G ostatniégo (62); -égo (5) MurzNT, OrzJan, SarnStat (3), -ego (1) BiałKat, -(e)go (56).D ostatniému (5); -ému (1), -(e)mu (4).A ostatni (60), ostatniego (10).I ostatnim (6).L ostatnim (27), ostatni(e)m (3) BibRadz, KarnNap (2).f N ostatniå (47), ostatni(a) (8).G ostatniéj (52); -éj (23), -(e)j (29).D ostatniéj (8); -éj (2), -(e)j (6).A ostatnią (41), ostatnię (1) ActReg.I ostatnią (11).L ostatniéj (54), ostatnij (1) WisznTr; ~ -éj (10), -(e)j (44).n N ostatnié (25); -é (2) KochPieś, ZawJeft, -e (1) JanNKarKoch, -(e) (22).G ostatniégo (31); -égo (4), -(e)go (27).D ostatni(e)mu (3).A ostatnié (21); -é (5), -e (1), -(e) (15); -é OpecŻyw, KochPs, KochDz, GórnTroas; -é : -e JanNKarKoch (1:1).I ostatnim (4) GostGosp, SarnStat, PowodPr (2), ostatniem (1) MurzHist.L ostatnim (25), ostatniém (3) PatKaz I, HistJóz, Oczko, (skrót) (1); ~ -ém (1), -(e)m (2).pl N m pers ostatni (1). subst ostatnié (13); -é (3) KochPs, KochPhaen, ZawJeft, -e (1) OrzQuin, -(e) (9).G ostatnich (47).D ostatnim (3).A m pers ostatni(e) (3). subst ostatnié (29); -é (3), -(e) (26).I m ostatniémi (1).A ostatnich (18).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXIX w.

1. Który jest na końcu szeregu osób, rzeczy lub zjawisk, po którym nie ma następnego; novissimus Murm, HistAl, Modrz, PolAnt, Mącz, Calep, Cn; ultimus HistAl, Modrz, Calep, JanStat, Cn; extremus Vulg, PolAnt, Mącz, Cn; supremus Modrz, Cn; posterus, postremus Calep, Cn; residuus JanStat, Cn; finalis JanStat; extimus, reliquus, summus Cn (477): zawolál [Chrystus] [...] ſiodmé a oſtatnié ſlowo Oytcże w ręce twoie poletzám duſſę moię. OpecŻyw 150v; PatKaz I 12v, 15v; Trzecia błonka oſtatnia/ ta ieſt ktora bez żadnego poſrzodku dzieciątko obwija FalZioł V 16, +7v, IV 45a, V 32, 36; KłosAlg Fv, F2, F3; Abym mieſzkał w domu bożym na wiecżną długoſć dniow. [Ps 22/6] Oto oſtatni pożytek iż przez nie [świątości] cżłowiek doſtawa chwały wiecżney. WróbŻołt H4; ConPiotr 32; LudWieś B3; tedy ſie sſtáłá ciemnoſć práwie áż do oſtátniey godziny dzienney [usque ad penultimam partem diei] HistAl A6v; GroicPorz dd, ffv; Leop Num 11/1, 4.Reg 11/6; Ktora dziurá oſtátnia v pługá. RejFig Bb8; RejZwierz 34v; TEn Máláchiaſz był oſtátni prorok miedzy Zydmi przed przyśćiem Kryſtuſowem BibRadz I 478v; A oſthátni nieprzyiaćiel Smierć będzie zniſzczoná. BibRadz 1.Cor 15/26, Lev 23/16, 1.Par 23/27, Ez 5/2, 38/8, I 451b marg, 1.Cor 4/9, II 120c marg; ná przykład wezmę Sárdánápalá oſtátniego krolá Aſſyriyſkiego. BielKron 10v; A to ieſt oſtátnie kápitulum Geneſis BielKron 19; Vránákontes oſtátni vff trzymał BielKron 244v, 8, 19 marg, 39v, 40, 80v (30); Primus Papistus est vocari desitus, Oſtátny yeſt ná którym to ymię Pápiſtus przeſtáło/ álbo pirwſzy yeſt któri to ymię Pápiſtus vtráćił. Mącz 395c, 57b; ieſliże ſye nie vznamy/ Królá y Króleſtwo pewnie ſtráćimy: á iże my oſtátniégo tego dźiśieyſzégo Królá w POLſzce mamy. OrzQuin Y3; Oſtátnie obiáwienie ná ten cżás z oſtátnich kſiąg Nowego Teſtámentu/ ktore zową Apocalypſis/ to ieſt obiáwienie/ weźmiemy SarnUzn G4, E, G4; NA ſkończeniu tych Kſyąg oſtátnich/ krotko położę/ Iáko ſye w kthorą Czwierć Roku ma człowiek rządźić. SienLek 41, 191, Ttt4v; Tám iuż roſkázuie Pan do oſtátniego koſciołá do ſiodmego do Láodickiego RejAp BB8v; A thu iuż podobno Apoſtoł przythocży ná plác oſtátniego á naſzkodliwſzego Herethiká ná ziemi/ to ieſt Papieża RejAp 75v; A przeto kto chce znáć łáſkę páńſką/ niemáſz lepſzey y bliſzſzey drogi/ iáko ią záſłużyć/ y być iey godzien: bo to oſtátnia/ kiedy kto widząc thowárzyſzá ſwego/ dla iákiey rzecży być w łáſce/ chcze thymże ſtrychem iáko on iść GórnDworz L; Iáko ieden chwaląc białągłowę/ z obycżáiow/ z dobroći/ s cnoty/ nákoniec y s cudnośći/ kiedy oná tey oſtáthniey chwały nie prziymuiąc/ rzekłá/ Prze páná Bogá/ około cudnośći nie rácż w.m. nic mowić GórnDworz Q5v, 17, Y4v, Y7, Hh8v, Kk3v; A gdy przydzie trzeći á oſtátni dzień twoy/ ábyś go ználazł w onym s. koſciele ná práwicy Bogá Oycá ſwego RejPos 40; Iáko to ſzyrzey Lukaſz s. nápiſał w oſthátnim położeniu piſánia ſwego RejPos 134v, C4v, 5 marg, 12 marg, 47v marg, 134v (14); Oſtátni znák Kośćiołá práwégo Bożégo vkázuie Kredo ſámo BiałKat 126, 126 marg, 131; KwiatOpis B4; Sámá thedy thá oſthátnia modlitwá krẃią zápiecżętowaná/ ieſt y będźie ná świádectwo złym vpornym ludźiom GrzegŚm 44; Ku tey oſtátniey ſpráwie ktorą cżłek poććiwy/ Powinien mieć ná piecży pokąd tu ieſt żywy HistLan Ev; kiedy oney nocy oſtátniey/ tę Swiątość Apoſtołom zálecáiąc ták mowił: To cżyńćie ná pámiątkę moię. KuczbKat 190; álbo Brezow/ kthore ieſt oſtátnie Miáſthecżko Siedmigrodżkiego Woiewodztwá w gorách BielSpr 58v, 47v; RejPosWstaw [1433] [2 r.]; Strum Fv; BudNT przedm d2v; CzechRozm 169, 259, **7, **7v [3 r.], **8 [3 r.]; ModrzBaz 144v; ná ktorey [stolicy św. Piotr] 25 lat śiedział/ aż do oſtátnego roku Neroná Ceſarzá SkarJedn 97; iáko ná oſtátnim záśiedzeniu w Florencyey wotowáli [Grecy] SkarJedn D5, A*v, 79, 91, 98, 169 (13); Oczko 20; Y vcżynił Czárt nań [na św. Antoniego] oſtátni náiazd SkarŻyw 56; ſzedł z weſelem ná śmierć naiemnik oſtátney y iedenaſtey godziny powołány SkarŻyw 127, 106 marg, 121, 195, 277, 414, 480; á w niedzielę oſtátnią Zapuſtow byłá oddána [Bona] Krolowi w małżeńſtwo StryjKron 727, 270, 325, 395, 557, 672; CzechEp 184, 300, 319, 328; oſtátniś od Pſkowá w mili tylko noclég miał KochJez B4; NiemObr 55; Zátym Krol cżarny/ przez ieden huf cáły/ Do kuchniey ſkocżył/ zá oſtátnie wáły. KochSz B; Przed cżáſem temu świátu Pan ſwe odeymuie/ A ſnadź oſtátnim plagam iuż mieyſce gotuie. WisznTr 7, 15; BielSjem 28; Oſtátniégo nieborak niedoſłyſzał ſlowá. KochTarn 76; ArtKanc D10v; Oſtátnié trudności Czy w niéy [Ifis] nie okazáły iákiéy odmiennośći? ZawJeft 47, 36; tylko poprzysiądz wsytkie prawa wedle Roty tych ostatnich Krolow dwu. ActReg 21; zatemi ratiami ktores w wypisac raczeł a zwłascza owę ostatnią ActReg 141, 3v, 24, 56, 98, 107, 129; Inclinamentum – Odmiana oſtatnich ſylląb wsłowiech. Calep 520b, 705a, 826a [2 r.], 1133b; GostGospSieb +3; Phil E; Kámięńby ſię vżalił ſtárcá doźrzáłégo/ Iuż oſtátni żywotá kłębek ſnuiącégo GórnTroas 10, 9, 15, 54; KochCz Bv; KołakCath B2v; Oſtátnia po wſzytkich vmárłá y niewiáſtá. WujNT Mar 12/22; Znáki y vtrapienia ktore vprzedziły ſpuſtoſzenie kośćiołá y miáſtá Ierozolimſkiego/ były figurą znákow y vtrapienia oſtátniégo/ ktore będzie przede dniem ſądnym czáſu Antychriſtá. WujNT 174; ROZDZIAŁ VI. [...] wychodzą cztery konie. 8 A na oſtátnim śmierć/ y piekło zá nim. WujNT Apoc 6 arg, przedm 13, 14, 18, s. 100 marg, 397 (12); JanNKar F4; JanNKarKoch D4v, E3v [2 r.]; á na oſtátnich liśćiéch Wići/ będźie miánowan dźiéń Séymików Powiátowych. SarnStat 129; A z drugą oſtátnią dóbr ſwych częśćią/ mężá niech weźmie [wdowa]/ wedle woléy ſwéy. SarnStat [630], 121, 191, 429, 446, 465 (14); (nagł) Zemomyſlaw. (–) TEn był oſtátni bałwochwálcá ſrogi KlonKr B4v; ále oſtátnie proroctwo [Lutra] opák wyſzło PowodPr 55, 17, 33, 46, 53 marg, 56, 63 [2 r.], 80; Poczniem od tey oſtátniey poćiechy/ ktorą nam nabárźiey heretycy wydźieráią: á potym ſię do inych puśćim SkarKaz 381b, 6a, 279a; GosłCast 12; Przetoż Iákub ś. ten oſtátni znák kłádźie mądrośći/ ktora z gory ieſt: iż ieſt bez obłudnośći. SkarKazSej 662a, 690a, 691a, 697a, 702a; KlonWor 7, 81; Niżli miecż w ſię wráźiłá/ thy oſtátnie ſlowá/ Przerzekłá tuż przed ſmiercią/ nędzna białagłowá. O wdzięcżne łupy PudłDydo B6; Ták ſie Strus ſpráwował w oſtátniey potrzebie/ Y ſlawie/ y cnoćie czyniąc doſyć z ſiebie. SzarzRyt C2v; Wżdy twoy [śmirci] iad prożny: bo ten kwiát ku wiośnie Oney oſtátney y wieczney wyrośnie SzarzRyt Dv.

W połączeniach szeregowych (2): ábyſmy rzecży y kthore ſą ná nyebye/ y na źyemi/ pyerwſſe/ ſrzednye/ oſtátnye ználi á wiedzyeli. GliczKsiąż H; Pierwſze woyſko wiodł Sáſkie Kſiążę/ weśrzednie Lántgráw/ oſtáthnie Iurgá Málſpurſki BielKron 227v.

W przeciwstawieniu: »ostatni(ejszy) ... (na)pi(e)rw(sz)y« (25): KłosAlg F; HistAl F5; RejWiz 191v; Wiemći vcżynki twoie/ y miłość/ y poſlugowanie/ y wiarę/ y ćierpliwość twoię/ y oſtátnie rzecży więtſze niż pierwſze. BibRadz Apoc 2/19; Legáth z Rzymá o thę rzecż do niego [Ladzisława] iechał/ áby żonę oſtátnią porzućił/ á z pierwſzą mieſzkał. BielKron 302v; Mncz 464d; OrzQuin E3; GórnDworz Hh5v; Oſtáthni rząd niepoſlednieyſzych mężow potrzebuie iedno iáko y pierwſzy. BielSpr 20, 9v; Przyzow robotniki á odday im zapłátę/ pocżąwſzy od oſtátnych/ aż do pierwych. BudNT Matth 20/9; CzechRozm 61v, 106 [2 r.]; SkarŻyw 36, 580; Byłćiby błąd oſtátnieyſzy ſtokroć gorſzy niżli pierwſzy. MWilkHist B2v; Y nie k rzecżyby nám Apoſtoł powtore pierwſzego cżłowieká/ y záś wtorego ábo oſtátniego przed ocży wyſtáwiał CzechEp 295; y będźie oſtátni błąd gorſzy niż pierwſzy. WujNT Matth 17/64, 20/8, Apoc 2/19; VStáwiamy/ áby Piſárze Ziemſcy w ſądźiéch nie wyćiągáli od piſánia/ iedno ná piérwſzym Roku pułgroſzá/ y ná oſtátnim pułgroſzá SarnStat 804 [idem (2)] 816, 911; Napierwſze imię moie, zmierzkłoby ſię niżbyś Przyſzedł do ostátniego. CiekPotr 68.

Wyrażenia: »ostatnia chwila« (2): Y prze grzech ktory mieſzka w ćiele náſzym/ áż do oſtátniey chwile żywotá náſzego. WujJudConf 77; Bog wie co z námi będzie w tey oſtátniy chwili. WisznTr 22.

»ostatni(e) czas(y)« = tempus novissimum PolAnt [szyk 23:9] (32): KromRozm I B3v; á wyęcey trzebá było zgromádzáć koſcyoł niżli rządźić/ dáleko wyęcey teraz oſtátnich tych czáſow/ kyedy wyela ludźi miłoſć zgáſlá/ yáko pan ſam przepowyedźyał KromRozm III N4; LubPs Q3 marg, Q3v marg; Ktorzy ieſtheſmy záchowáni mocą Bożą przez wiárę ku zbáwieniu/ ktore gotowe ieſt áby było obiáwione cżáſu oſtátniégo. BibRadz 1.Petr 1/5, II 141b marg; BielKron 80; y przyydą ieſzcze oſtátnie przed Sądem Bożym czáſy/ w ktorych Królowie poginą wſzyſcy OrzQuin X4; Pámiętay ná oſtáthnie cżáſy/ á náwieki nie będzieſz grzeſzył. HistRzym 60; RejPos 163v, 259v; BiałKat 113v; iż w oſtátnich cżáſiech przydą ná was fáłſzywi náucżyciele/ ktorzy vkázowáć będą wiele Kriſtuſow. RejZwierc 197v; WujJudConf 23v, 71v; RejPosRozpr cv; SkarŻyw 172, 203; żeby Antychriſt nie miał przyść/ áż práwie cżáſu oſtátniégo przed ſkońcżeniem świátá CzechEp 349, 220; NiemObr 14, 163 [2 r.]; ReszPrz 13v; Boś nam racżył obiáwić cżáſu ostátnie[go]/ przenaświętſze ſłowo ſwe żywotá wiecżnego. ArtKanc K17v, K18v; Boiącemu ſię Páná Bogá dobrże będźie cżáſu oſtátniégo KołakSzczęśl B4; Fałeſzni Chriſtuſowie y fałſzywi Prorocy ſą ći zwodzićiele/ ktorzy oſtátnich czáſow mocą ſzátáńſką będą ſię zdáć cudá czynić WujNT 174, 270, 2.Tim 3 arg; Táki będźie ten oſtátni czás/ w ktorym wſzytko ſię vkarze/ wſzytko ſię popłáći SkarKaz 4a; VotSzl B2.

»ostatni czas« [w tym: czyj (4), czego, „żywota” (2)] [szyk: 6:1] (7): proſſę też moy pánie mnie ty nie rácz opuſſczáć á nawięcey czáſu zeſćia oſtátnich czáſow moich. RejPs 103v; trwáiąc w ſwoiey ſpráwiedliwośći do oſtátniego cżáſu żywotá. BielKron 3; Lepiey ieſt iść do domu płácżu niż weſela/ bo ſie w nim wſpomina oſtátni cżás ludzki BielKron 80v; áby Mánicheom odſzcżepieńcom nie dawano Bożego ciáłá/ chybá w oſtátni cżás. BielKron 158, 82; RejPos 177; Przetoż widząc iż moy cżás oſtátni nádchodzi/ Radbych wſzytko roſpráwił ták iáko ſie godzi. HistLan E.

»ostatnia część« [szyk 7:1] (8): w oſtátniey częśći Ráká známieniá niebieſkiego/ y ná początku Lwá LeovPrzep C; CzechRozm 61v; Tych ſłow páná Chriſtuſowych/ oſtátnią cżęść/ naypierwey vważaymy NiemObr 105; KochPhaen 22; GórnTroas 72; do téy oſtátniéy częśći przyſtępuię. OrzJan 57; WujNT 751; PowodPr 2.

»ostatnia czwierć, kwadra« [szyk 10:1] (6:5): gdy kxiężycz z chodzi: przed oſtatnią kwadrą. FalZioł V 43v; Takież ſie przez oſtytnią [!] cżwierć pokazować będzie/ iako po pełni aż do kończa. LudWieś B2, Bv [2 r.], B2v, B3 [2 r.]; Goski ktv, A6v, A10v, A12v.

»ostatni dzień« [szyk 5:1] (6): záwżdi pámiętaj ná oſtátnie dni twoie [novissima tua]/ ábowiem ſmiertelny ieſtes/ á ſmierć twoię vſtháwicżnie przed ocżymá miey. HistAl G2; Znáiąc że oſtátnego dniá iuż dokonawam. HistLan E2v; ArtKanc P17v, PI8, T8v; Phil B2.

»ostatni (sądny) dzień« = novissimus dies PolAnt, Vulg; dies supremus Modrz [szyk 22:4] (26): Iż będźye oſtátnich dni zgotowána gorá domu páńſkyego/ ná wirzchu gor KromRozm III G5; LibMal 1554 191; BibRadz Ez 38/16; Wiem iż moy ſtworzyciel żywie/ y ia w oſtátni dzyeń z zyemie powſtánę. BielKron 27v, 467v; Abowiem Pan Kriſtus/ ciáło ſwoie z grobu żywotem wziąwſzy/ wnioſł do niebá/ y támże ieſt/ á więcey nie sſtępuie w tymże ciele/ áz [!] oſtátniego dniá ná ſąd. RejPosWiecz3 [97]; GrzegŚm 6, 40 [2 r.]; WujJudConf 200; Pan Kryſtus w nas żywie/ przez ktorego y w on oſtátni dzyeń ciáłá náſze wzbudzone być máią. RejPosWstaw [1102]; BudNT Ioann 12/49[48]; Ktorego dniá onego oſtátniego ocżekawamy: gdy trąby ſwoiey głoſem do Máieſtatu ſwego ſądowego wyzowie żywe y zmárłe ModrzBaz 136v; SkarJedn 9; ArtKanc M11; iżby káżdy ktory widźi Syná/ á wierzy weń/ miał żywot wieczny: á ia go wſkrzeſzę w oſtátni dźień. WujNT Ioann 6/40; A Wiedz to/ iż w oſtátnie dni náſtáną czáſy niebeſpieczne. WujNT 2.Tim 3/1, Ioann 6/54[55], 11/24, Iac 5/3; PowodPr 69; Czwarty nadoſkonálſzy trybunał/ oſtátni ſądny dzień. SkarKaz 4a marg, 4b, 384b [2 r.], 488b.

»ostatnia godzina« = koniec świata; novissima hora Vulg [szyk 3:2] (5): day Boże/ abyſmy ſię ná onę Oktawę/ wiecżney/ y oſtátney godziny/ Bogu/ w niepokalánym ſumnieniu/ y ćiele ſtáwić mogli. SkarŻyw 4; CzechEp 351 marg; ſkąd wiemy/ iż ieſt oſtátnia godźiná. WujNT 1.Ioann 2/18; WysKaz 3; Swiátá godziná oſtátnia iáko ſię ma rozumieć SkarKaz Oooo2v.

»ostatnia godzin(k)a« = śmierć (8): Proſzę cie Serapis obiáw mi to kthorą ſmiercią mam vmrzeć. Rzekł mu Serapis/ dobra rzecż ieſt y krom boleſći oſtátniey godziny nie wiedzieć [ultimum supplicium ignorare] HistAl B6v; SeklPieś 15v; proſzę. tedy/ ábyśćie mi poſłuſzeńſtwo wierne záchowali/ [...] gdzie trzebá/ ręką cżynili do oſtátniey godziny BielKron 244v; Ze pod wyſokie niebá rzewliwy głos idzie/ Aż w tym iego [łabędzia] oſtátnia godzinká nádeydzie. WisznTr 15; Day nam oſtátniey godźiny/ gdy z tego świátá poydźiemy/ z pámięćią dobre ſpráwienie ArtKanc M19v; GrabowSet H4v; teraz y w oſtátnią godźinę ſmierći náſzey. LatHar 29; WujNT 292.

»mary ostatnie« (1): Będźieſz (mówią) ten kiedy dźień błogoſłáwiony/ Ze go leżąc ná márách oſtátnich vyźrzemy? KochPs 60.

»ostatnia pomsta« (1): On [Struś] zemdlon oſtátniey iuż pomſty pożąda/ Y w kimby ząb martwy zoſtáwić pogląda. SzarzRyt C2.

»ostatnia przygoda« (2): KochPs 5; IAko vćieſzny Lábęć przy ſzumiącey wodzie/ Załoſnie śpiewa ſwoiey oſtátniey przygodzie WisznTr 15.

»ostatni raz« (5): BierRaj 21v; kyedy oſtátni raz do Hyeruzálem ſſedł [św. Paweł] KromRozm II v3v; to złączenie wielkie zwierſchnich Plánetow/ iuż tám tego roku oſtátni raz będźie w Známieniu niebyeſkim wodnym LeovPrzep E4; CzechEp 208; ſtoł ná ktorym Zbáwićiel náſz oſtátni raz wiecżerzał ReszList 161.

»ostatnie rzeczy« (1): Quatuor Novissima. Die vier letzten dinge. Cżterzy oſtátnye rzecży. Murm [207].

»ostatni termin« (8): Oſtatni thermin poſtaw na przodku/ á pirwſzy na oſtatku á facit we ſrzodku KłosAlg F, E3 [2 r.], E4, F3 [2 r.], F3v [2 r.].

»ostatnia (Pańska) wieczerza« [szyk 33:6] (39): PAnie Iezu Kryſte/ ienżes godziny wiecżorné oſtatnią wiecżerzą s zwoleniki twymi w palátzu znamienicie vſlanym vcżyniles OpecŻyw 90v; KromRozm III E8, M6; KrowObr 47v marg, Vu2; Leop *A3v; OrzQuin N4; Pan CHriſtus Apoſtoły ſwe ná oſtátniey Wiecżerzy Kápłany pocżynił. KuczbKat 190 marg, 190; WujJud 150 [2 r.], 169, 178, 179v, 240v; A My w Nowym Teſtámenćie mamy ná to mieśce Krzeſt y Teſtáment oſtátniey Wiecerzey [!] Páńſkiey. WujJudConf 159; CzechRozm 250; SkarJedn 64; SkarŻyw 384; ReszPrz 16; LatHar 384, 520; Skąd znáć że P. Ieſus ná oſtátniey wieczerzy, wylewáiąc zá nas krew ſwoię, Bogu Oycu ofiárował. WujNT 110 marg, 109, 115 marg, 155, 286 [2 r.], 297 (12); Ofiárá nowego zakonu vſtáwiona ná oſtátniey wieczerzy SkarKaz Oooo2a, 155b, 156b, 157a, 159a.

»ostatni wiek« [szyk 6:1] (7): PatKaz III 103; Weźrzał Pan Bog z wyſokośći/ Ná ćiche ludzi w niſkośći. A ták wieku oſtátniego/ Pośle ná ſwiát ſprawcę ſwego. BielKron 134; SarnUzn H5v; Ale dáleko inákſzy y roznieyſzy vrząd oſtátnich tych złych wiekow pomocznikow ábo Wikáriow RejPosRozpr c3v; Vltima Cumaei venit iam carminis ȩtas [...]. Oſtátny wiek iuż przyſzedł/ o ktorem piſáłá Sybillá ModrzBaz 134; To wezwánie rozmáitych godzin/ znáczy wezwánie Zydow pierwſzego wieku świátá/ y pogánow oſtátniego wieku. WujNT 84; Wſzákoż nawłaſniey pokázuią ſię/ w tym oſtátnich wiekow prześládowániu okrućieńſtwá Tureckiego PowodPr 9.

»ostatni wiek« = starość (1): Do cżłowieká poććiwego iuż w oſtátnim wieku poſtánowionego wirſzyki. COż wżdy ſobie pomyſliſz moy ſtáruſzku miły RejZwierc 180.

»do ostatniego (wy)tchnienia, tchu« (2:1): Maſz s ſobą wſzędźie nośic naukę niebieſką/ iaſnie ią wyznawaiąc/ i do oſtatniégo iéi tchnieniá broniąc MurzHist H3; Quorum usque ad extremum spiritum provecta est prudentia, Których mądrość áż do oſtátnego tchu trwáłá Mącz 478a; CzechEp 325.

Zestawienia. »ostatnie mazanie« (3): Nápominánie chorego ku świętemu Oſtátniemu mázániu. KarnNap E, Ev żp, E4.

»ostatnie pomazanie« [szyk 10:2] (12): Marya Szwyątoſzczy koſzczyelne wſwym zyuoczye przyymouala ktore ſą krzeſth pothwyerdzenye czyalo boze. pokuta, malzenſtwo, oſtathnye pomazanye a ſzwyączenye kaplanſkye PatKaz III 135; BielKron 462; KuczbKat 230 [2 r.]; WujJud 26, 160v [2 r.], 199v, Nnv; SkarJedn 347; WujNT 795 marg, Bbbbbb4.

»ostatnia posługa« (6): Cżás teſz iuſz ieſt ábyſmy iuſz o Krolu náſzym Zięmſkim/ á teras zmárłym ktorego pogrzeb/ y oſtátnią poſługę obchodźimi/ iuſz mowili. BiałKaz Hv; StryjKron 360; GórnTroas 11; KochFrag 49; WysKaz 2; Bez pogrzebu y oney oſtátniey poſługi/ Będźie wiátrom bezecne igrzyſko cżás długi. KlonWor 40.

»ostatnia potrawa« = bellaria, secunda mensa Murm, Mącz (3): Murm 162; Bellaria, Oſtátnia potráwá/ yáko ſą wſzelákie owoce/ y inſze potrawy/ ktore s ſerem dawáyą ná ſtół/ po wſziſtkich potráwách. Mącz 24a; Secunda mensa, Wet/ to yeſt oſtátnie potráwy/ owoc/ ſer/ który ná oſtátku dáyą. Mącz 378a.

»ostatnia wola [czyja]« [szyk 4:2] (6): BielKron 403v; Gdzie oſtátnią wolą ſwą oznaymię przed nimi/ Iák ſie z wámi obeydź chcę z dziatecżkámi ſwemi. HistLan E; ále gánili iáko rzecż bezbożną/ przećiwną vſtáwie y woley oſtátniey zbáwićielá náſzego Páná Chryſtuſá. ReszPrz 59; Item, do chorych do oznaymienia woléy oſtátniéy niemocnégo. SarnStat 836; PowodPr 49; SkarKaz 386b.

Szereg: »(i) (na)pierwszy i ostatni« = primus et novissimus PolAnt, Vulg; prior et novissimus Vulg, PolAnt [szyk 10:2] (12): A oſtátek mow Ozyáſſá pierwſſych y oſtátnich/ nápiſał Iſáiaſz ſyn Amos Prorok. Leop 2.Par 26/22, 2.Par 20/34; Ty rzecży mowi pierwſzy y oſtátni/ ktory był vmárły y żywie. BibRadz Apoc 2/8; ktora [bitwa] krolowi y pierwſza y oſtátnia byłá. BielKron 307; RejAp 197v; Otóż maſz báránká twégo Meſyaſzá/ áby báráná zgłádźił: którego piérwéy ofiárowano/ á pothym iedźiono/ ná ónéy oſtáthniéy y piérwſzéy ofierze ſtáréy. BiałKat 346; Piérwſzy dźiéń dał [Bóg] káżdému Y oſtátni KochFrag 54; Toć mowi pierwſzy y oſtátni/ ktory był vmárł/ y żywie WujNT Apoc 2/8; Iam ieſt Alphá y Omegá/ pierwſzy y oſtátni/ początek y koniec. WujNT Apoc 22/13, Xxxxx, Xxxxx4; W tychtu Kſiąſzkách obacżyſz rozmáite wierſze/ W ktorych kiedy prżecżytaſz oſtátnie y pierwſze. [...] ſzácuy wedle zdánia ſwego iáko racżyſz. CzahTr A4v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r. i w przeciwstawieniu 25 r.]
α. W funkcji rzeczownika (4): Nie po denarzu zgodziłeś ſię zemną? Weźmi ſwoie á idź. Chcę ia temu oſtátniemu dáć iáko y tobie. BudNT Matth 20/14.

ostatni z kogo (2): y oſtátniego ſnich miecżem zábiję. Leop Am 9/1; Calep 882b.

W przeciwstawieniu: »pirwszy ... ostatni« (1): bo poſpolicie ludzie/ pilniey pátrzą ná pirwſze kthorzy wyiádą/ niż ná oſtátnie GórnDworz 17.

2. Po którym dotąd nie było innego; przeszły, niedawny; ultimus HistAl (17): Theraſch then oſtatni poſſel ſtharoſthi Kamyenyeczkyego kthori thv bil [...] nycz nyeprzinyoſl pewnego LibLeg 11/151v, 7/10; Hnet to oſtátnie rzecżenie/ iż nád nádzieię wyſzło/ wielki ſmiech pobudziło w ludziech. GórnDworz R3v; dozwolił mu [Giżyckiemu] pan Krákowſki z oſtátniego noclegu trzemá godzinomá przed ſobą wyiecháć. GórnDworz S4v; Teraz ná tym oſtátniém Concilium Trydentſkim Oczko 30; ábyſmy byli w tey mierze poſłuſzni oſtátniego powſzechnego Concilium dekretowi ReszPrz 59; że zá Káźmierżá oſtátniego dlugo/ to ieſt dźiewięć dni Seym trwał GórnRozm K4v; ActReg 108, 160; to powiedz/ co po oſtátniey ſpowiedźi pámiętaſz. LatHar 137.

W połączeniu szeregowym (2): O oſtátnim świeżym y niedawnym w Florencyey Grekow y Ruśi z kośćiołem Bożym ziednocżeniu. SkarJedn A* [idem] 266.

Wyrażenia: »ostatni czas« (2): BielKron 253v; á nie o Sákrámenćie ś. ktory nie dopiro tych oſtátnich czáſow/ ále záwſze v Kátholikow WujNT 174.

»ostatni dzień« (1): iż dwá wielcy z naſzych oſtátniego dniá [diem ultimam] dokonáli w bitwie kthorąſmy z Alexandrem mieli HistAl E7.

»ostatnim razem« (1): Quo ego interprete novissime ad Lepidum sum usus, Któregom ya máło przed tym álbo oſtátnim rázem ku Lepiduſowi słał. Mącz 251d.

Szereg: »blisko przeszły, ostatni« (1): ták iáko byłá też zá nim [Jerzym Farensbekiem] ná Séymie bliſko przeſzłym oſtátnim zá przodká náſzégo Królá Stephaná przyczyná SarnStat 1208.
3. Który został sam jeden, jedyny; pozostały; ostateczny; novissimus PolAnt, Vulg; ceterus Vulg (60): Iuż ſie też ćiepłá ſpodziewał. A ták ſobie prześpiecżnie żył/ Iż oſtátniey ſzuknie pozbył BierEz Lv; a oſtatnyą pięc bracyei ſwych poſtawił [Józef] przed krolem [Extremos quoque fratrum suorum quinque viros constituit coram rege Gen 47/2] HistJóz E2; Leop Apoc 8/13; Krol widząc iey [Sybilli, która poprzednie księgi spaliła] ſtałość á roſtropność/ gdy oſtátnie chciáłá ſpalić/ dał iey trzy ſtá złotych á kſięgi wzyął. BielKron 133v; Supersum, Zoſtawam/ yeſtem oſtátny álbo zbytny. Mącz 431c, 419d; [Ionatan] Zoſtáwiwſzy przy ſobie trzy tyſiące mężow/ z ktorych dwá tyſiącá zoſtáwił w Gálilei/ á oſtátny tyſiąc wziął z ſobą [mille autem venerunt cum eo]. BudBib 1.Mach 12/47; Tych tedy dobrodźieiow wáſzych/ oſtátni náſz wſzyſtkich dobrodźiey. Oſtátne plemie/ oſtátni Krol/ oto vmárł BiałKaz H2v; Stego tedy Iágełowego domu. Oſtátny ten Iágeło/ narodził śię był/ ták zacnie. BiałKaz 13, kt, H2v [2 r.]; iſz dwu ſynacżkow moich/ iedyną poćiechę moię/ y oſtátni ſkarb moy/ pożycżálnikowi w niewolą dáć muſzę. SkarŻyw 103; Smiáłemu wſzędy rowno: á o wolność miłą Godźi ſye oprzéć by więc y oſtátnią śiłą KochPieś 51; ZapKościer 1587/73; poki oſtatniego długu niezapłacę ActReg 164, 165; ZOſtáie dobremu miłoſnikowi Oycżyzny thá oſtátnia cnotá/ to ieſt/ wiárá Phil O2; Abych/ chćiwé żáłośći ſerce/ náſyćiłá/ A oſtátnie członeczki iego [syna] obłápiłá. GórnTroas 52; A Tropos iádowita brátá oſtátniego/ Siemioná Kxiążę Słuckie mężá przeważnego/ [...] Oſtátniego Dźiedźicá świáta pozbáwiłá. KołakCath B2v, kt, A3, C2v, C4; Wiem co vczynię: przedam tę oſtátnią wioſkę. CiekPotr 40; Rádáby ćię wymknęłá/ y z oſtátniéy ſzáty. GosłCast 46.
Wyrażenia:»grosz, kwartnik ostatni« (1:1): Zapráwdęć powiedám nie wyńdźieſz ſtamtąd aſz wróćiſz do kfártnika oſtátniégo. MurzNT Matth 5/26; groſch oſthathni ſtrawil LibMal 1554 192.

»ostatnie lekar(z)stwo« (3): Tę chorobę lecżą mlekiem koziem/ ktore ieſt oſtatnie lekarzſtwo FalZioł IV 36c; Ale iż y ty rzecży nic nie pomogły zá żywotá/ przeto [grzesznicy] do Cżyſcá oſtátniego lekárſtwá bywaią odſyłáni GrzegRóżn Ev; PowodPr 85.

»ostatnia nadzieja« (3): oſtátnia nádźieiá náſzá w Pánie Bodze OrzRozm A3; Oczko 12; ktemu/ ábyś w żadnéy rzeczy inſzéy oſtátnią nádzieię zdrowia króleſtwá twégo nie pokłádał/ ieno w téy broni ſwéy. OrzJan 109.

»ostatnia obrona« (2): SkarJedn 83; Vćiekłem ſye do oſtátniéy páńſkiéy obrony. KochPs 23.

»ostatni pieniądz, pieniążek« = novissimus quadrans, novissimum minutum Vulg (5:2): HistRzym 51v; a ſza drugi Rok na S marczyn 35 m. ma poloſzycz a oſtatnye pyenądze ma poloſzycz ten vczywy Marczyn Lega tak ſze na s marcżyn ZapKościer 1582/8v, 1582/35 [2 r.]; Záprawdę powiedamći; nie wynidźieſz ſtámtąd/ áż oddaſz oſtátni pieniążek. WujNT Matth 5/27[26]; ná mieścách czyścowych/ we ſto naſob wypłacáć to muśiemy [...] áż do oſtátniego pieniążká. WujNT 22, Luc 12/58[59].

»plac ostatni« (2): Boiuy też mocnie ná tym plácu oſtátniém/ przećiw ſzátánowi y wſzyſtkim iego pokuſam KarnNap E4v, Fv.

»ostatnia pociecha« (3): Zmartwywſtánie brát twoy. Toć ieſt oná oſtátnia poćiechá káżdemu: przećiwko ſtráſliwey śmierći (marg) Pociecha oſtatecżnia przeciwko smierci. (–) BiałKaz D2, B3v; Toć oſtátnia poćiechá y lekárſtwo náſze/ prawdą ſłowá Páńſkiego ſie rátowáć PowodPr 85.

»ostatni potomek« [szyk 5:1] (6): Ian Sforćia [...] vmarł ieſzcże w młodych lećiech/ y ſyn też Fránćiſzek przez przycżynę krolá Fráncuſkiego Ludwigá: á tho był oſtátni potomek zacnego rodzáiu Sforćiow. BielKron 417v, 118 marg, 425v; ieſli śię inácżey przećiwko tey Pánnie. Zacnych Krolow wáſzych miedzy wámi oſtátniemu potomkowi/ niedbáłośćią/ y niewdźięcżnośćią/ záchowaćie BiałKaz M3v; KołakCath A3v; SkarKaz )(4.

»ostatni ratunek« (1): Ty oſtátnim rátunkiem: gdy rzecży nie ſłużą/ Cżyniſz ochotne nogi y puſzcżafz ná dłużą KlonWor 1.

»ostatnia ucieczka« [szyk 1:1] (2): którzy [poganie] Hetmánom ſwym ſłupy pozłoćiſté lali [...] y do nich w potrzebách poſpolitych oſtátnie vćieczki miéwáli. OrzQuin R4; Do tegoć [do kapłana] we wſzytkich Krześćijáńſkich Króleſtwách/ wſzytkim ludźióm/ w krzywdách Królewſkich/ vćieczká ieſt oſtátnia. OrzQuin S3v.

»ostatnia wymowka« (1): boię ſie/ byſmy [...] nie mówili: Nieſpodźiéwáliſmy ſie tego: co więc oſtátnia wymówká bywa ludźi nieoſtrożnych. OrzJan 68.

Szeregi: »jeden i ostatni« (1): Zwalczywſzy zá pomocą Bożą wſzyſtki narody Pogáńſkie Pruſkie Krzyżacy/ zoſtáłá im ieſzcze byłá iedná y oſtátnia/ á tá więtſza y możnieyſza Sudowitſka Zięmiá StryjKron 300.

»ostatni a prawie desperacki« (1): ſpárći piſmem Haeretykowie/ do oſtátniey ſię á práwie deſperáckiey obrony vćiekli SkarJedn 83.

W przen (1):
Wyrażenie:»ostatni dług« (1): iż Alexander dniá 19. Auguſtá Mieſiącá Roku 1506. w Wilnie oſtátni dług ſmierći z ciáłá zápłáćił StryjKron 707.
4. Najwyższy, najważniejszy, najdoskonalszy; ultimus HistAl, Mącz, JanStat (25): przyſzliſmy iuż w Polſzce ná oſtátni punkt/ z ktorego iedno ſpáść á ſzyię złomić/ á żyżkę iákiego rychło w Polſzce miáſto Krolá mieć. OrzRozm A4; Terazem nagle z ſtopniów oſtátnich zrzucony/ Y miedzy inſzé ieden z wielá policzony. KochTr 10; OrzJan 73; ofiárá krzyżowa Páná Chriſtuſowá [...] ieſt oſtátnia pieczęć y doſkonáłe potwierdzenie nowego zakonu y nowego teſtámentu WujNT 287; Potym go [skazańca] máłodobry ná gorę wprowádźi: Y ná oſtátnim ſzcżeblu/ iuż ſię tu záſádźi. KlonWor 40.
Wyrażenia: »ostatnia(-e) kaźń, karanie« (2:2): GliczKsiąż G4; Poena ultima, Oſtátnia kaźń/ to yeſt/ zgubienie/ zátrácenie/ śmierć. Mącz 501c; to zá oſtátnią kazń wykonywáiąc/ gdy od niewdźięcżnych odchodząc/ proch z nog ſwoich otrząſáli [apostołowie]. NiemObr 14; którzy będą doznáni w tákimże wyſtępku fałſzywéy monety/ y będą iuż ſkazáni/ y oſtátnim karániém [ultimo supplicio JanStat 377] pokaráni SarnStat 408.

»ostatnia potrzeba« = śmierć (4): KarnNap E3v; A gdy czás prziydźie oſtátniéy potrzebie/ Ledwé ſye naydźie/ kto ćiáło pogrzebie KochPieś 17; A Bog ktoremu nie táyno nic w niebie/ Niech wie o ſwoich w oſtátniey potrzebie. GrochKal 25; SiebRozmyśl L4.

»ostatnia rozprawa« (1): A cżegoż iuż cżekáć maſz? tylko ieſzcże oney oſtátniey roſpráwy/ ábyś ſie rozſpráwił á rozſądził z onym oſtátecżnieyſzym nieprzyiacielem ſwoim s ſmiercią ſwoią RejZwierc 173v.

»ostatnie sądy« (1): iż [Prokuratorowie] rzecży iáſne ták vplotą/ że kilkákroć/ á zgołá poki oni chcą/ po oſtátnich ſądách gdźie koniec miał bydź one ćwicżą. PowodPr 64.

»ostatni sędzia« = Pan Bóg, papież, koncylium (3): PRoſzę/ kto w on cżás/ mnie przychylnym będźie/ Gdy on oſtátni Sędźia ná ſąd ſiędźie? GrabowSet X3v; Papież á Koncylium ieſt oſtátni ſędzia w wątpliwośćiach wiáry. WujNT Aaaaaa3v, Zzzzz2v.

»ostatni stopień« (2): Pan [...] w nawyętſſey nyemocy zdrowye yego [człowieka] ſpráwi/ W oſtátnim ſtopnyu ſmyerći on go nie przebacży LubPs L2v; ZawJeft 47; Stároſtowie [...] w Stároſtwie ſwym Exekuciią do oſtátniégo ſtopniá czynić będą powinni SarnStat 873.

»ostatnia zapłata« (4): obiaw mi nieprzyaciele thwoie/ áby pomſtą miecżá oſtátnią zapłatę [ultimum supplicium] wzięli HistAl G; Rádwánkowſki [...] będąc we Lwowie pocżął kośćioły łupić/ tám wzyął oſtátnią zapłátę. BielKron 418; iż thu Kryſtus zmartwychwſtánim śię ćieſzył w vtrapieniu ſwym iáko y wſzyſcy Swięći oną oſtátnią zapłátą GrzegŚm 25; KochMon 21.

5. Najgorszy, najmniej ważny, najmniejszy; novissimus Vulg (9): niewiem by thá przycżyná miedzy inemi oſtátnia byłá GórnDworz D4v; RejPosWstaw 42; KochFragJan 4; proſzę vniżenie/ iáko oſtátni z tych ktorzy byli przećiwko oſobie W.M. CzahTr A2.
Wyrażenie: »ostatnie mie(j)sce« (3): HistJóz D2; Iżem oſtátnié mieyſce dał dobrému mieniu/ Któré ludźie dźiśieyſzy w tákiéy cénie máią KochDz 105; á tedybyś ze wſtydem począł śiedźieć ná oſtátnim mieyſcu [novissimum locum]. WujNT Luc 14/9.
α. W funkcji rzeczownika (2):
αα. »ostatni« (1): A oni to vſłyſzawſzy/ ieden zá drugim wychodźili/ począwſzy od ſtárſzych [a senioribus] (marg) áż do oſtátnich. G. [usque extremos PolAnt] (–): y zoſtał ſam Ieſus WujNT Ioann 8/9.
ββ. »ostatnia« (1): Bowiem w Powiślnych miáſtách v przekupki Mierzyć groch ábo pokrywecżką krupki/ Iuż to oſtátnia. KlonFlis F.
6. Znajdujący się na końcu; kończący, zamykający coś (6): W tym imieniu IEZVS [...] będzieſz miał/ [...] zátrzymánie w poſliznieniu/ y wrotá do niebá w twym oſtátnim ſkonániu. SkarŻyw 4; A przynamniéy tym czáſem mogłem był odpráwić [!] Wiek ſwóy/ y Perſephonie oſtátniéy ſye ſtáwić KochTr 6; Pánie/ ieſli należy tobie ſię zmiłowáć/ A możeſz y w oſtátnim zginieniu rátowáć KochFr 108.
Wyrażenie: »śmierć ostatnia« [szyk 2:1] (3): Slub twóy mię wraca od śmierći oſtátniéy podwoiá. KochPs 181, 152; Y Mauſolaea/ y AEgiptſkié grody Oſtátniéy ſmierći próżné być niemogą KochFr 38.
7. Po którym nie może być innego, definitywny; novissimus HistAl, Cn; ultimus Modrz, JanStat, Cn (43): Też cżarna á zielona Ipoſtaſis/ ieſt nagorſza. Abowiem znamionuie oſtatnie ſpalenie/ á tak ſmierć. FalZioł V 10; nie ten ktory by vpádł wzgardliwością i oſtatniem od Boga odwrocęnim. MurzHist L3; bym z onemi teraz mówił/ którzy rozum w nożnách/ á rádę w rękách/ nie w głowie chowáią: ktorych oná oſtátnia bywa przy Wotowániu Concluſia/ Boday zábit kto przećiwko temu/ vtopię Kórd w niem ſwóy do iedlec. OrzQuin F2v; Prot B4; A będzie ſie w nim [Chrystusie] mnożyłá ſpráwiedliwość y obfitość pokoiá/ áż do oſtátniego záginienia Mieſiącá. RejPos 53v; ták [ziemia] przy oſtátniéy ſkaźie/ iſtnośći káżdéy ſwą w śię część biorąc/ okázuie to/ iż ieſt [...] fundáment wſzyſtkiégo Oczko 3v, 5v; Tom ostatni respons wziął od Im P. Kanclerza aby P. Gnieznincki podał drogę iakoby to obwarowano bydz mogło. ActReg 107, 129; Gdyż ruſzenié poſpolité ieſt vrádzoné oſtátnié tylko przećiw gwałtownéy mocy zá vchwałą y zezwoleniém wſzyſtkich ordines, etc. [quandoquidem eiusmodi expeditio contra extremam vim et potentiam de consensu omnium ordinum est decreta JanStat 692] SarnStat 424; niedźiw práwie iż P. Bog plag ſwoich do oſtátniego wyniſzcżenia dobywa. PowodPr 27, 7, 32; iż przed tym dniem oſtátniey y doſkonáłey ſpráwiedliwośći/ ná ludźie Pan Bog ná źiemi puśći wielkie poſtráchy SkarKaz 5a; Którému oſtátniému moiému wyroku/ Nic iuż niech nie záwadza GosłCast 32.
Wyrażenia: »ostatnie dokończenie, dokonanie« [szyk 2:1] (2:1): á kroleſtwo iego [...] ſtáło ſie ieſſcze przed poczęćim ſwiátá/ á trwáć ták będzie/ áż do oſtátniego dokończenia. RejPs 138v; áby [król] ná oſtátnié dokońcżenie [sua novissima] bacżył HistAl G3v; Niechże thu iuż leży w źiemi/ my k domom náſzym poydźiemy/ gotuiąc ſię tákże k temu/ dokonániu oſtátniému. ArtKanc SI 8.

»ostatni koniec« = ultimus finis Modrz, JanStat [szyk 2:1] (3): Woyćiech z Pilzná Káznodźieiá kóniec Króleſtwá Polſkiégo vkázuie oſtátni. OrzQuin Y3 marg; o coż inſzego mam Bogá prośić/ iedno ábych to zezwolenie wáſze/ do oſtátniégo żywotá mego końcá mogł znośić? ModrzBaz 25; SarnStat 941.

»ostatni rozsądek« (2): ábych te wſzytkie rozroznienia/ iákom ie w oboich kśięgách nálazł/ ták w cále zoſtáwił/ áż do oſtátniégo rozſądku tych ktorym te rożnice roſtrzygnąć należy. WujNT przedm 18, przedm 5.

»sąd ostatni« [szyk 7:6] (13): Dáymi ſie okázaniá marné chwály wyſtrzédz/ a ſtymi znamiony iuż duchownymi/ przed oblicżnoſcią twą na oſtatnijm ſądzie widzietz OpecŻyw 132v; KromRozm III B3; Iák ſie ſrodze Pan przy oſtátnim ſądzye będzye mśćił krzywdy ſwey nád złoſniki. LubPs N3v marg, hh4; GórnDworz Q2v; iż Pan Chryſtus nie wedla zaſługi káżdego cżłowieká/ ále wedla wiáry ſądźić będźie/ ná oſtátnim onym ſądźie. ReszPrz 87; ReszHoz 117; LatHar 523; PowodPr 53; Mowmy zá pomocą Bożą o potrzebie/ á potym o poſtráchách y poćiechách tego Páńſkiego przyſzćia ná ſąd oſtátni. SkarKaz 1b, 1a, 2a, 243a; [GilPos 319v].

»ostatni upadek« (3): Zażby nie lepiej to wygnać a wykorzenić, aniż tak milczeniem a oczekiwaniem dopuścić się szyrzyć ku ostatniemu upadku swemu, ktory nas nie minie Diar 35; iż iuż wſzyſcy widzimy oſtátni vpadek ſwoy/ á w żadnym rátunku nádzyeie nie mamy BielKron 59v, 59v.

»ostatnia zguba« (4): która to iſtność kiedy od niéy ſye oddali/ drzewo żywiącé/ álbo rzecz óná/ iuż tym być/ czym byłá/ z oſtátnią zgubą ſwą poprzeſtawa. Oczko 5, 6; Ieſt ieſzcże tá Confederácia niebeſpiecżna/ z tey troiákiey miáry. Naprzod iż od Bogá pomſtę oſtátniey zguby zá ſobą ćiągnie PowodPr 45, 66.

8. Skrajny; najodleglejszy, najdalszy; novissimus Vulg; supremus, ultimus Mącz; extremus, imus, infimus Calep (39): Drudzy piſzą iż tho ieſt tá inſuła Tylen ktora ieſt oſtátnia/ o ktorey ſtárzy Hiſtorykowie piſáli: Tibi ſeruiat vltima Tilen. BielKron 294v, 45v; Znákći tho dobry/ iż Náturá niemoc w oſtátnie członki wypędźiła SienLek 22v; Ratuy mię pánie: bo złych przygód nawáłnośći Sięgáią we mnie oſtátnich kośći. KochPs 99; Ieſli ſkrzydłá oblokę różánéy zorze/ A lotem zá oſtátnié vdam ſye morze KochPs 203, 55; tákże Gepidy przodki Litewſkie y Zmodzkie/ ktorzy w oſtátnich kątách y brzegach Oceanu Baltickiego/ [...] mieſzkáli StryjKron 31, 26; [Jupiter] Wźiął w rękę oſtry piorón/ [...] którym więc/ rzecz tęga/ Przez źiemię áż do piekłá oſtátniégo śięga KochMuza 27; KochPhaen 9; Imus, infimus, extremus – Dolny, oſtatny, ſpodny. Calep 515a; tobie nie ſą ani Táyne niebá pięknemi ſádzone gwiazdámi Ani brzeg morzá/ zuchwáłych wod kędy piány Ziemię oſtátnie podlewáią śćiány. WitosłLut A6.
Wyrażenia: »brzeg ostatni« (1): A od pośrodku źiemie áż do brzegu oſtatniego [ad crepidinem novissimam] dwá łokćie Leop Ez 43/14.

»ostatni cel« (1): Ták iuż byli przyſzli ku oftátniemu celu/ áż vćiekáli drudzy z miáſtá BielKron 215.

»ostatnia granica« [szyk 3:1] (4): rozbili [Żydzi] namioty ſwoie v Ethán ná gránicach oſtátnich Egiptu. BielKron 30v; Bo y Mauritania ieſt práwie zawiáſą/ y oſtátnią gránicą ziemie przyległey Oceanowi StryjKron 11; WujNT 393 [2 r.].

»ostatni kraj« [szyk 1:1] (2): oſtátnim kráiu ſtoimy/ iedno iuż ſpáść/ á ſzyię prze té kácérze złąmáć OrzQuin Kv; OrzJan 20.

»ostatni kres« (8): iużbyſmy byli nie teraz ále dawno do onego oſthátniego kreſu złośći przyſzli/ gdzieby ſie pogorſzyć nie mogło. GórnDworz H5; iż czel/ á oſtátni kres doſkonáłego dworzániná ten ieſt/ áby on wiodąc páná ku dobremu/ á pocżćiwemu/ zoſtał w tey mierze v niego ochmiſthrzem. GórnDworz Kk4v, Kk5, Mm6; Tylko żeby ſie mężnie popiſáłá/ A oſtátniégo kreſu dobieżáłá. KochSz C; nie ráczże nas wáſzá K: M. y czáſu tego iákoby oſtátniégo kréſu żywotá ſwégo opuſczáć. OrzJan 96; SarnStat 26; GosłCast 76.

»ostatnie lata« = starość [szyk 2:2] (4): Et vſque in ſenectutem et ſenium deus ne derelinquas me. A przeto nie racży mie miły panie opuſzcżać aż do ſtaroſći y do oſtatnich lat moich. WróbŻołt 70/18; Supremis suis annis, Oſtátnych lat ſwych. Mącz 435a; KochFrag 52; OrzJan 92.

»mrokiem ostatnim« (1): Prózno z domu przededniém wychodźiſz/ Prózno mrokiem oſtátnim przychodźiſz KochPs 191.

»ostatnia starość« [szyk 3:1] (4): Ultima antiquitas, Oſtátnia ſtárość. Mącz 11c; StryjKron A6; Prágnęłám ſczęśćia twégo/ pragnęłám w ſtárośći Oſtátniéy/ z tobą vżyć vćieſznéy rádośći. ZawJeft 38, 7.

a. W konstrukcji typuostatni Y” = „skraj, koniec Y-a (2): A W oſtátnią ſobotę [Vespere autem Sabbatorum; A W wieczór Sobotni WujBib] gdy świtáło napirwſzy dźień po ſoboćie/ przyſzłá Marya Mágdálená/ y druga Márya/ áby grob oglądáły. BibRadz Matth 28/1; Nie ták ieſt wdźięczny oléy bálſámowy Swiéżo wylany ná włos Aronowy: Zkąd wonny płynie áż ná kray bogáty Oſtátniéy ſzáty. KochPs 196.
9. Największy, o największym stopniu natężenia; ultimus Mącz, Calag, Cn; extremus Calag, Calep, Cn; supremus Calep, Cn (36): Y byłoby to ſcżere á práwie oſtátne głupſtwo/ tákiemu poſłowi mieyſce y wiárę dáć SkarJedn 49; [młodzi] Zdrowie/ y ſławę trácą/ trácą máiętnośći/ Y oycżyznę w ostátnie záwodzą trudnośći KochOdpr B; tedy ówá [choroba] vleczyć ſye może/ która ſye niezáſtárzáłá/ [...] chorégo w melánkolią/ á woſtátnią teſkność niewpędźiłá Oczko 15v, 13; Calag 334b; weyźrzy ná moie ćięſzkośći/ Náwróć duſzę od progu oſtátniéy ćięmnośći. KochPs 9; Pan téż oſtátnim práwie gniewem zápalony/ Lud ſwóy omiérźił ſobie/ y kray vlubiony KochPs 162; Iuż mię były piekielné kłopoty śćiſnęły/ Y trwógi práwie oſtátnié zięły. KochPs 175, 56; bym wolnym żginął był człowiekiem/ Nie czekáiąc tym ſwoim niefortunnym wiekiem Oſtátniégo nieſczęśćia KochPam 87; á kto pod práwem żyć niechce/ ten pod Tyránnem muśi: bo to iuż oſtátni munſztuk ná ſwąwolą KochWr 31; Calep 398b, 1036a; kiedy gwałt oſtátni będźie. OrzJan 68; który [stan duchowny] widząc wiárę Páná Kryſtuſową w niebeſpieczenſtwie oſtátnim/ nie ſą trudni przyłożyć ſie ná tę woynę OrzJan 111; gdy Pan Bog ludowi ſwemu co roſkazował/ ábo go też z cżego ku oſtátniemu pokarániu ſtrofował PowodPr 18, 2, 8, 36, 60, 85; Ieſli Philozoph w tym ludzkiego żywotá oſtátnie ſzczęśćie kładł/ gdy kto mogł co pewnego o dźiwách świátá tego [...] wiedźieć SkarKaz 274a; [Boże [...]/ ćiebie ia wzywam y z ſercá proſzę/ w potrzebie y oſtátniéy toniey/ nie rácż mię opuſzcżać ArtTanat K7].
Wyrażenia: »ostatnia(-e) nędza, znędzenie« [szyk 2:1] (2:1): że lichwiarze żydowie/ ták wielką od chrześćijánow lichwę wyćiągáli/ iż ſiłá ich do znędzenia oſtátniégo przychodźiło ReszHoz 128; te niedoſtátki ktore w Polſzce ſą wrychle do oſtátniey nędze przywieść mogą. PowodPr 78; SkarKaz 385a.

»ostatnia potrzeba« [szyk 5:1] (6): GroicPorz kk2; To tedy ruſzenie wedle Státutow/ ná oſtátnią potrzebę Krol Polſki chowáć będźie OrzRozm V, Pv; Mącz 463c; Niechćiéyże mię dźiś w oſtátniéy potrzebie/ Móy wieczny Pánie/ odrzucać od śiebie. KochPs 31; OrzJan 109.

»ostatnie ubostwo« (2): Co może być dziwnieyſzego nád to/ biała głowá ták zacnego domu/ ták bogáta/ wſzytko dla Páná Bogá z táką wiárą rozdáłá/ iſz práwie do oſtátniego vboſtwá przyſzłá? SkarŻyw 143; ZawJeft 25.

Szeregi: »ostatni a konieczny« (1): to oſtátnye á konyecżne dobro ma mu [ociec synowi] s ſiebye okázáć [...]/ iż go nyema opusćić áni odſiebye y łáſki ſwey oddálić. GliczKsiąż Q2v.

»ostatni a (i) na(j)więtszy« [szyk 2:2] (4): Ultimum et maximum telum necessitas, Potrzebá yeſt oſtátnia y naywiętſza przigodá/ to yeſt/ yáko my mowiemy potrzebá álbo niewolá zákon álbo żelázo łámie. Mącz 501c; GostGospSieb +3v; iż to teráznieyſze niebeſpiecżeńſtwo [...] ieſt naywiętſzym/ y iákmiarz oſtátnim tey koronie ku vpadkowi iey. PowodPr 6; SkarKaz 385a.

»wielki a ostatni« (1): iż dla wielkiey á oſtáthniey potrzeby/ rodźice záprzedawáli dźieći ſwoie GroicPorz kk2.

Synonimy: 2. niedawny, przeszły; 6., 7. konieczny; 9. najwiętszy, nawiętszy, wielki.

Cf OSTANECZNY, OSTATECZNY

MMk