[zaloguj się]

POTŁUC (110) vb pf

o jasne.

Fleksja
inf potłuc
praet
sg pl
1 m potłukłem m pers -smy potłukli
2 m -ś potłukł m pers
3 m potłukł m pers potłukli
f potłukła m an potłukli
n potłukło subst potłukły
imperativus
sg
2 potłucz
3 niech, niechåj potłucze
conditionalis
sg pl
1 m bych potłukł m pers
2 m byś potłukł m pers
3 m by potłukł, potłukłby m pers by potłukli
n by potłukło subst
impersonalis
praet potłucz(o)no
con by potłucz(o)no
participia
part praet act potłukszy
inne formy
imp sg 2 a. 3 - potłucz

inf potłuc (14).fut 1 sg potłukę (3).2 sg potłuczesz (1).3 sg potłucze (13).2 pl potłuczecie (3).3 pl potłuką (9).praet 1 sg m potłukłem (1).2 sg m -ś potłukł (1).3 sg m potłukł (20). f potłukła (3). [n potłukło.]1 pl m pers -smy potłukli (1).3 pl m pers potłukli (11). m an potłukli [cum N pl psi] (1). subst potłukły (2).imp 2 sg potłucz (4).3 sg niech, niechåj potłucze (2).2 a. 3 sg potłucz (1) KochPieś.con 1 sg m bych potłukł (1).2 sg m byś potłukł (1).3 sg m by potłukł, potłukłby (3). n by potłukło (1).3 pl m pers by potłukli (1).impers praet potłucz(o)no (4).con by potłucz(o)no (1).part praet act potłukszy (8).

stp notuje, Cn s.v. bez mała, Linde XVIII w.

1. Działając siłą uderzenia (rzadko wybuchu), zniszczyć strukturę fizyczną czegoś, zwłaszcza: uszkodzić (99):
a. Porozbijać na kawałki; zburzyć; confringere Vulg, PolAnt; allidere Vulg; demoliri, succidere PolAnt; discutere Mącz; suffringere Cn [w tym: co (65)] (66): HistJóz C; przyſięgam przez boga moiego żeć wſzitki obrazi y bogi twe potłukę BielŻyw 158; RejKup o7; Leop 4.Reg 25/12[13], 4.Esdr 15/60; RejFig Aa7v [2 r.]; RejZwierz 4, 14; BibRadz Lev 26/30, 2.Par 28/24; vkazał [zdrajca] theż [...] wyſep/ ná ktorym dziáłá záſádziwſzy może wieże ſłuc. A ták Vlaman Perſá/ záſádził ná onym wyſpie prochy/ potłukł one wieże y odkrył mury po boku. BielKron 316; iż wiátr w then cżás powſtał/ przeto mu okręty ná morzu roſpędził y potłukł. BielKron 347v; Pothym przypłynąwſzy pod miáſto ſtrzeláliſmy z dźiał/ ták żeſmy domow nie máło potłukli BielKron 454, 35, 50, 94v, 158v, 309v [2 r.] (13); GórnDworz T4, T5, T5v; Więc tálerze/ ſwiecżniki zá nim [sługą] ćiſkáiąc potłucże RejZwierc [782]v, 81v, 99v; BudBib 2.Mach 10/2; SkarŻyw 491; GostGosp 10; [furta mówi:] VZáłuy ſye kto dobry á potłucz zawiáſy/ Y mnie ſamę wrzuć w ogién KochPieś 28; [Mojżesz] wolał tablice one potłuc/ á niżli obżercom [...] táki dar od Bogá oddáwáć. SkarKaz 119b.

potłuc z czego (2): BielKron 249v; Ieſli Murow álbo párkánow z dźiał ſtrzelbą nie potłuką/ tedy wſzyſtki cżterzy Zywioły ná nie wywrą/ tho ieſt/ Wiátr/ Ogień/ Wodę/ Ziemię. BielSpr 62.

potłuc czym (5): BielKron 326; Widziſz onę niewiáſtę/ co gárcze przedáie: [...] tá/ gdy ia kilká coniuráciy zmowię/ potłucże hnet/ te wſzytki garki kijem. GórnDworz T4v; RejZwierc 164; BielSpr 62; KochPs 109.

W połączeniach szeregowych (2): Więc álbo co potłucże/ álbo poprzewráca/ álbo kogo zdepce/ á ſam też álbo o trágarz w łeb álbo o gáłąź w gębę weźmie/ álbo y s ſkápą pádnie RejZwierc 164; iáko ów, co máiąc kléynot drogi, [...] wpádnie między zbóyce, [...] którzy on kléynot iego, [...] ná więtſzy żal, połamią, potłuką, wniwecz obrócą, oſtátek rozmiecą JanNKar Cv.

W charakterystycznych połączeniach: potłuc bałwany (kamienne) (2), bogi (2), brany, działa, gar(ń)ce (garki) (6), klejnot, kosztowne roboty, kościoły, miasto, miednice, morze miedziane, naczynia, niemało domow, obrazy (2), okręty (2), służbę [= naczynia kuchenne] (2), parkany, pieczęci, podstawki, przyłbicę, słup(y) (2), śklenice (3), świeczniki, tablice (2), talerze, wieże, zawiasy; potłuc z dział (2); potłuc kijem (2), młoty, obuchami, strzelbą, szpadą.

Zwroty: »do gruntu potłuc« (2): BielKron 121; iż [Lacedemonowie] przyſięgli/ ieſli ná nas bitwy wygráią/ [...] mury do gruntu Thebáńſkie potłuc BielSpr 40.

»mur(y) potłuc« = discutere murum Mącz [szyk zmienny] (19): miáſto Ieruzálem wzyął/ potłukſzy muru łokći 400 BielKron 87v; Krol Olbrácht [...] obległ Socżáwę y kazał ſtrzelać z dzyał/ áby mury potłucżono. BielKron 398v, 95v, 121, 163, 191v, 249v (13); Mącz 339a; BielSpr 37v, 38, 40, 62, 64.

Szereg: »potłuc i popsować« (1): by byli inni Bogowie y báłwánowie wáſzy w mocy mey/ wſzytkibych potłukł y popſował. SkarŻyw 429.
Przen (5): Pan wiecznéy ſpráwiedliwosći O ſwóy lud ſye záſtáwił: Potłukł pętá w ſwéy ſrogośći/ A naś [!] niewoléy zbáwił. KochPs 193, 69.
a) Zniszczyć, zniweczyć (3): [Eleazar do Jozefata:] iżeś wzyął przyiaźń z Ochozyaſzem/ przeto potłukł Pan Bog ſpráwę twoię/ łodzye ná wodzye/ iż nie mogły przyść do Tárſony. BielKron [842]v; Niechayże iedno ten Dawid Polſki/ ná thé [...] Goliáty/ z káléty ſwéy Królewſkiéy/ tych kámieni dobędźie/ łátwie I.K.M. y to Kácérſtwo potłucze/ y ſam śiebie poſpołu z Króleſtwem ſwym/ z wiecznégo gniewu Bożégo [...] wybáwi. OrzQuin O; RejPos 309.
b. Utłuc miałko [co na co] (3): wſtaẃ ié [raki] wgorący piec/ w kthorym by niegorzáły ále tylko ſchnęły: potym ié ná proch miáłki potłucz/ á tego prochu day záwżdy chorému SienLek 152; Weźmi cegłę nową/ [...] potłucz ią ná bryłki SienLek 161, 165v.
c. Spadając z góry, przygnieść; obruere Modrz [w tym: kogo, co (17)] (18): tedy w tey chwili ſklep ſie obalił á wſzitki goduiącze potłukł. BielŻyw 37; BielKron 52, 376v; deſzcż pomierny tedy záwżdy piękniej ziołá ożywia y zázieleniewa niżli ow gwałtowny/ bo gwałtowny álbo potłucże álbo z błothem pomieſza. RejZwierc 15; ſkoro woyſko w lás weſzło/ tedy oni ſkráynych drzew popchnęli: zktorych iedno ná drugie lecąc/ obaláły ſię/ á lecąc z obu ſtron/ potłukły ludźi/ konie y wſzytkę obronę ModrzBaz 104.

W porównaniu (1): Pewnieby ſie to koło [niebieskie] nam iście ſpádáło. A bez wſzego rátunku ná zyemięby pukło/ A nas wſzytki zá rázem/ by śklanki potłukło. RejWiz 148v.

Przysłowie: co ia mam to ia mam/ á po moiey ſmierći niech chceli y niebo vpádnie á Skowronki potłucże. RejZwierc 37v, 188v.
Frazy: »grad(y) potłuką (potłukł, a. może potłuc); potłuc gradem« [szyk zmienny] (6;1): [Bóg Egipcjanom] Potłukł grádem máćice ich zboża wſſytkiego LubPs S, Yv; RejWiz 150v; Pan rzekł Moiżeſzowi/ Podnieś rękę ſwą k źiemi Egiptſkiey/ áby wyſzły ſzáráńce [...] ná źiemię Egiptſką/ y niech pożrą wſzytki trawy w polách/ y to wſzythko czego grad nie potłukł [comedat ... omniaquae reliquit grando]. BibRadz Ex 10/12; BielKron 29v; Calep 150b; KlonWor 78; [OrzPolic 85].

[»powietrze potłukło«: Iáko ſtoy ná poliu/ zboże/ owies/ ięczmyeń/ nieſzkodziło nic powietrze/ niepotłukło. Wokabul 1539 R.]

Żart. [czym] (1):

W porównaniu (1): Aż mi grzmi we łbie tá Láćiná ſkocżna/ [...]. Gdyby ták w polu/ [...] Potłukłby żyto Iáko grad iáki tą Láćiną ſwoią KlonFlis H3v.

Przen (2): WerGośc 230; Nierządem ſtoi Polſká. Lecz gdy ſię nie ſpodźieiećie/ vpádnie y was wſzytkich potłucze. SkarKazSej 705b.
d. Uderzając czymś twardym lub o coś twardego, uszkodzić boleśnie ciało, zranić, ponabijać guzów [kogo, co] (12): ktorego [Heliodorusa] Anyołowie/ gdy onego mieyſcá nie vczćił/ potłukli/ iż muśiał wyznáwáć: iż ná onym mieyſcu prawdźiwie ieſt iákaś moc Boża. SkarKaz 40b.

potłuc komu [w tym: sobie (3)] (4): [po biesiadzie] Nogi/ ocży/ y ręce/ y brzuch chłopu puchnie [...]. Goleni ſobye potłukł/ więc łopyanu ſzuka RejWiz 66v, 88, 93v. Cf potłuc komu czym.

potłuc komu czym (1): náſzedłem onego co mi dał dwá rázy kámieniem á on vſnął/ popadłem go zá łep/ y putłukłem [!] mu gębę kámieniem/ plecy/ głowę/ áż kreẃ ćiekłá ſniego. BielKron 458v.

[Szeregi: »potłuc i poranić«: ſzuknye y koſchulye podrapal nanych przythym pothlukl y poranyl ye thak yſz zdrowya nyemogą bycz pewnego ZapWpolKośc 1550 9/291v.

»rozgromić i potłuc«: yz ym lyudzye na polyu [...] rozgromyl y pothlukl ZapWpolKośc 1550 9/291.]

Przen (7): RejAp 137v; Ty ſam wſzeteczné potłucz gęby/ pánie Aż w nich żadnégo zębá niezoſtánie KochPs 84.
Zwrot: »łby sobie potłuc [o co]« (5): wſzyſcy przećiwnicy łáwice tey Rzymſkiey/ o tę ſkáłę łby ſobie potłuką OrzList h2v; OrzRozm F4; OrzQuin L4v; WujJud 8, 33v.
2. Zabić wielu [kogo, co (żywotne)] (10): Ia kom ya [...] nyeposczwal dw owczu ytrzeczego Barana ytesz yako drugych nyepothlukly pszy ZapWar 1506 nr 2035; RejRozpr C2v; RejFig Bb7; [Luter] podburzył pány y wſzytki przełożone nápiſawſzy kſiążki/ áby zbroie wźieli ná ty złe ludzi/ mężoboyce niewinnych ludzi [...]. Gdy potym ono chłopſtwo potłucżono iáko Luter radził/ Károloſtádius [...] prośił Luterá [...] BielKron 203v; thákże pſi niecháiąc Wilkow potłukli Owce. BielKron 356, 230.

[W połączeniu szeregowym: A teraz cżłonkowie iego [Chrystusa, tj. Jego wyznawcy] nie chcą y krokiem vſtąpić ieden drugiemu/ zmilcżeć/ śćirpieć/ odpuśćić/ [...] iedno [...] zábić/ vſiec/ potłuc/ nieprzyiacielá ſwoiego. GilPos 67.]

Przen (4):

potłuc o co (1): ſzcżęśliwy to ieſt cżłowiek według náuki Dawidá S. ktory pochwyći y potłucże máłe dźiatki Bábilońſkie/ (iákie ſą wkradáiące ſię w ſercá ludzkie pokuſy) o opokę/ to ieſt Chryſtuſá Páná LatHar 579.

potłuc czym (2): [papież] Klucze koſćielne ma/ [...] tymi kluczámi on potłucze wſzytki przećiwniki ſwoie OrzList h3; BielKron 234v.

Szereg: »potłuc a pogromić« (1): wy krolowie zyemſcy vcżcie ſie á lękaycie ſie przyſzłego krolá tego [tj. Chrystusa]/ [...] áby kiedy rozgniewawſzy ſie nie potłukł á nie pogromił was w możnośći ſwoiey. RejPos 272v.
3. Uderzyć jednocześnie w wiele czegoś, tu: bębnów (1):
Zwrot: »bębny potłuc« (1): Tedy y ciebie ſámego/ y ony wſzytki powinowáte twoie ogárnie tákie weſele y táka pociechá/ nierowno ſnadź więtſza byś wſzytki trąby zebrał y wſzytki bębny potłukł ſwiátá tego. RejPos 297.

Synonimy: 1.a. pobić, pogruchotać, pokołatać, porozbijać, porozwalać, rozbić, zburzyć; b. podrobić, podzielić, pokruszyć, połamać, rozbić; d. uderzyć, 2. zabić; 3. uderzyć.

Formacje współrdzenne cf TŁUC.

Cf POTŁUCZENIE, POTŁUCZONY

KW, ZCh