[zaloguj się]

RZEWLIWY (21) ai

e jasne.

Fleksja
sg
mNrzewliwy fNrzewliwå nN
Grzewliw(e)go G G
Arzewliwy A Arzewliw(e)
Irzewliwym I I
pl
G rzewliwych
A subst rzewliw(e)

sg m N rzewliwy (6).G rzewliw(e)go (1).A rzewliwy (2).I rzewliwym (3).f N rzewliwå (1).n A rzewliw(e) (2).pl G rzewliwych (1).A subst rzewliw(e) (5).

stp notuje, Cn s.v. rzewny, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

1. Żałosny, smutny; lachrymosus Mącz; effusus in lacrymas, lamentabilis, queribundus Cn (21): Lachrymosus, Pełny łeż [!]/ Rzewliwy. Mącz 181c.
a. O ludziach: płaczący, lamentujący (3): IAko corká/ przed oycem żáłobliwa/ Płácże wſtydu/ y cżyſtośći/ rzewliwa łzy leie; błagáiąc GrabowSet M2v.
Wyrażenie: »niewiasta rzewliwa« = płaczka (1): wzowćie niewiaſt rzewliwych [vocate lamentatrices] [...]/ niechże imą nád námi lamentowáć Leop Ier 9/17.
W przen (1): Coś przyſzedł pocieſzáć/ w żáłośći rzewliwe/ Owce/ w ſwą owcżárnią odnośić/ błędliwe. GrabowSet N.
b. O działaniach i cechach ludzkich: świadczący o smutku, żalu, wzruszeniu (17): Nieśiem prośby rzewliwe/ Do ćiebie/ byś nas rátował troſkliwe. GrabowSet M3, R4.
Wyrażenia: »głos rzewliwy« [szyk 2:1] (3): pod wyſokie niebá rzewliwy głos idzie WisznTr 15; GrabowSet A4; Boże niezmierzony/ Mego głoſu rzewliwego Rácz ſłyſzeć prośby płáczliwe SzarzRyt Bv; [RozmyślDomin 13].

»rzewliwe łkanie« [szyk 1:1] (2): Wynośi ręce ku tobie/ Duſzá ſchnąc [...]. Proſzę/ niż we wſzem vſtánie/ Byś ią racżył wſpomoc Pánie/ Słyſząc iey łkánie rzewliwe GrabowSet I4v, I3v.

»łzy rzewliwe« (1): Przycżyńćie ſię wy/ żeby żal odwroćił/ Przed iego nogi [Pana] nieśćie łzy rzewliwe GrabowSet G2.

»rzewliwy płacz« [szyk 5:4] (9): Plangor [...] pro lamentatione et planctu ponitur – Płacz rzewlewi [!]. Calep 811a; Przydź Duchu świętobliwy/ A me ſerce niecżyſte/ Ktore/ moy płácż rzewliwy Płocże; niech ognie twe ſuſzą wiecżyſte GrabowSet H4, F2, V v; Przycżyniáły też Pánu boleśći/ lámenty y rzewliwy płácż niektorych białych głow/ zá Pánem idących. LatHar 319, 157, 218, 339, 444.

2. [Świadczący o zuchwałości, złości, zapalczywości (o cechach ludzkich):
Szereg: »rzewliwy, szkodliwy«: Tych rzewliwych/ ſzkodliwych iem [białogłowom] bárźiey przymiotow/ Niechcę tu przypomináć liśich ich obrotow: Ktoremi pod czás ludźie ták oſzukiwáią CzahRzeczy L2.]

Synonimy: 1. płaczliwy, żałosny, żałościwy; a. łkający, płaczący; 2. popędliwy.

Cf RZEWNIWY, RZEWNY

DDJ, ALKa