[zaloguj się]

GĘSTY (293) ai

gęsty (292), husty (1); gęsty: husty BielKom (1 : 1).

-ę- (284), -e- (8).

comp i sup (15 + 5) -gęstszy (19), -gęści(e)jszy (1); -gęstszy : -gęści(e)jszy GrabowSet (1 : 1). sup nå- (4) RejPs (2), RejWiz, KochSat, nåj- (1) GrabowSet; ~ nå- (1) RejWiz, na- (1) RejPs, n(a)- (2).

Fleksja
sg
mNgęsty, gęstszy fNgęstå, gęst(a) nNgęst(e)
Ggęst(e)go Ggęstéj Ggęst(e)go, gęstsz(e)go
Agęsty, gęst(e)go Agęstą Agęsté, gęstszé
Igęstym Igęstą, gęstszą Igęstym
Lgęstym Lgęst(e)j Lnågęstszym, nagęstsz(e)m
pl
N m pers gęści, gęstszy
m an gęści
subst gęsté, gęstszé, någęstszé
G gęstych, gęstszych
D gęstym
A m pers gęst(e), gęsté, gęstszé
I m gęstémi, gęstymi
f gęstémi, gęstymi
L gęstych, gęstszych
V subst gęsté

sg m N gęsty, gęstszy (46).G gęst(e)go (5).A gęsty (18), gęst(e)go (1).I gęstym (10).L gęstym (5).f N gęstå (15), gęst(a) (6).G gęstéj (5); -éj (1), ”(e)j (4).A gęstą (22) [w tym zapis -a (1) FalZioł].I gęstą, gęstszą (7).L gęst(e)j (4).n N gęst(e) (16).G gęst(e)go, gęstsz(e)go (4).A gęsté, gęstszé (8); -é (1), -(e) (7).I gęstym (5).L någęstszym (1) RejWiz, nagęstsz(e)m (1) RejPs.pl N m pers gęści, gęstszy (3). m an gęści (1). subst gęsté, gęstszé, någęstszé (36), gęsty (1) CzahTr; -é (5) KochPieś, KochProp (2), OrzJan, GosłCast, -e (1) KochJez, -(e) (30).G gęstych, gęstszych (9).D gęstym (1).A m pers gęst(e) (1). gęsté, gęstszé (41); -é (6), -(e) (35).I m gęstémi (5) FalZioł, RejPs (2), BibRadz, SarnStat, gęstymi (2) CzechRozm, SkarŻyw; -émi (1) SarnStat, -ęmi (1) BibRadz, -(e)mi (3). f gęstémi (3) KochJez, GosłCast, SzarzRyt, gęstymi (2) BielŻyw, PowodPr; -émi (2), -(e)mi (1).L gęstych, gęstszych (10).V subst gęsté (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XIX w.

1. Zawierający znaczny procent substancji stałej lub nasycony innymi ciałami (o konsystencji); crassus, densus, spissus Mącz, Cn; confertus Mącz; condensus, spissatus Cn (65):

W przeciwstawieniu: »gęsty ... rzadki« (1): To ziele ma mocz ſcieńcżaiączą z materijey gęſthey rzadką vcżynic FalZioł I 94c.

a. O substancjach ciekłych i papkowatych (36): A z kthoreyby żyły obphicie krew płynęła/ zaciſni ręką dziurę iżby ſie krwią zatkała gęſtą FalZioł III 31a; thedy ſie trą [węgorze] w ciaſnych mieſtczach/ albo na kamieniu/ albo na twardey ziemi/ á tamo zoſtawiaią ſliſkoſć geſthą y lipką FalZioł IV 29d; vcżyń miękką maſć/ albo gęſtą polewkę/ á ono mieſtcze maży gdzie ieſt ogien FalZioł V 75; á potym z ſytą barzo ſlodką vcżyń iakoby rzadkie ciaſto/ albo gęſtą gruczę FalZioł V 89, II 1d, 3c, IV 1d 55b, V 4 (14); GlabGad D7v; RejWiz 146, 151; Biádá temu ktory nie ſwoie zgromadza/ y pokądże tego cżynić będźie/ długoż ták iáko błoto gęſte [lutum densum] ná ſię gárnąć będźie? BibRadz Hab 2/6; BielKron 261; Mącz 214a; Mocz iáko mleko gęſty/ w niewiáſtach nieták ſzkodny/ iáko w mężoch SienLek 26v; Albo chceſzli poczęćie płodu pośpieſzyć/ maſz bobkow záięczych z miodem z czyſtym rozmieſzáć/ y vczynić iáko gęſte ćiáſto SienLek 112, 26v [2 r.], 27 [3 r.], 33, 39v,: 112v (11); CzechRozm A6

W charakterystycznych połączeniach: gęste(-y, -a) błoto (2), ciasto, krew (4), (jako) mleko (3), mocz (3), polewka, uryna, wilkość.

Szeregi: »gęsty a miąższy« (1): Cżemu mleko wypuſzcżone z pierſi gdy bywa gęſte á miąſſze znamionuie otroka GlabGad D7v.

»(ani) gęsty, ani rzadki« [szyk 1 : 1] (2): [mleko] Niema też być barzo rzadkie/ ani barzo gęſte. FalZioł V 36; Naypierwey tedy Mocz, naylepſzy ieſt/ w ludźiech zdrowych/ á dobrego ſtanu: przy żołć/ álbo przy czyrwień/ mierny: áni gęſty/ áni rzadki SienLek 25.

b. O powietrzu, chmurach itp. (26): Lecż ieſt gęſte powietrze/ á wilgotne práwie RejWiz 151; Crassus et concretus aer, Gęſty wiátr. Mącz 67b, 68c.
Szereg: »gęsty a gruby« (2): FalZioł V 72; gdyż ciepło cżyni powietrze geſtſze á grubſze niżli zimno. GlabGad C7V.
α. O chmurach, mgle, dymie: bardzo nieprzejrzysty (14): á wnet dymy wſtały/ Gęſte ku niebu/ á wśi budowne gorzáły. KochJez Bv; KochFr 69.
Wyrażenia: »gęsta mgła« [szyk 3 : 1] (4): FalZioł V 61v; A widziſz v ſámego iáka párá z gęby/ Leći iáko gęſta mgłá RejWiz 169v; Densa nebula, Gęſta mgłá. Mącz 82a; KuczbKat 265.

»obłok gęsty« [szyk 5 : 3] (8): RejPs 24; á obłok bárzo gęſty [nubes densissima] iął zákrywáć gorę Leop Ex 19/16; BibRadz Ps 17/12; BielKron 32; Prot A3v; CzechRozm 192v; SkarŻyw 372; Co ſie nie przytrafia iedno tym, którzy wielkośćią á tłumem cnót ſwoich mogą odia ludzkié zágáśić, á iákoby obłokiem gęſtym zátłumić. SarnStat 862.

β. Nieprzenikniony (o ciemności). (7): Kazał pan/ á w południé noc gęſta wſtáłá/ Która dźień z oczu ludzkich nagle zágnáłá. KochPs 158.
Wyrażenie: »gęsta ciemność« [szyk 1 : 1] (2): BibRadz Ex 10 arg; Mieſzkamy w iáſnem świetle/ iákoby w gęſtych ćiemnośćiách [tanquam in tenebris densissimis]. ModrzBaz 144.
W przen (4):
Wyrażenie: »gęsta ciemność, czarność« (3 : 1): Abowiem onemu nielza idz iedno zá przodki ſwemi ktorych też y zebránia y obyczáiow vżywał/ á gdzieſz ie indziey znaydzie iedno wonych gęſtych ćiemnoſciach ktorych iuż żadne ſwiátło ſnadz oſwiećić niemoże. RejPs 73v, 33v; Wſſytki nocne burzliwe mgły y gęſte cżarnośći/ Ty ſie práwie odmieniáyą nam k wdzyęcżney ſwiátłośći LubPs eev; CzechRozm 120.
c. O substancjach stałych: twardy, ciężki (2): ZElazo ieſth przyrodzenia zimnego, Natura iego twarda gęſtha/ y wſzelką rzecż przecinaiącze FalZioł IV 53b; Spissa et solutioris humi regio contraria, Gęſta álbo tłuſta ziemiá. Mącz 409b.
2. Złożony z wielu jednakowych częsci, elementów; densus Mącz, Cn; acinosus, impeditus Mącz; condensus, confertus, densatus, spissus Cn (119): BierEz Kv; OpecŻywList C; Oczy byly czudne y yaſne [...] bruy czarne nye barzo gąſte albo wloſyſte ale ſluſchne PatKaz III 121; SPicaceltica [...] Lepſza ieſt ſwieża maiącza wonią/ gęſthych korzeni/ á twardych ku łamaniu. FalZioł I 138a; GlabGad A7v, O5v; RejPs 32v, 124v; LubPs R6v; Ieſli nie deſzcż tedy grad plutá iáka pewnie/ Rozumie że mu zmoknąć przy nagęſtſzym drewnie. RejWiz 125v; tráfił pod dąb ktory miał gęſte gáłęzye BielKron 72v; tylko ſłyſzął wielkość ptakow śpiewáiąc w gęſtych chrośćiechBielKron 441, 66v, 416, 452; Impeditissimae sylvae, Łasy bárzo żámotáne to yeſt gęſte/ bárzo przerosłe. Mącz 294b, 2c, 28a, 82a, 274d, 300a; SienLek 187; RejPos 54; BielSpr 26v, 58; Ieſliſz głoſu moiego słucháć nie będziećie/ záiſte ten ták wielki gęſty lud ktory bęcży iáko roy pſzcżoł w málucżki ſię pocżet obroci [multitudo haec magna conuertetur in minimam] BudBib Bar 2/26[29], Nah 1/10; CzechRozm 228v; KochPs 169; [Sabbę] po ćierzniu oſtrym y gęſtym włocżyli/ kiymi y bicżmi go bijąc. SkarŻyw 328, 478; NiemObr 40; KlonŻal D [2 r.]; Z śiebie rządne niebioſa doſyć vcżyniły/ Gdy zſwych ćiemnych obłokow gęſte dżdże puśćiły. WisznTr 7; Záiſte łzy ćięſzki bol z ſercá wybijáią/ Gęſtym płácżem żale ſię nieco vmnieyſzáią. WisznTr 10; GórnRozm Nv [2 r.]; A iać moy Boże dźięki Więc będę oddawał/ Y chwałę w gęſtym gminie twą będę wyznawał. CzahTr Kv, H2; KlonFlis B4v; Záſzedſzy zá gęſty kierz/ ieſli puſzká ćiężka: Wnet ią tám rewiduie KlonWor 49, 5.

W charakterystycznych połączeniach: gęsta(-y, -e) broda (2), brwi, chrosty (3), deszcz (2), krzewy, lud (4), sierść (2), trzcina (2).

Wyrażenia: »gęsty(-a) las, szelina, puszcza, dąbrowa« = atrum nemus, densa silva, opacum nemus, saltus Mącz; silvosus Calep [szyk 30: 8] (30 : 4 : 3 : 1): Nienáyduie ten ſtrzáły wczás/ ktory ſtrzela ná gęſty lás. March1 A4; March3 V3v; RejPs 199; HistAl K6; Idą iuż w onę drogę po gęſtey ſzelinie RejWiz 22v, 158; BielKron 72v, 365, 399, 433, 459v; A to moy dom był zawżdy/ gdzie nagęſtſze laſy. KochSat A2, Bv; Mącz 18a, d, 82a, 264c, 365d; RejZwierc 132, 164v; Strum E2; wolałem po gęſtych dąbrowach Prętkie ielenie gonic KochOdpr B3v; KochPs 125; iſz miedzy láſſy w gęſtych y zárosłych puſzczach mieſzkáli. StryjKron 115, 442 [3 r.], 627; KochJez A4, B2; WisznTr 30; BielSen 16; KochPieś 9; KochSob 63; Calep 1040a; GostGosp 106; GrabowSet H4v; LatHar 347.

»gęsta strzelba« [szyk 5 : 4] (9): puſcili ſtrzelbę z łukow ták gęſtą áż Słońcá widáć nie było. BielKron 451, 202v, 315; BielSat N; BielSpr 31, 42v, 63; z obozu záś ſtrzelbę gęſtą ná drugich Tarnowſki Hetman kazał wypuśćić StryjKron 757; BielSjem 35.

»gęsty szyk« (2): A to zaś Idomeneus stoi z drugiej strony, Właśnie jako bog jaki miedzy Kreteńczyki, Ktorych około niego stoją gęste szyki. KochMon 27; Phalanx ‒ Geſtiſzik, w kwadrat vſzikowani. Calep 797b.

»włosy gęste« = densus capillus Mącz [szyk 3 : 2] (5): Włoſi gęſte na ręce ale małe á ſubtilne/ ſą znamię oſtrego rozumu GlabGad P3, O4v; BielKron 72v; Mącz 34c, 82a.

Szereg: »miąższy i gęsty« (1): Aż gdy oni ku latam przychodzą, tuż więc włoſi roſtą męſſze y gęſtſze GlabGad O4v.
W przen (7):
Wyrażenia: »gęsty las« (4): Iákoż nie dźiw/ iż w ták gęſtym leśie dźiwnych Artykułow: ludzkich świádectw: nieſpoſobnych mow [...] iam tego proſtak vpátrzyć nie mógł. CzechEp 138, 4, 148, 183.

»gęsty szyk« (1): Niech huczą rzéki/ niechay głośné wáły Swym gęſtym ſzykiem vdérzáią w ſkáły KochPs 141.

»gęsty worek« = dużo pieniędzy (2): Szynkarz co piwo wárzy á gorzałkę pali/ Y then ſie Więc też cżáſem gęſtym workiem chwali. RejWiz 97, 97.

a. O tkaninach, plecionkach itp. (14): á potym przez gęſtą chuſtę płocienną przeczedz FalZioł I 77a, III 26d, V 76v; Pollinarius, Co k temu należy. ut cribum pollinarium, Pytel álbo śito bárzo gęſtę [!]. Mącz 308c; potym przecédź przez gęſté ſukno SienLek 161v, 63v, 69v, 107, 161, 165v; Vplećie koſz barzo gęſty Strum G3v; Bo wnet/ z iey włoſow od głowy/ ták gęſtą zaſłonę vcżynić rácżył SkarŻyw 69, 160.

W charakterystycznych połączeniach: gęsta(-e) chust(k)a (8), płotno, sieć, sit(k)o (2), sukno, zasłona.

Zwrot: peryfr. »gęstym siać mąkę sitkiem« = być uczciwym (1): Kto z cżyią ſzkodą żywie/ á kto z ſwym pożytkiem/ Kto gęſtym á kto rzadkim śieie mąkę śitkiem. BielRozm 9.
Szereg: »gęsty a rzadki« (1): BielRozm 9 cf Zwrot.
b. O czynności prowadzonej z udziałem licznych uczestników (1): wyſzło też ſnimi Iáncżárow około dwuſet/ podkáli ſie wſzytcy gęſtym boiem. BielKron 314v.
3. Rozmieszczony blisko siebie, w niewielkich odległościach; densus, condensus Mącz, Cn; multus Vulg (38): gałąſki polnych gwozdzykow gęſte roſzcżki s ſiebie wypuſzcżaią FalZioł I 54d; Ieſt ziele niebarzo wielkie maiącz gałąſki gęſte FalZioł I 122d; BDły morſkie ſą dwoiakie, iedny ſą pobielałe albo ſzare á gęſte małe dziurki maiącze FalZioł I 142a, I 55c, 109a, 127d, IV 14a, 31c; Nie ieſt też potrzeba wyſokich grodow ſtawiać á ie gąſtimi wieżami ogradzac BielŻyw 144; A wſſyſtcy będą ſlyſſeć głos iego/ y będą przepaśći gęſtę [!] ná wielu mieſc [et chaos fiet per loca multa] Leop 4. Esdr 5/8; BibRadz 4.Reg 3/16, Eccli 45/10; ieſt Kráiná wſzytká mokra dlą [!] gęſtych ieźior y łáſow BielKron 433; KochSat B3v; Mącz 82a, b, 184b [2 r.]; RejZwierc 180, 243v; Rzowſki to tu iuż powiát wśiámi vſádzony Gęſtémi KochJez B2, B2v; KochPhaen 8; KochSz B3v; poczęłá nań wálić kámienie ták gęſté/ że zſtámtąd żadnym obyczáiem wynidź mu nie dáłá KochWz 140; KochPieś 46; KochProp 15; Calep 207b, 824b; któré miáſtá tákié ſą/ że budowánié ich/ y obrony rozmáité/ oſády wielkié y gęſte/ nie vſtąpią inſzym wſzyſtkim OrzJan 79; KmitaSpit C5; GosłCast 56.

W charakterystycznych połączeniach: gęste drzewa,gałązki (3), kamienie (4), łistki, roszczki, zęby.

Z rzeczownikiem w sg w funkcji pl (6): liſth ma zielony y gęſty. FalZioł I 140a, I 80b; Wierz mi iżći gęſty pryſzcż ná ręce vſiędzye. RejWiz 111; WyprKr 62; przyſżliſmy ku iednym wyſpom gdźie ták było gęſte drzewo Sándálowe/ áż ſie tám trudno wedrzeć do niego. BielKron 451v; ſtraż gęſtą [vigilias crebras] miewał ModrzBaz 112.

W charakterystycznych połączeniach: gęste(-y) drzewo, list (2).

[Niektore przykłady mogą też być zaliczone do znacz. 4.].
4. Liczny (w funkcji przydawki ilościowej: wiele) (39): Záwżdy ſporzey do komory Gdzie bywáią gęſte wory RejRozpr C4v, H3; Gdzye dobytká nie będzye/ tám obory puſte/ Gdzye dobytká doſtátek/ tám dochody huste. BielKom B8; RejWiz 78, 187v; Nakażdy rok pływaiąc do Gdańſka z traftami/ Widzicie gęſte miaſta/ y zamki budowne KochSat A3v; BielSat Ev; Ták iż ſię śmiele może rzec/ okrom Grecyey w ktorey gęſtſzy ſą Chrześćiánie/ więcey teráz w iednym Arcybiſkupſtwie Láćinſkim Chrześćiáńſtwá SkarJedn 165; Oczko 7; SkarŻyw A5v; StryjKron 16; KochSob 70; BielRozm 33; KochProp 11; Calep 610b; Widzę y pocżty ze wſzyſtkich ſtron gęſte/ Ogromne trąby/ y ſtrzelby ták cżęſte GrochKal 18; GrabowSet R3v; Ale gdźie częſté grády przechodzą/ rdzá gęſta pádnie/ zwłaſczá ná nowinie/ kto tám nie ſzwánkuie? JanNKar A3v; rzeki ſą zámknione Iázy gęſtémi [obstaculis multis JanStat 1098]/ y płoty SarnStat 917; Ná potrzeby voluntáriuſzewſkie ochotnieyſzy byſmy byli/ y gęſtſzy/ gdyby nam niegotowość nie przeſzkadzáłá. GrabPospR K4, L3v; PowodPr 5, 41; Padł krwawy/ gęſtemi przywálon ſtrzałámi/ Godny Syn oyczyzny mężnymi ſpráwámi. SzarzRyt C2v.

Z rzeczownikiem w sg w funkcji pl (8): RejRozpr I4v; Oſobliwa to vciecha/ Gęſty groſz ſypáć do miechá BielKom F2v; A to w niwecż gdy on ſpi wſzyſcy o nim cżuią/ A co we dnie źle ſpráwił w nocy oſzácuią. A gęſtego ſędzyego káżdy ma o ſobie RejWiz 12, 183; BielKron 408; Co śię wielkim y gęſtym świádectwem Piſmá świętego pokázáć może. KuczbKat 315; BielSpr 58; ále człowiekowi/ Kiedy ſie raz ná twarzy źimá poſtánowi/ A włos śniegiem przypádnie/ gęſta Wioſná minie/ Niżli z głowy przeźiębłéy ten źimny rok zginie. KochFrag 21.

α. W funkcji rzeczownika (3): Gęſty/ co ſłowy zdobi/ ſwą ochotę/ Gęſty/ w przyięmną poſtáwę/ odźiány GrabowSet Y, Yv.
a. O tekście (4): SkarJedn 285; O Częſtey modlitwie do BOgá [...] mamy Páná náſzego IEzu Chryſtá gęſte w Ewángeliey náuki y vpominánia. SkarKaz 608a, 80a.

Z rzeczownikiem w sg w funkcji pl (1): Boſtwá Chryſtuſowego v Ianá ś. gęſte wyświádczenie SkarKaz Ooooa.

5. Częsty, powtarzający się w niewielkich odstępach czasu; creber, plurimus Calep (22): BierEz O2v; poſty gęſtymi y wielkimi trapił cżłonki ſwoie SkarŻyw 353; Y niſkąd inąd nie idą ták gęſtę [!] v was morderſtwá/ iedno z tego wáſzego dźiwnego práwá GórnRozm Fv; KochProp 14; GrabowSet A3; Z Henrykiem weſzły w te Lechyſkie kráie, Częſte vtarczki, gęſte krwáwe boie. KlonKr D4; PowodPr 25; SkarKaz 277a.
Szereg: »częsty, (a, i) gęsty« [szyk 5 : 2] (7): á rozgłośiło ſie imię iego/ áż do gránic Egiptſkich/ prze zwyćięſtwá iego/ cżęſte á gęſte [propter ċrebras victorias]. Leop 2.Par 26/8; Quotuplus, Yáko gęſti/ częſty. Mącz 344e; SkarJedn 344; Calep 267b, 679a; SarnStat 971 [2 r.].

Z rzeczownikiem w sg w funkcji pl (7): SkarJedn 169; Druga iſz z ſercá ludzkiego wſpominánie gęſtſze ná Bogá y rozważánie dobrodzieyſtw iego/ wykráść y wybić chcą. SkarŻyw 301, 353, 369; Bo tám niedoſtátek gęſty/ Y fráſunek bárzo częſty. KochMRot A3v; O gęſtey modlitwie. SkarKaz 608a marg; Brák pokármów/ cnienié á gęſté/V pań choroby częſté. GosłCast 22.

*** Bez wystarczającego kontekstu (10): Densus, Gęſty. Mącz. 82a; Praedensus, Bárzo gęſti. Mącz 317c, 118b, 136c, 409b; Calag 125a; Frequens ‒ Gęſty, pelny. Calep 434b, 306a, 776b, 83lb.

Synonimy: 1. 2. 3. 4. nabity, nadziany, pełny; 1.a. gruby, zsiadły, miąższy; 5. częsty, ustawiczny.

Cf GĘSTOGROSZ, GĘSTOOK, GĘSTOROD, GĘSTOWŁOSY, NIEGĘSTY

AL