[zaloguj się]

BAŚŃ (134) sb f

baśń (107), båśń (21); båśń BierEz (3), GrzegŚm, RejZwierc, StryjKron (2); baśń : båśń KrowObr (2 : 1), BielKron (1 : 1), Mącz (8 : 1), GórnDworz (6 : 1), BudNT (1 : 2), ModrzBaz (6 : 1), SkarJedn (2 : 1), CzechEp (8 : 1), NiemObr (3 : 2), KochCz (1 : 1), WujNT (6 : 2).

Fleksja
sg pl
N baśń baśni
G baśni baśni
D baśniåm, baśni(o)m
A baśń baśni
I baśnią baśniami
L baśni baśniåch

sg N baśń (9).G baśni (5).A baśń (6).I baśnią (1).L baśni (1).pl N baśni (22).G baśni (27).D baśniåm (2) CzechRozm, CzechEp, baśni(o)m (1) WujNT.A baśni (26).I baśniami (20); -ami (19), -åmi (1) RejPs.L baśniåch (14); -åch (11), -ach (3) LubPs, ModrzBaz (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Bajka, mit, opowiadanie o treści fantastycznej, legendarnej lub alegoryczno-dydaktycznej, utwór literacki lub po prostu opowieść; fabula Murm, Mymer1, Mącz, Calag; fabella Calag (70): Ezop też iáko mądry był. Wielką rádę w báśniach zákrył BierEz H2, A3, Fv, F2, F2v, G3v (9); Murm 189; Mymer1 10; á ſnadz przypomionę y ony przednie rzeczy tylko że ſie nam miáſto báśni niepodobne widziały by były powieſćiami przodkow náſſych nie vtwierdzone. RejPs 114; KromRozm III H5; Będę w gorzkośći duſze ſwey tu dziwne báśni ſtroił LubPs hh6v, M2, Q, gg2; RejWiz 180; Leop 1 Tim 1/4; Piſáli też o Ráiu źiemſkim baśń ktora niżey będźie nápiſána. BielKron 466, 127; KochZg A3v; Aesopus. Właſne ymię yednego skłádáczá báśni. Mącz 5a; Fabula. A fabulando dicitur. Powieść, Baśń/ Lubo prawdźiwy lubo nieprawdziwy wymysł. Mącz 113a, 65d, 397b, 487a; o którym Myſterium, to ieſt/ o ſkrytéy táiemnicy/ gdy wy Láikowie mówićie/ Parabolas mówićie/ báśni mówićie OrzQuin F3v; RejAp 87v; nie będę ſpominał dzieiow ſtárych/ bo te w. m. báſniámi zowieſz/ ále powiem rzecż ſwieżą GórnDworz Aa4v, Ff, H8v, O4v, R, Z; w báſniach niemáło rzecży náyduiemy/ Ktoremi pod cżás ſobie rozum náſz oſtrzymy. HistLan F4v; RejZwierc 188; BiałKaz L4v; BudNT 2.Thess 2/1; iáko o Sowie w báśniách powiedáią/ że Słońce wſchodzące obwiniáłá/ iż ná iego promienie ocżymá ſwemá żadną miárą pátrzyć niemogłá ModrzBaz 2; Ale to podobno báśni co o Troiey á o Dydonie powiedáią. ModrzBaz 105, 40v, 94, 107, 135; By nie Rzymſki kośćioł [...] iużby Ewánielia w báśni ſię Ezopowe/ iákom rzekł/ obroćiłá. SkarJedn 151; Calag 184; Angelczykowie też y Scotowie práwie z Baſni iáwnych początki ſwoie wywodzą StryjKron 61, 782; KlonŻal D; KochCz [A4], B; OstrEpit A3; WujNT Petr 1/16; SkarŻyw 28, 118.
Zwroty: »bawić się baśniami« (3): Abowiern nie oznaymiliſmy wam mocy y przyśćia Páná náſzego Iezu Kryſtá/ bawiąc ſię báśniámi zmyſlonymi/ ále oglądawſzy ocżymá náſzymi máieſtat iego. BibRadz 2.Petr 1/16, 1.Tim 1/4; WujNT 1.Tim 1/4.

»napleść baśniami«: Więc oni Poetowie/ áby z morſkiey pyány/ [Wenus] Miáłá ſie byłá zyáwić/ nápletli báśniámi. RejWiz 37v.

Szeregi: »baśni abo gadki (abo historyje)« (2): mogą być do tego obráne iákie chędogie báśni/ ábo gadki/ ábo hiſtorye/ ktoremiby śię dźieći pobudzáły do roboty ModrzBaz 10v; GosłCast 31.

»historyje ani baśni«: nie będę ia w. m. ták wiele hiſtoriy/ áni báśni wylicżał/ iáko w. m. mnie GórnDworz Z8.

»baśń a komedia i cień«: iſz mu ſię być iedną báśnią/ á komedyą y ćieniem wſzytko tu ná ziemi zdáło SkarŻyw 234.

»baśń abo (a) przypowieść; przypowieść i (a) baśń« (3 : 2): Dom ten ktorym poświęćił imieniowi memu/ podam w przypowieſć y w báśń v wſzytkich narodow. BibRadz 2.Par 7/20; tedy by mu ſie to zdáło iákoby to byłá iáka báśń ábo iáka przypowieść o iákim proſtym pánu RejPos 191v, 5v [2 r.], 349v.

»gadki i przypowieści a jakoby baśni«: Izali ci wſzytcy nie vcżynią o nim gadki y przypowiesći/ á iákoby báśni/ mowiąc o nim BibRadz Hab 2/6.

2. Wiadomość lub informacja zmyślona, nieprawdziwa, fałszywa, błędna; plotka, kłamstwo; gerrae, lirae, nugae Mącz (64): Powiedali mnie ludzie złoſciwi baſni [fabulationes]/ ale nie tak iako zakon twoy w ktorim ieſt prawda wſzelka. WróbŻołt 118/85; A czynili ſobie o nas báśni rozmáyći pogáni y naſmiewiſká poruſſáiąc głowámi ſwemi RejPs 66v; RejKup n6, z3; A iżby ty ich zmyſlone á nieznośne báśni á nyepobożne śidła ktoremi niewinne ludzi zwodzą/ potrzeć á popſowáć raczył. LubPs I4, bb3, bb3 marg; názbieráią ſobie vcżyćielow wedle żądliwośći ſwoich/ ći ktorych vſſy ſwierźbią/ y odwrocą vſſy od prawdy/ á do báſni ſie obrocą. Leop 2.Tim 4/12; Nugatorius Lżywy/ Báśniámi ſie pętáyący. Mącz 252d, 195, 252d; RejAp 194; BudNT Ff8v; Te ſłowá/ krolu/ [...] tobie/ y oycżyznie Vpad opowiádáią [...] Nie waż ich ſobie lekcże/ áni miey zá báśni. KochOdpr D2v; SkarŻyw 59, 102, 270; ArtKanc K18; WujNT Xxxxx 2v, Aaaaaa 2; KlonWor 46.
Zwrot: »baśni bajać«: Nie z owych co owo w nich iedno báśni báią/ A co potrzebnieyſzego o to máło dbáią. RejWiz 79v.
Szeregi: »baśni albo lekkie powieści ludzkie«: Gdy ſie báśny álbo lekkie powieści luckie vkoyą. Mącz 137a.

»baśni a plotki; plotki a baśni« (1 : 1): RejKup Iv; A ieſliż to s pilnoſcią ſobie przecżytáły/ Słuſzna áby ſie ná to dobrze rozmyſláły. Ze chociaż ſie to báśni á plotki im zdádzą/ Wſzákoż młodym cżytáiąc iſcie nie záwádzą. HistLan F4v.

»baśni i rozmowy płonne«: Pletliwe báśni y rozmowy płonne/ y vſzu ſię iey dotknąc nie mogły. SkarŻyw 13.

»baśni a (i) sny« (3): bo się już nie to w Polscze dzieje, co Pana Boga wola jest, jeno co nam kto z báśni a snow swoich wymyśli Diar 33; KochOdpr D; ArtKanc Q3.

»omylne powieści a baśni«: Wiele kroć mię złoſćiwi vſpráwowáli ſwemi omylnemi powieſćiámi á práwie iákoby báſniami ábych od ſtąpił d [!] zakonu twego RejPs 181v.

a. W polemice religijnej katolicko-protestanckiej: błędne wierzenie, fałszywa nauka, wywód heretycki (34): RejKup k6; RejAp 140v; Pomniſz cżytelniku miły/ iáko maſz práwy Kośćioł po tych cżterzech słowkách poznáć: A iáko też Heretycki przećiwnymi cżterzmi wytknąć maſz Tych báśni nie ſłuchay/ gdy mowią SkarJedn 35; Ale iż mię iuż teſzkno y wſtyd przypomináć tylko á nie wypráwowáć tákie báśni/ y ſproſne ſłowá Bożego ſzárpánia CzechEp 321, 98, 99; NiemObr 121; Dáleko tedy więcey vznáwáć y wyznáwáć mamy podobne cudá y ſpráwy Boże przy ofierze Mſzey S. [...]: ktore niewierni haeretycy odrzucáią/ y zá báśni máią WujNT 322, 2.Tim 4/4.
Zwrot: »bawić się baśniami« (2): áby zdrowi byli w wierze: Nie báwiąc ſię żydowskiemi báśniámi CzechEp 117 [idem] WujNT Tit 1/14. Cf »baśni żydowskie«.
Wyrażenia: »baśni antychrystowe« (2): A ku więtſzey pewnośći vmyſłu ſwego/ y ku zábieżeniu Kápernáyſkiemu mniemániu/ y báſniam Antichriſtowym/ to ieſzcże przydał: to cżyńćie na moię pámiątkę. CzechRozm 266; CzechEp 104.

»bab(sk)ie baśni« (5): Ktorą náukę Pan Bog zowie [...] bábſkimi baſniámi/ łgárſtwem/ chythrośćią ludzką KrowObr A2v; BudNT t8v; CzechRozm 221v; SkarJedn 233; WujNT l.Tim 4/7.

»baśni ludzkie« (3): Bo ſię nigdy pletliwe báśni ludzkie/ iáko plewy z pſzenicą z ſłowem Bożym weſpołek nie zgodzą áni oſtoią. CzechEp 322; ludźie porzućiwſzy prawdźiwe ćwicżenie w ſłowie Bożym/ [...] vdáli ſię zá wymyſły/ y baśniámi ludzkiemi/ ktorymi/ z práwdźiwey drogi Chriſſtyáńſkiey pobożnośći zwiedzieni ſą. NiemObr 80, 53. Cf »baśni (i) plotki (i) wymysły«.

»mnichowskie baśni« (2): Mnichowskie báſni o gniewie Bozym ktory ſyn BOzy vbłagał. CzechRozm 221v marg, **2.

»żydowskie (i pogańskie) baśni« (4): Karz tákowe ſrodze/ áby byli zdrowi w wierze nieſlucháiąc żydowſkich báśni/ y náuk ludzkich/ odwrácáiących od prawdy. KrowObr 61v, 99v; CzechEp 117; WujNT Tit 1/14.

Szeregi: »baśni (albo błędy) a (i) wymysły; wymysły, baśni« (3 : 1): Aby krzeſciyánye wtym báśni żydowſkich/ álbo blędow y wymyſlow kácerſkich/ ktorych ſye yuż potroſſe záwadzálo/ nyenáſládowáli. KromRozm II dv; RejAp 89; GrzegŚm 29; NiemObr 84.

»baśni (i) plotki (i) wymysły« (4): Azaby ſię kiedykolwiek ći nowi X. K. theologowie/ [...] mogli [...] wſzytkie cżáry/ guſłá/ báłwochwálſtwá/ wymyſły/ báśni/ plotki y vſtáwy kośćiołá Rzymſkiego z wiernych ludźi ſerc wykorzenić CzechEp 111, 122; NiemObr 80, 165.

»plotki, baśni i kalumnije«: Bom też do tych odpiſow i zwłaſzcżá ná plotki nikcżemne/ baśni y kálumnie ſproſne nie bárzo ſkory. CzechEp *2v.

»sny a baśni«: IEſt w tym Pſalmie iákoby sfukánie náucżycielow fáłſzywych/ ktorzy od náuk Páńſkich do wymyſłow ludzkich odſtępuią/ ſnow a báśni ich náucżáiąc. LubPs C3.

Synonimy: 1. bajka, fabuła, gadka, historyja, powieść, przypowieść, wymysł; 2. brednia, fraszka, plotka, wymysł.

KN