[zaloguj się]

BĘKART (60) sb m

bękart (57), bękard (3) Murm, BartBydg (2).

bę- (58), bą- BartBydg (2).

a jasne.

Fleksja
sg pl
N bękart bękarci, bękartowie
G bękarta, bękartu bękart(o)w
D bękartowi
A bękarta bękarty
I bękart(e)m bękartami, bękarty
L bękarcie bękarci(e)ch

sg N bękart (24).G bękarta (3) BielKron (2), MycPrz; bękartu [w znacz. 2.] (1).D bękartowi (1).A bękarta (4).I bękart(e)m (4).L bękarcie (1).pl N bękarci (8) GroicPorz (2), KrowObr, BielKron (3), BudNT, KlonWor, bękartowie (3), GliczKsiąż (2), KrowObr.G bękart(o)w (2).A bękarty (4).I bękartami GliczKsiąż (2), bękarty (2), OrzList, WujNT.L bękarci(e)ch (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

1. Dziecko nieprawego łoża, nieślubne; bastard; spurius Murm, Mącz, Calag, Calep, Cn; notus BartBydg, Mącz, Calep, Cn; illegitimus filius, de scorto natus Mącz; adulterinus Calep; falsiparens Cn (59): Murm 168; Mymer1 38; BartBydg 18, 98b; W miáſtách też obycżay ten vrodził ſye/ iż Bękártowye rzemyęſlá nye mogą robić GliczKsiąż B4v, B3v, B5, B5v, B6v, B7v, B8v [2 r.]; A s tąd że też bękárći wedle Práwá Mieyſkiego máią krewne/ ále po wrzećienie nie po mieczu GroicPorz ff, ff; KrowObr C2v; UstawPraw D3v, Mamzer dictio est Hebraica de scorto natum significans Bękárt/ Nálezionek, Mącz 206a, 190c, 208c, 251b, 411a; Bękárći ták ważni máią być iáko y właſni BielKron 9v; PTolomeus Lágiow ſyn/ ktorego piſzą być z bękártow/ bo od Filipá oycá Alexándrowego poſzedł. BielKron 128v, 45, 50v, 101v, 111v, 364 (17); wżdy przećię dla onego Zbygniewá bękártá Oycowſkiego iákie ſzkody podiął [...] co niepodobna żeby Nothus kiedy dźiedźiczyć miał MycPrz II B; Calag 291; CzechEp 84; KochMRot C2v; Calep 29b, 704a, 1001b; SarnStat 1307; Gżegżelica [...] Kiedy ſię iuż náſyći/ gdy iuż bywa nieśna: W cudzym gniaźdźie odpráwia nierządne połogi: Muśi bękárty wylądz ptaſzecżek vbogi. KlonWor 60, 61 [2 r.], 62.
Zwrot: »mieć bękartem (za bękarta)« (2): Alexánder [...] rzekł yemu: O nyeſláchetny cżłowyecże wyęc ty nas bękártámi chceſz myeć GliczKsiąż B8v, B5v.
Szeregi: »bękart a z niedobrej matki syn«: Yáko bękárt á z nyedobrey matki ſyn/ wyemy tho [...] iż ták ſpryſkowáni ſą yáko wáłáſſe nozdrzá/ y ták znácżni ſą yáko w żołthych cżapkách żydowye. GliczKsiąż B2.

»pokrzywnik abo bękart«: Pokrzywnicy/ ábo bękárći. KlonWor 61 marg.

»syn (ale) i bękart«: Wspomniycie na wasze Przodki iaką wdzięcznosc Potomstwu Panow swych vkazowali [...] nietylko wsynach ale y wbekarciech ActReg 23.

W przen (4):
Szereg: »(prawdziwy) (nie) syn (ale) a bękart; bękart a nie syn« (2: 2): KrowObr 238v; Tego bronić y o to czynić do ſwoich gardł mamy/ chcemyli być prawdźiwemi ſynámi/ á nie bękárty Koſciołá tego Bożego. OrzList e4; BudNT Hebr 12/8; WujNT Hebr 12/8.
2. Przędza jedwabna pochodząca od dzikich jedwabników; jedwab gorszego gatunku zmieszany z inną przędzą, półjedwab (1):
W przen (1): Ale mowię náprzećiwko tákowey wáſzey Mſzy/ iakąśćie wy ſobie vprzędli foremnie/ ludzie prośći mniemáią/ áby z iedwabiu á ono ſſtzerego bękártu. KrowObr 195.
3. [Niepotrzebne gałęzie, zbędne odrośle drzewa lub krzewu: A w każdym drzeuie trzeba tego ſtrzedz/ aby niedopuſzcżał wyraſtać na drzewie lub pod drzewem z korzenia latoroſlam ktore zową wilki abo bękarty Cresc 1549 377 (Linde).]

Synonimy: 1. baster, bebiś, bęsz, fałszywy, nakażony, nalezionek, pokrzywnik, skurwysyn; 2. czerwiec3. wilk.

Cf [PĘKART]

KN