[zaloguj się]

CIESZYĆ SIĘ (430) vb impf

e jasne.

sie (295), się (135).

Fleksja
inf cieszyć się
indicativus
praes
sg pl
1 cieszę się cieszymy się, ciesz(e)my się, cieszym się
2 cieszysz się cieszycie się
3 cieszy się cieszą się
praet
sg pl
1 m -(e)m, -m się cieszył m pers -(e)śmy się cieszyli, -chmy się cieszyli
f -em się cieszyła m an
3 m cieszył się m pers cieszyli się
f cieszyła się m an
n cieszyło się subst cieszyły się
fut
sg pl
1 m będę się cieszył m pers cieszyć się będziemy, cieszyć się będziem
2 m m pers cieszyć się będziecie
3 m będzie się cieszyć, cieszyć się będzie, będzie się cieszył, będzie się cieszyć, cieszyć się będzie m pers będą się cieszyli, cieszyć się będą, będą się cieszyć
f będzie się cieszyła m an
imperativus
sg pl du
1 niech się cieszę cieszmy się, niech się cieszym cieszwa się, ciezwa
2 ciesz się cieszcie się
3 niech, niechaj się cieszy niech, niechaj się cieszą
conditionalis
sg pl
1 m bych się cieszył m pers bychmy się cieszyli, bysmy się cieszyli
f bym się cieszyła, bych się cieszyła m an
2 m byś się cieszył m pers
3 m by się cieszył m pers by się cieszyli
n by się cieszyło subst by się cieszyły
con praet
sg
1 m bych się był cieszył

inf cieszyć się (108).praes 1 sg cieszę się (20).2 sg cieszysz się (4).3 sg cieszy się (30).1 pl cieszymy się (11), ciesz(e)my się (3), cieszym się (1); -ymy SarnUzn, RejPos, RejZwierc (2), MycPrz (2), NiemObr, ArtKanc (2), KochFrag; -(e)my RejJóz, MurzHist, RybWit; -ymy : -ym SkarKaz (1 : 1); ~ ęmy (1) MurzHist, -(e)my (2).2 pl cieszycie się (1).3 pl cieszą się (26).praet 1 sg m -(e)m, -m się cieszył (2). f -em się cieszyła (1).3 sg m cieszył się (12). f cieszyła się (2). n cieszyło się (2).1 pl m pers -(e)śmy się cieszyli (1) Diar, -chmy się cieszyli (1) GrzegŚm.3 pl m pers cieszyli się (11). subst cieszyły się (1).fut 1 sg m będę się cieszył (3).3 sg m będzie się cieszyć (2), cieszyć się będzie (2), będzie się cieszył (1) GrabowSet; będzie się cieszyć SiebRozmyśl; cieszyć się będzie GrochKal; będzie się cieszyć : cieszyć się będzie RejPos (1 : 1). f będzie się cieszyła (1).1 pl m pers cieszyć się będziemy (2) NiemObr, OrzJan, cieszyć się będziem (1) BudBib.2 pl m pers cieszyć się będziecie (2).3 pl m pers będą się cieszyli (3) BielSat, RejZwierc, BielRozm, cieszyć się będą RejPos (2), będą się cieszyć (1) SzarzRyt.imp 1 sg niech się cieszę (1).2 sg ciesz się (52).3 sg niech, niechaj się cieszy (6).1 pl cieszmy się (9), niech się cieszym (1) KochSz.2 pl cieszcie się (11).3 pl niech, niechaj się cieszą (5).1 du cieszwa się (2) [w tym zapis: ciezwa (1)] RejJóz B7, B7v.con 1 sg m bych się cieszył (3). f bym się cieszyła (1) SiebRozmyśl, bych się cieszyła (1) BielSat.2 sg m byś się cieszył (1).3 sg m by się cieszył (15). n by się cieszyło (3).1 pl m pers bychmy się cieszyli (8), bysmy się cieszyli (1) ArtKanc.3 pl m pers by się cieszyli (14). subst by się cieszyły (1).con praet 1 sg m bych się był cieszył (1).part praes act ciesząc się (37).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Pocieszać się, rozweselać się; consolari, foveri, requiescere, solari Mącz, Cn; relevari, solatio uti, sustentari, sustineri Mącz; refici, subrefici, consolatione se lenire a. sustentari, dolorem levare, solacio sublevari, solacio frui a. se sustentare a. recreare a. oblectare (cum aliquo), acquiescere in aliqua re Cn (275): Potym iuż ćierpliwſza byłá/ A ták ſie ſámá ćieſzyłá BierEz I, G4v; námilſſy miloſnicy moij/ bądzcie motzni/ cieſſcie ſie ſami/ bociem iá ieſt tak wielmi ſmutny/ ijż moy ſmutek/ rowná mi ſie ſmierci OpecŻyw 98v; Iuż ſie tu prorok cieſzy WróbŻołt 76/11; LubPs 179; Iuż tak Iakobie nieboże Ciezwa ſie iako możewa Aż ſie ſmierći dopłacżewa RejJóz B7v; BibRadz Ps 41 arg; Consolor me solatio, Cieſzę ſie ſam/ dodawam ſobie dobrey myśli/ dobrey otuchy. Mącz 400a; 19b; RejPos 44, 48, 74, 127v, 128; GrzegŚm 37 [2 r.]; Głupi kto iednego cieſzy á ſam ſie cieſzyć nie vmie. RejZwierc 151 marg [idem Aaa4], 204, Aaa4; GrabowSet F2v; Iákóż niepomáłu ſie ztąd ćieſzymy/ że przy téy oſtátniéy poſłudze brátá náſzego/ W. M. ták wiele/ y ták zacnych oſób widźimy. KochFrag 49; Przetoż ćieſzćie ſię ſpołecznie WujNT 1.Thess 5/11; SkarKaz 84b.

cieszyć się z kogo, z czego [w tym: z kogo, z czego z czym (1), zdaniem okolicznikowym przyczyny (1)] (7): maſz ſie cieſzyć s tey odpowiedzi Páná ſwego/ kthorą vcżynił do cżártá ſproſnego RejPos 73, 175v, 323v; BiałKaz B2; ArtKanc A15v; GrabowSet S4v; KochFrag 49.

cieszyć się na co (1): Bom myał ná dobrey pámyęći twoye ſądy ſwyęte [...] Tymić ſie ya záwżdy cyeſſę na błędy przeklęte. LubPs bb.

cieszyć się czym [w tym: czym w czym (18), czym na co (1), ze zdaniem okolicznikowym przyczyny (34)] (227): RejPs 182, 211; RejRozpr A4v, F2; Cieſzwa ſie przednieyſzemi/ ſtraſznemi ſzkodami Y inych wiele żacznych/ ludzy przygodami RejJóz B7; Ale ſtare przyſlowie cżym ſie cieſzą prawi Iz kazdego wiernego niewinnoſcz wyprawi RejJóz 14; RejKup v6v; iedno iſz śię my wiarą a duchem ś. cieſzęmy MurzHist K3v; KromRozm III L3v; iáko ſie cieſzyć mamy ſwiętą á możną obroną imieniá Páńſkyego. LubPs E3v, A5, B2v, B5v [2 r.], L3v, L4 (18); RejZwierz 62; BibRadz Act 16 arg; OrzRozm T4v; BielKron 2v, 255, 312v; Tua te virtute sustentes, Cieſz ſie cnotą twoyą. Mącz 448c, 13d, 248a, 400a, 510b; boć y ći drugdy miéwáią co ná oſtátek/ czym ſye ieſzcze iuż ginąc ćieſzą. OrzQuin Z, Z; SarnUzn Cv; RejAp 23v, 61 v, 112v, 157 marg, Dd3; GórnDworz H3; Pátrzayże każdy Krześćiáńſki wierny cżłowiecże/ iáko ſie maſz cieſzyć/ piſmy RejPos 2, 27v, 43, 44, 46v [3 r.], 66 (36); GrzegŚm 12, 16 [2 r.], 25 [2 r.]; Bo wżdy iuż bydlę odrycżawſzy raz/ bolu álbo ſmęthku ſwego przeſtánie/ á potym trawką á ziołkámi ſie cieſzy. RejZwierc 155, 24, [283]v, 85v, 174, 188 (12); káżdy cżłowiek chrześćyiańſky ma oſobliwe poćiechi/ ktorymi śię ćieſzyć ma. BiałKaz B2, D2v; CzechRozm 20v, 65, 185v, 224v, 261; ModrzBaz 85v; SkarJedn 110; SkarŻyw 51, 98, [197], 262, 294, 334; CzechEp 32, 126; bayką ſię iákąś ćieſzą/ o w niebowźięćiu pánny Máryey. NiemObr 121, 91 [2 r.], 96, 113, 173; ArtKanc F19, N9v; GrabowSet Hv, Ov; OrzJan 21; Y Pogáńſtwo ſię nieśmiertelnośćią duſze ćieſzyło [...] y Philozophowie: gdy im kto miły vmierał SkarKaz 384a, 45a, 382a, 384b, 550b marg, 551a marg; Niedoſtátek ćieſz śię cnotą/ A wytrway wſzyſtko z ochotą. CzahTr [D2]; Oná w przeſzłych fráſunkách tobą ſię ćieſzyłá, SapEpit B. Cf Ze zdaniem okolicznikowym przyczyny, »cieszyć się nadzieją«, »cieszyć się obietnicą«, »cieszyć się (tymi) słowy«.

cieszyć się z czym (1): Cżęſto/ iák rybá/ do wędy ſie ſpieſzę/ A z zdrádnych poćiech/ z ſwym ſmyſłem ſię ćieſzę GrabowSet S4v.

cieszyć się o czym (1): ábychmy ſie cieſzyli o wyſłuchániu náſzym w przygodach á w vpadkoch náſzich RejPos 45v.

cieszyć się w kim (1), w czym (27) [w tym: w czym o czym (1)] (28): Cieſzże ſie tedy namilſzy bráćiſzku w káżdey twey trudnośći á niebeſpiecżeńſtwie/ Pánem á zbáwicielem ſwoim LubPs A5; Cżym ſie grzeſzny ma w vpadku ſwoim cieſzyć. LubPs ddv marg, B2v, B5v, L3v, L4 marg, P6v marg (11); Mącz 190b; RejPos 45v, 57v [2 r.], 66, 330v; GrzegŚm 25; RejZwierc B2, 149v, 173v; Ty ſłowá ſami ſobie/ iáko ieſt podobno/ mowili: y w Bogu ſię ćieſząc/ iáko do bitwy ieden drugiego pośilał SkarŻyw 207, 262; NiemObr 113; tym ſię ćieſz we wſzyſtkich ſmutkach/ w vćiſkách ſwych ArtKanc F19; OrzJan 21. Cf »cieszyć się w nadziei«.

Ze zdaniem okolicznikowym przyczyny [w tym z zapowiednikiem: tym (31); (37), że (5), gdyż (2), żeby (1)] (45): RejPs 73; Tym ſie cieſzę iż narzekam/ za mem ſzcżęſcia zborzenim RejJóz C5v; LibLeg 11 /163v; Diar 33; LubPs Nv; áby ſie wierni cieſzyli/ iż to ſą nie wiecżne rzecży RejAp 96v; Ale ſie cieſz wierny gdyż tu ſłyſzyſz iż temu nie długi cżás ma być RejAp 167, AA7v, 116v, 120, 157, 171v, 192; GórnDworz N3v; Cieſz ſie wierny/ gdyż Pan y nyewiernych nieopuſzcża. RejPos 206v marg, 6v, 21v, 27v [2 r.], 37v, 43v (20); BielSat D4; RejZwierc 153, 153v; MycPrz I C, II B4; Naprzod przećiwko grzechowy ma liekárſtwá/ z ktorych śię ćieſzyć ma że nimi z głádza/ y od śiebie odpądza grzech BiałKaz B2; CzechRozm A7v, 92; CzechEp *3; BielRozm 31; SiebRozmyśl K4.

Zwroty: »cieszyć się nadzieją, w nadziei« = spe ali Modrz [szyk zmienny] (31 : 2): RejPs 29v; Nadzieią ſie przedſię ćieſſy Iż ſie wyſſey wſtąpić ſpieſſy RejRozpr O3v, Ev; MurzNT 199 marg; Foveri spe, Nádzieyą ſie czieſzić. Mącz 135b; A iákoż ſie tu nie maſz cieſzyć w nádziei ſwoiey? RejPos 127v, 7v, 128v, 138, 138v [2 r.]; BiałKat 103v; áno ſerce roſcie/ áno ſie nádzieią cieſzy RejZwierc 109v, 37, 71, 98v, 150v, 152 (10); Y dokądże ták nádzieią ſię ćieſzyć będziem? BudBib 4.Esdr 4/34; MycPrz I B; CzechRozm 33v, 72v; ModrzBaz 134; SkarJedn 403; SkarŻyw 168; CzechEp 24; NiemObr 115; WisznTr 10; OrzJan 14.

»cieszyć się obietnicą« [szyk zmienny] (16): LubPs bb4 marg; Requiescere in sermone alicuius Cieſzić ſie obietnicą álbo powieśćią cziyą. Mącz 342a; RejAp 59, 192; RejPos 167 [2 r.], 251, 300, 323, 336v; á w ſwoiey ſtátecżnośći podpirał ſie nádzieią/ á cieſzył ſie obietnicámi Páńſkiemi. RejZwierc 150v, 57, 68, 87; SkarŻyw 56; SkarKaz 552b.

»cieszyć się (tymi) słowy« (12): ktorzyby ſie rádzi ſtáráli/ áby ſie mogli doplątáć oney ſtráconey oicżyzny ſwey/ cieſząc ſie tymi ſłowy/ ktore ſą tym niewinnym dziatkom przez Proroká obiecány RejPos 26, 66v, 71v [2 r.], 128, 135, 167 [2 r.], 235v, 258; RejZwierc 177v; A przetoż ćieſzćie ſię ſpołem tymi ſłowy [consolamini invicem in verbis istis]. WujNT 1.Thess 4/18.

2. Weselić się, radować się, być zadowolonym; se delectare, laetari Cn (155): RejPs 35v; MurzNT 198v; BibRadz II 143d marg; RejAp 98v; RejPos 77v; Páthrz iáko ſie vcho cieſzy kiedy czo pięknego álbo weſołego ſłyſzy. RejZwierc 142v, 15v, 114v; Nie ćieſzy ſię Calliope áni Vrania. ani ia. KlonŻal E3v; Cić wyſpiewuią Imię twoie chwaląc/ rádość máią weſpołek ſię ćieſząc/ á w ſmutnym padole płácżąc. ArtKanc K8, L5, N20v; ZawJeft 19; ActReg 185; Widząc przypadek Polſki nieſzcżeśliwy/ Cieſzyć ſie będźie: bo po znácżney ſzkodźie Polak obacży/ co to bydź w niezgodźie. GrochKal 14; Ciebie w ſercu máiąc/ niech ſię ćieſzę wſzędźie GrabowSet Cv, D2v; KołakCath B2; SiebRozmyśl Av.

cieszyć się z kogo, z czego [w tym: ze zdaniem okolicznikowym przyczyny (5)] (54): Tych ktorzy ſię ćieſzą z przygody poboznych ludźi żáłość ćiężka vtrapi. BibRadz Eccli 27 arg, Ez 25 arg; KochSat B4; RejPos 175v, 253; RejZwierc 28, 130v, 144; SkarŻyw 234; ZapKościer 1582/32v; GórnRozm B; Iuż ſię z niego nie ćieſzą niebotycżne ſkáły KlonŻal A4; ArtKanc A16, I4, K4v; ActReg 83, 147; Phil I2, K3, Q2; Rácż Pánie żáłośći/ ktore znoſzę ſkroćić/ Co ſię z tego ćieſzą/ tám rácż łzy obroćić GrabowSet B2v, M4v, R2, T4v; OrzJan 62; LatHar 163, 321; Vznałem to że niemáſz w świećie nic lepſzego iáko ſię záwſze ćieſzyć z dobrego vcżynku. KołakSzczęśl B3v; SarnStat 848, 1208; niechay ſie nie ćieſzy z vpadku mégo móy główny nieprzyiaćiél ſzátan. SiebRozmyśl B3, A, B3v, B4v, C4, D4v (11); SkarKaz 351a, 383b, Oooo2d; CiekPotr A3v; Robi dźień y noc/ y konny y pieſzy/ Przedśię ſię z tego chćiwy Pan nie ćieſzy KlonFlis C4; KlonWor 62; RybWit C2; SzarzRyt B. Cf cieszyć się z czego przed kim; Ze zdaniem okolicznikowym przyczyny.

cieszyć się z czego przed kim (1): tedy ſię w tym przed Bogiem z niewinnośći ſwey [...] y przed ludźmi wiernymi [...] ćieſzę CzechEp 338.

cieszyć się kim, czym [w tym: ze zdaniem okolicznikowym przyczyny (12)] (60): Y owſſem/ lepiey ſie ćieſſyć trochą á ſpráwiedliwego nábyćia niż pánowáć nád wielkoſćią obyczáiem zloſćiwych RejPs 55; Bowiem my ſie naywięczey/ tym iedno cieſzemy Kiedy na cię zdrowego/ á cżęſto patrzemy RejJóz B3, I5; RejRozm 396; Bo ſię wiecz nięmaż czim czieſyć Gdy zlodzieia ydą wieſyċ. RejKup B8; GliczKsiąż C2v; RejWiz 65v; RejZwierz 102v; KwiatKsiąż F; My iſcie nie ták ſobie lekce ważymy ſwiádectwo ſtárego Koſciołá/ y owſzem ſie nim wielce cieſzymy. SarnUzn G6v; RejAp 24v; GórnDworz Ll8v; RejPos 57v, 175v, 356v; Owa ſtámtąd wybiorę porządnieyſzy wzorek. Ktorymbych ſie ćieſzyłá / pátrząc ná dobry rząd BielSat H2; RejZwierc 21, 232; Strum Q3; BiałKaz I4; CzechRozm 79; PaprPan Ff3v; Niechay ſye królem ćieſzą ſwym Siończycy. KochPs 215, 160, 185; SkarŻyw 178, 252, 341; StryjKron 155; ArtKanc A14v; KochProp 6, 10; Niedługo mą oſobą ćieſzyć ſye będźiećie. ZawJeft 21, 33, 34; Oko/ nie widźi cżymby ſię ćieſzyło/ W vcho nie wpada/ coby ſercu miło GrabowSet N, Cv, V4; LatHar 401; WujNT 77; SiebRozmyśl A, F2v; á z ták znácżnego ſzcżęśćiá weſołymi Pomoż ſię y mnie ćieſzyć pieśniámi ſwoimi. WitosłLut A4v; SkarKaz 420b; CzahTr [D2], G3v; PaxLiz C4; Wybáwieni od nieprzyiaćioł/ wolnośćią ſię ćieſzmy SkarKazSej 693a; KlonWor 60. Cf cieszyć się czym nad kim.

cieszyć się czym nad kim (1): áby ſie nie chłubił á nie cieſzył thym on ſrogi wąż nád námi RejPos 319.

cieszyć się z kim, z czym (2): RejPos 150; óni záśię iáko zwyćiężce/ ćieſzyli śię z łupy Egyptſkimi BiałKat 63v.

cieszyć się na czym (2): táiemnie ná chęći ná ſwey cieſzyć ſie mogłá GórnDworz Aa5v; SkarKaz 634a.

cieszyć się o czym (1): A iżbyś ſie więcey cieſzył o tym Pánu ſwoim/ ſłuchay iáko on o ſwych wiernych powieda. RejPos 10v.

cieszyć się w czym [w tym: z czego przed kim (1); w czym z kogo (1)] (5): Nieczieſzmy ſzię wtim zywocie Gdy kęż ſczeſcie folguie. RejKup b2; RejZwierz 40; RejZwierc 93v; CzechEp 337; SiebRozmyśl I2.

Ze zdaniem okolicznikowym przyczyny [w tym ze wskaźnikiem: tym (10); z tego (4), (15), że (9), gdy (2), bo (1)] (27): Mogą ſie yſcie cieſzyć ktorzy mu dufaią Iż on tak poważny ſtan na nędznika ruſzył RejJóz Lv; BielKron [3323]; RejAp 100v; RejPos 10, 74v [2 r.], 201 v; RejZwierc 24; Wſzákże ſye będźieſz miał czym ćieſzyć że tłuſtégo Sumu będźieſz iadł. Strum Q2v; PaprPan A2, G4; będę ſię ztego weſelić o Pánowie: á ieſli nie/ przedśię będę ſię ćieſzył tem/ że wſobie dobrą chęć cżuię ModrzBaz 137; SkarŻyw 262, [282]; NiemObr 114; KochSz ktv; Przyſzedłeś od Oycá byś nam żywot ſpráwił/ tobą ſię ćieſzymy/ boś ty nas ſam zbáwił ArtKanc A14v, R19v; GórnRozm B; ZawJeft 23; KochFrag 24; WujNT 509 [2 r.], Bbbbbb4; SkarKaz 280a, 383a, 387a.

Szeregi: »chłubić się a cieszyć« (1): A ták niechay ſie nic nie chłubi á nie cieſzy żadne naſławnieyſze mieyſce/ żadnym ſzcżęſciem ſwoim RejAp 24v.

»cieszyć się, (i) radować się« [szyk 1 : 1] (2): Náwiédź mię w łáſce ſwoiéy: ábych miedzy twémi Cieſzył ſye/ rádował ſye ſpólnie wybránémi. KochPs 160; SiebRozmyśl F4.

»śmiać się i cieszyć« (1): Tych okolicżnie doſyć/ co ſię śmieią/ Y ćieſzą GrabowSet T4v.

»weselić się i cieszyć« (1): y ieſt to przećiw náturze ſumnienia dobrego: áby ſię weſelić y ćieſzyć z tego co w ſobie dobrego czuie/ nie miáło. SkarKaz 351a.

a. Posiadać coś (3):

cieszyć się z czego (1): A niemáſz ták lichégo ná świećie ſtworzenia/ Coby ſye nie ćieſzyło z twego opátrzenia. KochPs 210.

Zwrot: »dobrym sumnieniem się cieszyć« (2): Praeclara conscientia sustentor. Dobrym niewinnym ſumnieniem ſie cieſzę. Mącz 448c; Ták ſługá Chryſtuſow/ dobrym ſię ſumnieniem ćieſząc/ krom beśpiecznośći ſędźiemu rad. SkarKaz 8a.

Synonimy: 1. potwierdzać się, podpierać się; 2. chłubić się, radować się, weselić się.

Formacje pochodne: nacieszyć się, pocieszyć się, ucieszyć się; pocieszać się.

AL