[zaloguj się]

DOSTOJEŃSTWO (449) sb n

-e- (448), -ę- (1).

do- (446), dó- [czechizm] (3); do- : do- OpecŻyw (1 : 3); pozostałe samogłoski jasne.

Fleksja
sg pl
N dostojeństwo dostojeństwa
G dostojeństwa dostojeństw, dostojen.
D dostojeństwu dostojeństwåm, dostojeństwóm
A dostojeństwo dostojeństwa
I dostojeństwem dostojeństwy
L dostojeństwie, dostojeństwu dostojeństwach, dostojeństwi(e)ch, dostojen.

sg N dostojeństwo (23).G dostojeństwa (108).D dostojeństwu (17).A dostojeństwo (43).I dostojeństwem (14).L dostojeństwie (38), dostojeństwu (1) MurzHistpl N dostojeństwa (44).G dostojeństw (32), skrót: dostojen. (1) SarnStat.D dostojeństwåm (5), dostojeństwóm (3); -åm MurzHist (2), ModrzBaz; -åmi : -óm RejPos (1 : 2), SarnStat (1 : 1); -óm (1), -(o)m (2).A dostojeństwa (70).I dostojeństwy (19).L dostojeństwach (28), dostojeństwi(e)ch (2), skrót: dostojen. (1) SarnStat; -ach : -(e)ch RejPos (4 : 2); ~ -ach (20), -åch (5), -(a)ch (3); -åch BielKron, RejPos (4).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Wysokie stanowisko, urząd; zaszczyty; honor Modrz, JanStat, Cn; dignitas Murm, JanStat, Cn; dignatio Cn (321): Murm 171; cżemu ty tak ſam przy koſcielech mieſzkaſz, á ſtanem ſwim gardziſz, przijmiż ojcza ſwego doſtoienſtwo, á krolem bądz BielŻyw 165, 101, 153, 168; ComCrac 14; RejKup bb5v [2 r.]; MurzHist D, D2v; KromRozm III P3v, P8; LubPs B5v; Abowiem wedle práwá/ áni tym ktorzy iáką złoſćią álbo ſzkárádoſćią żywotá ſą pokaleni/ y ktorych nieſławá łączy [...] vliczki żadnego doſtoieńſtwá niemáią być otworzone. GroicPorz b2v; Nád tho dźieći onego Heretyká wiecznie by były bezecnymi. A ku żadnemu doſtoieńſtwu áby niebyły nigdy obierány. GroicPorz ii4, tv, y4; KrowObr 4v, 17v, 32v; RejWiz 182; UstPraw A4, H2v; RejZwierz 18v; BibRadz Os 11 arg, 120v marg; OrzRozm K; Poſłał też był ná przodku pánowánia ſwego do Zydowſkich kráin Wáleryuſá Grákkuſá ná vrząd. Ten doſtoieńſtwá kápłáńſkie przedawal BielKron 140v; [Król] pobrał mu [biskupowi] ty wſzytkie doſtoieństwa/ tylko go przy iednym podleyſzym zoſtáwił BielKron 212, 18v, 40v, 164v, 196, 270 (21); RejAp D8, 102; GórnDworz C6, C6v, Dd7v; Jáko y Piotr s. będąc kſiążęciem Apoſtholskim/ gdy przećiwko niemu wyſzedł Kornelius Hetman ieden/ wiedząc iuż z zyáwienia Páńſkiego o doſtoieństwie iego/ gdy chciał páść przed nogi iego/ powiedział mu RejPos 13v, 12v, 14, 313v (15); RejZwierz 184v [2 r.]; Lecż ia tego ieſzcże niewiem/ godźili ſię doſtoieńſtw prośić [honores petere] Bo ácż ſię to w Rzymie godźiło gdźie vrzędy były dorocżne/ nie iuż ſię dla tego v nas godźi/ gdźie vrzędy ſą dożywotne. ModrzBaz 43; Zadną ſię rzecżą w doſtawániu doſtoieńſtw podpieráć niechćiał/ [Nulla re petendis honoribus niti volebat] iedno tylko ſámą cnotą ábo męſtwem. ModrzBaz 43; Ale tego trzebá pilnie pátrzyć/ áby kto kupiwſzy zá pieniądze tytuły/ á náuki żadney w ſobie niemáiąc/ niełápał/ ábo tego/ ábo ktorego inſzego doſtoieńſtwá [nec ulla doctrina praediti aucupentur uel hoc, uel aliud sacerdotium]. ModrzBaz 132, 19, 39 [2 r.], 43, 44 [2 r.], 135v [3 r.] (20); SkarJedn 217, 149, 178, 347; Ehrgeitzig sein. Stać o doſtoieńſtwo. Ambire honores. Calag 144; Niech na źiemi nie będźie wiek iego długi/ A po nim doſtoieńſtwo bierze kto drugi [fiant dies eius pauci, et episcopatum eius accipiat alter Vulg Ps 108/8; przekład tego samego tekstu CzahTr Kv] KochPs 168; SkarŻyw 165, 202, 473; KochDz 105; á gdy Woiewodá vmrże/ vmrże Káſztelan nie zoſtáią te doſtoieńſtwá prży ſynách/ ále záś w inſze domy wchodzą GórnDworz M4; Chćiwość ábowiem pobudza mężnieyſze ludzi do konſpirácyey/ żeby miedzy ſie rozdzieláli doſthoieńſtwá/ inſzych do nich nie przypuſzcżáiąc Phil R, 14, K, Q4, R; y damy vrząd onéy oſobie: która onéy Ziemie będźie obywátelem/ w ktoréy tákowé doſtoieńſtwo będźie Dignitarzá álbo Vrzędniká potrzebowáło SarnStat 910, 34, 72 [4 r.], 171, 181 [5 r.], 890 (40); Nie obrał go P. lezus miedzy Apoſtoły złym: bo ná ten czás był bárzo dobrym: ále on po wźięćiu doſtoieńſtwá onego/ złym ſię sſtał. SkarKaz 610b; CiekPotr )?(2, 38, 50; CzahTr Kv; Ceſarz Theodozyus Kátholicki [...] tylo Aryáńſkim biſkupom vſtępowáć z doſtoieńſtwá/ y kátholikom kośćioły oddáwáć roſkazał. SkarKazSej 687b.

W połączeniach szeregowych (4): [ustawiamy] áby w káżdych Kápitułách kośćiołów przerzeczonych ná Doſtoieńſtwá/ perſonatus, y vrzędy/ y Kánonię y Prębendy nie byli bráni/ tylko oſoby té/ któré ſą obywátelmi Króleſtwá Polſkiégo ſzláchćicy z oboygá rodźiców SarnStat 178; áby y wolnośći/ doſtoieńſtwá/ prerogátywy/ vrzędy wſzyſtki oboygá narodu/ cáłé y nieporuſzoné záchował SarnStat 1021, 922, 984.

W charakterystycznych połączeniach: dostojeństwo apostolskie, biskupie (4), cesarskie, duchowne (10), kapłańskie (9), kardynalskie, kościelne (3), krolewskie (3), książęce, papieskie, świeckie (13), ziemskie; dostojeństwa (po)brać (4), odjąć, otrzymać, posieść (4), postanowić, przedawać, przywrocić (2), rozdzielać, wydrzeć; dostojeństwa prosić (upraszać) (2), zajrzeć, zbawić, żądać; dostojeństwem opatrzon(y) (3), oślachcony; ku dostojeństwu bieżeć, garnąć się, przywieść; od dostojeństwa uciekać; ustępować z dostojeństwa.

Zwroty: »(na-, roz-) da(wa)ć dostojeństwa; (roz)dawanie dostojeństw; dostojeństwa będą, mają być (roz)da(wa)ne« [szyk zmienny] (21; 4; 8): ComCrac 14; UstPraw A4; Przy dawániu Doſtoieńſtw [honoribus mandandis] cżego naywięcey trzebá pátrzyć? ModrzBaz 39, 46v, 118v, 132, 133, 135v; GórnRozm M4; Phil R; OBiecuiemy/ iż tákowych vrzędów y doſtoieńſtw/ iáko ſą Woiewództwá/ Káſztelánię/ Sądy/ Podkomórſtwá/ [...] ludźiom obcym/ przychodnióm nie będźiemy dáwáć SarnStat 71; Ieſli nieośiádłému zá iáką zaſługę doſtoienſtwo będzie dano [dignitas data sit JanStat 302] w półroku niech ſie o ośiádłość ſtára. SarnStat 73, 35, 70, 74, 76, 80 (23).

»dostojeństwy ozdobić, ozdobion (a. ochędożon)« (3 : 3) (6): KrowObr 27; RejAp 25; cżłowiek Rycerſki ſłużącz ſwiátu temu [...] ſłuſznie Ryczerzem bywa zwan/ álbo Rycerſkyemi doſtoieńſthwy ozdobyon álbo ochędożon bywa RejPos A4; Ktore Pan Bog y zacnoſcią/ y doſtoieńſtwy/ y poććiwemi ſpráwámi y ſławnemi żywoty ozdobić racżył. RejZwierc A2, 146v, 149.

»na dostojeństwo pomazać (a. wsadzić, wynosić itp.), być przyjmowan« [szyk zmienny] (6 : 2): MIkołay Papież Rzymianin był wybran ná ſtolec Papieſki/ przed ktorym był vciekł chroniąc ſie ſwieckiey cżći do iedney iáſkinie/ s ktorey go Potym wywiedli a pomázáli na doſtoieńſtwo. BielKron 171v; Cżwarte/ pomni coś ieſt/ chociayby cie ſwiát ná iákie doſtoieńſtwá wynośił/ przedſię wołay á wyznaway przed Pánem/ iżeś nigdi tego nie godzien RejPos 48; SkarJedn 213; Synow teſz ſwych y powinnych krwią ná żadne doſtoieńſtwá niewyſadzał/ áni o to prośił/ áby ktory ſyn po nim ná przełożeńſtwo wſtąpił. SkarŻyw 482, 472; iákóż nie były prziymowáné/ ná Doſtoieńſtwá/ [...] Kánoniae/ y Prębendi/ oſoby nie ſzlácheckiégo y proſtego ſtanu SarnStat 178 [idem 922], 178, 922.

»ku dostojeństwu, do dostojeństwa przyść« [szyk zmienny] (3 : 1): MurzHist B4; Ale nie to ieſt rzecż/ przedſięwzięcia mego/ wylicżáć te/ ktorzy s kſiędzá Mácieiowſkiego ſzkoły/ ku wyſokim ſtolicam/ y doſtoieńſtwu przyſzli GórnDworz B8; RejPos 280; do doſtoieńſtwá teſz kápłáńſkiego był przyſzedł. SkarŻyw 35.

»wstąpić na dostojeństwo« [szyk zmienny] (2): wſtąpił ná doſtoieńſtwo Krolewſkie po śmierći Saulowey BibRadz 1.Par arg; Snać nowymeś w ſtanie duchownym/ á nie po ſtopniácheś ná doſtoieńſtwo Biſkupie wſtąpił. SkarJedn 245.

»na (w) dostojeństwo być wzięt, wywyższon itp.« [szyk zmienny] (10): GroicPorz ii; Vſtáwiliſmy/ iż gdyby kto był trzy rázy w Sądzye oſkárżon o złodzyeyſtwo/ tákowy [...] nie ma być wźięt w żadne doſtoieńſtwo UstPraw I3v; Izali ná thákoweſz doſtoieńſtwo z bráthem twym wywyżſzon nie będzieſz BibRadz 3 marg; BielKron 80v, 158, 370v; ModrzBaz 132; A ná tákowé doſtoieńſtwá niechay nie będą wybiéráni [Et huiusmodi dignitarii non eligantur JanStat 747] iedno ktorzy ſą Powſzechnéy wiáry/ y poddáni świętemu Rzymſkiému Kośćiołowi. SarnStat 989, 179, 950.

»być z dostojeństwa złożon« (2): był z doſtoieńſtwá biſkupiego ſłożon do cżáſu/ przeto go Grekowie przez cżapki biſkupiey málowáli miedzy biſkupy. BielKron 155v; SkarJedn 260.

Wyrażenia: »na dostojeństwach będący, być« (8 : 3): Dla tego vſtáwiamy: áby w káżdych źiemiách y powiećiéch króleſtwá náſzégo Stároſtowie/ Vrzędnicy/ y inni ná Doſtoieńſtwách będący/ ośiedli byli SarnStat 482; áby Vrzędnicy y ći którzy na Doſtoieńſtwách ſą/ pilnieyſzy byli w wykonywániu ſądów y vrzędów przynależących im [ut officiales et dignitarii diligentius intendant executioni iudiciorum et administrationum eis incumbentium JanPrzyw 45] SarnStat 944, 297, 353, 490, 662, 746 (11).

»stopień dostojeństwa« (2): Woienne Práwo/ ieſt obyczay ſtoczenia walki/ czynienia przymierza/ wyſzćie przećiw nieprzyaćielowi zá znákiem/ kárnoſć przewinienia woiennego/ ſtopnie doſtoieńſtwá/ czeſć/ iáko gdy Koroná álbo Láncuch złoty bywa dany GroicPorz a3; Tu Sem ná nawyżſzym ſtopniu doſtoieńſtwá ieſt przełożon/ duchem Prorockim oycá ſwego BibRadz I 5d marg.

»znaki dostojeństwa« (1): Dwá napierwey co winnieyſzy wzyęli ſwą zapłatę iako ieſt obycżay duchownym/ ziąwſzy od nich znáki doſtoieńſtwá/ pośćinano ie BielKron 417.

»zrzucenie z dostojeństwa« (1): [Na synodzie Niceńskim spisali biskupi kanony] áby żadny duchowny żony nie poymował/ á ieſli ie ktorzy mieli/ áby z nimi nie legáli/ ktorzyby inácżey czynili/ winá ná nie klątew miáłá być y zrzucenie z doſtoieńſtwá tego. BielKron 155v.

Szeregi: »dostojeństwo bądź beneficium« (1): A żeby żaden z poddánych náſzych [...] doſtoieńſtwá/ bądź beneficium [dignitatem vel beneficium JanStat 198] iákiégo Kośćielnégo w Króleſtwie náſzym Polſkim [...] przyiąć nieśmiał SarnStat 923.

»bogactwo i dostojeństwo« (4): nigdy nie omieſzka vſtáwicżnie opátrowáć wſzytkimi potrzebámi/ bogáctwy y doſtoieńſtwy wiernych ſwoich RejPos 252, 288; SkarŻyw 130; Iáko wiele ludzi widamy/ bogactw y doſtoieńſtw prágnących WysKaz 2.

»dostojeństwo, (a, albo) cześć« [szyk 3 : 1] (4): [Plotinus] o boſkich rzeczach rozmyſlał aby wſzem żądzam tego ſwiata odpierał, dostoienſtwo á cżeſć ſwieczſką wzgardził. BielŻyw 95; BielKron 80v; Też chcemy wſzelkim ſpoſobem Doſtoieńſtwá/ czći/ Vrzędy w źiemi Bełzkiéy [...] záchować SarnStat 1054, 1053.

»dostojeństwa i dostatek« (1): miedzy ſwemi ku doſtoieńſtwám i doſtatkowi niemałęmu przyſzedł. MurzHist B4.

»dostojeństwa i dygnitarstwa i urzędy« [szyk 2 : 1] (3): y tych ktorzy są rozney wiary braku zadnego wdignitarstwiech y Dostoienstwach y Vrzędach czynić nie mąmy ActReg 43; Tákimże ſpoſobem obiecuiemy/ y powinni będźiemy Doſtoieńſtw y Dignitarſtw y Vrzędów źiemie náſzéy Kiiowſkiéy [...] nieumnieyſzáć SarnStat 1063, 1192.

»dostojeństwa i godności« [szyk 2 : 2] (4): cżym ma być godzyen Pánu Bogu ſwemu/ gdiż iuż opuśćił á zoſtáwił tu wſzytki godnośći y doſtoieńſtwá ſwoie y ſwiátá tego. RejPos 356v, 199v; niegodnym rácżey niż godnym doſtoieńſtwá y godnośći rozdáie Phil R; SarnStat 870.

»tak majętności jako i dostojeństwa« (1): w nim nie byłá żadna chćiwość nábywánia ták máiętnośći/ iáko y doſtoieńſthwá GórnDworz Ee.

»miejsce (pierwsze, przedniejsze) (a) dostojeństwo« [szyk 5 : 3] (8): y rzekł Ariſtoteles, niema patrzano być kto z kąd rodem, ale iakiego mieſcza á doſtoienſtwá godzien ieſt. BielŻyw 89; yeſtliżeby wedle tego yáko ktho przednyeyſſe myeyſce á doſtoyeńſtwo ma ná źyemi/ w nyebye też tákyeż myał myeć. KromRozm III M6, F7v, P8; RejPos 280; SkarŻyw 207; SarnStat 22, 43.

»(nie) dostojeństwo abo (ani) moc« [szyk 2 : 1] (3): napomina áby ſię żaden niepodwyżſzał przeciwko Bogu dla iákiego doſtoieńſthwá ábo mocy/ gdyż to ieſt od ſámego Bogá. BibRadz 311 marg, 311 marg; RejPos 120.

»nagrody, (i) dostojeństwa« = praemia et honores Modrz (2): co ma być więcey ważono niż wſzytkie nagrody y doſtoieńſtwá/ ktore iedno cżłowieká ná świećie potkáć mogą. ModrzBaz 135; CiekPotr 78.

»officia i dostojeństwa« (1): Ieſcze: OFFICIA Y DOSTOIENSTWA. SarnStat 80.

»dostojeństwo i państwo« (1): Potym Grzegorz dobrowolnie iechał ná ſynod do Konſtáncyey/ á thám dobrowolnie ſpuśćił ſwoy ſtolec/ opátrzon inſzym doſtoieńſtwem y páńſtwem. BielKron 187v.

»(nie) dostojeństwo, i (a, a(l)bo, ani) urząd« = dignitas ac (et) officium Modrz, JanStat [szyk 54 : 21] (75): ComCrac 14; ZapWar 1545 nr 2646; KromRozm III F8, O7; UstPraw A4; Goski A3; powiedał im chwaląc ſie iáko go krol podwyzſzył nád ine w doſtoieńſtwie y vrzędzye BielKron 115, 288; RejPos 13, 152, 290v, 316, 330; ModrzBaz 132, 139; A ktoby ſię śmiał tego ważyć/ miecżem wyklęćia vbity/ z doſtoienſtwá y vrzędu kośćielnego niech złożon będzie. SkarJedn 260, 75; SkarŻyw 346, 510; Tám byłá pierwſza propoſitia Krolewſka/ Iż káżdy Pan ná iednym vrzędzie álbo doſtoieńſtwie miał przeſtáć/ á pluralitas dignitatum miáłá być odbierána StryjKron 762; GórnRozm M4; ActReg 43; WujNT 3; A tákże máią bydź vpómnieni/ áby ośiádłémi byli/ á iżby częśćiéy oné mieyścá náwiédzáli/ kędy vrzędy y doſtoienſtwá [dignitates et officia JanStat 300] máią. SarnStat 80; Bezecni ſą/ którzy vrzędy y doſtoieńſtwá przećiwko Státutowi biorą SarnStat 151, 219, 323, 595, 915, 940 (49); SkarKazSej 687b; KlonWor 12.

»dostojeństwo, (i, a) zwirzchność« [szyk 2 : 2] (4): iż oni nigdy nie powſtáną od złośći ſwoiey. [...] bo im o płatne idzie/ o zwirzchnośći/ o doſthoieńſtwá RejAp 136v, 136v; Słuchayże záſię o zwirzchnośći á o doſthoieńſtwie ſwieckim iego s ſamegoż wyznánia iego RejPos 301 v; RejPosRozpr c3v marg.

Wyrażenie przyimkowe: »dla dostojeństwa« (3): ktorziby przećiwko tobie/ głowną nieprzyiaśń mieli/ dla doſtoieńſtwá ſproſnośćią á nikcżemnośćią twoią zelżonego. ModrzBaz 40v; tego nie cżyni/ dáiąc znác/ iż nie dla lidzby rzekł pierwſzy Piotr/ ále dla doſtoieńſtwá. SkarJedn 75 [2 r.]. Cf »dostojeństwo abo moc«.
2. Godność, powaga wynikająca z zajmowanego zaszczytnego stanowiska, uczestnictwo w zespole, któremu należy się szacunek; cześć, honor; honor Modrz, Calag, Cn; dignitas Mymer1, Vulg, Cn; dignatio, maiestas, titulus Cn; decor JanStat (126): Rozmyſlay tu z iaką pocżeſnoſcią cij trzey krolowie ſtoią pytaiątz/ ij s panną rozmawiaiątz o dóſtoienſtwie tego milego dzieciątka. OpecŻyw 24v, 3; Dignitas. Wyrdikayt. Doſtoieńſtwo Mymer1 9; KromRozm I B; RejWiz 160v [2 r.]; iż thu Apoſtoł rozno wſpomina doſthoieńſtwá tych ſwiętych á błogoſłáwionych Oſob RejAp 53v, 7v; Iuż ſtanu/ cnot/ narodu/ y doſtoieńſtwá tey pánny nam tu wylicżáć nie trzebá RejPos 271v, 13 [2 r.], 201, 207v, 116v, 310v [5 r.] (23); á ći trzey ſtanowie ſwięći [Ojciec, Syn, Duch Święty] oną dziwną iſtnoſcią Boſtwá onego ogárnieni ſą/ iednoſtáyney woley/ iednoſtáyney mocy/ iednoſtáyney władzey/ iednegoż doſtoieńſtwá y błogoſłáwieńſtwá RejZwierc 9v, 1v; SkarJedn 74, 75, d8v; Nie ſą tey godnośći niebá/ ⟨a⟩ni Anyeli/ By ſwym doſtoieńſtwem twoię łáſkę mieli GrabowSet K3; LatHar 422; SarnStat 39, 55, 124, 219, 429.
Przysłowie: Komu doſtoieńſtwo/ temu doſtoieńſtwo: komu poććiwość/ temu poććiwość: komu cżyńſz/ themu cżyńſz: komu myto/ więc myto: komu też ſpráwiedliwośći potrzebá/ więc ſpráwiedliwość. RejZwierc 148.
Zwroty: »(jakiegokolwiek a. ktoregokolwiek itp.) dostojeństwa być, będący; w dostojeństwie być, będący; ktoregokolwiek dostojeństwa« [szyk zmienny] (17 : 7; 3 : 1; 3) (31): O gdyſzczy ta myla panna bądącz wprzeſrzenyu boſkyem byla w uyelkym doſtoyenſthwye, a czoſz tedy kyedy yuſz począta wzyuoczye yey matky, y duſſa yey naſzlachethnyeyſza zlączona zyey panyenſkym czyalem PatKaz II 77; A wſzákoż wy wſzyſcy wierni Páńſcy/ kthorychkolwiek ſtanow y doſtoieńſtwá będący/ nic ſie nie lękaycie tego/ ábowiem tho ieſt nieomylna prawdá v Páná thego RejPos 323; iáką ieſzcże Pan mimo tho wſzytko nád tobą łáſkę okazáć racżył/ zrzućiwſzy z onego błogoſłáwionego mieyſcá z Máyeſtatu niebieſkiego [...] ktory był w wielkim doſtoieńſtwie v niego RejPos 57, 317v; RejZwierc 11, 195v; [techmy postanowili] iż przerzeczonégo Zbigniewá Kárdynałá y Biſkupá Krákowſkiégo/ wſzyſcy y káżdy zoſobná obywátele/ którégokolwiek ſtánu y doſtoieńſtwá będący/ [cuiuscunque dignitatis, status et conditionis existant JanStat 192] zá prawdźiwégo y niewątpliwégo Kárdynałá będą trzymáć y rozumieć SarnStat 171; [każdy obywatel] którégokolwiek ſtanu y doſtoieńſtwá ieſt/ zbiegłégo kmiećiá będźie powinien wróćić SarnStat 662 [idem 935], 662, 886, 1053, 1099, 1189 (25).

»chować w dostojeństwie« (1): Tegodlá ieſt to wolá milégo boga aby ią tobie poſlubil/ chowaiątz ią zawżdy w iey dóſtoieńſtwie/ omyſlaiątz ij ſlużątz iey w iey potrzebie iako ſweé krolewnie. OpecŻyw 6.

Wyrażenia: »dostojeństwo kapłańskie« (1): potym s krolewſkiego rodzáiu poymowáli/ dla doſtoieńſtwá kapłańſkiego/ żony. BielKron 36v.

»dostojeństwo krolewskie« = dignitas regis Vulg [szyk 2 : 1] (3): Leop Prov 14/28; Zá co godni ſą/ áby godnémi dáry/ zá wdźięczną z obopólnośćią królewſkiégo doſtoieńſtwá náſzégo/ to im było oddano. SarnStat 9; SkarKazSej 692a.

»dostojeństwo majestatu (koronnego, Rzeczypospolitej)« (3): aby krolowie polscy mieli skąd i stany swe krolewskie ku dostojeństwu majestatu koronnego wychowywać i potrzeby RP opatrować. DiarDop 112, 105, 112.

Szeregi: »cnoty, (a, i) dostojeństwa« (4): OpecŻyw 5v; bo ták poſpolicie potomni ludzie cżynią/ iż więcej czoś o przeſzłego wieku ludziech rozumieią/ y formuią ie tobie w wyſzſzych cnotach/ y doſtoieńſtwie niż w kſięgach o nich ſtoi GórnDworz V4v; RejPos 271, 184v.

»dostojeństwo, (i) sława« = honor et gloria Modrz (2): DiarDop 105; Ktemuż ſię ściągáią doſtoieńſtwá y sławá/ ktore ſię też y ludźiam niegodnym cżęſto doſtawáią ModrzBaz 57.

»stan, (a, abo, i) dostojeństwo« [szyk 29 : 1] (30): Tu iuż obácż iáko ſą płatne ſtany á doſtoieństwá náſze v Páná náſzego. RejPos 14, 13, 13 marg, 308, 323, 328v; RejZwierc 184, 184v; bębą [!] mię chćieli [rodzice] świeckimi ſtany y doſtoienſtwy bawić y żenić. SkarŻyw 133; [ustawiamy] iż oſkárżony y obwiniony o fałſzyẃą monetę ktory ſzláchćic/ którégokolwiek ſtanu y doſtoieńſtwá/ ma bydź pozwan przed oſobę náſzę/ z vrzędu náſzégo. SarnStat 408, 193, 218, 979, 1059, 1188 (19).

»ućciwość a dostojeństwo« (1): Vććiwość á doſtoieńſtwo krolewſkie w wielkośći ludzi: ale w máłem ludu ieſt lekkość kxiążęca [In multitudine populi dignitas regis]. Leop Prov 14/28.

»nie dostojeństwo ani uniżenie« (1): Iáko ſie pan kocha w pokornym á w vniżonym ſtanie/ á iáko nikt nie ma pokłádáć nádzyeie w doſtoieńſtwie áni w vniżeniu ſwoim. RejPos 11v marg.

»nie (i) dostojeństwo ale (i) urząd« (2): Ale ſpytam pirwey yeſli roznoſć yáka/ nye mowyę w doſtoyeńſtwye/ ále w vrzędźye/ myędzy biſkupem á proſtym kápłanem? KromRozm III H7v; Imieniu IESVS/ ieſt też imię CHRISTVS przydáne/ ktore pomázáncá znácży: á zámyka w ſobie/ y doſtoieńſtwo/ y vrząd. KuczbKat 25.

»powaga albo wspaniłość albo dostojeństwo« (1): IEſliby cie theż Pan Bog iáką powagą/ álbo wſpaniłoſcią iáką/ álbo doſtoieńſtwy iákiemi ozdobić racżył/ vżywayże tego roſtropnie RejZwierc 146v.

»(i) dostojeństwo, abo (i) zacność« [szyk 2 : 2] (4): á wżdy ſłuchay ieſliże ſie chłubiłá [Maryja] s thego doſtoieńſtwá ſwego/ ábo s tych zacnośći ſwoich/ ále nádewſzytko przełożyłá wdzyęcżnieyſzą pokorę być v Páná ſwoiego niżli co inſzego RejPos 14; A gdyż to pewnie wieſz/ [...] iż zniżon á zelżon záwżdy być muśiſz/ y w tym rozumie twoim/ y w tych doſtoieńſtwiech twoich/ y w tych zacnoſciach twych RejPos 201v; RejZwierz A2; Ehr. Zacność. Doſtoieńſtwo. Dignitas. Calag 141.

Wyrażenie przyimkowe: »wedle dostojeństwa« (3): y bedzie od nych [panow węgierskich] ządala radi y vkvzanya [!] obliczayv yakobi yey miłości [królowej węgierskiej] beſpiecznie a wedle doſtoyenstwa swego LibLeg 11/42.
~ Zwrot: »sadzać wedle dostojeństwa« (1): inne ſnich ſadzał zá ſthoł wedle ich doſtoieńſtwá/ ale Borzywoiowi na źiemi oſobno kazał przykryć y ieść dáwáć BielKron 322.
Wyrażenie: »dawan wedle dostojeństwa« (1): [Moskiewski] Poſły też krewne máiąc to co by chciał dziáłał. Tak iżby Więc vrzędy wſzyſtkie Dignitárſtwá/ Nie byłyby dawane wedle doſtoieńſtwá. MycPrz I B3v. ~
a. O pojęciach i przedmiotach: wartość, ważność, znaczenie (13): nyewolnikom ſie nye godziło/ áni wolno było vcżyć thákich náuk [...] od cżego y dzis náuki máyą to v łáćinnikow doſtoyeńſtwo że ye zową Artes liberales. GliczKsiąż M4v; BibRadz I *3v; piſáło wiele Philozophow o cnocie/ dzieląc ią ná cżęśći y ſubtylnie o doſtoieńſtwie káżdey cżęśći diſputuiąc GórnDworz G3, G8v.

dostojeństwo czego (5): Obiecuiem liſtow nikomu nie dáwáć tákowych/ ktoreby znáczyły expectátywę ná iákie doſtoieńſtwo vrzędu ziemſkiego UstPraw H2v; GórnDworz Dd8v. Cf »dostojeństwo stolicy«.

Zwroty: »być wyższego dostojeństwa niż ...« (1): ábowiem iż vmyſł od duſze pochodząc/ dáleko ieſt wyſzſzego doſtoieńſtwá/ niż ciáło GórnDworz G3.

»w dostojeństwie swym zachowanym być« (3): tám ſnadź lepyey w cáłoſći y doſtoyeńſtwye ſwym záchowaná yeſt ewángelia/ to yeſt/ náuká Kryſtuſowá. KromRozm I E3v, E4; Także y wszystkie insze vrzędy aby wswą pierszą [!] klubę wprawione y wswym dostoienstwie zachowane były ActReg 41.

Wyrażenie: »dostojeństwo stolice (a. stolicy)« (3): iż on [Julijusz papież] [...] dla doſtoyeńſtwá ſtolice/ káżdemu z nich yego koſcyoł/ to yeſt biſkupſtwo/ przywroćił. KromRozm III O5, O5; Niechcę áby ſię co vwlokło doſtoieńſtwu ſtolicy Alexandryiſkiey ktore ſobie przez Márká Ewánieliſtę vcżniá Piotrá S. záſłużyłá. SkarJedn 185.
Szereg: »majestat i dostojeństwo« (1): Vżywáłá ich Rzecżpoſpolita do Legácij: w kthorych ná Seimach wolnośći Polſkiej/ á v Papieżow/ v Czeſárzow/ v Krolow/ máieſtatu/ y doſtoieńſtwá Korony they ſtrzedz vmieli GórnDworz Dd8v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (2): Dignitas. dostoyenstwo BartBydg 42b; Cursus honorum atque dignitatum, Doſtoyeńſtwá. Mącz 73d.

Synonimy: 1. stanowisko, urząd; 2. chwała, cześć, godność, okazałość, sława, świetność, wspaniałość.

Cf DOSTOJNIEŃSTWO, DOSTOJNOŚĆ, NIEDOSTOJEŃSTWO

JW