[zaloguj się]

EGZAMINOWAĆ (7) vb impf

Zawsze ex-.

e, oba a oraz o jasne.

Fleksja
inf egzaminować
praet
sg
1 m egzaminowåłem
impersonalis
praet egzaminowåno
participia
part praes act egzaminując

inf egzaminować (3).praet sg 1 m egzaminowåłem (1).impers praet egzaminowåno (2).part praes act egzaminując (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Sprawdzać, porównywać, badać [examino próbuję, doświadczam, wywiaduję się, słucham Mącz 110a; – pilno się wywiaduję, badam Calep; doświadczam czego, kogo; roztrząsam sprawę, rozbieramexamino causas Cn] (7):
a. Badać, porównywać teksty; conferre Mącz (6): Contuli textum latinum cum Graeco Examinowałem/ to yeſt pátrziłem yeſli Grzecki text ták w ſobie ma/ yáko łáćiński. Mącz 122c.

egzaminować kogo, co (5): Bo iáko gdy do Akádemiey poſyłáią ártykuły iákie podeyrzáne áby ie exáminowano: tedy nie wſzytkim ktorzy Ią w Akádemiey należy ie exáminowáć: ále tylko Doktorom ná to wyſádzonym WujNT 825, 470, 825. Cf egzaminować co czym.

egzaminować co czym (1): vmyſlyłem kilká ſentenciy X. Arcybiſkupich/ przedśię wźiąć/ y onych ſłowem Bożym/ ſprobowáć/ y exáminowáć. NiemObr 82.

Szereg:»(s)probować i egzaminować« [szyk 2 : 1] (3): NiemObr 82; Stąd dowieść chcą haeretykowie/ iż im tákież wolno dekrety Papieżow y Koncyliow exáminowáć y probowáć/ ieſli ſię z piſmem zgadzáią ábo nie. WujNT 470, 825.
b. Badać, wypytywać świadka sądowego [kogo] (1): w czym ma bydź ſąd ón oſtrożny/ áby z pilnośćią ſam przez ſię nie przez ſubſtituty/ iáko napilniéy tó ſcrutinia odpráwował/ przez okolicznośći y pytánia/ doſtátecznie świádki exáminuiąc SarnStat 613.

Synonimy: badać, badać się, doświadczać, probować, rozbierać, roztrząsać, wywiadować się.

Cf [EGZAMINOWANIE], EGZAMINOWANY

AK