[zaloguj się]

FARBA (285) sb f

Oba a jasne.

Fleksja
sg pl
N farba farby
G farby fårb
D farbie farbåm
A farbę farby
I farbą farbami, farby
L farbie farbåch

sg N farba (84).G farby (60).D farbie (2).A farbę (34).I farbą (20).L farbie (5).pl N farby (8).G fårb (30).D farbåm (3).A farby (14).I farbami (21), farby (1) GosłCast.L farbåch (3); -åch (2) RejWiz, ModrzBaz, -ach (1) KochFrag.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Barwa, kolor, maść; color BartBydg, Mącz, Calep, Cn (197): czudnoſzcz [ciała Panny Marii] zalezy w uyſokoſzczy, w farbye, w yakoſzczy, wczlonkow czudnym poſtauyenyu PatKaz III 118; Neſienie [!] tego ziela [...] ieſth troiakiey farby, iedno białe drugie cżarne/ thrzecie brunatne FalZioł I 111c, I 139b, III 28d; Cżemu ludzie rozney farby ocży miewaią GlabGad B4v; Po farbie też noſa może być obycżay poznawan, iako nos biały trzezwiego á dobrze bacnego cżłowieka znamionuie, ale mgłego przyrodzenia. GlabGad N8v, B7, E5, H7 [2 r.], Pv; ſzeſć ieſt ſpraw przyrodzonych przez ktorich żadna rzecż nie może być/ ktore ſą wielkoſć/ kxtałt/ farba/ poſtawa/ rozdział/ y ruſzanie albo odmiana. KłosAlg A3, A3; HistAl M5v; GliczKsiąż K4; RejWiz 3, 23v, 24 [2 r.], 27v, 53 (17); RejZwierz 45v, 55, 141v; Chorągwi okazáłych w woyſce nie noſzą/ tylko ná drzewcách znáki iedwabne rozmáithych farb BielKron 259v; piſzą niektorzy/ iż Purpurá [= ryba] od ſłońcá bliſkośći fárbę bierze. BielKron 267, 32v [2 r.], 33v, 34 [4 r.], 34v [3 r.], 35v (17): Polymita vestis, Wzorowáta sloyerzowáta ſuknia która z rozmáyitich vzorów y rozmáyitey fárby nići veſt tkána. Mącz 308d, 33c, 47b, 49b, c, 50d (20): Ci [...] ktorzy fáłſzuią cżerwone złote/ poſpolicie im dáią táką fárbę/ iż ná poźrzeniu ieſzcże ſie lepſze zdádzą/ niż dobre. GórnDworz Q6; RejPos 270v [2 r.]; RejZwierz 58v; A proporce roznych farb/ iák láſy ſie chwiały. StryjKron B2v; SkarJedn 370; Oczko 7; Powietrze teſz ozdobił/ rozmáitemi ptaki/ z pierzym pięknym/ z fárbámi/ głoſy/ y śpiewánim roznym/ ku ochłodzie ludzkiey SkarŻyw 259, 491; WisznTr 5; KochPam 81; Calep 130b, 217b, 233b, 678a, 1115a [2 r.], 1138a; SkarKaz 6a; Z czarnégo białé rzeczy/ fárbę zábiéráią GosłCast 43; Fárbę Bugowey widźiałem kreẃ wody Náſzá zmieniłá/ procz poháńſkiey ſzkody. SzarzRyt C.

W połączeniu z przymiotnikiem określającym kolor [tu tym G (20)] (80): Blaveus color, modra farba BartBydg 20, 136; FalZioł IV 15a, V 49v; Cżemu zielona farba wzrok naprawia GlabGad B7, B7 [2 r.], E6v; ſvknya mąſſką zelyaſzney farby vkradl LibMal 1546/117v, 1545/108v; RejWiz 10; RejZwierz 53, 85; Albor [...] Biała fárbá. Mącz 6c; Aqueus color, Wodna máść/ Fárbá. Mącz 13b; Caefius color [...] Błękitna fárbá. Mącz 30c; Cerinus color, Fárbá woskowa. Mącz 48b; Crocota, Pánieńska ſzátá/ żółtey fárby Mącz 69b; Plumbeus color, Ołowna fárbá. Mącz 306c; Thalassicus color, Morska fárbá/ to yeſt śiwa yáko zbroyá álbo Błękitna. Mącz 454a, 24c, 25d, 48a, 52d, 53d (34); mieli páncerze fárby ogniſtey RejAp 81, 100; z cżarney y białey fárby bywa ſzára á z cżarney á cżerwoney dzika CzechRozm 23; Oczko 10v; Purpurfarb. Szárłatowa fárbá. Murex. Calag 382a; Ferrugineus ‒ Farba zelazną Calep 415a; Heluus — Debnei farbi iako skora bywa vdab wlozona Calep 476a; Porphyra ‒ Farba purpurowa. Calep 823a; Thalassicus ‒ Wodnei farbi. Calep 1062b; Venetus ‒ Modrawei farbi. Calep 1109a; Violarius — Fiałkowei farbi. Calep 1126b, 49b, 109a, 121b [2 r.], 122b [2 r.], 133b (18); KlonWor 2. Cf »ciemna farba«, »jasna farba«.

W porównaniu z rzeczownikiem określającym kolor (11): Citrinus color, Złotu podobna fárbá. Mącz 55a; Vini colorem reddit, Tákiey fárby yeſt yáko wino. Mącz 92d; Ferrei coloris atque duritiei Marmor, Mármor rowny fárbą y twárdośćią żelázu. Mącz 124d; Sardonix [...] Nieyáki rodzay drogiego kámienia tákiey fárby yákoby páznogieć człowieczy. Mącz 368d; Scombrus [...] Morska rybá w wodźie ſie zda być tákiey fárby yákoby ſárká. Mącz 373c, 24c, 125a, 331a, 428c, 454a; KlonWor 2.

Przysłowie: bo wy zwykli mowić o rzeczách trudnych bez náuki/ ták iáko ślepi mowią o fárbie bez oczu. OrzRozm B2; áni ślepy o fárbach/ áni głuchy o roznośći dźwiękow rozſądku dáwáć może [Nec enim caecus de coloribus, nec surdus de discrimine senorum iudicare possunt]. ModrzBaz 87.
Zwrot: peryfr. »przyodziać się farbą lilijej« = stać się niewinnym (1): Przyodzyeyże ſie fárbą oney piękney liliey RejPos 220.
Wyrażenia: »gruba, ciemna, niewdzięczna, smutna farba« [szyk 5 : 2] (3 : 2 : 1 : 1): odźienie iego [Marchołta] fárby bárzo grubey. March1 A2 [idem] March3 T7; Austeritas coloris, Niewdzięczney fárby. Mącz 22a; Austerus color [...] Smutna fárbá. Mącz 22a, 435a, 469a; Suasus ‒ Cziemna farba. Calep 1014a.

»jasna farba« [szyk 1 : 1] (2): GlabGad B7; Color serenus. Iáſna fárbá. Mącz 386b.

»(nie)przyrodzona farba« (3): Color decorus verus et succiplenus, Práwa ſzczyra á przyrodzona fárbá. Mącz 79d, 239a, 261b.

Szereg: »maść, (a, albo, i) farba« [szyk 4 : 1] (5): Murex [...] pro purpureo colore accipitur, Miáſto ſzárłatu/ lbo [!] też máśćy á fárby ſzárłatney. Mącz 238a, 6c, 13b, 25d, 60b.
W przen (2): Fárbá białey głowy wſtyd. RejZwierz 45v marg; GosłCast 31.
Przen (8):
a) Kosztowne odzienie, ubiory (1): Nie ztworzą ćię Pánem ſkárby/ Ni drogie ſzárłatne fárby RybGęśli C3.
b) Cecha, charakter, postawa (7): RejZwierz 72v; GrzegRóżn I4; A to iuż też trzećia fárbá/ z ktorey też/ iáko Lwá z páznokći/ łácno Antychriſtá poznáć. CzechEp [380], [379], [380]; Z poyźrzenia świętobliwa iey fárbá pałáłá ZawJeft 46.
Zwrot: »mienić farbę« (1): Spráwy cnotliwé nie fáluią rády. Bądźćie w nich ſtali nie miéńćie téy fárby PudłFr 46.
2. Chemiczny lub naturalny barwnik służący malowaniu lub farbowaniu; tinctura Mącz; infectus Calep; color, pigmentum Cn (79): tedy ie [płotno] ocztem polewaią [...] to wſzitko cżynią aby ſie ona farba tim lepiey wpoiła. GlabGad I6; Rozumyem themu iż cudnosć nye ná farbye należy/ ále ná porządnem málowániu GliczKsiąż P8, P8; BielKron 26, 98; Cortinate [...] Mieyſce fárbowánia gdzie wiele kotłów s fárbą ſtoyi. Mącz 66c; Inquinare vellus murice, Wełnę w fárbę włożyć. Mącz 171a; Oleum amygdalinum colorem commendat, Migdałowy oleyek czini dobrą fárbę. Mącz 206c; Minium. Fárbá którą też náſzy málarze Minium zową. Mącz 222c; color Sandycinus. Fárbá z tákich ziół y farb przypráwiona quae est flammea. Mącz 367a; Silaceus color. Fárbá z tákowey ziemie. Mącz 393a, 21c, 43a, 66c, 148c, 165d (16); SienLek Y; GórnDworz I5v; RejZwierc 156v [2 r.]; SkarJedn 227, 237; KochWr 27; Infectus – Farba. Calep 533a, 805a; WujNT 688; Pofałſzowałeś towar/ wodą/ fárbą/ prochem KlonWor 67.

W połączeniu z przymiotnikiem określającym kolor (15): FalZioł I 139b; Purpurá [= ryba] [...] Z Afryki dawa fárbę fiołkową/ á Tyrus cżerwoną. Purpurá ieſt rybá/ która cżaſze noſi na ſobie/ ſniey ſok biorą ktorym drogie ſzáty fárbuią. BielKron 267; Czerwona zwłaſzczá fárbá w górách á przikopáninách złota y śrebrna bywa naydowána. Mącz 367a; Cinober/ rubriká/ yeſt czerwona fárbá do rozmáyitich rzeczy á zwłaſzczá do piſánia á drukowánia xiąk należąca. Mącz 395c; Tingere conchylio, Fiołkobronátną fárbą fárbowáć. Mącz 456b, 62c, 160a, 270b, 271b [2 r.] (10); Blaywais/ ieſt fárbá biała z ołowu palona/ Málárzom y Aptékárzom potrzebna SienLek X4v, 183; Calep 184b.

W połączeniu z rzeczownikiem określającym kolor (1) : genus coloris ex Sandaracha Cerussa factus Nieyáka fárbá czerwonośći górney/ á z bleywáſu tákieſz z czerwoney glinki vcziniona. Mącz 367a.

Zwroty: »farbować [jakąś] farbą [= na jakiś kolor]« [szyk zmienny] (4): VRzet ieſt ziele ktorym ſukna farbuią błękitną farbą FalZioł I 139b; Molochinarius ‒ Fárbierz który tą fárbą fárbuye. Mącz 230a, 222c, 456b.

»farbą nakrysić, pomalować, pomazać, znaczyć« [szyk zmienny] (1 : 1 : 1 : 1): obraz yáki rzezány/ wten cżás proſte drzewo yeſt kyedy onego żadnemi á rozmáitemi fárbámi nye pomáluye á nye przypráwi. GliczKsiąż P8; pomáże fárbą zwirzchu BielKron 26; Denotare aliquo colore, Nieyáką fárbą nákriśić. Mącz 250d; BudBib Is 44/13.

»farbę rozcierać (a. rozetrzeć)« (3): Mącz 313a; Málarz pirwey farb nie rozetrze/ áż ſobie pirwey płotno álbo tablicę nágotuie/ y to co ma málowáć iuż ſobie w rozmyſle ſwym poſtánowi. RejZwierc 22v; Prozno fárby ná kámieniu kámieniem rośćieraſz KlonŻal D3v.

Wyrażenia: »malarskie farby« [szyk 1 : 1] (2): Mącz 300a; Ia ná fárbách málárſkich nic ſie nie rozumiém KochFrag 21.

»farbą malowany« (2): Monochromatos, Iedną fárbą málowány. Mącz 231b; Zátym mu ieſt do ręku Proporzec podány/ Koſztownémi fárbámi wſzytek málowány KochProp 7.

»farba skorna [= garbarska]« (1): wźiąwſzy dębnice od gárbárzá/ álbo czerwonéy fárby ſkórnéy SienLek 183.

»włoskie farby« (1): niedbałbych o árábſkie ſkárby/ O hiſpáńſkie roſkoſzy y o włoſkie fárby RejWiz 46v.

Szeregi: »farba albo maść« (1): Hydrargyrium [...], Nieyáka fárbá álbo máść która bywa winem roſtworzona ku pozłacániu złotnikóm potrzebna. Mącz 160b.

»minija i farba« (1): potym go poſtrychnąwſzy minią y fárbą/ vcżynił bárwę iego cżerwoną BudBib Sap 13/14.

»purpurowa farba albo szarłat« (1): Conchylium [...] Rodzay nieyáky morskich żółwiów z których purpurową fárbę/ álbo ſzárłat czinią. Mącz 62c.

W przen (1): Ale co myſl wſpaniłą fárbuie/ tám iuż nie ledá Cynobru potrzebá/ bo tám trzebá rozlicżnych farb/ iákoby oná myſl ſtátecżna [...] pięknie ná wſzem ozdobioná á záfárbowaná byłá. RejZwierc 22.
Przen (15):
a) Pozór, zasłona (5): Częſto ſie to nayduie/ iż pięknie mówimy/ Pod fárbą ſłów łágodnych/ ſwoie vczynimy. (–) Nie chwalę fárby tákiéy/ lecz y nagorſzému Pozwalam dobrze mówić GosłCast 47.
Wyrażenie przyimkowe: »pod farbą [czego]« (4): CI ſie pod fárbą źártow/ prawdy námowili RejZwierz 81; Bo wieſz iż długo krzywdá nierádá záżywie/ Zwłaſzcżá pod fárbą prawdy/ kto ią cżyni łżywie. RejZwierz 123; GosłCast 47, 66.
b) Słowa, środki, sposób przedstawiania spraw (9):
Zwrot: »farbami (wy)malować, malując« (5 : 1): to y Iezus ſam y Apoſtołowie opowiedáli/ y wſzytki właſnośći tych przećiwnikow fárbámi ſwymi wymálowáli CzechRozm 81v; CzechEp 87, [379], [415]; Káżdy tedy cżłowiek ſnádnie z tey fárby/ ktorą Dániel Antychryſtá wymálował/ ktory nim był poznáć może. NiemObr 171, 168.
Wyrażenie: »żywe farby« (2): támże tę ślepotę Pogáńſką opiſuiąc/ práwie żywymi fárbámi wſzytko teráźnieyſze Papieſkie nabożeńſtwo máluie CzechEp 87, [412].
Szereg: »pismo abo farby« (1): Rzymſkiegoć to kośćiołá/ y X. K. bráćiey/ po więtſzey cżęśći ſą piſmá/ ábo fárby/ ktorymi Antychriſtá ſkąd y iáko miał być poznány/ wymálowáli. CzechEp [415].
c) Oszustwo, krętactwo (1): żeby ſáme ſtrony ſpráwy ſwe przed ſędźią ſpráwowáły/ á rzecżnikowby niepotrzebowáły: ktorzi iednák ſwemi fárbámi wielekroć ſpráwy zátrudniáią/ y ná wiele lat przewłacżáią [qui profecto suis fucis causas saepe intricatiores reddunt et in multos annos extrahunt]. ModrzBaz 95v.
3. Kosmetyk do malowania twarzy (8): [ludzie jednego wyspu] brwi nád ocżymá fárbuią rozmáitemi fárbámi BielKron 452v, 10v; Pigmentum [...] Barwká/ przipráwiona fárbá. Mącz 300a; [dworna panną] nie fárbą/ nie wodkámi/ ále vbiorem/ ochędoſtwem/ áby ſobie pomogłá GórnDworz X4; Rubricatus ‒ Farba ktorą ſie magluią [!] białegłowi. Calep 930a.
Wyrażenie: »weneckie farby« (1): Bo łácno zliczyſz pod oczymá kárby/ Tego niezetrą y weneckié fárby. KochPieś 22.
Szereg: »farba, (albo) barwiczka (a. barwka)« (2): Tákową fárbą álbo barwką máluyę twarz/ przipráwiam. Mącz 332c, 138c.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): F. Koch. F iedno/ iako farba. JanNKarKoch E4.

Synonimy: 1. barwa, kolor, krasa, maść; 3. barwa, barwica, barwiczka, barwka, barwuska.

Cf [FARBECZKA], [FARBICA], FARBICZKA

IM