[zaloguj się]

GAMRACKI (9) ai

Oba a jasne.

Fleksja
sg
mN fNgamrackå
A Agamracką
Igamrackim I
pl
G gamrackich
A subst gamracki(e)
L gamrackich
inne formy
pl N - gamracki(e)

sg m I gamrackim (1).f N gamrackå (1).A gamracką (1).pl N gamracki(e) (2).G gamrackich (2).A subst gamracki(e) (1).L gamrackich (1).

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Dotyczący miłości cielesnej; rozwiązły, nieprzyzwoity; rajfurski; amatorius, Venereus Mącz (9): Zwodzilamv theſz tha yagna do Zilyney obyczayem gamraczkym y za yei ſprawotha[bil] bywal ſthąſch Zilina na byeſſyadach rozlicznich LibMal 1544/88v; Ony liſty gámráckie co ſobie piſáli/ Ci co tu w wſzetecżeńſtwie ſwiátá vżywáli. RejWiz 5v; KwiatKsiąż P3; Amatorium carmen, Gámrácka pieśń. Mącz 7d; Venerea res et Venereae voluptates, Gámráckie. Mącz 484a; Bo ći náruſzáią pocżćiwośći/ [...]ktorzi w trącáią w ſercá y w myśli ludzkie kśięgi y pieśni/ o ſproſnych miłośćiách/ o ſzaleńſtwách/ łágodnych namowách/ krzywoprzyśięſtwách/ y o inſzych tem podobnych ſzalonych gámráckich ſztukách. ModrzBaz 53; y Auguſtus Ceſarz vcżynił temu doſyć/ wywoławſzy z źiemie Owidiuſá Poetę/ dla gámráckich wirſzow. ModrzBaz 53v, 11.

W charakterystycznych połączeniach: gamrackia (i) gra, list, obyczaj, pieśń (2), sztuka, wirsz.

Wyrażenie: »chciwość gamracka« (1): y też ma mocz odeymuiączą chciwoſć cieleſną y gamraczką FalZioł I 16b.
Szereg: »cielesny i gamracki« (1): FalZioł I 16b cf »chciwość gamracka«.

Synonimy: cudzołożniczy, fryjowny, gachowski, kurewski, nierządny, rozpustny, sprosny, swowolny, wszeteczny.

Cf GAMRATLIWY, GAMRATNY

MM