[zaloguj się]

KUREWSKI (16) ai

e jasne.

Fleksja
sg
mNkurewski fNkurewsk(a) nNkurewski(e)
Gkurewski(e)go G G
Dkurewski(e)mu D D
Akurewski A Akurewski(e)
Ikurewskim I I
pl
G kurewskich
inne formy
sg n D skostn - po kurewsku

sg m N kurewski (7).G kurewski(e)go (1).D kurewski(e)mu (1).A kurewski (1).I kurewskim (1).f N kurewsk(a) (1).n N kurewski(e) (1).A kurewski(e) (1).pl G kurewskich (1).skostn sg n D po kurewsku (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odkurwa:
1. Związany z kurwą; odnoszący się do kurwy (11): A żoná moiá ieſt zedwunaſcie rodzáiow kurewſkich. March1 A2v; y czynią ſciała ſwego a przibytku ducha ſwiętego cialo kurewſkie [membra meretricis Vulg 1.Cor 6/15] iako ſwięty Paweł mowy SeklKat K3; I wſzyſtki Báłwány poſtáwię ia ná zátrácenie/ ábowiem zmythá kurewſkiego ſą zgromádzone/ y záſię ku mytu kurewſkiemu/ niechay ſię obrocą [quia de mercedibus meretricis congregata sunt et usque ad mercedem meretricis revertentur Vulg Mich 1/7]. KrowObr 111.
Wyrażenia: »kurewski dom« (4): Praesepe, Kurewski dóm/ gdźie poſpolicie máłpy mieſzkáyą. Mącz 319a, 90d, 142c, 200a.

»gospodarz, gospodarzyk kurewski« (1 : 1): Leno ‒ Gospodąrs kurewski, zamtuznik. Calep 590b, 590b.

»gospodyni kurewska« (1): Lena ‒ Goſpodisni [!] kurewską. Calep 590b.

2. Właściwy kurwie (4): Lenocinium, Kurewskie przibieránie/ vbiory/ ſtroyenię/ Piękroſzki/ y wyſmuknienie. Mącz 188d.
Wyrażenia: »kurewski obyczaj« (1): Opes conquirere meretricio quaestu, Zebráć bogáctwá z kurewſtwá/ álbo kurewskim ſie obyczáyem zbogáćić. Mącz 336c.

»kurewski żywot« (1): Meretricor, Pátrzam nierządu kurewski żiwot wiodę. Mącz 218a.

Wyrażenie przyimkowe: »po kurewsku« (1): Meretricie adverbium, Po kurewsku. Mącz 218a.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Meretricius, Kurewski. Mącz 218a.

Synonimy: cudzołożniczy, fryjowny, gachowski, gamracki, nierządny, rozpustny, sprosny, swowolny, wszeteczny.

Cf KURWI

JB