[zaloguj się]

MNIEMANIE (624) sb n

mniemanie (354), mnimanie (270); mniemanie MurzHist, MurzNT, DiarDop (3), KrowObr (2), OrzList, RejPosWiecz2, RejPosWiecz3 (6), BiałKat, HistLan (4), WujJud, WujJudConf (9), BudBib, Strum, PaprPan, KochPs, StryjKron (5), KochPieś (2), PaprUp, ActReg (4), Calep (9), GrochKal, KochCz, GrabowSet, OrzJan (4), SarnStat (6), PowodPr, CiekPotr, CzahTr (3), GosłCast, PaxLiz, KlonWor; mnimanie RejPs (2), RejJóz (4), LibLeg, KromRozm I, BielKom, RejWiz (7), Leop, RejZwierz (5), LeovPrzep (4), RejPos (34), GrzegŚm, RejPosRozpr, MycPrz, RejPosWstaw (5), ModrzBaz (57), Calag, ReszPrz, ReszHoz, WisznTr, ArtKanc, KochWr, LatHar; mniemanie : mnimanie RejKup (4:4), Diar (3:6), GliczKsiąż (1:10), LubPs (2:14), BibRadz (5:8), BielKron (1:13), GrzegRóżn (1:3), KwiatKsiąż (9:1), Mącz (119:8), RejAp (2:2), GórnDworz (11:35), KuczbKat (3:2), RejZwierc (1:6), CzechRozm (59:7), SkarŻyw (15:1), CzechEp (14:8), CzechEpPOrz (1:2), NiemObr (9:1), Phil (1:1), WujNT (11:2), SkarKaz (3:1), SkarKazSej (3:3).

-e- (352), -ę- (2).

-e- (121), -é- (16); -é- KochCz, GosłCast; -e- : -é- Mącz (114:5), KochPieś (1:1), OrzJan (1:3), SarnStat (1:5); a jasne, w końcowym e wahania.

Fleksja
sg pl
N mniemanié mniemaniå
G mniemaniå, mniemani(e) mniemåń
D mniemaniu
A mniemanié mniemaniå
I mniemaniem, mniemanim mniemåńmi
L mniemaniu

sg N mniemanié (113); -é (2) OrzJan, SarnStat, też Calep, -e (1) BiałKat, -(e) (109).G mniemaniå (186), mniemani(e) (1); mniemaniå : mniemani(e) SkarŻyw (3:1; s. 312); ~ -å (171), -a (1), -(a)- (14); -å : -a SkarŻyw (2:1).D mniemaniu (25).A mniemanié (169); -é (6), -(e) (163).I mniemaniem (22), mniemanim (8); -em MurzNT, RejWiz, BibRadz (2), Mącz, GórnDworz (3), RejPos (3), RejZwierc (2), WujJudConf (2), ModrzBaz (2), SkarKaz (2), CzahTr; -im GliczKsiąż, KrowObr, KwiatKsiąż (2), CzechRozm (2), SkarŻyw; -em : -im CzechEp (2:1); ~ -em (1), -(e)m (21).L mniemaniu (70).pl N mniemaniå (13).G mniemåń (1).A mniemaniå (15); -å (14), -(a) (1).I mniemåńmi (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Przypuszczenie, domysł, przekonanie, sąd, pogląd; opinio Mącz, Calag, Calep, Cn; arbitratus Mącz, Calep; existimatio, iudicium, sententia Mącz, Cn; docimasia, imaginatio, mens, suspicio Mącz; phantasia Calep; opinatio, sensus Cn (455): Tam Laſka y ſmilowanie [Boga] Przewyſſa kazde mnimanie. RejKup k3v; KwiatKsiąż L3v; Arbitratus, Mniemanie/ Widzenie/ Oſądzenie. Mącz 14a; Opiniosus, Który nic zá pewne nie dźierży. Mniemánia tilko pełen yeſt. Mącz 265d; Sententia, Zdánie/ widzenie/ mniemánie/ otworzenie vmysłu ſwego. Mącz 382d, 14a, 82c, 111a [2 r.], 117d, 158c (23); Iż tych dwu ięzikow piękność/ ná mnimániu ſtoi GórnDworz F7v, G5v, Ff5; BiałKat 273v; vchoway nas Boże tákiego niepobożnego mniemánia KuczbKat 15; RejZwierc 137v; WujJudConf 103, 185, 229; CzechRozm A4, 20, 21, 37, 42 (12); ModrzBaz 62v; Calag 346b; obacży/ iż ſię Papieżnicy w tym mniemániu nie oſtoią NiemObr 175, 163; Haeresis – Mniemanie iakie ſobie kto wibierze, ſecta, wiara bądz zła abo dobrą. Calep 470b, [733]a, 798a; OrzJan 22; Z czego ich nie tylko nie wywiodł Pan Chriſtus/ ále owſzem to mniemánie potwierdził tymi ſłowy WujNT 350, 519; SarnStat 283, 328.

mniemanie czego (3): iuż wątpienie ktore przychodźi o bytnośći ćieleſney/ łácno też vgodźić/ gdy będźie odrzucone mniemánie ćieleſnego iedzenia ćiáłá WujJudConf 255v; iedno vſtáwicżne Interregná/ trwogi/ woyny/ y mniemánia woien/ ktore iednák vbogi lud o prawdę niſzcżą PowodPr 24; CYGANY zdawná ludźie dźiwnie rozumieią [...] Drudzy twierdzą żeby to Cicones być mieli/ Bo Cicones z Cygány/ nie dáleko chodzą: Więc ich ná to mniemánie przezwiſká vwodzą. KlonWor 6.

mniemanie około czego (1): Varia circa haec opinio est, Rozmayite ſą około tego mniemánia. Mącz 54b.

mniemanie o kim, o czym (39): y nyeyeſth [wojewoda mołdawski], thego mnymanya o Czeſarzv Tvreczkyem abi tho myal nad przimyerze kthore yego Kro. m. ſznym ma vczinycz. LibLeg 11/181v; RejKup g3v; GliczKsiąż L6; DiarDop 117; iż ſie nic zemnie nie dzyeie z żadnego vgonku/ áni z żądliwośći iákyego o ſobye nyepotrzebnego mnimánia. RejZwierz A2v; O duſzy rozmáite mnimánie. BielKron 127v marg, 138; GrzegRóżn N; KwiatKsiąż D2v; Mącz 176c; RejAp BB8v; poki wdy ieſt o niey to mnimánie/ iżby miáłá być cudną/ lepiey iey podobno nie vkázowáć GórnDworz V5v, Ee3v, Ee5, Ee5v; RejPos 200v, 201, 310 marg, 327 marg; Wiele ieſt mniemánia o tym Sákrámencye álbo wyecżerzey Páńſkiey? RejPosWiecz3 97 marg, 97, 99; WujJudConf 6; RejPosWstaw 143v; BudBib Eccli 3/25; CzechRozm 160v, 161v, 164v; á kto raz ſtráći mnimánie o ſwobodnem á prawdźiwem zdánia ſwego wyrzecżeniu [amissa opinione sententiae libere et vere dicendae]/ ten/ choćia by też chćiał/ niemoże nic pożytku náuką ſwą ludzkiemu narodowi vcżynić. ModrzBaz 61v, 9v, 12, 26, 29; SkarŻyw 538; CzechEp 253; PaprUp G; Stąd dźiwne/ Pánie/ mniemánie o tobie/ W mym ſercu rośćie GrabowSet F3v; SarnStat 64 [2 r.].

mniemanie czyje o kim, o czym (15): Yáko tedy chwalem Ariſtoteleſowe mnimánye o ożenyenyu GliczKsiąż P3, P2v; BibRadz I 148c marg; Mniemánie Papieskie y Luterskie o ćiele Chriſtuſowym z chlebá vcżynionym CzechRozm 263 marg, **v, **2; StryjKron 110; CzechEp 202, 364; Herodowe y ludu poſpolitego mniemánie o Pánu. WujNT 228, 45, 57, 67, 144, 152.

mniemanie czyje [w tym: pron poss (110), ai poss (35), G sb i pron (31)] (176): RejPs 43v; Każde ludżkie mnimanie/ żawżdy opak ſądzy RejJóz B2; RejKup r4v, ſ3v; KromRozm I H; Diar 88; ále nas náſze mnimánie omyla BielKom nlb 3; GliczKsiąż H3, M4, P2v, Qv; LubPs B6, G3v, L3, V4, aa4, bb6v marg, ee2; KrowObr 20; RejWiz 117v; BibRadz *4 [2 r.], *4v, I 64c marg; ROzterku tego ktory ſie dzyał w Niemcech (iákom przed tym piſał) nikt inſzy nie był przycżyną więtſzą/ iedno káznodzieie nie vmiętni/ ktorzy ſie ná ſwoie mnimánie ſadzą BielKron 202, 200, 292v; GrzegRóżn G4v; yż takowi ludzie wiele o ſobie trzimayą/ á podług mniemania Fláccuſa/ bywayą na przećiw ſwym napominawcąm oſtrzi KwiatKsiąż C2, L3; Arbitrium iudicis, To yeſt mniemánie ſędziego. Mącz 14a; Non possum investigare mentem authoris, Nie mogę wyrozumieć mniemánia skłádáczowego. Mącz 216b; Scholam explicare, Skolę to yeſt mniemánie nieyákiey ſekty wyłożić. Mącz 371d, 74b, 86b, c, 121d, 152c (32); LeovPrzep a3; RejAp 14, 43v, 104v; y niemoże być nieſmieſzno/ kiedy widzimy że nas oſzukało náſze mnimánie. GórnDworz Q5; iuż ſie nie náchylay/ iuż ſie nie vnoś zá mnimániem ludzkim/ iedno ták wierz/ iż to iedyne ſwięthe Boſtwo/ w tey troiákośći miánowáne RejPos 150v, C4v, 4v, 89v, 115v (11); RejPosWiecz2 90; HistLan ktv, C2; RejZwierc 146; WujJud 36; WujJudConf 104, 206; MycPrz I B; á ty mi rzecż przećiwną mniemániu moiemu powiedaſz. CzechRozm 182, 18, 20v, 69, 73v, 87 (22); takieżći ſpráwiedliwość y nieſpráwiedliwość [!]/ nie w mnimániu ludzi [hominum opinionibus]/ ále w przyrodzeniu rzecży należą ModrzBaz 2, 61v, 62v; SkarŻyw 243; Zbytnie mniemánia Látopiſzcow. StryjKron 275 marg, 1, 76; CzechEp 223, 253, 265, 355 [2 r.], 421; CzechEpPOrz **v, 6v; NiemObr 74, 105, 139, 140, 174; KochPieś 53; Calep 88a, [718]a [2. r.]; KochCz A4v; WujNT Rom 14/5; SkarKazSej 661b, 691. Cf »w mnimaniu błądzić«, »za swym iść mniemanim«, »na swe mnimanie [kogo] obrocić«, »popuścić precz swego mniemania«, »pociągać na swe mniemanie«, »przyzwalać na [czyje] mniemanie«, »unieść się w mnimaniu swoim«, »wstąpić na [czyje] mniemanie«, »swe mniemanie wywodzić«, »zwyciężyć [czyje] mniemanie«.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść [w tym z zapowiednikami i odpowiednikami: to (28), takie (1), że (10), (5), aby (5), jakoby (3), żeby (4), iżby (2), by (1)] (33): LibLeg 11/181v; RejKup g3v; około cżego to mnimánye poſtánowyem/ że nyemal lepyey ſie drugyemu ożenić/ niż ſie ná kápłáńſthwo ſwyęćić. GliczKsiąż O4v, K2v; RejZwierz 18v; A thym ſię drogá temu mnimániu zágrodźi Iżby trzy Boſtwá álbo nátury być miáły GrzegRóżn N2, Ov; In his Locis opinio est Caesarem, Ná tym mniemánie yeſt/ że Ceſarz ná tych mieyſcách yeſt. Mącz 265c, 334b; GórnDworz V5v, Hh7v; RejPosRozpr c3v; RejPosWstaw [1433]; iż to ieſt poſpolite wielu vcżonych ludźi przez Anniuſá pomamionych mniemánie żeby obádwá Ewanieliſtowie iednę rzecż piſáć mieli. CzechRozm 150, 149v, 160; ModrzBaz 7v, 13v, 31, 31v, 44v (14); SkarŻyw 242; CzechEp *2; ActReg 125, 128.

I sg w funkcji okolicznika sposobu: »mniemaniem« (4): WujJudConf 230; A iáko ſam Chryſtus nieobłudnie ieſt ſpráwiedliwy/ nie mniemániem ſámym: ták y nas tákimi czyni SkarKaz 349a.

~ W przeciwstawieniach: »pogotowiu, prawdziwie ... mniemaniem« (2): Numerato malim quam existimatione, Wolałbych pogotowiu/ niżli mniemániem. Mącz 253c; dla ktorych prawdźiwie/ á nie mniemániem ſámym [Bóg] ſpráwiedliwy ieſt. SkarKaz 349a. ~

I sg w funkcji równoważnika zdania wtrąconego: »mniemaniem [czyim]« (2): mimo wſzyſtki cuda któré czynił/ niegodnem go [Chrystusa] aby był Meſzjaſzem rozumieli iakoto (ich mniemaniem) żarłoka i pjianicę i wrzeczy roſkoſznieiſzégo niſz Ián MurzNT 48v; CzahTr G4v.

W połączeniach szeregowych (8): KrowObr 55; Secta, Sektá/ błedliwa nauká [...] máyąca oſobliwe mniemánie/ náukę y wiárę w wielu rzeczách. Mącz 384d, 382d; RejPos 229v; KuczbKat 10; iż nic v śiebie nie ma Papieſtwo pewnego/ [...] nic ſtátecżnego/ pewnego y zgodnego: oprocż mniemánia domyſłow/ ſnow/ plotek/ baiek ktore w ſobie dná nie máią CzechEp 252, 5, 261 marg.

W przeciwstawieniach: »mniemanie ... wiedzenie (2), dowod, prawda, rozum, świadectwo, wiara« (7): Bowiem kto ſie mnimániem nie rozumem rządzi/ Báwiąc ſie podobyeńſtwy/ ten pewnie zábłądzi. RejWiz 112v; Wykłádácże byli Rábiná y Rábáſá Zydowie vcżeni á chytrzy/ więcey piſząc wykład ſłow z mnimánia niż z wiedzenia álbo prawdy. BielKron 159v, 335v; A iuż ſie nie ćwicż mnimániem ludzkim áni biegłoſcią ſwiátá tego/ iedno ſie ćwicż rozumem/ cnotą/ boiáźnią Bożą RejZwierc 146; Ná co też/ iako y ná ono/ dowodu y świádectwá niemáſz: ále tylko mniemánie ludźi niektorych CzechRozm 262; Ale nie będźie to wiárá/ ále glupie iákieś/ y nie chriſtyáńſkie mniemánie NiemObr 89.

W charakterystycznych połączeniach: mniemanie ludzkie (3), nowe, prawdziwe, rozmaite, rozne; mniemaniem uwiedzieni; mniemanie upada, utwierdza się; mniemanie podeprzeć, potwierdzić, przedsiębrać; spuszczać się na mniemanie.

Przysłowie: Quot homines tot sententiae, Yle ludźi tile mniemánia. Mącz 344c.
Fraza: »mnimanie trwa« (1): Tákżeć też rownie y w nas tho mnimánie trwa y trwáć będzye áż do ſkońcżenia ſwiátá. RejPos 313v.
Zwroty: »w mnimaniu błądzić; na mniemaniu, w mniemaniu (o)mylić (a. omylać) się« [w tym: czyim (10)] [szyk zmienny] (1;7:4): Iáko ſie zli w ſwym mnimániu omyláią. LubPs Q2 marg; Bo ácż nas ták nieprzyiaciel lekce ſobie ſądzi/ Ale mam rzec iżći pewnie w ſwym mnimániu błądzi LubPs gg5, Q2; RejWiz 97; Mącz 176c, 265c; GórnDworz L4; Iedno ſie wżdy ſtrzeż omylić w tym hárdim mniemániu HistLan A2; RejPosWstaw 44; tedydyſmy [lege: tedybyſmy]/ ſie bárzo ná mniemániu ſwym omylili: y dáremnaby byłá robotá náſzá. CzechRozm 212, 72v, 134v.

»być [jakiego] mniemania, w [jakim] mniemaniu« [szyk zmienny] (39:3): LibLeg 11/181v; DiarDop 117; Mánichei odſzcżepieńcy byli tego mnimánia/ iż iedná ieſt duſzá ktora ſwe cżęśći ciáłom rozdawa. BielKron 127v; LeovPrzep b2v; Favere sententiae alicuius, Być w tym rownego mniémánia/ s niém trzimáć Prziſtáwáć ná yego rzecż. Mącz 120a; Sceptici [...] Wątpiący którzi ſą tego mniemánia że nie może nic być pewnego od ludźi náleziono Mącz 334b, 265c [2 r.], 370d, 374c, 382d, 383b (12); GórnDworz V7; RejPos 201; RejPosWstaw [1433]; CzechRozm 160 [2 r.]; Iákoby tego mnimánia byli [putaverint]/ że więcey máią być ważone rzecży docżeśne/ niż zdrowie ludzkie ModrzBaz 78, 7v, 13v, 26, 31, 31v (13); A to wſzytko dla tego w tym mniemániu byli/ áby ono piſmo wyłożyć mogli SkarŻyw 242, 455; CzechEp 308; NiemObr 68; ActReg 125, 128; Phil G4; Tegoż mnimánia był y Hyppolitus/ od Epiphániuſzá Kápłáná Cárogrodzkiego wſpomniány LatHar 510.

»mnimanie dawać [komu o kim]« (1): A ty tákie mnimánie dawaſz nam o tobie. Ze czwartego [Boga] wyznáwaſz GrzegRóżn N.

»za swym iść mniemanim« (1): áby kto nie rzekł/ żeby to grzech był/ wrzecżách wolnych zá ſwym iść mniemánim SkarŻyw 538.

»mieć, uczynić mniemanie« = sentire Mącz [szyk zmienny] (5:2): A gdzyes ona twoia pani Czos mial oniey to mnimanie. By iuż y wniebie rządzyla RejKup g3v; Ten vcżynił mnimánie/ áby Krolem władał. RejZwierz 18v; Mącz 382d; gdyż ma káżdy Biſkup z wolnośći y z moczy ſwey właſne mnimánie/ iákoby od inſzego ſądzon być nie mogł RejPosRozpr c3v; BudBib Eccli 3/25; SkarŻyw 461; PaprUp G.

»na swe mnimanie [kogo] obrocić« (1): Ozyánder Andrzey tego cżáſu theż do Pruſkiego Kſiążęćiá przyſthał/ y ná ſwe mnimánie go obroćił BielKron 235v.

»odmieniać [czyje] mniemanie, odstępować od [czyjego] mniemania« [szyk zmienny] (2:2): RejWiz 118v; tęż łatwie ſwoye mniemania odmieniayą [młodzieniaszkowie] KwiatKsiąż C3; Digitum nusquam a sententia, Y ná yednym pálcu nie odſtępowáć od ſwego mniemánia. Mącz 88d; CzechRozm 78v.

»osłabieć na swym mniemaniu, popuścić precz swego mniemania; wystąpić z mnimania swego, ze swego mniemania ustąpić; z mniemania swego się wywieść« = desistere, a. decedere de sententia Mącz (1:1;1:1:1): Desistere sententia [...] osłábieć ná ſwym mniemániu. Mącz 396d, 44a, 396d; Iuż ſie nędzniku obácż á wyſtąṕ y s thego omylnego mnimánia ſwego RejPos 324v; Niechayżeć do tego miáſtá ſam ſobie doiedzie/ Tám s tego mniemánia ſwego ſnádnie ſie wywiedzie. HistLan ktv.

»przeciągać (a. przeciągnąć) na swe mniemanie« [szyk zmienny] (2): In suam trahere sententiam, Ná ſwe mniemánie przećiągáć. Mącz 460d, 462a.

»ku mniemaniu przystępować« (1): Eorum magis sententiae sum, qua etc. S tymi więcey dzierżę álbo ku tym [!] mniemániu ráczey przyſtępuyę Mącz 383a.

»przywieść (a. przywodzić, a. zawieść) w mniemanie, na mniemanie; w mniemanie wprawić; mniemanie [w kogo] wpoić« [w tym: złe mniemanie (5)] = ad opinionem dirigere Mącz [szyk zmienny] (8;2;1): A yſczies taky Serop pył Czo czie wzle mniemanie wprawył RejKup q3, o3; GrzegRóżn Ov; Inferere novas opiniones et evellere insitas, Nowe mniemánie w kogo vpoyić á ſtáre wykorzenić Mącz 265c, 350c; iákoby nędznego cżłowieká przywiedli w złą ſpráwę/ w zły á w ſwowolny żywot/ w dziwne błędy/ w dziwne mnimánia RejPos 115v; CzechRozm 137, 148, 222, 222v; CzechEp 202.

»przyzwalać na [czyje] mniemanie« (1): Subscribo [...] Metaph. Dźierżę weſpołek s kim/ przizwalam ná cziye mniemánie. Mącz 375d.

»przy mniemaniu (swym) trwać, stać, (z)ostać (a. zostawać); trwać w mniemaniu; trzymać się swego mniemania; mniemanie [o kim] trzymać« = manere in sententia, stare suo iudicio Mącz; obstinare Calep; in suo sensu abundare Vulg [szyk zmienny] (1;3:6;4;1;1): nie stoimy przy mnimaniu swym tak upornie, żebyśmy za lepszą nauką odstępić swego nie mieli Diar 88; Miedzy roznym mniemániem kthore o nim ludźie trzymáli/ poznan ieſt od ſwych zwolennikow. BibRadz Mar 8 arg; Manere in sententia Philosophorum, Przi mniemániu mądrych ludźi zoſtáwáć. Mącz 207a; Perstare in sententia, Trzimać ſie ſwego mniemánia. Mącz 419a, 74b, 176c, 383c, 390b, 396d, 417b, 418a; RejPosWiecz3 98; Calep [718]a [2 r.]; WujNT Rom 14/5; SkarKazSej 661b.

»unieść się w mnimaniu swoim« (3): Y vnieſli ſie byli niebożątká w mnimániu ſwoim/ iż ſie im to wedla rozumu á przyrodzenia zdáłá rzecż niepodobna/ áby kiedy ciáło miáło z martwych wſtáć. RejPos 229v, 3, 316v.

»wpadać (a. wpaść), wdawać się, włudzić się w mnimanie« (4:1:1): Nyechayże thedy rodzicy nye wdawáyą ſie wtho mnimánye/ áby nye było dobrze wten cżás dzyatki ſwe dáć ná náukę GliczKsiąż K2v; Libenter irripere in opinionem gratiae alicuius, Rad ſie włudźić w to mniemánie do ludźi że nań kto łáskaw yeſt. Mącz 352b, 180b, 243b, 484d; że drudzy náſláduiąc ich/ znowu záśię wpadáli/ w ono mniemánie Neſtoryuſowe NiemObr 140.

»[kogo] w mnimanie wprawić o sobie« (1): á korzeń tego dwoigá złego/ iny nie ieſt/ iedno kłam tych ludzi/ ktorzy pány w tho mnimánie o ſobie wpráwuią GórnDworz Ee3v.

»wstąpić na [czyje] mniemanie« (1): In sententiam alterius transire, Wſtąpić ná cziyę rzecz álbo mniémánie. Mącz 105d.

»wywodzić (a. uwieść) z [jakiego] mniemania, od mnimania [kogo] odwodzić; wybić z myśli jakie mniemanie; z mniemania zepchnąć« [szyk zmienny] (3:1;2;1): RejKup r6; proſzęcię opuść ten vpor/ wybij zmysli twyi takowé mniemanie MurzHist F; BibRadz I 64c; De sententia detrudere, Z mniemánia álbo przedſię wzięcia zepchnąć. Mącz 466d; Ano Pan od tákiego mnimánia záwżdy nas miłośćiwie odwodzi RejPos 313v, 168; iákobyś im też ty odpowiedał: á onych z tego ich mniemánia złego wywodził. CzechRozm 69.

»swe mniemanie wywodzić« (2): CzechRozm 134v; Boby ták nigdy nie był koniec ſwarow/ dyſputáciy y piſánia (gdy káżdy ſwe mniemánie chce wywodzić y zdobić piſmem y ſłowem Bożym) WujNT 460.

»wziąć [o kim] mnimanie« (1): Zá cżym poddáni wzięli by o nim tho pewne mnimánie GórnDworz Hh7v.

»zwyciężyć [czyje] mniemanie« (1): Vincere alicuius opinionem, [...] Zwyciężyć cziye mniemánie/ Albo nádźieyę. Mącz 265c.

Wyrażenia: »błędne, (o)błędliwe mniemanie« [szyk 4:1] (3:2): RejWiz 112v; iż ſie Pan ſnádnie też obroći do niego/ á obiáſni á oſwieći wnet ono błędne mniemánie iego. RejAp 14; RejPos 89v; áby ią ſzcżyrze á wiernie poznawſzy/ ſtale przy niey zoſtawáli/ odłożywſzy ná ſtronę wſzytki błędliwe mniemánia dowćipu cżłowiecżeńſkiego. RejPosWiecz2 90; CzechRozm 162.

»fałszywe (a. fałeszne) mnimanie« [szyk 6:1] (7): Abowimći nic nyemáſz gorſſego nád te/ ktorzy gdy ledwo obyecádłá zákusili/ fáłſſywe o ſobie mnimánie w vmyenyu wzyęli. GliczKsiąż L6; gdyż z wiela dowodow á nawięcey z piſm iegoż ſámego to ich fałeſzne mnimánie pokázać ſię może BibRadz *4v; KwiatKsiąż F2; Mącz 502a; GórnDworz N2, Ee5v; CzechEp 5.

»gorne mnimanie« (1): Záś z iąwſzy z bogáctw ludźi bogátych gorne mnimánie [divitiis existimatione]/ z narodu ślácheckiego nádętość y wyſoką myśł [!]/ z moznieyſzych pychę/ porownáią śię zwierzchni y zacni z niżſzemi ModrzBaz 19.

»obłudne mniemanie« (1): Bych cżę v wiodł z obłudnego Mniemania/ ktoréċ vroſło I zlecż było barzo poſło RejKup r6.

»omylne mniemanie« [szyk 7:3] (10): Stára ſię iákoby im wybił z myſli omylne ich mnimánie BibRadz I 64c; GrzegRóżn Ov; RejAp 43v; RejPos 55, 248 marg, 310 marg, 310v, 324v; ktorych ſercá omylnem mnimániem [falsis opinionibus] nápoione/ łácno śię do rzecży nieprzyſtoynych á ſzkodliwych nákłonią ModrzBaz 17v; ArtKanc R20.

»pospolite mniemanie« = fama Mącz [szyk 10:2] (12): Paradoxon, Co yeſt przećiwko mnimániu poſpolitému/ Co oſobliwego/ Nowego á rzadkiego yeſt. Mącz 95b, 117b, 504c; LeovPrzep F2v; ábowiem tho poſpolite mnimánie ku kthoremu wdy cżłowiek ſtoſowáć ſie muśi/ przyda nieczo powagi Polſkiey rzecży. GórnDworz F5; CzechRozm 73v, 149v; CzechEp 253. Cf »nad pospolite mniemanie«, »wedle pospolitego mniemania«.

»powszechnie mnimanie« (1): bo wżdy podobna mu ſie rzecż nie widzi/ áby to tákie powſzechnie mnimánie/ nie miáło być ná iákim pewnym gruncie záſádzone. GórnDworz D4v.

»rozmysł mnimania [czyjego]« (1): Ktorzy ſie też vdáli byli zá wymyſłem ſwoim/ á zá rozmyſłem mnimánia ſwego RejPos 229v.

»szalone mnimanie [czyje]« (2): O właſnie á właſnie ten wſzechmogący Pan tu wyłożyć racżył to ſzalone mnimánie náſze RejPos 342, 342 marg.

»mniemanim uwiedziony« (1): ktorzy też tymże mniemánim y z inſzymi mnogimi będąc vwiedźięni/ ták o IEzuſie ſynu Bożym trzymáli CzechRozm 157v.

»mnimanie wielkie o sobie« [szyk 1:1] (2): Abowiem z wiela błędow/ ktore dziſieyſzych cżáſow widzimy w pániech/ te ſą naiwiętſze/ nieumieiętność/ á mnimánie wielkie o ſobie GórnDworz Ee3v, Ee5.

»złościwe mnimánie [czyje]« (1): A to było záwżdy ich złośćiwe mnimánye LubPs L3.

Zestawienie: »fałszywe mniemanie« = urojenie (1): Phantasma, Duch/ pokuſá/ fałſziwe mniemánie/ vkazánie álbo widzenie/ ták ná yáwie yáko y we ſnie. Mącz 297a.
Szeregi: »mniemanie i baśni« (1): ku zábieżeniu Kápernáyſkiemu mniemániu/ y báſniam Antichriſtowym/ to ieſzcże przydał CzechRozm 266.

»mniemanie abo błąd« (2): Pirwſze mniemánie ábo błąd/ wſzcżął ſie ieſzcże zá cżáſu Páná Kryſtuſá/ przy kázániu iego. RejPosWiecz3 97, 97.

»mniemanie a (albo, i, to jest) domysł (a. domyślenie)« [szyk 2:2] (4): Ktoſz to ieſth co thák wichle domyſly á mnimánia [sententias; wyroki WujBib] mowámi niewyucżonemi? Leop Iob 38/2; Praesumpta opinio, Przed tym obaczone/ oſięgnione rozumem mniemánie/ to yeſt domyślenie że ták miało być. Mącz 433a; GrzegŚm 51; WujJudConf 104.

»mniemanie i mowy« (1): iákie o nim [św. Józefie] mniemánie y mowy miedzy ludźmi bywáły. CzechRozm 160v.

»mniemanie a, i nauka« [szyk 1:1] (2): KromRozm I H; Peripatetici, Philoſophowie á mędrcy którzi Ariſtotelisowey nauki á mniemánia náśládowáli Mącz 291c.

»mnimanie i niedowcip« (1): áby nas w tym rátowáli/ nie więcey przedſię biorąc iákiego inákſzego mnimánia/ y nie dowćipu ſwego nád pożytek Kośćiołá Bożego BibRadz *5.

»mnimanie abo obłędliwość« (1): ktorym [złym ludziom] ſię niepodobáć/ á mnimániu ich ábo rácżey obłędliwośći [opinionique eorum ac potius errori mentis]/ słowy y vcżynkámi przećiwić ſię/ nic inſzego ieſt/ iedno zá ſkutecżną sławą iść. ModrzBaz 62v.

»opinije i mnimanie« (1): Lepimus záſię ieden pokątny kácerzyk/ chcąc ſię do tych opiniy y mnimánia przyſtoſowáć/ powiáda/ iż Pan Chryſtus ſkoro vmárł/ mąk wiecżnego piekielnego potępienia vkuſztał ReszPrz 83.

»mniemania i powieści« (1): A iżes mi iuż doſyć wedle potrzeby/ o Iezuſie Chriſtuſie z ſobą rozmawiáli/ y rozmáite mniemánia y powiesći o nim żydowſkie fałſzywymi być obacżyli CzechRozm 164v.

»mniemania a rozsądy« (1): Varia sunt iudicia hominum de hac, Rozmáyite ſą mniemánia á rozſądy ludzkie o tey rzeczi álbo rozmáićie o tym dzierżą. Mącz 176c.

»mniemanie i (a, abo) rozum(ek)« [szyk 3:1] (4): Ariſtipus rzecż ſwą s powyesći onego oycá ſtoſuye/ y wedle nyego onę cżyni/ á nye według ſwego mnimánya ábo rozumu. GliczKsiąż M4; KrowObr 20; BibRadz *4; talia sunt vulgi sensa, Ták poſpólſtwo o tim dzierży/ álbo ten yeſt rozum á mniemánie poſpólſtwá. Mącz 382d.

»mniemanie a sentencyja« [szyk 1:1] (2): KwiatKsiąż L3; Sententiam suam literis credere, Mnemánie [!] á ſentencią ſwoyę piſmem okázáć/ álbo poſwiádczić. Mącz 67d.

»mniemanie a widzenie« (1): Sententiam alicuius inspicere, Weyźrzeć w mniemánie á w widzenie cziye to yeſt vważić. Mącz 406a.

»mnimanie i wykłady« (1): záczym ſie wiele obcego mnimánia y wykłádow ná Ianowe piſánie námnożyło było CzechRozm 25.

»mniemanie a wymysł« (1): iżby proſte mniemánye á wymyſł ludzki v nas mieyſcá nye myał/ á zwłaſzcżá około chwały Bożey LubPs aa4.

»mniemanie i (abo) (wy)rozumienie« [szyk 1:1] (2): w wtorey cżęśći mieliſmy tyle ile może być okazano wyrozumienia ábo mniemánia o wiecżerzy Páńſkiey RejPosWiecz3 99; SkarKazSej 691a.

»mniemania i wywody« (1): rozmáite ſą ludzi vczonych o tym mniemánia y wywody StryjKron 110.

»mnimanie i zagadanie« (1): Niech to teraz idzie ná ſtronę/ co ſie tknie mnimánia y zágadánia żydowſkiego CzechRozm 87.

»zdanie, mnimanie« (1): Iezli zdániu mnimániu ſwemu folguiemy/ Przypadkom ſie wſzelákim w tym nie przypátrzymy. MycPrz I B.

Wyrażenia przyimkowe: »bez mnimania« (1): Abowiem to ieſt pan ná vpełnieyſſy wewſſytkich ſpráwach iego/ á powieſć iego bez wſſego inego mnimánia ſtáteczna RejPs 25v.

»nad mnimanie« = contra expectionem, praeter spem Mącz [w tym: czyje (18)] (27): LubPs O6, bb2v, hh6; TEn Ceſarz gdy iego ſyn vbogyey niewieſcie/ Koniem ſyná rozráźił/ biegáiąc po mieſcie. Wydał go iey zá gárdło/ nád wſzytko mnimánie RejZwierz lv; BibRadz I 42a marg; BielKron 382v; Mącz 64a, 257d, 265d [2 r.], 276d, 319c (8); GórnDworz R3v; RejPosWstaw [412]; KochPs 176; wielki y nád mniemánie/ pochop/ w duchowieńſtwie bráłá corká ich. SkarŻyw 13, 150; WisznTr 4; GrochKal 27; OrzJan 10, 98.

~ Wyrażenie: »nad pospolite mniemanie« (1): Paradoxum, Latine inopinatum, Nád mniemánie rzadki to co yeſt nád poſpolite mniemánie/ widzenie y rozum ludzki. Mącz 276d.
Szeregi: »nad mniemanie i nad nadzieję« (1): [Jan Tarnowski] nád mniémánié y nád nádźieię wáſzę/ częſto wiele dokázował. OrzJan 66.

»nad pomysł a mnimanie« (1): Otoż iáko w trefnych powieſciach/ gdy kto czo/ nád pomyſł/ á mnimánie ludzkie wyrzecże/ thák tu/ gdy ſie co komu nád nádzieię sſtánie/ hneth ſie temu ludzie ſmieią GórnDworz S3v.

»z przygody i nad mniemanie« (1): Ieſli z przygody y nad mniémánié kto vmrze/ iáko ieſli z drzewá ſpádnie/ ábo vtonie SarnStat 603. ~

»w me mniemanie« (1): zakon twoy moy Pánie/ Ieſtći mnie záwżdy vprzeyme moie rozmyſlánie/ Przez ktorego ſnadź bych zginął w me proſte mniemánie. LubPs bb3.

»w mniemaniu« [w tym: czyim (4)] (5): A nie tylko bychmy w mnimániu ſwym ginąć mieli/ ále owſzem [...] z wierną proźbą położywſzy w nim mocną wiárę y vfánie ſwoie/ iż tu nas miłośćiwie wyzwolić racży LubPs Z5v; RejWiz 111; in eam sententiam plurima leges apud Platonem, Ná ten xtałt/ ná ten ſpoſób/ álbo w tym mniemániu wiele naydzieſz u Plátoná. Mącz 383a; iż on [Bóg] ku dziwnym ſpráwam ſwoim/ proſte á bárzo niſkie rzecży w mnimániu ludzkim záwżdy obieráć racżył RejPos 305, 4v.

»wedle (a. według, a. podług, a. wedla) mniemania« [w tym: czyjego (32)] (33): Mowi wedle mnimánia przećiwnikow ſwoich. BibRadz I 100d marg, I 93a marg; pánná Márya mátká Páná Iezuſá s ciáłem álbo s ſwiátem rácżyłá ſie rozłącżyć/ według niektorych Doktorow mnimánia miáłá wieku ſwoiego lat lx. BielKron 141v; y mamy im [dzieciom] częſtokroć dopuſzczać y żeby podług ſwego mnimania ſię trzimáli KwiatKsiąż F, C2, F2v; Mącz 179d; Ale gdyż tym obżyrcom á pijánicom ták ſie bárzo podobáią mieyſcá piſmá ſwiętego/ ktoremi iákoby ſie zálecáć miáło/ według ich mnimánia/ niepomierne vżywánie winá RejPosWstaw 44; CzechRozm 19v, 21, 37, 53v, 54v (9); CzechEp 15, 44, 242; (iákoż [św. Piotr] iuż wedle Papieſkiego mniemánia/ kilkánaśćie lat przedtym/ tám mieſzkáć miał) NiemObr 51; WujNT 193, 331, 560; GosłCast 4.

~ Wyrażenia: »wedle obłędliwego mniemania« (2): A gdzieby przeſzłe świádectwo/ Tyś nápocżątku etc. ktoreś ty przywiodł/ ſłużyć miáło ſynowi Bożemu/ wedle obłędliwego mnogich mniemánia CzechRozm 36v, 141.

»wedle pospolitego mniemania« [szyk 2:1] (3): Bo Iozeffow oćiec był Iákob/ á Máryey był Heli/ ktorego też wedle mniemánia poſpolitego Ioakimem zwano. CzechRozm 153v, 120v, 121.

Szeregi: »wedle mniemania i dumy« (1): w ktorey ſą trzy imioná/ ábo názwiſká/ oycá/ ſyná/ duchá [...] duchá ktory nie pochodźi/ ále tám tylko/ imaginatione, wedle mniemánia y dumy ludzkiey/ ieſt w Bogu. CzechEp 223.

»wedle mnimania i rozumienia« (1): kthorzy zwykli ią gánić więcey s thąd co od drugich niemądrich ſłyſzą/ niżeli wedle dobrego mnimánia y rozumienia LeovPrzep b.

»wedle mniemania albo wymysłu« (1): ále też niechcę ábyś moie piſánie wedle twego mniemánia álbo wymyſłu/ álbo z vporu/ ále z Piſmá Bożego á z niepochybnego dowodu ſtrofował álbo probował. WujJud 36. ~

»z mnimania [czyjego]« (1): Gdyż oto y tá ſwięta páni Elżbietá/ ták iáko thu Ewányeliſtá piſze/ iż nie z mnimánia ſwego/ ále Duchem ſwiętym będąc nápełnioná/ wyznawa ią tu być błogoſłáwioną RejPos 304.

»za mniemaniem [jakim]« (3): WujJudConf 6v; wiele ſię ich porywa cżynić tákową krzywdę/ zá tem mnimániem [accedunt opinione]/ że wſzytko ich ieſt co dźierżą ich poddáni. ModrzBaz 47v.

~ Szereg: »za złym rozmysłem a za złym mnimaniem« (1): iż muśi [Bóg] wedle obietnic ſwoich káżdego tákiego puśćić zá złym rozmyſłem á zá złym mnimániem iego/ áż do zginienia iego. RejPos 262. ~

W przen (1): iż prze tę márną ſpráwę/ á prze tho márne vnieſienie á mnimánie ſerczá ſwoiego/ maſz ſobie ſtráćić thák zacne á poważne mieyſce RejPos 201.
2. Opinia, powszechne przekonanie o kimś; opinio Mącz, Modrz; existimatio Modrz, Calep; doxa Mącz (133): Opinio, Mniemánie/ Domniemawánie/ Poſpolitá sławá. Mącz 265c, 93b, 95b; GórnDworz Fv; y ty y ia bez mnimánia nie będziemy. O mnie rzeką że pochlebił brátu/ á tobie rzeką żeś ſtronie winien zoſtał. RejZwierc 55v.

mniemanie u kogo (18): że takowe trawienie czasu i niełaskę i złe mnimanie u WKM czyni Diar 65, 75, 76; GórnDworz Mm3; ModrzBaz 6v, 72, 74v; á oni ſami śiebie dymámi páſą: cżći prożney ſwey/ y mniemánie v ludzi/ á niepożytku zbáwiennego proſtych owiec Bożych ſzukáiąc. SkarŻyw 312; gdy kto ſławę ſobie y mnimánie w poſpolſtwá iednáiąc/ zá ich nierozmyślnym y niepożytecznym rozumienim idźie SkarKazSej 661b. Cf mniemanie o kim u kogo, »być [u kogo] w [jakim] mniemaniu«.

mniemanie o kim, o czym (34): Diar 64; Niech to dáleko od nas oddali Pán Bog M. Ceſárzu ábychmy poſpołu tákiego mniemánia o ſobie ſłuch puśćić mieli do Krolá Polſkiego BielKron [3322]v; Hic de vobis malam opinionem animo imbibit, Ten o was nie może dobrze dźierżeć. Albo tego ſie mniemánia o was nápił. Mącz 265c, 493c; áby ſie ſtárał pilnie/ żeby iego przyiazd / dobra o nim ſławá/ y mniemánie vprzedziło GórnDworz M6, D4, M6v; ModrzBaz 36, 62v, 118; SkarKaz 278b. Cf mniemanie o kim u kogo, czyje o kim, o czym, »mniemanie [o kim] brać«, »[jakiego] mniemania [o kim] być«, »dobre mniemanie sobie sprawić«, »złe o sobie mniemanie zostawować«, »fałszywe mnimanie [o kim]«.

mniemanie o kim u kogo (3): ModrzBaz 99, 118; [św. Jan] y zacnym o ſobie v ludźi mniemániem/ Chriſtuſá/ iáko ſię z poſłáńcow Ierozolimſkich mowy pokázuie/ vprzedźił CzechEp 305.

mniemanie czyje [= kto mniema] [w tym: ai poss (15), G sb i pron (3)] (18): GórnDworz N2v; [Bóg] widząc ony pyſzne poſtáwy onych/ co dufáli w ſobie y w godnoſciach ſwoich/ á vprzedzáli ſie do onych mieiſc powyſzeńſzych/ nádſtáwiáiąc ſie w mnimániu ſwiátá tego [...] nie mogł tego záćirpieć RejPos 224. Cf mniemanie czyje o kim, o czym, »ludzkie mniemanie«.

mniemanie czyje [= o kim] [w tym: pron poss (3), G pron (1)] (4): KuczbKat 335; A on też nędznik áby y ſławę/ y wdzięcżność/ y zdrowie wżdy iáko táko záchował ſpráwuiąc ſie rozumem á boiáźnią Bożą/ tákże ku cżći ſwoiey y ku dobremu mnimániu ſwemu. RejZwierc 4v; ModrzBaz 60; Znáć że ná ón czás nie w długich obiádách/ áni w cudzoźiemſkim pićiu ſczęśćia álbo mnimánia ſwégo ludźie pokłádáli/ ále rychléy w trzéźwośći/ á w mierze KochWr 28.

mniemanie czyje o kim, o czym (6): Ano doſtoyność prawdźiwa ieſt/ zacne ludzkie o tákich cnotách/ y zacnych vcżynkách mnimánie [hominum existimatio]. ModrzBaz 39v; Ale podobno Therſytes/ niebędźie miał nizacż táiemnego ludzkiego o ſobie mnimánia ModrzBaz 40, 40 [2 r.], 43, 57.

Ze zdaniem przydawkowym [w tym: które (4), aby (1), żeby (1)] (6): gdy się to przed WKM odkryje, że dalibog i mnimanie to, ktore byś o nas WKM niedobre prze to miał, odmienić się u WKM ku dobremu RP może Diar 65; abyśmy i u WKM i u IchM Panow Rad Koronnych i wszytkich wobec ludzi nie byli w tym mniemaniu, abyśmy czego się albo upornie albo bez potrzeby na IchM Panow Duchownych dopraszali u WKM DiarDop 104; GórnDworz M6, M7v, M8v, N7.

W połączeniach szeregowych (5): RejZwierz 124; Ale záſię też nierowno ſproſnieyſza/ dobrodzieyſtwo iákie wziąć od kogo/ á cnothę/ ſławę/ y dobre mnimánie zá nie záprzedáć RejZwierc 37v, 114; A iżby ſobie tym więtſze záwołánie/ moc/ ſławę/ y mniemánie ziednał/ vmyſlił odnowić Kroleſtwo Ruſkie StryjKron 330; Calep 389b.

Zwroty: »mniemanie [o kim] brać, wziąć« [szyk zmienny] (1:3): Ták wiele może tho mnimánie/ ktore dwor o kim zá pocżątkiem/ á znákiem łáſki/ ábo niełáſki páńſkiey/ weźmie. GórnDworz M6, M8v; Lecż on złego o nim mnimánia żadną miárą bráć niechćiał SkarŻyw 107; ActReg 128.

»być dobrego mniemania, mieć dobre mnimanie« (1:2): á iżby ſie s tymi rádniey wdawał/ ktorzy ſą zacni/ wzięći/ y dobrego mniemánia v ludzi GórnDworz M3, D4, D5.

»[jakiego] mnimania [o kim] być, [jakie] mniemanie [o kim, o czym] mieć« [szyk zmienny] (1:6): Diar 65; Zydowie o tym Moiżeſzu rozmaitego mnimania ſą. BielKron 46; GórnDworz M7v, X; ModrzBaz 39v; SkarŻyw 243; iż v krolá y v innych/ dobrego mniemánia o cnoćie ſwey mieć nie mogą/ gdy co cnotliwego z naymu czynią. SkarKazSej 670b.

»być [u kogo] w [jakim] mniemaniu« [szyk zmienny] (6): Diar 37; DiarDop 104; nyech ſie nye kwápi ná byáłą głowę/ ktoraby płćią álbo brwyámi dobrze ſtáłá/ ale coby byłá cnotliwa/ ſtátecżna/ á v ludzi w dobrem mnimányu. GliczKsiąż B8; RejZwierz 53v; Abowiem rádá Achithofelowá ná ten czás byłá w tákiey powadze/ iáko by ſie kto Bogá pytáć miał/ á w tákowym mnimániu byłá/ ták v Dawidá iáko też y v Abſálomá. BibRadz 2.Reg 16/23, Matth 6/2.

»o mnimanie dbać, starać się; mniemanie (u)czynić; naby(wa)ć mniemania« [szyk zmienny] (1:1;3;2): A ták dworzánin náſz/ ſtáráiąc ſie o dobre mnimanie/ tych wſzytkich ſproſnośći zániecha GórnDworz N2v, I4v, N2; PaprPan A3v; Mamy tedy wſtydowi folgowáć/ mnimánie dobre o ſobie cżynić [existimationi consulendum] ModrzBaz 51, 58v; SkarKazSej 694a.

»mieć [kogo] w złym mnimaniu« (1): A záwżdym ya ty złe ludzi myał we złym mnimányu LubPs bb4v.

»w mniemanie nietrefne [kogo] podawać; wprawić, wwieść we złe mniemanie« [szyk zmienny] (1;1:1): wpráwiſz tym obyczáyem ſwą sławę/ y dziewki twoyey żywot we złe mniemánie. Mącz 480c, 265c; A kto tákowe ludzi wzgárdza/ kto ie w mniemánie nietrefne podáie/ kto im powinney vcżćiwośći nie wyrządza/ proditor patriae merito existimandus Phil I4.

»przyść, wniść we złe mniemanie« = cadere, a. venire in suspicionem, in dubium venire Mącz [szyk zmienny] (6:1): Cadere in suspicionem alicuius, We złe mnymánie/ álbo podeźrzenie do kogo prziść. Mącz 29a, 404a, 406d, 480c; y pilniey przeſtrzegał tego/ áby prze iego przycżynę/ białagłowá we złe mniemánie nie przyſzłá. GórnDworz Cc7, X5, Bb6v.

»dobre mniemanie [komu] przywrocić, wyniść ze złego mniemania« (1:1): Dissolutis criminibus [...] niewinność ſwą okazawſzy/ wyſzedſzy ze wſzego złego mniemánia. Mącz 401a; áby pobożnym ono dobre mniemánie ktore ym było z ich krzywdą v ludźi náruſzone/ záś w iáwnym wſzech ludźi zebrániu y ſądźie przywrocone było. KuczbKat 60.

»w(e) (złe) mniemanie [kogo, co] przywieść (a. przywodzić)« (7): GórnDworz Aa3v, Bb4v; á wſzytko ná źle wykłádáiąc/ ábo iáwnie ſromocą/ ábo ieſli niemogą/ we złe mnimánie przywodzą [in sinistram suspicionem adducunt]. ModrzBaz 56v; áby tá chytrość ſzátáńſka/ ktorą ſię piſmo ś. we złe v ludźi mniemánie przywodźi/ tym doſtátecżniey mogłá być poznána y odrzucona CzechEp 109, 88, 343; Ktorzy y was w mniemánie tákowe przywodzą/ Niewinnie cżym pocżćiwey wáſzey ſławie ſzkodzą. CzahTr F2.

»dobre mniemanie o sobie sprawić« (1): Przedſię dobre mniemánie wſzem o ſobie ſpráwił. HistLan E3.

»(s-, u)tracić dobre mnimanie« (3): Tráćiſz ſławę/ mnimánie/ dobre mienie/ miárę/ Y nie rowną z drugimi/ iuż maſz ná wſzem wiárę. RejZwierz 124; á ieſli ſię zá rázem nie pomſzcżą/ zá to v śiebie máią/ że sławę y dobre mnimánie vtráćili [fama et existimatione sua actum putent]. ModrzBaz 60v, 118.

»(u)czynić [komu] mniemanie« [szyk zmienny] (2): GórnDworz Cc8; iż od zachodu y wſchodu zacnemi poſelſtwy vczczony Krol y pan wáſz/ wielką wam v poſtronnych powagę y mniemánie czyni. SkarKazSej 667a.

»dobrego mnimania [komu], dobremu mnimaniu [czyjemu] uwłaczać« (1:1): Są niektorzi/ co nic nieumieią iedno dobrey sławy á dobrego mnimánia ludźiam [existimatione hominum] vwłácżáć ModrzBaz 13; że ludźie wyſokiego ſtanu/ á ná iákim wielkim vrzędźie poſádzeni/ więcey ſię obruſzáią/ gdy by obacżyli/ áno ich dobremu mnimániu [sua existimatione] kto co vwłacża ModrzBaz 73.

»złe o sobie mniemanie zostawować; w złym mnimaniu zostać« (1:1): Iż ieſliżeś nic nie winien/ tedy to lepiey thu ludziom okázáć/ niżli w złym mnimániu zoſtáć. RejZwierc 55v; CzechRozm 18v.

Wyrażenia: »dobre mniemanie« = existimatio Modrz [szyk 38:6] (44): Diar 76; iż IchM to, co najwięcej ludzie sobie zachować zwykli, dobre mniemanie i miłość ludzką, to IchM sobie tak lekce ważą DiarDop 101; GliczKsiąż B8; BibRadz Matth 6/2; áby miał w zyſku/ mnimánie to dobre/ kthore káżdy ſláchćic ma/ v wſzech w obec ludzi GórnDworz D4, D4, D5, I4v, M, M5v (10); HistLan E3; KuczbKat 60, 325; RejZwierc L4v; ModrzBaz 13, 39v, 40, 51, 60v (13); SkarKazSej 670b; Ieſzcże z młodych lat ſwoich/ Cnoty przeſtrzegáłá/ Aby ſie do dobrego/ mniemánia wſzech wdałá. PaxLiz E. Cf »być dobrego mniemania«, »dobre mniemanie [komu] przywrocić«, »dobre mniemanie o sobie sprawić«, »(s-, u)tracić dobre mnimanie«, »dobrego mnimania [komu] uwłaczać«, »dobrego mnimania ubliżenie«.

»fałszywe mnimanie [o kim]« (1): Nieżycżę tego/ áni w. m. áni żadnemu thu/ żeby miał zoſtáć w thym fáłſzywym mnimániu o w. m. żebyś w.m. niemiał być cżyſthym dworzáninem GórnDworz N7.

»ludzkie mniemanie« [szyk 5:5] (10): RejPos 166v; [szlachectwo] coż wżdy inſzego ieſt [...] iedno los rodzenia/ á ludzkie mnimánie [opinio]/ ktorego cżęśćiey przez rozboy doſtawáią niż kiedy przez męſtwo? ModrzBaz 57, 39v, 40 [2 r.], 43, 57, 58v; SkarŻyw 108; SkarKaz 352b.

»sławne mniemanie« (1): A iż dawno imię twe Miłośćiwy Pánie/ Cżyniłoć po wſzem ſwiecie ták ſławne mniemánie PaprPan A3v.

»dobrego mnimania ubliżenie« (1): w ktorych [domach bractwo] wdowy vbogie prze miły Bog w doſtátku chowáią/ áby ſię tám y ſám nie tułáły z iákim podeyźrzeniem y dobrego mnimánia vbliżenim. ReszHoz 131.

»uczciwe mniemanie« (1): niebył ten namnię obrazony do IM Pana Gnieznienskiego ani dozadnego z IchM drugych słow tak Vsczypliwych ktoreby obrazę vczciwego mniemania miały. ActReg 139.

»mnimanie zacności« (1): máieſtat tedy ieſt wielmożność á dostoyność Rzecżypoſpolitey y Krolewſka/ y tych ktorzi słuſznie á przyſtoynie Rzecżpoſpolitą rządzą/ pochodząca z mnimánia zacnośći [ex opinione praestantiae]/ á należąca w ſądźiech y władzy roſkázowánia. ModrzBaz 82.

»złe, niedobre mniemanie« = dubium, infamia, opinio, suspicio Mącz [szyk 54:2] (54:2): Głowie radę daċ muſſemy Abychmy wygnali dimy Złych pliotek Złego mniemania RejKup r2v; Diar 65 [2 r.], 75, 76; GliczKsiąż B6v; á iżby theż niedał o ſobie namnieyſzey przyczyny złego mniemánia. BibRadz I 141c marg; Mącz 29a, 265c, 401a, 404a, 406d, 480c [2 r.]; GórnDworz Mv, X, X5, Aa3v, Bb4v (8); RejZwierc 55v, 114; CzechRozm 18v; ModrzBaz 56v; Ale dáleko przebija cnotá Pánny cżyſtey: ktora oto złe mniemánie/ áni ſię ſpráwuie/ áni śmie obiáwić táiemnic Bożych SkarŻyw 243, 107, 108, 243 [2 r.]; CzechEp 88, 109, 343; do Zołnierzow, ktorzy o Panu, iuz dosyc wzieli iescze przy oney Crakowskiey wyprawie mniemanie nie dobre. ActReg 128; SkarKaz 278b; iedno tego obawiam ſię, żebyć To podánie mniemánia złego y nieſławy V ludzi nie ziednáło CiekPotr 57. Cf »mieć [kogo] w złym mnimaniu«, »wprawić we złe mniemanie«, »przyść we złe mniemanie«, »wyniść ze złego mniemania«, »w(e) złe mniemanie [kogo, co] przywieść«, »złe o sobie mniemanie zostawować«.

Szeregi: »mniemanie i nadzieja« (1): nád to/ oglądał ſie/ ták ná mniemánie/ y nádzieię/ ktora w Rzymie o nim wielka byłá GórnDworz Aa6v.

»sława i (a) (dobre) mniemanie« (6): GórnDworz M6; á iáko wielka rzecż ieſt ná woynie ſławá/ y dobre mniemánie [fama et existimatio]. ModrzBaz 117v, 13, 60v; SkarŻyw 108; W téy ſławie/ y mniémániu/ przyſzedł ku ſtárośći KochPieś 78; SkarKazSej 661b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.].

»wiara i mnimanie« (1): iż vtwirdziſz/ y vmocniſz/ co dáley to lepiey w ſobie onę wiárę/ y mnimánie/ kthoreś miał o nim. GórnDworz M7v.

Wyrażenia przyimkowe: »prze ludzkie mniemanie« (1):
~ Szereg: »dla prożnej chwały a prze ludzkie mniemanie« (1): iedno dla prożney chwały/ á prze ludzkie mniemánie/ zábiłem duſzę moię. SkarŻyw 172. ~

»wedle mnimania« (1): muśi zewſząd v poſpolitego cżłowieká sławę ſobie iednáć/ wedle ich mnimánia żyć ModrzBaz 56v.

3. Posądzenie, podejrzenie; suspicio Calep, Modrz (12): Suspicio – Mniemanie, podeizrzenie. Calep 1037b.

mniemanie czego [= o co] (2): á Narod ſwoy y ięzyk zdobili/ á s tego mnimánia nikcżemney niedbałośći/ v poſtronnych ſie ludzi wywodzili. RejWiz A5; ModrzBaz 61v.

Zwroty: »być wyzwolonym z mnimania [u kogo], ujść mniemania [u kogo]« (1:1): był tym obycżáiem wyzwolon z onego mnimánia v kápłanow. BielKron 28; Przeto niechay mię ſądźi kożdy wedle zdánia/ Swego/ ia tym v wſzyſtkich vchodzę mniemánia. CzahTr Iv.

»mieć w mniemaniu« (1): Suspicor –Spodziewam ſie, mam w mniemaniu. Calep 1037b.

»przyjść o mniemanie, w mnimanie« (1:1): Strum Rv; przychodzę weſpołek z piſmem ſwym w mnimánie [suspicionem] płochośći y pochlebſtwá ModrzBaz 61v.

»z mnimania (się) wyprawić, sprawić; wywieść się (a. wywodzić) z mnimania« [szyk zmienny] (2:1;3): Dzywną my łaskę skrytą w tam tym panie znamy A ſnadz ieſzcże dżywnieyſzą nad nami obiawi Gdy nas ten brat z mnimania v niego wyprawi RejJóz N5v, N2v, O; RejWiz A5; OrzList dv; A ſtroná záśię áby ſie wywiodłá doſtátecznie z mniémánia, że iſtotnie ſpráwiedliwość czynić chćiáłá SarnStat 1276.

Wyrażenie: »złe mnimanie« (1): Rad widzę iż poczćiwoſcz tak ſwą ogradzacie A ze złego mnimania iż ſie wyprawiacie RejJóz O.
4. Myślenie, rozważanie (3): Scholae etiam dicuntur, Diſputáciye á mniemánia które w ſzkołách trzimawáyą. Mącz 371d.

mniemanie o czym (1): A tymi cżaſy ieſt takowych tłuſzcża niemała. ktorzi mniemanim o wyzwolonych naukach/ iakoby iáką niepoczeſną rzeczą brzidzą ſię KwiatKsiąż F3.

Zwrot: »mniemanim przystojnym uważać« (1): Bo ktobykolwiek świeczkie rzecży mniemanim przyſtoinym vwazał/ tedy łatwie vzna yze y pozytki długiego żyćia mnieyſze ſą/ niżeli dlugiego żywota wielkie pożądanie KwiatKsiąż M4.

Synonimy: 1. domniemanie, domysł, domyślenie, fantazyja, przekonanie, przypuszczenie, rozsądek, rozumienie, sąd, skazanie; 2. opinija, sława; 3. domysł, podejźrzenie, posądzenie.

Cf MNIMAĆ

JB