[zaloguj się]

NIEDOBYTY (48) part praet pass pf

W pisowni łącznej (39), w rozłącznej (9).

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNniedobyty fN nNniedobyt(e)
Gniedobyt(e)go Gniedobytéj, niedobyty G
D Dniedobytéj D
Aniedobyty Aniedobytą Aniedobyté
Iniedobytym Iniedobytą I
Lniodobytyni Lniedobyt(e)j Lniedobytym
pl
N subst niedobyt(e)
G niedobytych
A m pers niedobyt(e)
subst niedobyté
L niedobytych
V subst niedobyté

sg m N niedobyty (10).G niedobyt(e)go (1).A niedobyty (4).I niedobytym (1).L niodobytyni (1).f G niedobytéj (1) OrzQuin, niedobyty (1) LibMal.D niedobytéj (1).A niedobytą (2).I niedobytą (1).L niedobyt(e)j (1).n N niedobyt(e) (9).A niedobyté (3).L niedobytym (1).pl N subst niedobyt(e) (1).G niedobytych (1).A m pers niedobyt(e) (1). subst niedobyté (4); -é (2), -(e) (2).L niedobytych (1).V subst niedobyté (3); -e (2), -(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. s.v. dobyć,

I. W funkcji właściwej: Do którego wnętrza się nie dostano (1): thamze nad goplem thak nyedobithy [skrzynki złodzieje] odbyegli LibMal 1547/ 127.
II. W funkcji przymiotnika (47):
1. Nie do zdobycia, nie do pokonania przemocą, w walce; inexpugnabilis Vulg, Mącz, Cn; firmus, robustus, validus Mącz (42): Firmus, Stáły/ Mocny/ Twárdy/ Niedobyty/ Nievżyty. Mącz 128c; Otworzćie ſye wyſokié niedobyté brony/ Krol wiecżny ſye przybliża KochPs 34 [idem] 34; KochPieś 6; Gdańſk niedobyty/ zdrádą otrzymáli. KochProp 8; GrochKal 26.

W porównaniu (1): ieſt podobné to Króleſtwo niedobytéy onéy Wieży/ która ze wſzech ſtron ſwoich/ obrónna ieſt przećiwko wſzyſtkim Nieprzyiaćielom ſwoim OrzQuin Iv.

Wyrażenia: »miasto, grod niedobyty(-e)« = valida urbs muris Mącz [w tym: niedobyte miasta i grody (1)] [szyk 11:2] (10: 3): BielKron 267, 282v, 289, 293, 433; Mącz 474b; HistRzym 7v; Toſmy oczymá ſwémi oglądáli: Oglądáliſmy w mieśćie páńſkim niedobytym KochPs 71; Kto mi do ręku poda miáſto niedobyté? KochPs 87, 70, 167; Swiádome [męża] drugie niedobyte Grody/ Ktorych dochodźił bez wielkiey ſwych ſzkody GrochKal 19.

»miejsce (jest) niedobyte« (2): odesłał [niewi]áſty y z dziećmi [...] na zamek ktory zwano Kárnium/ iſz mieyſce ono było niedobyte/ á trudnj był przyſtęp do niego [erat enim difficile obsessu, et accessu difficile castellum] BudBib 2.Mach 12/21; KochPs 98.

»oboz niedobyty« (1): Wkoło bogoboynych páńſki Anyół ſtáwi Obóz nie dobyty KochPs 47.

»niedobytą wieża« [szyk 1:1] (2): Któréy Wieże nigdy nie dobytéy/ twarz álbo wzor tą Figurą wam wyſtáwię OrzQuin Iv, Iv.

»zame(cze)k (jest) niedobyty« = praesidium inexpugnabile Vulg; firmissima a. robusta arx Mącz [szyk 6:3] (9): Leop 2.Mach 12/21; [Ziemia Szwabska] Miaſth wielkich y mocnych pełná/ y zamkow niedobytych. BielKron 287; Od tego cżáſu Smoleńſká nie mamy zamku nie dobytego BielKron 410v, 275, 277v; Mącz 128c, 357b; KochWr 32; Pokłoniły ſie Iflanty obfite/ Oddáiąc mu w moc zamki niedobyte GrochKal 19.

Szeregi: »mocny, (a) niedobyty« (2): od zachodu miáſtá [Edimburga] wzgorę leży zamek ná wyſokich ſkáłách/ zową Dziewką grod/ mocny nie dobythy. BielKron 277v, 289.

»niedobyty i niezwojowny« (1): ten teraz iáwnie powiedział/ iż Zydowie máią Bogá obrońcą/ á przetoż być niedobythe y niezwoiowne [invulnerabiles esse] Leop 2.Mach 8/36.

»twardy, (a) niedobyty, (dobrze obronny)« (4): Mącz 357b [2 r.], 474b; Filip Król Mácedóńſki/ kiedy mu o dźiwnie twárdym á niedobytym zamku powiádano/ pytał/ ieſliby tám ośieł z ſkrzynią złotá doléść nie mógł KochWr 32.

Przen (8): Nie ieſt też potrzeba wyſokich grodow ſtawiać [...]. Bo też ſamo niedobyte ogrodzenie ieſtci ſtwornoſć mieſzcżan. BielŻyw 144.
Wyrażenia: »niedobyty mur« [w tymi czyj (1), czego (1), przeciw komu (1)] [szyk 2:1] (3): ten [krzyż] ieſt práwowiernych mur niedobyty. SkarŻyw 399, 56, 392.

»niedobyty zamek [czyj]« (1): Oratio inexpugnabilis arx Christianorum, Modlitwá [...]/ niedobyty zamek yeſt wſzego Krześćiańſtwá. Mącz [269]d.

Szereg: »mocny a niedobyty« (1): znák krzyżá S. á wiárá w Páná náſzego Iezuſa Chryſtuſa/ mocnym mi á nie dobytym przećiw wam murem ieſt. SkarŻyw 56.
a) Niezachwiany (2): Gdy bacżył Sędzia niedobyty ſtatek iego y ćierpliwość mocną bárzo: do iney ſię męki vćiekł. SkarŻyw 441.

niedobyty czym (1): máiąc [...] nigdy kácerſtwem żadnym niedobytą wiarę SkarŻyw 114.

b) Nieczuły (1):
Wyrażenie: »niedobyte serce« (1): A oná myśl wſpániałą znoſząc z vkłádnośćią/ Y niedobité ſercá zwyćięża miłośćią. KochFrag 26.
2. Niedostępny; inacessus Mącz (5): IDę ia z ſwych páłaców y ćieniów zákrytych/ Gdźie mieſzkamy w przepáśćiách źiemſkich niedobytych. GosłCast 13.
Wyrażenia: »niedobyte miejsce« (1): Inaecssus locus, Niedoſtępnę [!]/ Niedobytę [!] mieyſce. Mącz 43c.

»jako skała niedobyta; stanąć za niedobytą skałę« (2;1): ſtánąłeśmi zá niedobytą ſkáłę pánie moy RejPs 23v; SkarŻyw 151; ábyſmy ſię ná nim [Bogu]/ iáko ná nápewnieyſzym fundámenćie y ſkále niedobytey záwżdy budowáli CzechEp 271.

Szereg: »mocny a niedobyty« (1): Wołał ná nię Stároſtá: vpámiętay ſię Iuliáno [...]: Ale [ona] iáko ſkáłą mocną á niedobytą zoſtáłá. SkarŻyw 151.

Synonimy: 1. niezwojowny, niezwyciężony; 2. niedochodny, niedostępny, niedościgły, nieprzebyty, nieprzebrniony, nieprzeszły.

Cf DOBYTY

MM