[zaloguj się]

NIEKTORY (4124) pron

niektory (3972 + kust), niktory (148), niechtory (3), nichtory (1); niktory KochAp, KochFrag; niektory : niktory: niechtory : nichtory OpecŻyw (59:1), PatKaz III (4:5), ZapWar (2:2), LibLeg (59:6:2), LibMal (8:8:1:1), SeklWyzn (1:1), MurzNT (41:1), Diar (8:6), KrowObr (53:1), BibRadz (195:6), KwiatKsiąż (19:9), Mącz (273:6), HistRzym (75:6), BiałKat (7:1), BielSpr (8:3), BudBib (81:1), MycPrz (3:15), SkarJedn (32:1), SkarŻyw (82:1), StryjKron (5:31), NiemObr (82:2), ReszPrz (3:1), ReszHoz (3:7), Phil (12:1), WujNT (341:4), JanNKar (3:2), SarnStat (190:11), PowodPr (18:5), CzahTr (2:2).

W pisowni łącznej (4006), w rozłącznej (118).

-e- (693), -é- (90); -é- OpecŻywSandP, OpecŻywSandR (2), GrzepGeom (3), też ForCnR, SienLek (20); -e- : -é- OpecŻyw (13:46), MurzHist (30:1), MurzNT (41:1), OrzQuin (4:9), Oczko (7:6); -ó- (512), -o- (170); -ó- GrzepGeom (3), Strum (7), Oczko (13), KochFr, KochWr, ZawJeft (2), KochCz, KochPij, KochAp, KochFrag, OrzJan (5), JanNKar (4), JanNKarKoch, też KwiatOpis; -o- OpecŻyw (60), OpecŻyw SandP, OpecŻywSandR (2), MurzHist (31), MurzOrt (3); -ó- : -o- MurzNT (12:30), Mącz (247:32), OrzQuin (12:1), BiałKat (7:1), SarnStat (192:9).

Fleksja

sg m N niektóry (258).G niektórégo (96); -égo (2) ForCnR, OrzQuin, -ego (1) OpecŻyw, -(e)go (93).D niektór(e)mu (13).A niektóry (41), niektórégo (31); -égo (1), -(e)go (30).G a. A niektór(e) (2).I niektórym (11), niektór(e)m (1); -ym : -(e)m Mącz (2:1).L niektórym (21), niektór(e)m ModrzBaz (3).f N niektóra (41); -å (28) -(a) (13).G niektóréj (59), niktóry LibMal (2), niektóryj (1) MurzNT; ~ -éj (2), -(e)j (57).D niektór(e)j (10), niektóré OpecŻyw (2).A niektórą (54).I niektórą (5).L niektóréj (17), niektóre (1) OpecŻywSandP; -éj (2), -(e)j (15).n N niektór(e) (24).G niektórégo (16); -égo (1), -(e)go (15).D niektór(e)mu (3).A niektóré (16) [w tym: -eé (1)]; -é (3), -(e) (13).I niektórym (8), niektór(e)m (1) BibRadz.L niektórym (27), niektór(e)m (2); -(e)m PatKaz II; -ym : -(e)m BibRadz (5:1).m a. n G niektór(e)go (2).m a. n D niektór(e)mu (1).pl N m pers niektórzy (1594), niektór(e) (1) KromRozm III. m an [cum sb: ptacy] niektórzy (1). subst niektóré (308) [w tymi -eé (1)]; -é (38), -e (2), -(e) (268); -é : -e Oczko (1:1), SarnStat (18:1). m pers a. subst (17) [w tym: skróty (12)].G niektórych (420).D niektórym (123), niektór(e)m (11); -(e)m LibLeg (4), RejKup, PaprUp (3); -ym : -(e)m MurzHist (3:1), BibRadz (2:1), GórnRozm (2:1).A m pers niektóré (203) [w tym: -eé (1)], niektórych (25); -ych StryjKron, ReszHoz, ZawJeft; é : -ych LibLeg (1:7), CzechRozm (7:1), ModrzBaz (1:2), CzechEp (5:1), NiemObr (3:4), LatHar (2:1), WujNT (27:4), SarnStat (5:2); ~ -é (10), -e (1), -(e) (192); -é : -e MurzNT (2:1). subst niektóré (331); -é (30), -e (1), -(e) (300); -é : -e MurzHist (2:1). m pers a. subst niektóré (4).G a. A m pers niektórych (6).I m niektórymi (38), niektór(e)mi (18); -ymi BierEz, BielŻyw (2), GroicPorz, UstPraw, OrzRozm (2), SienLek, WujJud, CzechEp (3), NiemObr (2), PaprUp, WujNT (3); -(e)mi MetrKor, MiechGlab, MurzHist, RejPosWstaw, ModrzBaz, SkarJedn (2), SkarŻyw (2), ActReg; -ymi : -(e)mi LibLeg (5:1), BielKron (8:6), CzechRozm (7:1); ~ -(e)mi (17), -ęmi MurzHist (1). f niektórémi (6), niektórymi (4); -émi OpecŻyw, FalZioł, GlabGad, KromRozm III, ModrzBaz; -ymi MurzOrt, CzechRozm (2); -émi : -ymi CzechEp (1:1); ~ -émi (1), -(e)mi (5). n niektórémi (3) Mącz, RejPos, SarnStat, niektórymi (2) KuczbKat, CzechRozm; -émi (1), -(e)mi (2). m a. n niektórémi (2).L niektórych (237).sg n a. pl A subst niektór(e) (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Zaimek przymiotny nieokreślony (4124):
1. Pewien, jakiś; quidam Miech, HistAl, PolAnt, Vulg, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, Cn; aliquis Miech, Vulg, PolAnt, Mącz, JanStat, Cn; ille a. ipse quidam PolAnt, Vulg, JanStat; unus PolAnt, Mącz, Cn; nonnullus Mącz, JanStat, Cn; non nemo Mącz, Modrz; quispiαm Modrz, Vulg; unus quidam PolAnt; ullus Calep (874): Nonnullus, Niektóry/ Nieyáki. Mącz 253a (7); Quidam – Mektori [!]. Calep 887b (2).
a. Zastępuje identyfikację lub określenie (790):
α. Ten, a nie inny (możliwy do zidentyfikowania), o którym autor wypowiedzi mógłby coś więcej powiedzieć: pewien, jeden (660): ListRzeź w. 2; Wąż niektory ſwą iámę miał/ Przede wroty gdzie kmieć mieſzkał BierEz L3 (2); Widziáł wielki lud wyprowadzaięcy ſyna vmarlégo iedynégo/ niéktoré wdowie do grobu/ a onę vſilnie placżątzą OpecŻyw 44v (11); OpecŻywSandP ktv; MLodźieniecz niéktory był rządu potzćiwego ForCnR A2 (5); PatKaz II 77v (4); PatKaz III 103 (3); HistJóz B3 (2); tu maſz regulki barzo krotkie poznawania vriny z niektorich oblikow. FalZioł V 14 (7); Iednego cżaſu ſam idąc Ariſtipus, wſzedł w dom niekthory/ gdzież vzrzawſzy niewiaſtę ſamę nagą, zaſię wnet wyſzedł BielŻyw 57 (9); GlabGad C5 (3); Boleſlaw przezwiſkiem cżyſty [...] na pierwey do węgier na zamek Xieniny nie daleko Sąncżą potym na Morawę do niektorego klaſtora zakonu ſwięthego Bernata wſtąpił. MiechGlab 8 (7); ZapWar 1537 nr 2494 (2); Tatarowie [...] ſzkodi niektore vcziniwſchi livdzy wniewolia vwiedly LibLeg 10/67v (5); tam bil [...] Ian Lipſki ſz nichtori wſzi dwye myli oth prząſzniſcha a dwie myły oth Mlawy LibMal 1543/68v; u Pyenyąſka bili trzey braczia ktorzi ſzie ſzwaly Scharowſczi alye nyebili ſliachta bo bili ſzinowye niektórego Schewcza ſzunyeyowa LibMal 1543/70 (9); RejKup b2v; RejKupSekl ee8; niektore kxiążę s Kapadociey przywiodł w dary konia Bucifala Filipowi krolowi Macedońſkiemu. HistAl A8 (18); KromRozm I N2v; MurzHist I4 (2); MurzNT Matth 17/14 (7); KromRozm II e4v; Auguſtyn ſ. też w liſcye nyektorym piſſe/ iż w Rzymſkim koſcyele záwſſe trwáłá ſtala zwirzchnoſć ápoſtolſkyey ſtolice. KromRozm III O4v (5); GroicPorz 114v; KrowObr 35 (2); Leop Matth 26/18 (5); Cedár był ſyn Izmáelow/ od kthorego imieniá niekthorą źiemicę w Arábiey názywano BibRadz I 351a marg; A ten dom byłći przed tym zbudowány z dawná od niektorego wielkiego y możnego krolá Izráelſkiego. BibRadz 3.Esdr 6/14 (37); Goski A9v (4); OrzRozm B3v; Othomanus proſtego narodu człowiek był dla niekthorego wyſtępku precz wygnan z namiotow Tátárſkich BielKron 239v; Kolumbus [...] przypłynął do wyſpow niektorych/ miedzy ktorymi były dwá nawiętſze BielKron 440v (30); KwiatKsiąż E3 (3) Acarnania. Pars Epiri. Niektóra część Epiru. Mącz 1d; Achates Rzeká w Sicilij/ też kámień/ álbo perłá droga. Item AEneae socii nomen. Imię niektorego towárziſza Aeneáſá. Mącz 2c; Battus, Ymię niektórego páſtérza. Mącz 23d (10); Bywałem ná wielkich Kazániach Domowych/ teraz w Wárſzáwie v niéktórégo Páná OrzQuin Kv; SarnUzn F8v; SienLek 75v; GórnDworz Pv (2); niekthore Kſiążę Burguńſkie/ poſlał posły pocżeſtne ku ktolewnie [!]/ żądáiąc ſie znią ſlubić. HistRzym 33; DAryus Krol bárzo mądry á możny w niekthorym Mieśćie pánował HistRzym 61 (38); Dwá dłużnicy byli winni długi niektoremu peniędznikowi/ ieden mu był winien pieniędzy pięć ſet/ á drugi mu był winien pięćdzyeſiąt, RejPos [308] (14); BielSpr 38; WujJud kt (3); RejPosWstaw [1432]v; BudBib I 452c marg (9); Strum A2v; BudNT przedm c5 (7); CzechRozm 6v (2); Ia ták mnimam (bom też ták dawno do niektorego przyiaćielá piſał) że w tákich orácyách/ nie tylko to przekłádáć trzebá słuchácżom/ cżegoby trzebá naśládowáć/ ále też y cżego ſię wyſtrzegáć. ModrzBaz 61v; iáko inſzych rzecży/ ták też y wolnośći ſą niektore ſtopnie ModrzBaz 89 (13); SkarJedn A4 (2); SkarŻyw 35 (14); StryjKron 305 (2); CzechEp 258 (3); NiemObr 23; ReszHoz 135; ReszList 169; ActReg 15; Phil K3; Niektoremu bogátemu człowiekowi zrodźiło ſię obfićie ná grunćie iego, WujNT Luc 12/16; Mąż niektory zoſtáwion ieſt od Felixá w więźieniu WujNT Act 25/14 (35); z ſtárádawná przez przodki náſzé w niektórym rozdźieleniu vſtáwiono ieſt: iż gdy mąż vmrze/ żóná dar y poſag/ y wſzyſtkié páráfárnália [...] ma mieć SarnStat 640 (7); CiekPotr 77.

niektory z kogo, z czego (30): Biskup przynioſl kſięgi Dánielá proroka/ w ktorych było nápiſano/ iż niektori z Grekow miał zburzyć moc Perską. HistAl C2v (6); Leop Ex 2/11; niektorzy z ſynow Ioiády ſyná Eliáſybá Kápłaná wielkiego/ był źięćiem Sánábálláthá Horonitczyká BibRadz 2.Esdr 13/28 (9); CZáſu onego/ prośił Páná niekthory z Licemiernikow/ áby iadł v niego. RejPos 307v (2); BudBib 2.Mach 14/37; BudNT przedm b5v (4); Iednego cżáſu niektory mu rzekł s Towárzyſzow: Twoie milcżenie Kato wiele ludźi gáni. Phil G (2); WujNT Mar 14/47 (5).

niektory (+ rzeczownik) z kogo, z czego (5): HistAl H4; STháło ſie potym zá onych czáſow [...]/ że mąż niektory z Lewitow mieſzkał iáko goſć w iedney ſtronie gory Efráim BibRadz Iudic 19/1; RejPos [77]; MWilkHist 14; WujNT Luc 11/27.

W połączeniu z imieniem własnym (80):

~ niektory + imię własne [szyk 7:3] (10): BielŻyw 129; MiechGlab 70; LibMal 1543/68v (3); BudNT Ioann 11/49; niktory Gotardus Grábiá Lukáſzowie poimał piąći Xiążąt Iátwiezkich StryjKron 205; Ottoman niktory z narodu Tatarſkiego s proſtych á podłych y vbogich rodzicow vrodzony/ [...] pierwſzym Xiążęćiem álbo Cárzem Tureckim był wybrány StryjKron 375; WujNT Luc 23/26 (2).

niektory + rzeczownik pospolity + imię własne [w tym: imieniem (47), ktoremu imię (7), ktorego zwano (3), co go zwano (1), rzeczony (1)] [szyk zmienny] (70): GDy Sálomon był ná ſtolcu oycá ſwego Dauidá/ pełen mądroſći ij bogactw: vźrzał niektorego człowieká ymieniem Márchołtá March1 A2; ForCnR A2 (2); BielŻyw 42; March3 T7; niektory mąż bárzo mocny/ kthoremu imię Amontá kſiążę rycerſtwá Dariuſowego pod Arabią [...] woyskiem leżał. HistAl C8v (13) nyekthori Mychalek krawczik wyelye rzeczi pokradl v xiendza Boruſzha LibMal 1551/161v (2); MurzNT Luc 16/20; Leop Luc 1/5; OrzList c3; Y był z domu Saulowego ſługá niektory co go zwano Sybá BibRadz 2.Reg 9/2; CZłowiek niektory był mieſzkáiący w Bábilonie/ kthorego zwano Ioákim. BibRadz Dan 13/1 (9); Przećiw themu był ná odpor mieſzcżánin niekthory Poznáńſki rzecżony Przemek BielKron 370v (2); HistRzym 78 (5); RejPos 161 (5); BudNT Act 5/2 (3); NiemObr 153; Był zá dni Herodá krolá Iudſkiego/ kápłan niektory imieniem Zácháriaſz WujNT Luc 1/5; LEez niektory mąż imieniem Anániaſz/ z Sáphirą żoną ſwą przedał ośiádłość WujNT Act 5/1 (22). ~

W połączeniu z nazwą miejscową (3): KrowObr 102; SZedł Pan Iezus ku miáſtu niektoremu/ kthore było ták przezwáne Naim RejPos 220v; WujNT Act 27/16.

W połączeniu z liczebnikiem głównym (1): [Rotmistrz] wezwawſzy dwu niektorych z ſetnikow/ roſkażał áby nágothowáli dwie śćie ſłużebnych BibRadz Act 23/23.

Połączenia: [W funkcji odpowiednika zespolenia] »niektory (...) co« = quidam (...) qui PolAnt (6): BibRadz 2.Reg 9/2 (4); Dobrze záprawdę Hadrian Ceſarz niektoremu cżłowiekowi co przed tem bywał Hetmánem [Optime Hadrianus imperator petenti viro praetorio]/ [...] odpiſał ModrzBaz 74; WujNT Act 16/16.

[W funkcji odpowiednika zespolenia] »niektory ... ktory« = guidam ... qui HistAl, PolAnt, Vulg; non nemo, qui Modrz (92): BierEz G3; MLodźieniecz [...] prziiáł do niektorego miaſta/ poſrod ktorego byłá góra wielká ForCnR A2 (3); PatKaz II 50v; ANyż [...] Ieſt to naſienie ſlodkie z niekthorego ziela ktore tymże imieniem zową FalZioł III 16a; BielŻyw 128; GlabGad B8v; LibMal 1543/69v; Niektore kſiążę Rycerſtwá ktory trzymał Armenią [...]/ piſał potáiemnie do Alexandra HistAl E2v (14); A oto był niektóry człowiek/ który miáł vſchłą rękę MurzNT Matth 12/10 (4); KrowObr 134; OrzList c3; RejZwierz 104; Filiſtyni mieli niktore żołnirze miedzy ſobą ktore z ſobą miewáli czáſu woyny/ á názywali ie Chereteyczyki. BibRadz I 431b marg; Przypodobáne ieſt kroleſtwo niebieſkie niektoremu Krolowi ktory ſprawił weſele ſynowi ſwemu. BibRadz Matth 22/2 (12); Goski A14; KwiatKsiąż B3v; Thymele Imię niektorey niewiáſty/ ktora tańce naprzód w scenách nálázłá. Mącz 455b (4); SienLek 40v; GórnDworz I6; Wiedz záiſtą rzecż/ że niektorego klaſztoru opát ktory przy morzu leży/ ten mię wychował HistRzym 36v (12); RejPos 111 (4); BiałKat 264; RejPosWstaw [1432]v; BudBib 3.Esdr 6/22; BudNT przedm a6v (2); ModrzBaz 101v (2); SkarJedn 219; SkarŻyw 35; StryjKron 406; czyháiąc nan poſłáli niektore ludźie ná zdrádźie/ ktorzyby ſię zmyśláli być ſpráwiedliwymi [miserunt insidiatores, qui se iustos simularent] WujNT Luc 20/20 (15); Dla tegom tu przytoczył te kilká ſłow oycze, Ze ieſt rzecz, o ktorą cię chcę prośić, niektora. CiekPotr 22.

[We współrzędnych członach zdania] »niektory ... iny« (1): Páweł obrzezawſzy Tymothenſzá/ bierze go z ſobą. 7. Zá wolą Bożą pohámowáni ſą od niektorey kráiny. 9. A do iney ſą powołáni. BibRadz Act 16 arg.

Wyrażenia: »niektorego czasu (a. niektorych czasow)« = kiedyś, niegdyś; uno tempore Mącz; aliquibus temporibus JanStat [szyk 15:3] (18): Kowal czaſu niektorego/ Miał pſá bárzo leniwego BierEz K2; OpecŻyw 122; ForCnR C2; PatKaz II 35; PatKaz III 152; Niektorego lepak cżaſu wſcęła ſie była gadka [...] o dzieiach Philipa krola BielŻyw 104 (3); LibMal 1543/68v; Mącz 443c; GórnDworz N4v; HistRzym 2v (5); Niektorego cżáſu przerzecżony Chryſtus z ſwoimi Apoſtołmi przyſzedł też do Cżęſtochowſkiego Klaſztoru WerGośc 216; SarnStat 580.

»dnia niektorego« = kiedyś, niegdyś, pewnego razu; quadam die HistAl; in una dierum PolAnt [szyk 6 : 5] (11): PatKaz III 105; Dnia niektorego krol Filip godował s kxiążęti y s przełożonemi w Mácedoniey HistAl A5v (3); KrowObr 233v; BibRadz Luc 5/17 (2); niektorego dniá/ gdy [Placidus] iáchał ná łow/ nálazł ſtádo Ieleni HistRzym 127 (2); SkarŻyw 135; Phil E4.

»jeden niektory« (1): A ieden niektory [unus autem quidam] z tych co ſtali dobywſzy miećzá/ vderzył ſługę Arcykápłáńſkiego WujNT Mar 14/47.

»na niektorym miejscu« = gdzieś; in quodam loco Vulg, PolAnt; alicubi PolAnt (9): Leop Hebr 2/6; BibRadz 1.Reg 15/12 (3); podbiwſzy wſzytki nieprzyiaćiele/ kazał Euſtáchius ná niektorym mieſcu odpocżywáć ſwemu zaſtępu przez trzy dni. HistRzym 131; Wychwalić ſye niemoże Cicero ná niektórym mieyſcu Wiérſzá Enniuſowégo KochWr 26; A świádczył ktoś ná niektorym mieyſcu/ mowiąc: Coż ieſt człowiek iż nań pámiętaſz: ábo ſyn człowieczy iż go náwiedzaſz? WujNT Hebr 2/6 (3).

»dla niektorej przyczyny, z przyczyn niektorych, przez przyczyny niektore« = z pewnego powodu (1:1:1): LibLeg 6/119; Ceſarz Máxymilian przećiw krolowi Polſkiemu wzyął nielubość s przycżyn niektorych/ cżęśćią z weſela krolowey Bárbáry/ iákom piſał/ cżęśćią s ſeymu Poznáńſkiego BielKron 410; Bo ácżkolwiek imię to Boże/ iáko ſie pokazáło/ nie tylko rzecżam martwym/ ále też Aniołom żywym/ [...] bywa przypiſáne/ á to dla niektorey przycżyny/ wſzákże nie właſnie/ áni ſkutecżnie/ áni wiecżnie. CzechRozm 53.

»niektora rzecz (a. niektore rzeczy)« = coś [szyk 13:1] (14): FalZioł I 109c; raczil my yeſth yego Kro. m. roſkazacz rzeczi nyekthore przed waſcham Czeſſarſkam mczą przelozicz LibLeg 11/173 (3); BibRadz 1.Mach 7/12; BielKron 106 (3); RejAp 26; GórnDworz Bb3; Ieſtem kupiec/ á mam niekthore rzeczy ku przedániu pożytecżne oblubienicy Ceſárſkiey. HistRzym 57v (2); BudBib 1.Mach 7/12; ActReg 51.

»niektorym sposobem« = jakoś (4): [Dawid] niektorym ſpoſobem y dwoiákie ná ſobie kroleſtwo nośił/ y dwoiákie z ſiebie potomſtwo wypuścił. CzechRozm 156; CzechEp 414.

»dla niektórych spraw« = z pewnych przyczyn (1): Alem ſię ia tęż/ dla niektorych ſpraw I.K.M. ſtym drukiem poſpieſzał. KwiatKsiąż Q3v.

Szereg:»niektory abo jeden« [szyk 1:1] (2): Winnicę náſádźił człowiek (marg) niektory, ábo ieden człowiek. Hebraiſm. ( —)/ y ogrodźił płotem WujNT Mar 12/1 (2).
αα. W funkcji rzeczownika: ktoś; jakiś, pewien człowiek; quidam HistAlt, PolAnt, Vulg; homo, quis, vir PolAnt; quispiam Vulg (56): BierEz F; OpecŻyw 43 (2); BielŻyw 16; HistAl Nv; MurzHist F2 (13); MurzNT Luc 13/23; Amázá wáláł ſie we krwi ſwej w pośrzod drogi/ á widząc niektory iż ſie lud záſtánawiał nád nim/ zwlokł go z drogi na pole BibRadz 2.Reg 20/12; Otho gdy wy wnidźiećie do miáſtá/ zaydźie wam niektory nioſąc dzban wody BibRadz Luc 22/10 (6); Iáromir ſyn Boleſłáwá ſlepego ná kſięſtwo wyzwolon/ ktorego Worſzowey chćieli przypráwić o gárdło wywiodſzy go ná łow/ ále od niektorych był obronion. BielKron 323v (4); BYł niektory bárzo ochorzáło leżący w Bethániey w zamecżku Máriey y Márty RejPos 352v; CzechRozm 180; Phil D (3); WujNT 165 marg (8).

niektory z czego (1): Y rzekł mu niektory z oney rzeſze: Náuczyćielu/ rzecz brátu memu áby ſię ze mną podźielił dźiedźictwem. WujNT Luc 12/13.

W połączeniu z imieniem własnym [w tym: niektory + imię własne (1), niektory + imieniem + imię własne (3)] [szyk zmienny] (4): Niektory Lentulus ijmieniem w ſtronach żydowſkié ziemie Heroda krola maiątz vrząd ſenátom ij wlſytkié radzie Rzymſkie o Kryſtuſie tako napiſál. OpecŻyw C; HistAl D4v; przymuśili niektorego mimo idącego/ Symoná Cyreneyczyká idącego ze wśi/ oycá Alexándrowego y Rufiego/ áby nioſł krzyż iego. WujNT Mar 15/21 (2).

W połączeniu z liczebnikiem glównym (1): dwá niektorzy vćiekli z miáſtá BielKron 215.

W charakterystycznych połączeniach: niektory gadał, powiedział (opowiedał) (7), przyszedł (2), rzekł (11), świadczył, twierdził (3), uszedł, wyszedł (2).

Połączenia: [W funkcji odpowiednika zespolenia] »niektory co« = quidam qui PolAnt (2): Niektory co ſiał wyſzedł ſiać naſienia ſwego BibRadz Luc 8/5 (2).

»niektory ... ktory« = quidam ... qui PolAnt, Vulg (4): BudNT Mar 9/37; CzechEp 299; [Paweł] wſzedł w dom niektorego imieniem Tytá Iuſtá/ ktory ſłużył Bogu WujNT Act 18/7 (2).

Wyrażenie: »inszy niektory« = alius quidam PolAnt, Vulg (3): A gdy wyſzłá iákoby iedná godźiná/ inſzy niektory twierdził mowiąc: Zápráwdę y ten z nim był. BudNT Luc 22/59 [przekład tego samego tekstu (2)]; LatHar 720; WujNT Luc 22/59.
β. Jeden z widu możliwych (niemożliwy do zidentyfikowania), dowolny, którykolwiek (128): BierRaj 19v; Bo aczkowyek [!] by nyektory czlowek vczynyl wſchyſztky grzechy ſzwyatha thego a yeſtli by thy trzy modlitwi bili mowiony przy yego ſzkonanyv. thedy mu bądą odpuſczony wſzyſchthy [!]. PowUrb +4 (2); OpecŻyw 16 (3); Miły towarzyſzu poymi s ſobą niektore dobré ludźi/ a ijdź przed pana ForCnR B4v; PatKaz I 11 (2); Murm 66; TarDuch ktv; gdy niektorą potrawę maſz kwaſno vcżynić/ tedy nie telko zawżdy ocztem kwaſić, ale też kwaſnem winem/ Limunijami/ ſzweſtkami warzonemi wiſniami FalZioł V 64v (6); BielŻyw 102; GlabGad A3v (3); LibLeg 6/79 (2); BibRadz Act 27/26; Poësis, Wierſze álbo rymy nie którego Poety. Mącz 307c (13); rzadki ieſt człowiek/ ktoryby niemiał w ſobie niektorey częśći chorey SienLek 4v (3); HistRzym 57 (3); Democratia – Rząd w panſtwie niektorim człowieka poſpolitego Calep 304a; Metropolis – Głowne miaſto, wniektorim panſtwie. Calep 659b (7); WujNT 692.

niektory z kogo, z czego (4): OpecŻyw 56v; A to ſye przydáie/ gdy niektora stych wilkośći [kolera lub melankolija] z miáry ſẃey wyſtąpi. SienLek 1 (2); RejPos 299v.

niektory (+ rzeczownik) z kogo (2): BudNT Luc 9/19; Kim mię powiedáią być rzeſze? A oni odpowiedáiąc rzekli Ianem krzćićielem: drudzy też Eliaſzem: á drudzy iż prorok niektory z onych ſtárych powſtał. WujNT Luc 9/19.

W połączeniu z zaimkieminy” (1): żądza iedzenia niegdy nas omyla/ Iáko z długiego nieiedzenia/ álbo z troſki/ z boiáźni/ álbo z niektorey przygody iney SienLek 3v.

Połączenie [W funkcji odpowiednika zespolenia]: »niktory ... ktory« (1): Przes pieniądze záſzpuntowáne rozumieią ſie niktore vcżynki zápłátne ktore niegdy cżłowiek cżyni z boiáźni Bożey. HistRzym 122.

Wyrażenia: »do niektórego czasu« = na jakiś czas; ad aliquod tempus Mącz [szyk 3:1] (4): Mącz 123b (2); Anioł do cżáſu tylko niektorego [...] od Bogá poſtánowiony bywał CzechRozm 46v; Induciae ‒ Przimierze na woinie do niektorgo [!] czaſsu. Calep 528b.

»z niektorego miejsca« = skądś; (ex) loco aliquo Mącz (2): Erumpere loco aliquo, Wyrwáć ſie z niektórego mieyſcá. Mącz 361a (2).

»na niektorym miejscu« = gdzieś; in aliquo loco Mącz [szyk 5:1] (6): FalZioł I 87a (2); Mącz 396c (2); A ieſlibyś mu [koniowi] śierść odmienić chćiał/ ná mieſtcu niektorym: gorącą żołćią koźią thák długo pomázuy áż ſye odmieni SienLek 179v; Impasco – Paſsę na niektorim mieiſczu. Calep 509b.

»na niektórych miejscach« = w oznaczonych miejscach (1): trzebá áby vrzędniey ná niektorych mieyſcách [certis in locis] byli poſtáńowieni/ [...] ktorziby cżáſu ciągnienia [...] pokoiu miedzy ludźmi przeſtrzegáli ModrzBaz 117.

»niektorym obyczajem« = w jakiś sposób; quodammodo Mącz (3): muſi [to dziecię] wżdym niektorym obycżaiem więdzietz taiemnice bożé. OpecŻyw 33v; Mącz 344a; SienLek 117.

»dla niektórej przyczyny« = z jakiegoś powodu (2): Wednie ſpáć iż nieprzyrodzono/ przeto niezdrowo/ wyiąwſzy by byłá potrzebá: á to gdyby wnocy dla niektorey przyczyny ſpáć niemogł SienLek 11; CzechRozm 53.

»niektora rzecz (a. niektore rzeczy)« = coś; aliqua res, aliquid Mącz [szyk 36:4] (40): Modlitwa nic ynego nie ieſt iedno proſba do pana Boga o niektore rzeczy ż zadzą y zwiarą złączona. SeklKat R4v; gdi cżłowyeká kto chce nyektorey rzecży vcżyć/ rychley młodego náucży kthory yeſt by woſk myękuchny niż yuż letnego. GliczKsiąż K2; Caput etiam, Początek/ álbo przicziná niektórey rzeczi. Mącz 37c; Finio etiam significat, Wywodzę/ Wykłádam właſność rzeczy niektórey. Mącz 128a; In re aliqua et re aliqua delectari, Chuć mieć ku niektórey rzeczi. Mącz 181d (35); RejPosWstaw [1102]v; Uncia – łott, to ieſt dwanaſta częsć niektorei rżeczi. Calep [1135]a (2).

»dla niektorej rzeczy, z niektorej rzeczy« = z jakiegoś powodu; (ex a. de) re aliqua Mącz (3:2): Affici molestia ex re aliqua passive, Popáść ſmutek y troskánie dla niektórey rzeczy. Mącz [114]c; Contrahere adversam valetudinem ex re aliqua, Przyść w chorobę z niektórey rzeczy. Mącz 461b (5).

»na niektórą rzecz, w niektórej rzeczy« = w jakiejś sprawie (1:1): Rogare sententiam. Pytáć co ſie komu zda w niektórey rzeczy. Mącz 357c; Perrogo, Káżdego z oſobná o mniemánie/ widzenie y rádę pytáć ná niektórą rzecz. Mącz 358a.

αα. W funkcji rzeczownika: ktoś, ktokolwiek, jakiś, pewien człowiek; aliquis, quidam Mącz (4): Arkadia, Kráyina w Peloponeſu/ álbo/ w Grecij [...] Unde, Arcas et Arcadicus, Niektóry z tey zyemie. Mącz 14b (3); SarnStat 1228.
γ. Nie wiadomo jaki, trudny do określenia, opisania, wyjaśnienia, wyrażenia (2): około pułnocy zdáło ſie żeglarzom iż byłá bliſko nich niektora kráiná. BibRadz Act 27/27, II 141b marg.
b. Zastępuje określenie stopnia lub ilości, zwykle niewielkiego (niewielkiej) (75):
α. Określa wielkości niemierzalne (stopień) (18): ſyn przed matką ſtál w Betanij/ chtzątz datz ſwé mileé matce z ſiebie niéktoré vcieſſenijé OpecŻyw 85 (2); PatKaz I 6; FalZioł I 48c (2); GlabGad K6v; WujJudConf 256; Podkomorzowie álbo ich Komornicy przewłaczáli gránice/ álbo z folgi niektóréy/ álbo zá potrzebą iednéy ſtrony SarnStat 463 (2).

Połączenie: [W funkcji odpowiednika zespolenia] »niektory ... ktory« (1): Cwikła tak czarna iako y byala oboya mało thucży cżłeka á tho dła niektorcy [!] oſtroſci ktorą maią w ſobie FalZioł I 20a.

Wyrażenia: »do czasu niektorego« = na pewien czas (2): Boś roſkazał cżłonkom/ to ieſt pierſiam/ aby dawáły mleko vżytek piersi/ áby ſie to karmiło co ſthworzono ieſth/ áż do cżáſu niektorego [in aliquod tempus] Leop 4.Esdr 8/11; CzechRozm 46v.

»na niektory czas« = czasem (1): To mamy rozumieć o więcſzey częſći krolowánia iego ábowiem też ná niektory czás zgrzeſzył. BibRadz I 196a marg.

»w niektórej części, po niektorej części« = częściowo; ex parte Mącz (2:1): Mącz 281b; CzechRozm A6; Ci iż w niektorey cżęśći z ſobą ſą niezgodni/ nie dźiwuy ſię: boć dopełniáią miárki oycow ſwych Pogáńſkich: gdyż też y oni tákże wiele BOgow chwalili CzechEp 251.

»niektory raz« = kilka razy, czasem (1): Nie ſtoy nigdy z onym w ſporze/ Cżyiá śiłá więcey może: Acż śię niektory raz vmknieſz/ Ieden mu raz wżdy nápádnieſz. BierEz N3.

»z niektorej strony« = poniekąd (1): Partim adverbium fere in oratione geminatur, Po częśćy z niektórey ſtrony/ częścią/ niektórzi mowią poniekąd. Mącz 282a.

β. Określa wielkości mierzalne (ilość, wielkość) (57): FalZioł V 12v; GlabGad D7 (3); Ianowemv sinowy dalem ſlaſkj ſwey oycziſne oycza yego Herdelſką zyemię A on tesz nam ma dawacz ſtego niektorj datek do ſkarbu naſzego LibLeg 10/147v; KromRozm II y2; Leop 4.Esdr 15/60; BibRadz 4.Esdr 9/1 (2); Mącz 94b (2); on łákomy/ nápiſał liſt imieniem onego vmárłego rycerzá/ żeby on ieſzcże żywy będąc przedał mu źiemię ktorey żądał zá niekthorą ſumę pieniędzy. HistRzym 73v; BudBib 4.Esdr 9/1; StryjKron 295; ſzpitálni ſtárſzy dla niedoſtátku pieniędzy/ vboſtwá cżęść niktorą roſpuśćić z ſzpitalá vmyſlili ReszHoz 124; Anániaſz/ z Sáphirą żoną ſwą przedał ośiádłość: y viął nieco z ſummy wźiętey zá onę máiętność/ z wiádomością żony ſwey: á przyniozſzy część niektorą/ położył przed nogi Apoſtolſkie. WujNT Act 5/2.

Połączenie: [W funkcji odpowiednika zespolenia] »niektory ... ktory« (2): [przysięgli] wyćiągáią niektóré ſummy pieniężné ná expenſy/ któré z króleſtwá náſzégo do Máydeburgu dla kupowánia przerzeczonégo ſkazánia przeſyłáią [nonnullas summas pecuniarum, pro expensis exigant, et ... transmittunt JanStat 1019] SarnStat 953; SkarKaz 81a.

Wyrażenia: »przez niektory czas (a. przez niektore czasy), (po) niektory czas (a. niektore czasy)« = trochę, niezadługo; per annum PolAnt; aliquandiu Calep; aliquantulum temporis Vulg; aliquanto tempore JanStat [szyk 23:4] (17:10): PatKaz I 4v; kuri y drudzi ptaci maią w ſzyi żyły ciaſne, tak ich duch ruchaiąci może ſie w nich przez niektory cżas zachować. GlabGad D2; MiechGlab *6; LibMal 1544/87v; BibRadz Gen 40/4; BielKron 360; In aliquo loco consistere, Pomieſzkáć niektóry czás ná niektórim mieyſcu. Mącz 396c (3); ktożkolwiek chce odzierżeć kroleſtwo niebieſkie: muſi pierwey wniſć w wogrod [!] tego ſwiatá/ á má tám być przez niektore cżáſy HistRzym 104 (4); KuczbKat 295; Y długo kośćioł S. był bez piſmá ſtárego áſz do Moyzeſzá przez lat trzytyſiące bliſko/ á bez nowego cżás niektory. SkarŻyw 364 (5); StryjKron 3v; Potym ieſzcże cżás niektory/ opieráli ſię y drudzy Ceſárzowie/ niechcąc dáć Papieżom Rzymſkim nád ſobą przewodźić NiemObr 63 (2); Calep 52a; WujNT 1.Cor 16/7; SarnStat 178 (3).

»po niektórym czasie« = później; post aliquantulum temporis Vulg; in fine dierum, in revolutione dierum PolAnt (9): FalZioł V 103; BielŻyw 60; Leop Iudic 15/1; Przydáło ſię potym po niektorym czáſie/ iż Kain czynił ofiárę Pánu z owocow żiemie. BibRadz Gen 4/3 (2); BielKron 52 (2); HistRzym [39]; Potym po niektorym cżáśie przyſzedł do mnie w dom ſługá Páná Chyckiego NiemObr 23.

»w cząsteczce niektorej« (1): Przyſtąpmyż iuż też y ku okazániu oſobliwemu in ſpecie, tych rzecży/ w cżąſtecżce niektorey (bo wſzytkich niepodobna wylicżyć) CzechEp 361.

»po niektórych dniach« = później (1): Pothym po niektorych dniách przyſzedł mor ná sługi y służebnice HistRzym 128v.

αα. W zdaniu zaprzeczonym: żaden (1): yeſzly oko twe proſte a nyemayące nyektorey cząſzczy czyemnoſzczy bądzye teſz czyalo twe yaſne/ wſzythko PatKaz III 145v.
2. Stanowiący część określonego zespołu, kilku (kilka), nie wszyscy (nie wszystkie) [zwykle w pl]; aliqui Miech, HistAl, PolAnt, Vulg, Mącz, Modrz, JanStat, JanPrzyw, Cn; quidam Miech, HistAl, PolAnt, Vulg, Mącz, Modrz, JanStat, Cn; alii HistAl, Vulg, PolAnt, Modrz, JanStat; pauci Miech, PolAnt, Vulg, Calep; nonnulli Modrz, JanStat, Cn; multi HistAl, Modrz; aliquanti HistAl, Cn; plerique Modrz, Cn; aliqui eorum, aliquot, plures PolAnt; quidam illorum Vulg; certi JanStat; partim (hominum) Cn (3249): BierEz kt; OpecŻyw 30 (14); Niéktorzy zwolenicy z ſlow pana Iezuſowych ſą ſie zgorſſyli. OpecŻywSandR nlb 3; podluk nyekthoryck doctorow pannye maryey była wlana ſzwyatloſzcz wrozum mądroſcy od boga PatKaz III 111 (2); MetrKor 46/117v (3); Niektorzy ludzie cżynią płokanie vſt vwarzywſzi korzenie dziewanny s piretrum FalZioł I 145b; Niektorzy ludzie żagawkami biją mieſtcza zarażone FalZioł V 77 (26); BielŻyw 23 (3); Czemu nie ktore niewiaſty zwłaſzcza brzemienne maią chęć ku rzecżam nie ſtrawnym GlabGad G3v (27); Thich ptakow [= krzeczotów] wſzytci ptaci drapiezni [...] barzo ſie boią tak iż na iedno ich vzrzenie od boiazni niektorzy zdychaią. MiechGlab 63 (8); Theraſ theſz ſabye wydzyem yako ſatym nowym nyechtorych ludzy od wyary odtargnyenym ſwowolnym wyele pan bog wſzechmoguczy zlego na krzeſczyanſtwo przepuſcza LibLeg 8/133; Poddanem theſch yego K. mczi wyelkye krziwdi ſzye dzyeya [...] nykthorem theſch y gardła zabrano. LibLeg 11/153 (33); WróbŻołt H3 (2); RejPs 71 (2); ComCrac 14v; SeklWyzn c2v (2); ZapWar 1545 nr 2646; wiele cyał vmarlich ludzi w welkiey vczciwoſci nażiemy ktorich duſſe ſą wcieſkim vdręczeniu wpiekle/ Aczkolwiek niektore mogą być ſwietich koſci iákoz ſą wiernych krzeſcianow SeklKat Z; RejKupSekl a5v; widział rozmáite ryby y roznych farb/ máiąc niekthore ſpoſob zwierząt ziemskich/ kthore po ziemi w głębokoſći morskiey iáko inſze beſtie chodziły HistAl M5v (10); LibMal 1550/152v (2); KromRozm I D2 (5); MurzHist A4 (7); A iedennaście vczniów/ poſzli do Galileiéi na gorę gdźie ięm roſkázáł Ieſus/ I virzáwſzy go dali mu chfáłę/ niektorzy zaś wątpili MurzNT Matth 28/17 (4); KromRozm II e4 (6); KromRozm III D5v (9); chowają IchM poczty sług swych niemałe, ktoremi też niktorzy IchM srodzy i chcą być i bywają sąsiadom swym a braciej naszej Diar 77 (6); DiarDop 113; nyektore mátki ſámy nyechcą ſwemi pyersyámi karmić dzyeći ſwych GliczKsiąż D5; kruk yáko nyektorzy ptáſſnicy powiádáyą/ bárzo ná dzięcyoły waży. GliczKsiąż F3 (11); GroicPorz A3 (5); Henrycus [C]eſarz zmiáſtá Medyolanu/ niktore ludzi ſwowolne y niepoſluſzne wygnał KrowObr 133v (24); Leop B2 (12); OrzList e4; Woiewodá w ſwym woiewodztwie/ porozumiawſzy ſię z Stároſtą á z niektorymi Dignitarzmi/ máią vſtáwić rzeczy przedawáiące/ tákże też miáry y wagi. UstPraw A2 (2); [Rozdział wtóry] A tu ſye iuż pocżynaią ſtany y domy niektore zacnego narodu Polſkiego. RejZwierz 48 (2); Páweł ſztrofuie niektore Koryntſkie náucżyćiele nie iżby vcżyli iákich ſałeſznych náuk/ ále iż ſię paráli ludzkiemi zbytecznemi wywody á ludzką Mądroſćią więcey niż Bożą BibRadz II 93a marg (22); OrzRozm K4v (2); Piſzą też Doktorowie niektorzy/ iż Adam n[apir]wey był ſtworzon w Syriey BielKron 3; ſłyſzeć że ſnadź mátki nietore [!] dziátki ſwe przed okrućieńſtwem żywo zákopywáły BielKron 308v; Krolewic Káźimierz w dzyeń S. Szcżepáná w nocy viechał z Nitry z niektorymi dworzány/ y przyiechał ſpokoiem do Iłáwy BielKron 395; Nápocżątku pánowánia Krolá Zygmuntá niekthorzy Ziemiánie y Mieſzcżánie/ iáko Piotr Zathorſki s Krákowa/ y Iákub Mielſztyńſki/ Woyt z Brzeźin/ y drudzy [...]: Wybráli miedzy ſobą Kryſtuſá y dwánaśćie Apoſtołow BielKron 420; Ludźiem młodym ſynom Boiárſkim/ płácą ná rok tylko po ſześći cżerwonych złotych/ á niektórym po dwánaśćie BielKron 429 (141); KwiatKsiąż A (3); Crusta, Wſzeláka łuská álbo skorupá twárdych rzeczy/ [...] też łuská ná niektorych morskich rybách. Mącz 69c (21); Polſka/ poſyła Poſły ſwé ná Seym/ do Królá ſwégo po ſpráwiedliwość/ po obronę/ po pokóy. A tám zániechawſzy tego niektórzy/ po co ſą od nas poſłáni/ [...] ſtánowią Wiárę nową OrzQuin C4v (5); SarnUzn G3; Rozdźiał trzydźieſty pierwſzy. O leczeniu Nog chorych/ w niektorych niedoſtátkoch. SienLek 120; Opiſánié niektorych źiół SienLek Y żp (15); LeovPrzep kt (8); RejAp 50 (4); Ia gánię náſze niektore Polaki y ktokolwiek taki ieſt/ kto powieda/ żeby náuká Ricerſkiemu rzemięſłu wádzić co miáłá GórnDworz G8 (15); Krolowie dálecy vsłyſzawſzy o pięknośći corki Antyochá Krolá/ chćieli niektorzv záſwe ſyny ią ślubić HistRzym 8v (3); Cżęść Thrzecya Spraw Páńſkich/ w kthorych ſie zámykáią poſtępki y zywoty ſwięthych niektorych RejPos 269 (11); BiałKat 68v (2); BielSat B3; KwiatOpis C3v; Obácżże pilnie proſzę ćię niektore iáſnieyſze Kryſtuſowe obietnice żywotá wiecżnego prawdźiwego. GrzegŚm 39 (4); KuczbKat 260 (6); Przemowá krotka do poććiwego polaká z wypiſániem obycżáiow niektorych narodow. RejZwierc B4; A wżdy przedſię będziemy niektorzy powiádáć/ iż lepiey lepiey [!] iż iedni płácżą/ niżlibychmy mieli namniey wyſtępić s praw ſwoich RejZwierc 189v (7); S płácżem tedy możem żáłowáć niektorch [!] Ludźi/ pátrząc: iáko ſwą młodoſćią źle ſzáfuią BielSpr b3v; Alexander, gdy mu byli niektórzy Słowacy przećiwni/ á zwłaſzcżá ci kthorzy mieſzkáią nád Morzem Adryátyckim/ vbrał Epiroty ſwoie w ich ſzáthy y [...] kazał im woiowáć ſwoię źiemię BielSpr 41v (4); Y v was nie widźiemy ieſzcże ſzcżodroby wielkiey/ [... ] poddáne niemiłośiernie łupićie/ robić im ſobie/ y w Swiętá/ á niektorzy y w Niedźielę każećie. WujJud 209 (16); niektore Kśięgi ſtárego Teſtámentu od ſtárych Doktorow ſą názwáne Apokryfá WujJudConf 31v (9); RejPosWstaw 22 (2); BudBib b (12); MycPrz II A2v (6); Strum A3v (4); BudNT przedm a4 (40); StryjWjaz kt; Páweł był w tey mierze proſtakiem/ że tego wyrozumieć nie mogł/ cżego teraz nowi niektorzy ſtudenći dochodzą? CzechRozm 44v (60); Nieznośna ieſt niektorych Powiátowych vrzędnikow ſwawola ModrzBaz 20v; Wielkie niektorzi mężowie zwykli żonam ſwem cżynić przykrośći ModrzBaz 32v; Niektore práwá ſą ták poſtánowione/ iż pożytkom wielkich Pánow służą/ á chudźinę niewolſtwem trapią ModrzBaz 72v (38); SkarJedn A4 (18); Oczko 3 (6); [Abraham] ná porátowánie miłego ſynowcá ſwego/ zebrał domowe ſługi ſwe/ przyzywáiąc niektorych ſąśiad: y miał wnet ná trzyſtá y ośmnaśćie mężow do boiu SkarŻyw 284 (33); ZapKościer 1581/24; Iazigowie álbo Iazwingowie/ iednego z Litwą ięzyká/ iáko niktorzy Hiſtorikowie twierdzą/ y tychże obycżáiow/ y nabożeńſtwá Pogáńſkiego byli StryjKron 205; Wikint Montwiłowiec Brát rodzony Erdziwiłow [...] vmárł/ álbo iáko niktore Látopiſzcze ſwiádczą/ ná woynie Ruskiey był zábity StryjKron 270; w drukowániu tey Kroniki moiey tráfiło ſie kilko omyłkow w literach y w ſyllábach niktorych StryjKron 792 (12); náſzy niektorzy bráćia, [...] przenoſzą ſię ná piaſek ná puſzcżą CzechEp 406 (56); Páweł piſał z Rzymu kilká liſtow do rożnych zborow/ w ktorych/ niektorą bráćią przednieyſzą/ w Rzymie ná ten cżás będącą przypomina/ o Pietrze/ żadney wzmiánki nie cżyniąc NiemObr 51 (36); KochFr 79; KlonŻal B4 marg; ReszPrz 39 (3); Bráctwá niktore z rożnych kráin Włoſkiey źiemie boſo do Rzymu przychodźiły ReszHoz 127 (4); ReszList 158 (5); WerKaz 297; ArtKanc kt; gdźieby ieno niektore oſoby wſtyd/ y ſpráwiedliwość miáły w ſobie/ tedy ániby miáſtá/ áni Rzeczypoſpolite trwáć mogły. GórnRozm N2v (9); PaprUp C3 (8); ZawJeft 47; NapierwszePanHetman powtorzeł coi pierwej wtym przestrzegaiąc ze niektorey piechocie zakilka dni słuzba wychodzi vpominaiąc aby otym myslono ActReg 15 (13); GostGosp 66 (2); Phil B3 (3); KochPij C2v; LatHar +4v marg (17); niektorzy Zydzi náwroceni poczęli ſię byli burzyć náprzećiw Pogánom WujNT 521; dźiś niektorzy haeretycy ſą wymownieyſzy niżli Kátholicy. WujNT 645 (76); WysKaz 16 (4); JanNKar D4 (2); w tym ſie śilny nierząd dźieie/ że w Koronie náſzéy niektórzy Krześćiánie Zydóm ſłużą SarnStat 268; Woiewodowie y niektórzy Káſztellani ſą wolni od Podymnégo. SarnStat 353; KSIĘSTWA RVSKIEGO PRZYWILEIE, Powiátow/ y Miaſt iego niektorych: iáko ieſt Lwow/ Przemyśl/ Zamośćie/ Bełz/ etć. SarnStat 1045 (85); GrabPospR L3; PowodPr 9 (14); SkarKaz 38a (16); VotSzl A3 (3); CzahTr A3v (2); SkarKazSej 701a (3); KlonFlis H5v.

niektorzy z kogo, z czego (252): OpecŻyw 68v (5); FalZioł I 22a; BielŻyw 17 (2); GlabGad D4; MiechGlab 22 (2); WróbŻołtGlab A2; LibLeg 10/66v (2); W then cżás niekthorzy s kſiążąt Dáriuſowych piſáli liſt. HistAl E5v (5); MurzNT 101 marg (6); KromRozm II f3v; KromRozm III N2v; Pozwolili niektorzy z posłow podatek na obronę. Diar 36 (5); DiarDop 117; GroicPorz ff3v; Leop 2.Mach 8 arg (10); Nád to przyſzli niektorzy z ſynow Beniámin y z Indá/ áż do mieyſcá obronnego ku Dawidowi. BibRadz 1.Par 12/16 (15); OrzRozm I3v; Niektorzy z Węgrow poſłali do Cżech żędać krolá Wacſłáwá na Węgierſkie kroleſtwo. BielKron 368v (17); KwiatKsiąż C; Quidam ex advocatis, Niektórzy z ſądownych pánów. Mącz 340c (2); OrzQuin G3 (3); SienLek 157 (2); LeovPrzep A4; Abowiem oto cżárt poſle niektore z was do więzienia ábyſcie byli pokuſzeni RejAp 21 (2); GórnDworz Z2v; HistRzym 123v; RejPos 76v (6); BiałKat 136; WujJud 35 (3); RejPosWstaw [1433]v; BudBib b (9); BudBibKaw Av; BudNT przedm c3v (9); MycPrz I B3 (3); Ieſliby piſmá ty/ z ktorycheś mi tu niektore przypomniał ſłużyć miáły Pánu Iezuſowi/ tedyby on nie mógł być tákim Krolem/ iákim go my wierzymy y wyznawamy CzechRozm 178 (23); ModrzBaz [16]; SkarJedn 51 (3); SkarŻyw 212 (3); A oto niektorzy z ſtrożow/ przyſzli do miáſtá/ y powiádáli Kſiążętom kápłáńſkim/ wſzytkie rzecży MWilkHist Dv (3); StryjKron 46; CzechEp 88 (17); NiemObr 177; ReszHoz 116; ReszList 156; ArtKanc S; Tákći mowią niektorży z wáſzych/ iż tu w Polſcze iedni ludźie ſą w wielkiey niewoli/ a drudzy w wielkiey ſwey woli GórnRozm B; PaprUp E2v (3); ActReg 45; KochAp 7; OrzJan 80; LatHar 713; niektorzy z Doktorow ſtárych te Mędrce zá czárnokśiężniki mieli WujNT 7 (51); IZ niektórzy z poddánych náſzych od wiele lat w Rzymie mieſzkáiąc/ [...] ſtáránié około duſz máiącé dzierżą SarnStat 175 (12); PowodPr 12; SkarKaz 155a.

niektorzy (+ rzeczownik) z kogo, z czego (11): OpecŻyw 167v; niewiaſty niektoré z zgromadzęniá naſzego przeſtráſzyły nás MurzNT Luc 24/22 (2); BibRadz Luc 24/22; CzechRozm 114; SkarJedn 218; MWilkHist K; A niektorzy Zydowie z tych co ſię włoczyli czárty záklináiąc/ ważyli ſię wzywáć/ nád tymi ktorzy mieli duchy złe/ imieniá Páná Ieſuſowego WujNT Act 19/13 (4).

niektorzy między kim, między czym (16): OpecŻyw 83; DiarDop 111; niektorzy miedzy námi Głową wſzytkiego kośćiołá krześćijáńſkiego. KrowObr 12; Leop 1.Cor 15/12; BibRadz 1.Cor 15/12; WujJudConf 145v; CzechRozm 13; StryjKron 150; NiemObr 36; Auguſtyn S. inácżey trochę to ártykuły rozdźiela/ y niektore miedzy nimi/ inſzym Apoſtołom przypiſuie LatHar 10; wſzyścy Apoſtołowie Apoſtołmi byli: wſzákże miedzy nimi byli niektorzy więtſzy y zacnieyſzy/ iáko bráćia Páńſcy/ Iákub y Ian/ á oſobliwie Piotr S. WujNT 647 (4); SarnStat 474 (2).

W użyciach sg (11): niektori płod taki ieſt iż bez vrazu matki/ trudno ma być wygnan FalZioł V 32v; KromRozm II m4v (2); BielKron 276v; GrzepGeom Dv (2); BudBib Eccli 20/1 (2); CzechRozm 137v; Bo hárdſzi y nádętſzi bywaią ći/ ktorzi widzą/ że im nád inſze więcey ſzcżęśćie służy: cżegoſmy ſámi zá náſzych cżáſow wniektorem cżłowieku nowem doználi. ModrzBaz 45; SkarŻyw 517.

W połączeniu z liczebnikiem głównym (4): Tákże też Páweł/ wielu niektorych wiernych/ iáko Androniká/ Ianiego/ Irodyoná/ Lukiuſzá/ Iazoná y Sozypátrá názywa ſwymi tákże krewnymi CzechRozm 154.

W różnych połączeniach z zaimkiemwszyscy, wszystkie” (23): pán mily Iezus wypędzil kupuiącé ij przedáwaiącé s koſciola/ acżkoli ſie niéktorzy opiérali/ a wſſakoż wſſytcy vciekli. OpecŻyw [57]v; FalZioł II 9c; BielŻyw 17; GliczKsiąż D5; OrzQuin O2v; SienLek 19 (2); RejPosWstaw 22; BudBib bv; BudNT przedm a2v; Nuż iedno przedſię/ choć nie wſzyſtki [wywody]/ ále wżdy z nich niektore/ ktore pámiętaſz powieday CzechRozm 68v (3); Bo co ieſt rzecż poſpolita ábo przyzwoita wſzytkiey Kśiężcy/ to tylko niektorym właſną być niemoże. ModrzBaz 131v (3); CzechEp 261 (2); NiemObr 85 (2); WujNT 186 (2); WysKaz 30.

W różnych połączeniach z liczebnikiemwiele” (8): OpecŻyw 68v; BibRadz Mar 14/57; GórnDworz C8v; ModrzBaz 72; CzechEp 329; mogł bych wiele dowodow/ y przykłádow pokázáć: lecż dla przedłużenia/ niektore tylko przypomnię. NiemObr 145; WujNT Mar 14/57 (2).

Połączenia: »niektore drugie (a. niektorzy drudzy)« = quidam alii Modrz (3): Są theż ieſzcże y ine cnoty/ kthore ták w dworzáninie/ iáko y w dworney pániey náydowáć ſie máią/ iáko ieſt mądrość/ wſpaniáłe ſercze/ ſtrzymawáłość/ y niektore drugie. GórnDworz V8; ModrzBaz 75v; SarnStat 1013.

»niektorzy in(n)i (a. inszy) (a. niektore in(n)e (a. insze))« [w tymi: i niektorzy in(n)i (a. inszy) (a. i niektore in(n)e (a. insze)) jako ostatni człon wyliczenia (40)] = quidam alii Modrz, Vulg; certi Modrz; nonnulli alii JanStat [szyk 31:19] (50): myędzy wſiſthkyemy chrzeſczyanſkyemy pany pan sthary, y mandry y bogathy Polſkyey zyemye, ynyekthorych ynſzych zyemy Crol Sigmunth LibLeg 7/41; WróbŻołt X2v; MurzOrt B3; KromRozm II qv; KromRozm III F2 (5); BielKron 307 (2); SienLek 70; LeovPrzep Cv; A ći záśię/ ktorzy álbo Kácerſtwá bronili/ álbo mu wcżás niezábiegáli/ ſ...] poginęli/ iáko Greccy Ceſárze/ Wacław Krol Cżeſki zá Huſá/ y Henryk oſmy Krol Angielſki/ y niektorzy inſzy. WujJud 16v; WujJudConf 207v (2); RejPosWstaw [1433]v; BudNT przedm a2v (4); CzechRozm 176v; Rozdźiał dźiewiąty o Krolu. [...] 2. Rozny ſpoſob obieránia y pánowánia Krolow Polſkich/ niżli niektorych inſzych narodow. ModrzBaz 15 (3); CzechEp 124 (3); LatHar [+ 12]v (6); Hyppolit s. męczennik y niektorzy inni powiádáią/ iż cechá Antychriſtowá będzie/ záprzeć ſię Bogá y krztu S. WujNT 869 (10); SarnStat 139 (3); GrabPospR Lv; Cudzołoſtwem y wſzetecżeńſtwem może bydź iż nas inſze niektore choć w Krześćiáńſtwie narody prześięgáią PowodPr 70 (2).

»pewne niektore (a. pewni niektorzy)« [szyk 3:2] (5): Certis quibusdam verbis, Pewnemi niektóremi słowy. Mącz 340c; CzechRozm 109 (2); Kárdynałowie/ gdy o obrániu nowego Papieżá rádźili/ poſtánowili [...]/ áby niektore pewne imioná y wśi kośćielne [bona et agros ecclesiae certos] á podobno Pármeńſkie/ dopuśćił być w mocy ábo w dźierżeniu Fárnezego ModrzBaz 139v; CzechEp 373.

»niektore tylko (a. niektórzy tylko)« = nonnulli tantum Modrz [szyk 15:10] (25): BielKron 46; KwiatKsiąż H2; (marg) Modlitwy pożytki (‒) Myſmy miedzy ták wielką licżbą niektore tylko wybráli KuczbKat 355; RejPosWstaw 22; Anioł [...] nád niektorymi też tylko ſpráwámi/ od Bogá poſtánowiony bywał CzechRozm 46v (2); ModrzBaz 99v (2); CzechEp 3 (11); NiemObr 145 (3); WujNT 252 (2); SarnStat 1267.

[W funkcji odpowiednika zespolenia] »niektorzy (...) co (a. niektore (...) co)« = alii (...) qui Modrz; quidam (...) qui Vulg (24): FalZioł IV 24c; WróbŻołt G2; BielKron 196v (4); GrzepGeom Dv (2); RejPos 182v; GrzegŚm A2v; KuczbKat 355; ſą niektore dobrodzieyſtwá co ſą pożytecżne z obu ſtron/ y tym co ie cżynią/ y thym też co ie prze nię cżynią RejZwierc 94v (3); BudBib Eccli 20/10; nie iedno Greckie/ ále y inych ięzykow słowá ſą niektore/ co wiele rzecży znácżą. BudNT Ii6; ModrzBaz 31v (5); WujNT Mar 7/1 (2); JanNKar Dv.

»niektore (...) ktore(kolwiek) (a. niektórzy (...) ktorzy)« = aliqui (...) qui Miech, Vulg, PolAnt, Modrz; quidam (...) qui Vulg, Modrz, JanStat; nonnulli ... qui JanStat (146): FalZioł I 25c (2); ſą niektore zwierzęta ktore ſie koſciami karmią tilko ſamymi. GlabGad A7 (5); MiechGlab 4; LibLeg 7/41v (4); KromRozm I A3v (3); MurzHist C4 (2); Są przykazánya nyektore/ ktore ſlużą ku ſpráwowányu obyczáyow y woley ludzkyey KromRozm II k2 (6); KromRozm III N2v; Diar 30; Nye dobrze tedy ċżynyą nyektorzy rodzicy/ ktorzy ſynowi ſwemu poſtánowyonemu pilnosći á prace ſwey nyechcą okázáć. GliczKsiąż Q3 (2); GroicPorz v3v; niektore Papieże przywiodę ná pamięć ktorzy ſię naprzod potzęli odkrywáć/ obiáwiáć/ y okázowáć być prawdziwymi Antykryſtámi KrowObr 26v (4); Leop Luc 8/2 (2); UstPraw A4v (2); BibRadz 1.Reg 30/22 (5); OrzRozm I4v; BielKron 8 (8); SarnUzn Gv; SienLek 70 (2); RejPos 5v (6); GrzegŚm A2v; ten Sákráment wſzyſtkim ludźiom ſłuży/ iednák ſą niektorzy ktorym niema być dawány. KuczbKat 230 (3); RejZwierc 177v; BielSpr 42; WujJud A7v; WujJudConf 13v (2); RejPosWstaw [212]; Strum A4v; CzechRozm 20 (7); Piſzą o niektorych prawnikách ábo vſtawcách praw ſtárodawnych/ ktorzi vſtáwili práwá Krolom pożytecżne/ ále poddánym niepożytecżne ModrzBaz 97v (6); On nowy Biſkup/ ſłucháiąc niektorych złych obmownych ięzykow/ ktore cżárt chcąc zámieſzáć/ á niepokoiu náśiać/ nápráwował: Theophilá z vrzędu złożył/ á innemu kościelne goſpodárſtwo porucżył SkarŻyw 171 (6); MWilkHist I4; StryjKron 552 (2); CzechEp 67 (8); Byli tych cżáſow niektorzy ludźie vcżeni/ ktorzy piſáli przećiwko Papieżowi broniąc niewinnego Ceſárzá NiemObr 64 (9); ReszHoz 119; ReszList 188; GórnRozm L2v; Przetoż położy ſię tu záraz krotkie dotknienie wad niektorych/ ktore ſię przy ſługách Bożych náyduią LatHar 133 (2); w liśćiech Páwłá S. ſą niektore rzeczy trudne ku wyrozumieniu/ ktore nieumieiętni y nieſtáteczni wykręcáią WujNT 519 (14); WysKaz 16; SarnStat 87 (10); PowodPr 40 (2); w kośćiele ſwym ma Pan Bog niektore mieścá przywileymi łáſki ſwey nádáne/ ktorych inne nie máią. SkarKaz 41a (4); Widźi mi ſię że w tym worku ſą niektore rzecży śmiechem ále nie do śmiechu piſáne/ ktore ſłuſzą do popráwy obycżáiow ludzkich KlonWor ded **2.

[We współrzędnych członach zdania] »niektorzy ... drudzy (a. niektore ... drugie)« = alii ... alii HistAl; quidam ... alii Vulg; quidam ... quidam PolAnt (32): FalZioł V 32v; Cżemu niektorzy ludzie maią kędzierzawe włoſi, drudzi proſte. GlabGad A8v; KłosAlg A2; HistAl F3; niekthorzy złoczyńce ták ſą twárdego przyrodzenia/ iże ná nich nic nie wymęczy: á drudzy záſye ſą ták miękkiego á niećierpliwego przyrodzenia/ iż wolą ládá co powiádáć/ niż okrutne męki ćierpieć. GroicPorz hh2; Leop 2.Mach 8 arg (3); BibRadz 2.Tim 2/20; Przyſzłá táka nędzá ná Knechty/ iż ie co żywo biło y chłopiętá/ niektore poimano/ drugie puſzcżano prze Bog widząc ich nędzę BielKron 418 (16); GrzepGeom D2; BielSpr 53v (2); SkarŻyw 517; StryjKron 260; NiemObr 172; KlonWor 38.

»niektorzy ... (niektorzy) ... drudzy ... (drudzy) itp.« = alii ... alii ... alii HistAl; ipsi ... ipsi ... ipsi PolAnt; alii ... alii ... tertii, nonnulli ... alii ... alii ... quidam, quidam ... alii ... nonnulli Modrz (30): IAſkołek rodzay ieſt nie ieden/ niekthore ſą czo ſie w domiech legą/ ty ſą cżarne á pod garłem throchę cżyrwone. Drugie ſie przy błonach w okniech ſidlą, ty ſą też cżarne á pod brzuchem prawie białe. Drugie ſię legą w kałach FalZioł IV 24c (3); Niektorzi ſą ludzie czo pokładaią nadzieię ſwą w fortunie, drudzy w mocarztwie, drudzi w bogacztwach tego ſwiata WróbŻołt G2; HistAl Hv (2); KromRozm III P7; BibRadz Eccli 33/12–13; w Meldzie/ w Fráncuſkiey źiemi ludzi o luterſtwo niektore palono/ drugie bito/ drugie wypędzano precż. BielKron 228 (11); KwiatKsiąż E4v; SienLek 139; GórnDworz V7; RejPos 349; KuczbKat 140; WujJudConf 193v; W onych ſtárodawnych Rzecżáchpoſpolitych y Greckich y inſzych narodow/ byli niektorzi Przełożeni co doglądáli dźiećinnych obycżáiow/ drudzy niewieśćich/ á drudzy ludu poſpolitego ModrzBaz 31v (3); ReszList 165; LatHar +5.

»niektore ... ine (a. insze)« = quidam ... alii Vulg (2): Cżemu iednego cżaſu więtſzą mamy chęć ku nie ktorim pokarmom á drugiego ku inſzim GlabGad G3; Leop 2.Mach 4/32.

»insze ... drugie ... drugie ... niektore ... insze« (1): inſze rzecży przez widzenie oglądamy/ drugie przez ſluchánie pobacżamy/ drugie po wonnoſći prziciągamy/ niektore przez dotykánie cżuiemy/ á inſze też przez vkuſzenie ſmakuiemy [Alia per visum contemplamur, alia percipimus per auditum, alia attrahimus per odorem, alia sentimus per tactum, et per gustum alia saporamus]. HistAl K3v.

»niektore ... niektore (a. niektorzy ... niektorzy)« = quidam ... quidam Modrz, Vulg; alii ... alii HistAl; hi (quidam) ... hi (quidam) PolAnt; aliqui ... aliqui, quidam ... alii JanStat (68): MAy mieſiącz/ niektorim niemocznym przygodny ku zdrowiu ieſt/ ale niektorim nicz. FalZioł V 47 (7); BielŻyw 113; ComCrac 13; HistAl C (2); MurzNT Matth 4 arg (2); Vſtáwy ktore w koſcyele ſą obyáwyony/ nyektore mamy z náuki ná piſmye wydáney/ nyektore z Apoſtolſkyego podánya w táyemnicyſmy przyyęli KromRozm II b4 (4); w wyelkim domu nye tylko ſą złote á ſrzebrne ſędy/ ále y drzewyáne y glinyáne/ A nyektore ku potćiwoſći/ nyektore ku zelżywoſći KromRozm III C7v (2); KrowObr 148v (2); káżdy powiáth ma ſwoie miáſthá známienite/ niekthore nád morzem/ niektore nád gorámi BielKron 271v (17); KwiatKsiąż Kv (2); Mącz 55a; SienLek 139 (3); GórnDworz Hh7; HistRzym 81v; RejPos 76v; Chrzeſt y świąthość Ciáłá Pánſkiégo w niektórych rzeczách/ ſą ſobie podobné, w niekthórych dáleko rózné BiałKat 316; BielSpr 50v; WujJudConf 31; BudBib Eccli 44/8 (2); BiałKaz M2v; BudNT przedm b2v (2); ſą niektore kráiny co miod rodzą/ niektore co paſze dobre máią/ drew/ bydłá y inſzych rzeczy doſtátek ModrzBaz 119v (2); ReszList 159; GórnRozm Ev; ActReg 28; WujNT Matth 23/34 (3); SarnStat 909 (5).

»niektore ... niektore ... (a. niektorzy ... niektorzy ...)« [kilkakrotne] (17) [trzykrotne (10), czterokrotne (3), siedmiokrotne (1)]: niekthore rzecży z ziemie wyſzłe: ſą gorączego y ſuchego przyrodzenia, Niekthore gorączego y wilgotnego, Niektore zimnego/ wilgotnego z ſuchoſcią FalZioł [*7]; Wodhki bywaią palone albo też dzałane zziela j s korzeniem we ſpołek niektore/ tniektore [!] też s ſamych zioł/ niektore z zioł y s kwiatem/ niekthore z ſamego kwiecia/ niektore z ſamego korzenia/ Niektore też ze wſzego poſpołu/ Theż niektore y z owoczu FalZioł II 1c (3); GlabGad C2v; LibLeg 7/67v; KromRozm II x4‒v; Wiele inych dziwow álbo wyrodkow od ludzi ná ſwiecie/ zwłaſzcżá w Afryce/ Indiey/ á Scytiey/ co niektorzy ze pſiemi głowámi/ niektorzy bez głow/ niektorzy co w pierſiach gęba á ná rámieniu ocży/ niektorzy o dwu oblicżu BielKron 8v (6); ábowiem [ograżki] niektoré przychodzą człowiekowi ná káżdy dźień/ á ty zową Powſzednié: niéktoré przez dźień/ przychodzą/ á ty zową Trzećiaczkámi: niékthoré przychodzą przez dwá dni SienLek 139 (2); StryjKron 46; GórnRozm Nv; OrzJan 80.

»niektorzy ... niektórzy ... in(n)i« = quidam ... quidam ... quidam Vulg (2): potym [papież] nie ktore [kardynały] wypędził/ nie ktore do wiecżnego więźienia dał/ á inych wybrał BielKron 198v; WujNT Philipp 1/15.

»jedni ... drudzy ... (ci) ... (owi) ... niektorzy ... (niektorzy) (a. jedne itd.)« = alii ... alii ... alii ... alii HistAl; alii ... alii ... nonnulli, alii ... alii ... quidam, alii ... alii ... nonnulli ... quidam Modrz (9): OpecŻyw 77; HistAl F6v; KarnNap A2v; A ták wſzytkie práwá/ iedne z przyrodzenia vrosły/ drugie obycżáymi y vſtáwámi ludzkiemi ſą vchwalone/ niektore też ſą Boſkie. ModrzBaz 73v (4); [Epimeteusz] iednem źwierżętom kazał ieść tráwę/ drugim korżonki/ tym liśćie/ owym z drżewa owoc/ niektorym źiarná/ á niektorym też mięſo inych źwierżąt GórnRozm Nv; Bog wzywa pogánow do wiáry/ iednych rychley/ á drugich pozdniey: y ludźi z oſobná/ iednych w młodości/ drugich iuż doroſłych/ á niektorych w ſtárośći powoływa ná ſłużbę ſwoię. WujNT 84.

»niektory ... drngi ... trzeci« (1): klin niéktóry ieſt/ co ma kąt ieden proſty [...]. Drugi ieſt/ co ma kąt ieden tępy [...]. A trzeći ieſt/ co wſzytki trzy kąty ma kóńczáté. GrzepGeom Dv.

Wyrażenia: »niektorych dni« = w niektóre dni [szyk 3:1] (4): Czemu Mniſzy chodzą w kápicách/ w trepkách/ w powroziech/ koſzul nienoſzą/ [...] mięſá niektorych dni nieiadáią/ Zon właſnych niemáią? KrowObr 133 (3); WujJudConf 190.

»niektore miejsca« [o tekście] [szyk 17:2] (19): SeklKat E; MurzHist Sv; RejAp 4; GrzegŚm 17; KuczbKat 300; Wſzakże ieſzcże niektore mieyſca przypiſze/ gdzie ſię nie iedno Krákowſki tłumacż omylał/ ale mu też y Brzeſcy bárzo pomagáli. BudBib b2v (2); niektore mieyſcá wtychto nowego przymierza kśięgach/ od Heretykow ſą pofáłſzowáne BudNT Ff6 (5); NiemObr 77 (4); LatHar 125; WujNT przedm 17 (2),

»na, po niektorych miejscach« = gdzieniegdzie; in locis PolAnt; nonnusquam Mącz; quibusdam in locis Modrz; in aliquibus a. in nonnullis locis JanStat [szyk 58:3] (60 : 1): Nalepſze ſą Krzemiemie [!] cżarne, na mieſtczach niekthorich y theż cżyrwone FalZioł IV 58b (2); ZapWar 1553 nr 2685; DiarDop 101; GroicPorz i2v (5); KrowObr 110 (3); BibRadz *5v (2); niektorych mieyſcach punkty źle kłádźione/ y littery odmienione/ miáſto v kładźiono ypſylon BielKron Mmmm2 (5); Mącz 250a (3); WujJud 146 (2); BudBib 2.Mach 15/1; BudNT przedm b2 (2); CzechRozm **7; ModrzBaz 119v; O czterdzieśći Męcżęnnikách kazánie S. Bázylinſzá wielkiego/ ná niektorych mieyſcách ſkrocone. SkarŻyw 206 (3); StryjKron 245; NiemObr 147; GostGosp 108; KochFrag 4; LatHar kt (2); RybGęśli A4; niektorych mieyſcách więcey ſię ſenſowi niżli ſłowom dogádzáć muśiáło. WujNT przedm 20 marg (4); mury miáſtá tego [Kazimierza] po niektórych mieyſcách per abuſum popſowáné. SarnStat 964 (17); PowodPr 50.

»niektore rzeczy« = quaedam PolAnt, Modrz, Vulg; nonnulla Modrz, JanStat; quaedam res, res nonnullae Modrz; nonnihil JanStat [szyk 109:13] (122): FalZioł V 96 (11); BielŻyw 23 (3); GlabGad E4v (2); iąłem ſie był wykładania nie ktorych rzecżi z łacinſkiego piſma na polſką mowę. MiechGlab *2 (2); LibLeg 7/41v; SeklKat Z3v; HistAl K4; KromRozm I H4v (3); pan Kryſtus zgrái nyektore rzeczy pod przykryćim powyádał/ á oſobliwye ye ſámym ápoſtołom wykłádał. KromRozm II g3v (13); GliczKsiąż G (2); Zwirzętá ſłuchy wzroki oſtrzſze niż cżłek máią Y niektore wżdy rzecży widząc rozeznáią. RejWiz 29; UstPraw G2v; ſtháłá ſie koronácya Krolowey máło też nie podobná małżonkowey/ oprocż niektórych rzecży pániam niepotrzebnych. BielKron 330 (4); KwiatKsiąż C4 (3); SarnUzn Gv; GórnDworz R7 (6); RejZwierc 177v; WujJud 91v (3); A tu iuż potrzebá teraz oznaymić o co nam idźie/ iáko o niektorych rzecżách rozumieć/ álbo iáko o nich mowić mamy WujJudConf 251 (2); RejPosWstaw [213]v; BudNT 2.Petr 3/16; CzechRozm 101 (5); Niektore rzecży k woli niektorym więcey/ niżli wedle słuſznośći ſtánowiono: ſtáre vſtáwy zárzucano/ nowe wymyślano. ModrzBaz 96v (10); SkarŻyw 28 (6); CzechEp 44 (4); ia tylko niektore rzecży/ z liſtu/ do Iego Krolowſkiey Mośći piſánego/ tákże z przedmowy/ przedśię wźiąwſzy rozbieráć będę NiemObr 6 (8); ReszList 156; GórnRozm Ev (4); ActReg 72 (3); OPuśćiły ſię w Rocżnym Kálendarzu vmyślnie rzecży niektore LatHar [+12]v; WujNT 133 marg (5); SarnStat 143 (9); GrabPospR Lv; SkarKaz 311b; KlonWor ded **2.

»w niektórych rzeczach« = pod pewnym względem, częściowo; in multis Modrz [szyk 9:1] (10): RejPs 183v; LibLeg 11/181; KromRozm II a2; Nigdy żadnych kácyrzow nyebyło/ ktorzyby w nyektorych rzeczach náukę ápoſtolſką nyezáchowáli/ á yednák prze to kolcyołem bożym niebyli. KromRozm III L5; BiałKat 316 (2); WujJud 78v; CzechRozm 106 (2); ModrzBaz 1.

»niektore sprawy« (5): LibLeg 10/60 (4); ODporowi wniektorych ſpráwách odwłoki ná rozmyſlenie niebywáią dáne/ iáko gdy ieſt rzecz máła/ álbo o bićie GroicPorz f3v.

»po, w niektorych stronach« (4:1): FalZioł IV 22a (2); byli niektorzy ſludzy kościelni/ po niektorych ſtronach/ w Rzeſzy Niemieckiey/ W[ło]ſkiey/ y Fráncuſkiey/ ktorzy według Apoſtolſkiey náuki właſne żony mieli KrowObr 234; Cylindrus, Kámienny álbo drzewiány wał/ długi á okrągły/ którym dno głádzą y vbiyáyą/ w niektórych też ſtronach po rozſieniu żita miáſto włok álbo brón włóczą Mącz 76b (2).

»w niektorych ziemiach« = in quibusdam terris JanStat (3): RejPos 243; w niektórych źiemiách w Swiąteczné dni w Poniedźiáłek Roki ſądzáią SarnStat 1279 (2).

Szereg: »nie każdy, ale niektorzy (a. niektore)« (2): BielKron 46; chcę nie co/ nie na káżdy ártykuł/ ále ná niektore krotko odpowiedzieć. SkarJedn 233.
a. W funkcji rzeczownika (1162):
α. O ludziach; aliqui Miech, Vulg, PolAnt, Modrz, JanStat; quidam HistAl, PolAnt, Vulg, Modrz, JanStat; alii HistAl, Vulg, PolAnt, Modrz; nonnulli Mącz, Modrz, JanStat; pauci Vulg, Calep; plures PolAnt; non nemo Mącz; multi Modrz (1160): BierEz F; OpecŻyw 30 (9); OpecŻywSandR nlb 3v; MetrKor 40/822; PatKaz III 135v; Niektorzy piſzą o Piſtacijach żeby miały żołądkowi ſzkodzić FalZioł I 108b; Niektorzi rutę z Orzechy włoskiemi iedzą aby ſie nienakaziły powiethrzem iadowitheni FalZioł V 62v (44); BielŻyw 2 (2); Od garbatich ludzi radzą ſie ſtrzedz nie ktorzy iakoby oni byli chytrzy á barzo złoſciwy GlabGad P5 (2); MiechGlab 29; LibLeg 10/91; RejPs 29 (3); RejKup aa3; KromRozm I D2 (2); MurzHist A2 (5); MurzNT 1 marg (10); Bo co by tu niektorzy miaſto i/ położyli y/ tedy wiédzmy że/ y/ inſzy má dźwięk niſz i MurzOrt B2 (2); KromRozm II c2v (2); Yákoż ſye to częſtokroć [...] nye poyednemu tylko/ ále y mnogim ná raz [...] przydawáło y przydawa/ ták iż też nyektore z vpádu onego nigdy potym nyepowſtáli. KromRozm III D8v (6); Diar 74 (2); Nyekthorzy to mnimáli żeby dzyeći kthoreby nye myáły ſiedm lat/ nye godziło ſie ich vcżyć GliczKsiąż K3 (2); Niektorzy mnimáią iż ſie ten Pſalm ſciąga ná onę hiſtorią II. Krol. w kápitu. XIIII. LubPs T6v (6); NIektorzy mienią iże żydowie máią przyſyęgę czynić ná kſyęgach Moyzeſzowych GroicPorz h3 (8); KrowObr 21 (7); Acż niektorzy ná ſwiecie z mych ſie náuk ſmieią/ Mowiąc: iż me roſpráwy k ſzalonym podobne RejWiz 49 (5); Leop B2 (8); OrzList hv; RejZwierz 4v (3); Kámień drogi Iozeſus go zowie Sárdonikiem/ á niektorzy perłą. BibRadz *2a marg; Niektorzy mnimáią iż był báłwan kthorego zwano Pan áby był ná poſtrách onemu ludowi. BibRadz I 196a marg (46); OrzRozm N4v; Látá 1539/ Byłá miłość nieodmienna przedſię Ceſárzá s krolem Fráncuſkim z zazdroſcią niektorych. BielKron 191v; GOtthy niekthorzy piſáli zá Niemiecki narod BielKron 337 (76); GrzegRóżn Iv; KwiatKsiąż A (7); AEditus, Kośćielny Wytrykuſz Zákriſtian niektórzi zową. Mącz 4a; Quosdam fama prodidit in ipsis funeribus revixisse, Yeſt pewna sławá o niektórych ze przy pogrzebiech záś ożyli. Mącz 92d; Rugio, Ryczę yáko lew rzuyę nie ktorzy mówią. Mącz 360a (146); OrzQuin C3v (3); Prot B2v (3); SarnUzn B7 (8); O lekarſtwie przeciw niemocy pádáiącey/ ktorą zową Boża kaźń: álbo świętego Wálántego: á niektorzy/ Wielka Niemoc. SienLek 57v; Twiérdzą to niektorzy/ że práwéy pánny czczé śliny/ biélmo spądza/ gdy po trzy záránia/ ná nie plunie. SienLek 166 (50); RejAp E3 (9); GórnDworz D8 (7); GrzepGeom O3; HistRzym 4 (2); Abowiem niektorzy mocą Beelzebubá [...] chcieliby wypędzić to ſlepe y nieme dyabelſtwo/ to ieſt/ záſlepienie w grzechoch/ od ſiebie. RejPos 79; Niektorzy powiádáią iż proſtym láikom á chłopom/ doſyć ieſt ná thym/ gdy tylko chlebá pożywáią RejPos 88 (23); RejPosWiecz3 96; BiałKat 91; BielSat C3v; GrzegŚm L5 (2); HistLan B3; w Piſmie ſ. cżytamy/ iż niektorzy od Páná miłośierdźia doſtáć niemogli KuczbKat 200 (5); RejZwierc 11v (5); BielSpr 73; WujJud A6 (5); A co niektorzy powiedáią o Cżyścu/ tedy to ieſt przećiw wierze Krześćiáńſkiey/ gdyż wierzymy w Kredźie náſzym odpuſzcżenie grzechow y żywot wiecżny. WujJudConf 203 (8); RejPosRozpr c4; RejPosWstaw 44; niektorzy tę naſzę pracę za niepotrzebną po Brzeſkiem y Krákowſkiem przekładzie powiedáć śmieią BudBib bv; Arbá niektorzi ſzáráńcżą przekładáią BudBib I 59d marg; Borith wedle niektorych ieſt ziele do wymywánia brudu zgodne. BudBib I 374b marg (32); BudBibKaw A2; MycPrz I B (8); Strum H2; BiałKaz B4v (3); Ono mnieyſza żem Rozdziały álbo głowy (ktore niektorzy niebácżnie Kápitułámi zową) nie miedzy tekſtem/ ále po kraioch znacżył. BudNT przedm d3 (9); duch święty ieſt też Bogiem od ſámego też oycá pochodzącym: á według niektorych mniemánia/ y od ſyná. CzechRozm 19v; tę omyłkę niektorzy z Iozeffá Hiſtoryká Zydowſkiego poználi/ ktory miáſto cżterdźieśći lat cżtery tylko kłádźie. CzechRozm 136v (38); PaprPan R2v; Niektorzi zacność ſwą okázuią bogáctwy/ y doſtátkiem wſzytkiego ModrzBaz 56; Niektorzi ſzcżodrobłiwośćią y wielmożnośćią słyną/ ále iym wielkiego á mężnego ſercá niedoſtawa. ModrzBaz 57v; ſą niektorzi do obráżenia drugich bárzo prędcy: á do iednánia ábo leniwi/ ábo zgołá niedbáli. ModrzBaz 65v (28); SkarJedn A3v (7); chcą niektórzy fárbowáć/ że wodá ćiáło grzeie/ śśie/ y ſuſzy Oczko 19 (6); SkarŻyw 131 (8); StryjKron 16 (6); Bo y ſámá zápálcżywość ku Bogu/ ktorą niektorzy po ſobie pokázowáli: [...] przyiemna nigdy Bogu nie byłà. CzechEp 49 (37); NiemObr 12 (13); KlonŻal Dv marg; ReszHoz 138 (2); Y ćiby godni wieże álbo wielkiey winy/ Co wywożą Sáletrę do cudzey kráiny. Iáko cżynią niektorzy BielRozm 21; powiedáią niektorży/ iż Turkowi folgowáć trżebá/ bo temu/ Kroleſtwo naywiętſze ſámo iedno nie wydola, GórnRozm M2 (3); PaprUp F4 (5); ZawJeft 47; ActReg 19 (8); Calep 763b; niektorzy Káliſteneſá Philozophá opowiedáli być ſzcżęſliwym Phil F (3); KochCz B; OrzJan 70 (2); niektorzy wielce tego ſobie życżyli/ áby do inſzych vżywánia godnych nabożeńſtw/ przydáły ſię Ewángelie LatHar 682 (20); Nie ſkąd inąd haeretyctwá powſtáły/ iedno ſtąd/ że niektorzy piſmá dobrego nie dobrze rozumieią WujNT ktv; niektorzy mnimáią/ iż ilekroć Páweł w liśćiech ſwoich mowi; Według Ewángeliey moiey: że to rozumie o kśięgách Lukaſzá ś. WujNT 187; Niektorzy nic práwie Chriſtuſá nie náśláduią w żywoćie y w náuce. WujNT 232; Bog niektorych karze ná przeſtrogę innych. WujNT 252 marg; Chriſtus sſtąpiwſzy do piekłá niektore z czyścá wybáwił. WujNT Yyyyy2 (56); WysKaz 5 (2); JanNKar C2v; Piſzą téż niektóri tè panie he domine, abo ty panie: ia to poślednie wolę JanNKarKoch G3; Przedłużenia Séymów, zganiáią niektórzy przyczynę ná wielkość Poſłów SarnStat 45; Rádzą też niektórzy, áby Státut táki był vczynion, żeby Vota ſwe PP. Poſłowie winni odpráwić do trzech niedźiel w Séym SarnStat 46; niektórzy mieſzkáią przećiw pánu Bogu nie z żonámi/ lecz z załóżnicámi SarnStat 634 (31); KlonKr D4; KmitaSpit Bv; PowodPr 23 (3); SkarKaz 208a; CiekPotr 50; CzahTr E4 (2); Ieſt rybá trefna rzecżona Nautilus, A od niektorych názwána Pompilus KlonFlis E3v.

niektorzy z kogo, z czego (30): LibLeg 10/63 (2); MurzNT Matth 28/11; Leop Act 12/1; niektorzy z ſtrzażey przyſzli do miáſthá BibRadz Matth 28/11; niektorzy z ludu przywiedli Alexándrá/ ktorego pędźili Zydowie BibRadz Act 19/33 (4); BielKron 72v (5); SienLek 95; RejPos 22; Tegoż cżáſu Aſá vćiſkał niektore z ludu BudBib 2.Par 16/11 (3); MycPrz II A4v; BudNT Act 12/1; CzechRozm 146; ActReg 13 (2); Bog niektore z ludu Zydowſkiego z łáſki ſobie wybrał/ y zbáwił przez wiárę w Chriſtuſá. WujNT Rom 11 arg (6); SarnStat 701.

niektorzy miedzy kim (1): mogą ſie nie ktorzy miedzy nimi [Żydami] zoſobná náleść/ ktorzy ták ſproſnymi nie będą CzechRozm 102v.

W użyciach sg (5): MurzNT Matth 13/23; IEſt niektore karánie nie wedle cżáſu á ieſt niektory mądry choćiaſz milcży [est facens, et ipse prudens], BudBib Eccli 20/1 [19/28]; Ieſt niektory co wiele zá máło kupuie [Est emens multa parvo]/ co potym ſiedmioráko muſi opłáćić. BudBib Eccli 20/12 (4).

W połączeniu z zaimkieminszy” (3): CzechRozm 136v; Wiele ieſt śláchćicow/ ácż ſię náyduią y niektorzi inſzi tákowi/ ktorzi y nakłády więtſze cżynić y sług więcey chowáć zwykli niżli ich máiętność znośi. ModrzBaz 83; Loſius y inſziy niktorzy bluźnią: iż ſię PAN Chryſtus nie tylko bał ogniſtego piekłá/ ále iż też ſkoſztował mąk wiecżnego potępienia ReszPrz 82.

W różnych połączeniach z zaimkiemwszyscy, wszystkie”: [Pan Jezus] pocżął ſie obiawiatz ſwiatu naucżaiątz a każątz/ pirwey potaiemnie/ nie wſſytkim poſpolicie/ ale niéktorym OpecŻyw 39v; CzechRozm 79v (2); CzechEp 72; NiemObr 17; SarnStat 1306.

Połączenia: »niektorzy tylko« (3): gdy [Pan] ták przez Ieremiaſzá mowi/ y to nie do wſzyſtkich zgołá ále do niektorych tylko ktorych ſam zgromádzić miał. CzechRozm 79v (2); NiemObr 17.

[W funkcji odpowiednika zespolenia] »niektorzy (a. niektory) ... co« = quidam ... qui PolAnt, Modrz; aliqui ... qui Vulg; nonnulli, qui Modrz (42): FalZioł V 34v; ſą niektorzy czo mienią aby rzecży przyſzłe mogły być poznawane po liniach GlabGad P; KłosAlg A4v; MurzNT Luc 18/9; GroicPorz mm2; Leop Gal 1/7; BibRadz Luc 24/24; BielKron 5 (4); RejAp BB8; GórnDworz K6v (3); RejPos 205; GrzegŚm 56; Acż ſą iednák niektorzy co to z Bogá máią/ Iż ſwą młodość w ſkromnośći pięknie wychowáią. RejZwierc 28v (3); RejPosWstaw [1433]; BudBib Eccli 19/21[22] (3); CzechRozm 136v; niektorzi/ co ták rozumieią y zá to máią/ że to iedno/ Krolowáć y Krolem śię názywáć ModrzBaz 19v (11); WujNT Mar 14/4 (4); JanNKar E2; SarnStat 1273.

»niektorzy iż« (2): ſą niektorzy/ iż nie thylko ná przygody/ ále y ná krotkość żywotow ſwych ſie fráſuią RejZwierc B2v (2).

»niektorzy (...) ktorzy« = quidam ... qui Modrz, Vulg; nonnulli ... qui Modrz, JanStat (55): LibLeg 11/187; MurzHist T3; KromRozm II e2; KromRozm III N2; GliczKsiąż M2; GroicPorz iiv; Tego cżáſu/ Zácżynáła ſie nowa Sektá niektorych w Niemcech/ ktorzy powiádáli/ iż z bogiem cżęſto gadáli BielKron 198 (5); KwiatKsiąż H3 (2); Mącz 429d; RejAp 26 (2); GórnDworz I2v; RejPos 89v (3); niektorzy/ ktorzy śię kocháią gdy źle vcżynią KuczbKat 195; RejZwierc 161v (2); WujJudConf 253; odpowiemy niektorim/ ktorzy też pod zakrywką piſmá ſwiętego vſługowánie ſłowem Bożym wywroćić vśiłuią. RejPosRozpr cv (3); RejPosWstaw [1434]v; BudBib Eccli 44/9; ſą niektorzy ktorzy oycá/ tilo ſtworzyćielem być rozumieią. BiałKaz E3; CzechRozm 154v; Bo to ieſt rzecż ſproſna/ w źiemi ſwey cżekáć nieprzyiaćielá. co iednák niektorzi kilko kroć iáko wiemy vcżynili/ ktorzi prágną woyny ModrzBaz 116v (6); Oczko 17v; CzechEp 26 (3); NiemObr 13 (4); PaprUp D4v; byli niektorzy ná on czás [...] ktore Piotr S. nieuczonymi y nieſtátecznymi zowie WujNT 518 (5); znáyduią ſie niektórzy/ którzy fortélmi wymyślonémi ſkończoné rzeczy y práwie vmárłé chcą znowu odnáwiáć SarnStat 591 (3); CiekPotr 7.

[We współrzędnych członach zdania] »niektorzy ... drudzy« = alii ... alii, quidam ... alii HistAl; nonnulli ... alii Modrz [szyk 42 : 1] (43): OpecŻyw 63 (3); FalZioł I 108a; Cżemu nie ktorim ſie taki zda ſen iż będącz w wodzie zda ſie im iakoby vtonęli/ drogem [!] iakoby z topienia vchodzili. GlabGad L6; HistAl D3v (2); MurzNT 166 marg; Niektorzy ſie w cżytániu kocháią/ A drudzy to zá przymowki máią/ Ták ſą ludzkie rozne rozeznánia BielKom Av; Niektorzy Swiec palenie przypiſuią Grzegorzowi Papieżowi/ [...] A drudzy Sáwiánowi Papieżowi. KrowObr 197v (2); Leop Rom 3/8; BibRadz I 288d marg (3); BielKron 15v (14); KwiatKsiąż H2; Rozdźiał Dwánaſty. O zámorzeniu piętych żył/ ktorą chorobę zową niektorzy Páráliżem łaćinę krzywiąc/ Drudzy zábićim powietrza. SienLek 62v (3); BiałKat 26; ſą niektorzy/ ták iáko ſie y máło wyſzſzey wſpomináło/ ktorzy Páná Bogá proſzą áby ſzedziwośći ſwey docżekáli/ á drudzy záſię przed nią ſie zdrygáią á bárzo ſie ią hydzą. RejZwierc 162; PaprPan Gg4v; ModrzBaz 142; SkarŻyw 183; Węgrowie tákże/ Czechowie/ Morawcy/ Slężacy/ Sáſſowie/ Pomorczycy/ Duńczycy [...] zemdleni y zarażeni ná drogach vſtawáli/ drudzy biegunkámi/ y czerwonymi niemocámi márli/ á niktorzy Konie ſwoie tákże z głodu vſtawáiące iedli. StryjKron 432; CzechEp *3; LatHar 492; WujNT 26; niektorzy ktorychem doświadczył przyiáźni, Są teſz drudzy o ktorych tylko mniemáć muſzę CiekPotr 7.

»niektorzy (a. niektory) ... (niektorzy) ... drudzy ... (drudzy) itp.« = hi quidem ... hi autem ... hi vero ... hi autem PolAnt; quidam ... quidam ... alii Vulg (13): OpecŻyw 56v (2); KromRozm III G8; BibRadz Eph 4/11; niektorzy ten obraz w ktorym cżárt ſiedzyał zwáli Belus/ drudzy Báál/ drudzy Behel/ drudzy Báháláim/ drudzy Belfegor/ drudzy Belzebub. BielKron 8 (3); niektorzy Náturę Boſką/ drudzy Vmysł Boży wiecżny/ drudzy Stan Boży ábo ſprawę/ drudzy iednę Subſtháncią/ drudzy powſtháiącą Hármonią ábo zgodność/ drudzy coś inſzego być rozumieią thę Iſtność. GrzegRóżn H2v; o ſpoſobie poſzcżenia nieiáka rozność y ſporká ieſt Abowiem niektorzy mnimáią/ że ieden dźień pośćić máią/ drudzy dwá/ drudzy więcey. WujJud 194; RejPosRozpr c2; BudBib Ecclu 19/21 [22] ‒ 23; StryjKron 427; WujNT Luc 9/7–8.

»niektorzy ... inszy« (2): Herew/ ſłowo Hiwreyſkie/ niektorzy zachodem przekłádaią/ á inſzj Arabią BudBib I 386d marg; CzechEp 371.

»niektorzy ... in(n)i (a. inszy) ... drudzy« [szyk zmienny] (4): Szytym drzewo ktore niektorzi Cedrem / á ini iodłą/ drudzy drzewem nigdy niebotwieiącym przekladáią. BudBib I 43d marg; BudNT przedm d3; WisznTr 33; LatHar 186.

»jedni ... drudzy ... niektorzy« = alii quidem ... alii vero ... alii autem PolAnt; alii ... alii ... quidam vero Vulg (5): OpecŻyw 109v; MurzNT Matth 13/23; Leop 2.Mach 4/41; BibRadz 2.Mach 4/41; iedni ſą iáko dźiatki nowo národzone/ drudzy pocźynáią w Pánie Chriſtuśie róść/ á niektorzy theż iuż nieiáko ſą vmocnieni w lećiech KuczbKat 5.

»mnodzy ... niektorzy« (1): Z bojaźni mnodzy działają, A niektorzy pochlebując, Pożytku swemu folgując. Wiedząc, chocia tako mocni, A wszakoż czci niedostojni BierRozm 18.

»niektorzy ... niektorzy« = alii ... alii HistAl; nonnulli ... nonnulli JanStat (18): FalZioł I 54c (2); Zátim pocżęli látáć nietoperze [...]/ á latáiąc bili ná twarz ludzką/ niektorim vgrizuiąc noſy/ niektorym vſzy vriwáiąc. HistAl H7 (2); BibRadz I 203d marg (2); BielKron 8 (4); Rumex, Niektórzi zową/ Oman/ niektórzi kobyli ſzczaw. Mącz 360b (3); SienLek 178v; Apoſtołowie byli iednym wonią żywotá ku żywotowi/ á drugim wonią śmierći ná śmierć: że ich kazánie było niektorym przyczyną żywotá/ á niektorym śmierći WujNT 200; SarnStat 351 (3).

»niektorzy ... niektórzy ...« [kilkakrotne] (4) [trzykrotne (3), pięciokrotne (1)]: FalZioł II 1c‒d (2); Są tedy oni Ruś práwa/ ktore niektorzy mnimali wynidź od Ruſá brátá Lechowego/ niektorzy od miáſtecżká rzecżonego Ruſſo/ niedáleko Nowogrodá/ niekthorzy od bárwy z Rumiána cżarney BielKron 427; KlonFlis D2v.

»niektorzy ... drudzy ... trzeci« (1): Epiſtołę y kęs Ewánieliey/ niektorzy przypiſuią Teleſ[phoru]ſowi. Drudzy Dámáſowi. Trzeći Ieronimowi. KrowObr 195v.

Wyrażenie: »drudzy niektorzy« (1): gdyśmy y dalei zdania Panow rad przy nas będących dosięgali, coby wzdy mianowicie około czasu złozęnia Seimu tego rozumieli także tez od drugych niektorych tu niebędących maiąc pisanie baczęmy zich zdania yrzeczy przywodzenia rozne naobie stronie w tey sprawie racye ActReg 134.
αα. O kobietach (5): á tę chorobę vpłáwámi zową/ dla tego iż niektore w they przygodźie kreẃ vchodźi. SienLek 110v (3); ZbylPrzyg A2.

W użyciu sg (1): Niektorą po bárwie cudney á brzuchu okrągłym poznáć gdy Syná nośi. SienLek 112v.

β. O rzeczach lub pojęciach (2): Praesens non in Praeteritum modo accipitur verum etiam in Futurum, Ut Horati pleraque differat et praesens in tempus omittat, Niektóre niechay odłoży y áż do ſwego czáſu popuśći. Mącz 431a; SienLek 53.
*** Błędne tłumaczenie z łaciny (1): A było śiedm niektorych ſynow Scewy Zydá Arcykápłaná [Erant autem quidam Iudaei, Scevae principis sacerdotum septem filii] WujNT Act 19/14.

Synonimy: 1. jaki, jakikolwiek, jakiś, jeden, niejaki, pewien.

Cf KTORY

MG