[zaloguj się]

NIEOBACZNOŚĆ (15) sb

Zawsze w pisowni łącznej.

e oraz oba o jasne; -a- (13), -å- (2); -a- : -å- Mącz (12:2).

Fleksja
sg
N nieobaczność
G nieobaczności
L nieobaczności

sg N nieobaczność (1).G nieobaczności (13).L nieobaczności (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Nierozwaga; imprudentia Mącz; incogitantia Modrz (5):

nieobaczność czyja (1): A dźiwna ieſt nieobácżność tych/ ktorzi zgwałćiwſzy tákowe przywileie/ dopuśćili przezwiſkam cáło zoſtáć ModrzBaz 133.

Szereg: »nierozum a nieobaczność« (1): Nisi velis in eadem imprudentia persistere, Wyyąwſzy byś chćiał w tym nierozumie á nieobácznośći przedſię trwáć. Mącz 397a.
Wyrażenie przyimkowe: »z nieobaczności« (3): Peccare imprudentia, Z nieobácznośći wykroczić. Mącz 328b, 285c.
~ Szereg: »z krewkości albo z nieobaczności« (1): Lapsus Metaphor. W grzech wpádnienie z krewkośći álbo z nieobácznośći. Mącz 180b. ~
2. Wyrażenie przyimkowe: »z nieobaczności« = przez nieuwagę (5): Quod saepe per imprudentiam fit, Co ſie częſtokroć z nieobácznośći przygadza. Mącz 328b; Vide ne quid imprudens ruas, Pátrz ábyś yáko z nieobácznośći nie padł. Mącz 361c, 361d, 365c.

W przeciwstawieniu: »nie z nieobaczności ... chcąc«: Non imprudens adversabar, Nie z nieobáczności/ chcącem ſie ſprzećiwiáł. Mącz 328b.

3. Wyrażenie przyimkowe: »z nieobaczności« = nieoczekiwanie; de improviso, de subito Mącz (5): Ehem, Oho Bá wey/ Gdy kto ná nas z nieobacznośći przypádnie. Mącz [100]d; Intervenit homo de improviso, Tráfił ſie/ nádſzedł ták z nieobácznośći Mącz 483a; Ubi de improviso est interventum mulieri, Gdy ná nię z nieobácznośći przyſzło. Mącz 483a, 83b, 338c.

Synonimy: 1. nieostrożność, nierozmyślność, niewiadomość; 3. niespodzianie, niespodziewanie, »z nienacka«.

Cf NIEOBACZENIE, NIEOBACZNIE, OBACZNOŚĆ, ZNIEOBACZKA

ZZa