[zaloguj się]

NIEOBYCZAJNY (15) ai

nieobyczajny (14), nieobyczajni (1); nieobyczajny : nieobyczajni Mącz (3:1).

W pisowni łącznej (11), w rozłącznej (4).

e, o oraz a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNnieobyczajny nNnieobyczajn(e)
G Gnieobyczajn(e)go
Anieobyczajny A
I Inieobyczajn(e)m
pl
N m pers nieobyczajni
subst nieobyczajni(e)
A m pers nieobyczajn(e)
V subst nieobyczajné

sg m N nieobyczajny (7).A nieobyczajny (1).n N nieobyczajn(e) (1).G nieobyczajn(e)go (2).[I nieobyczajn(e)m.]pl N m pers nieobyczajni (1). subst nieobyczajni(e) (1).A m pers nieobyczajn(e) (1).V subst nieobyczajné (1).

stp, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) w.

1. Niezgodny lub postępujący niezgodnie z dobrymi obyczajami (11) :
a. Nieskromny, nieprzyzwoity; parum verecundus, turpis Mącz; immodestus Calep (5): Lepiey ieſt cżłowiekowi nie płodnemu być, niżli ſiny mieć nieobycżayne. BielŻyw 97; Calep 508b.
Wyrażenie: »nieobyczajne słowo« = verbum turpe a. parum verecundum Mącz (2): Pudet dicere hac praesente verbum turpe, Sróm mie rzéc nieobyczáynego słowá przy oblycznośći tey. Mącz 329c, 484d.
Szereg: »niepoczciwy a nieobyczajny« (1): A coby było niepocżćiwego á nieobycżáynego to porzućić/ á coby było záſię vcżćiwego á w nadobney ſpráwie poſtánowionego tego ſie mocno dzierżeć RejZwierc 21.
b. Prostacki, nieokrzesany; inurbanus Mącz, Calep, Cn; rusticulus Calep; incivilis, infacetus, male moratus Cn (6): Inurbanus, Nieludzki/ nieobyczayny/ chłopskich obyczáyów/ nietrafny. Mącz 508b; Subagrestis – Kęs grubi, nie obiczaini, bardas. Calep 1014b, 561a, 933b.
Szeregi: »sprosny, nieobyczajny« (1): ći ktorzy nic w náuce nye zákusili/ ſą ludzye ſproſni/ nyeobycżáyni: ták proſto yeſt ich cżłowyecżeńſtwo by nyewypolerowáne zwiercyádło GliczKsiąż H4y.

»wszeteczny i nieobyczajny« (1): Ieſli był przed tym złoſliwy/ tedy ſie kazał zwáć Bonifácyus. Ieſli boiázliwy/ tedy Leo/ Ieſli wſzetetzny y nieobytzáyny/ tedy Vrbanus. KrowObr 34.

2. Niewłaściwy; niewłaściwie postępujący; absurdus Mącz (3): Mącz 1d; A on młody rozrzewniony/ y máiąc święty/ ále nieobycżáynj gniew ná grzech ſwoy [...]/ onę nogę ſobie vćiął. SkarŻyw 373; [ale nieobyczajnem sadzaniem [ryb w staw] pozdychało ich beło wiele. LustrKrak I 55].
W przen (1): NIe obyczáyné oczy/ czemu tám pátrzyćie/ Skąd niebeſpieczność y ſzkodę widźićie? PudłFr 50.
3. Do jakiego nie jest się przyzwyczajonym (1): Konſtántyn Polakow prośił áby ſie s ſwym ludem pierwey potykał iáko zwycżáynieyſzy/ [...] bo ſnadź pierwſze nieobycżáyne potkánie vcżyni drugim złe ſerce. BielKron 409v.

Synonimy: 1.a. niepoczciwy, nieuczciwy, niewstydliwy, wszeteczny; b. gruby, nieludzki, prosty; 2. nietrafny.

Cf OBYCZAJNY

ZZa