[zaloguj się]

OCHĘDOGOŚĆ (3) sb f

Wszystkie o prawdopodobnie jasne (tak w o- oraz chędogość).

Fleksja
sg pl
G ochędogości
A ochędogości

sg G ochędogości (1).pl A ochędogości (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

1. Piękność [czego] (1): gdy poźrzimy ná ochędogośći á ná rozlicżne roſkoſzy ſwiátá tego [...]/ iż żaden rozum ſie tákiey ſpráwie iego widziwowáć nie może/ widząc dziwne á dziwne piękności á roſkoſzy iego. RejPos 341.
2. Przedmioty służące ozdobieniu, upiększeniu; przen (2):
Szeregi: »przyprawy i ochędogości« (1): A iżbychmy thu zá cżáſow tych mizernych żywotow náſzych/ ſpráwowáli ſobie tákie, przypráwy y tákie ochędogośći ná duſzach y ná myſlach náſzych/ ábychmy [...] mogli ſtánąć w thym máłym pocżcie wybránych iego RejPos 237v.

»ubiory a ochędogość« (1): Grzech/ Cżart/ Swiát/ Ciáło/ [...] ták ią [duszę ludzką] rozbili/ iż ią zdárli/ złupili z onych iey wdzyęcżnych á bogátych vbiorow á z oney iey ochędogośći/ ktorą miáłá od Páná ſwego RejPos 210.

Synonimy: 1., 2. okrasa, ozdoba; 2. przyprawa.

Cſ OCHĘDOGA, OCHĘDOSTWO, OCHĘDOŻENIE, OCHĘDOŻEŃSTWO, OCHĘDOŻKA, OCHĘDOŻNOŚĆ

MC