[zaloguj się]

OCHĘDOŻEŃSTWO (10) sb n

Teksty nie oznaczają é oraz ó; pierwsze i końcowe o prawdopodobnie jasne (tak w o- oraz -stwo).

Fleksja
sg pl
N ochędożeństwo
G ochędożeństwa
A ochędożeństwo ochędożeństwa
I ochędożeństw(e)m

sg N ochędożeństwo (2).G ochędożeństwa (2).A ochędożeństwo (2).I ochędożeństw(e)m (2).pl A ochędożeństwa (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. ochędoztwo, ochędostwo.

1. Ozdobność; ozdabianie (2):
Szereg: »dostatek i (abo) ochędożeństwo« (2): Nie Kośćiołow tedy śięgáć/ ktorym Dawid iáko Domom Bożym doſtátek y ochędożeńſtwo przywłaſzcża: [...] Bo tych cżáſow co doſtátku ábo ochędożeńſtwá Kośćiołom bydź miáło/ to ſie [...] ná niezmierne zbytki y ſtroie obroćiło. PowodPr 83.
2. To, co zdobi, ozdoba (8): ktora oſiádłosć [tj. dziatki] wſſytkye inſſe dobrá á o[c]hędożeńſtwá dáleko przechodzi y prze[n]aſſa GliczKsiąż C6.

ochędożeństwo czyje (1): Kámpaná [...] yęłá y wykłádáć y okázowáć ſwoye też ochędożeńſtwá/ ſſáty/ y inſſe vbyory. GliczKsiąż C6v.

W połączeniu szeregowym (1): GliczKsiąż C6v cf ochędożeństwo czyje.

Szereg: »stroj abo ochędożeństwo« (1): Azaż Pánná ábo oblubienicá zápomni ſtroiu ábo ochędożeńſtwá ſwego? PowodPr 18.
Przen (5): ktora [Kornelija] zá wyelkye to ſobye ochędożeńſtwo myáłá dzyathki. GliczKsiąż C6.

ochędożeństwo czyje [w tym: pron poss (3), G sb (1)] (4): Doſić záprawdę dobrze ſie pokazáłá myenyąc dzyeći ſwe ſwym ochędożeńſtwem być GliczKsiąż C6v, C6v [2 r.], P5v.

Przysłowie: cnotliwa żoná wyelkye yeſt ochędożeńſtwo małżonká káżdego. GliczKsiąż P5v.
Szereg: »ochędożeństwo a przybiory« (1): Kornelia [...] przyzwawſſy dzyatek ſwych/ [...] rzekłá/ toć też yeſt moye ochędożeńſtwo á przybyory. GliczKsiąż C6v.
3. [Czystość [czego]: W ſwietnym odzieniu y ochędożeńſtwie ćiáła kochay ſye/ á w inſſych ſpráwách potocżnych praczowitym bądz IsocrGlicz Ii4 (Linde).]

Synonimy: 1., 2. okrasa, ozdoba, ozdobność 2. przyprawa.

Cf OCHĘDOGA, OCHĘDOGOŚĆ, OCHĘDOSTWO, OCHĘDOŻENIE, OCHĘDOŻKA, OCHĘDOŻNOŚĆ

MC