[zaloguj się]

PRACOWAĆ (300) vb impf

pra- (262), prå- (6); prå- OrzRozm, Calag; pra- : prå- BielKom (2:1), BielKron (12:1), BudNT (4:2); o oraz drugie a jasne (w tym w a 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf pracować
indicativus
praes
sg pl
1 pracuję pracuj(e)my, pracujęmy, pracujem
2 pracujesz pracujecie
3 pracuje pracują
praet
sg pl
1 m pracowåłem, -em, -m pracowåł m pers -chmy pracowali
f pracowała m an
2 m pracowåłeś, -ś pracowåł m pers -ście pracowali
f pracowałaś, -ś pracowała m an
3 m pracowåł m pers pracowali
f pracowała m an
n subst pracowały
fut
sg pl
1 m będę pracowåł m pers
2 m będziesz pracowåł m pers
3 m będzie pracowåł m pers pracować będą
imperativus
sg pl
1 pracujmy
2 pracuj pracujcie
3 niechåj pracuje
conditionalis
sg pl
1 m bym pracowåł m pers bysmy pracowali
n subst bysmy pracowały
3 m by pracowåł m pers by pracowali
impersonalis
praet pracow(a)no
participia
part praes act pracując

inf pracować (67).praes 1 sg pracuję (15).2 sg pracujesz (8).3 sg pracuje (34).1 pl pracuj(e)my (6) LubPs, BibRadz, BudNT, WujNT (2), SkorWinsz, pracujęmy (1) WujJud, pracujem (2) SkarŻyw, KochSob; ~ -em (1), -(e)m (1).2 pl pracujecie (10).3 pl pracują (25).praet 1 sg m pracowåłem, -em, -m pracowåł (16). f pracowała (2).2 sg m pracowåłeś, -ś pracowåł (2). f pracowałaś, -ś pracowała (2).3 sg m pracowåł (20). f pracowała (8).1 pl m pers -chmy pracowali (2).2 pl m pers -ście pracowali (1).3 pl m pers pracowali (11). subst pracowały (1).fut 1 sg m będę pracowåł (1).2 sg m będziesz pracowåł (1).3 sg m będzie pracowåł (1).3 pl m pers pracować będą (1).imp 2 sg pracuj (20).3 sg niechåj pracuje (3).1 pl pracujmy (1).2 pl pracujcie (1).con 1 sg m bym pracowåł (4).3 sg m by pracowåł (7).1 pl m pers bysmy pracowali (1). subst bysmy pracowały (1).3 pl m pers by pracowali (4).impers praet pracow(a)no (1).part praes act pracując (20).

stp: pracować, procować, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Trudzić się, podejmować wysiłek; starać się, zabiegać, troszczyć się o coś; wykonywać coś; laborare PolAnt, Vulg, Mącz, Modrz, Calag, Calep, JanStat, Cn; operari PolAnt, Modrz; desudare Mącz, Calep; exsudare laborem Mącz, Cn; fatigare BartBydg; defatigare, facere, servire, uti PolAnt; sollicitare Vulg; capere laborem, lassare Mącz; operam navare, tueri Modrz; facere opus Calag; elaborare, operari, exercere Calep; consumere a. impendere, a. insumere multum operae et laboris, exercere se labore, exanclare a. exsudere, a. ferre, a. suscipere, a. sustinere laborem, esse sedulus a studiosus laboris, frangere se laboribus, sudare, urgeri in opere Cn (296): Dobrzy ludzie co prácuią/ Rzadko nędze ná ſie cżuią BierEz K; Wpadł [gwiazdarz] w doł ktorego niebacżył: Tám ſie z niego bábá śmiáła/ A táko mu vrągáłá. [...] Inym drogę vkázuieſz/ A ſam w tym dole prácuieſz. BierEz L, P3v, Rv, S4; Takowymi ſlowy orędownitza zbawieniá naſſégo tzalą notz pratzuiątz bogu ſie modliła o ſynácżka ſwégo. OpecŻyw 33; Tu rozmyſláy iako mariá Magdaléna ſlyſſątz ſioſtrę ſkarżątzą/ bála ſie by iey pán Iezus nieprzykázál s nią pratzowatz OpecŻyw 60; BartBydg 220b; Przyſzedłem na głębokoſć morzką/ á nawałnoſć mnię pogrążyła. Praczowałem wołaiączy [Vulg Ps 68/4]/ [...] vſtały ocży moie gdy dufanie mam wpanie bodze TarDuch A6 [przekład tego samego tekstu GrabowSet]; FalZioł V 20b; RejPs 55v; Wkazdey mſzi mabyċ ofyara. Kapy/ Herby/ bracztwa/ Mniſhy Albo kxięza wſytczy inſy. Kazdemuċ tham po trzeba daċ Niechczaċ wiec darmo praczowaċ RejKup I3; Ale ktora [panna] w cudzey mocy/ Prácuy we dnie nie ſpi w nocy BielKom G2, D6; Ludzye ná thym docżeſnym ſwyecye/ ſtáráyąc ſie o zboże/ prácuyą/ orzą/ áż zbożá doſtáną GliczKsiąż C8v; LubPs L, Y5 marg; RejWiz 147v; Coż ma cżłowiek zá pożythek ze wſzytkiey prace ſwey prácuiąc pod Słońcem? BibRadz Eccle 1/3 [przekład tego samego tekstu BielKron 79], Luc 5/5; złorzecżoná zyemiá w vcżynku twoim/ ćirnie á oſet będzye tobie rodziłá/ gdy ná niey będzyeſz prácował BielKron 2; Sam ieſt cżłowiek á drugiego nie ma/ áni ſyná/ áni brátá/ á wżdy prácowáć nie przeſtawa/ áni ocży iego náſycone ſą bogáctwá BielKron 80, 79, 79v, 108, 108v; Capere laborem, Prácowáć. Mącz 34d, 185a; Gdy ſye náijeſz/ niehnet prácuy/ á wiedz miárę ſwemu ćiáłu SienLek 13v; Komu lepak pánuie Pypeć/ álbo flegmá mokra á źimna/ Tácy ludzie bywáią tłuśći/ leniwi/ niedowćipni/ częſto pluią: nie rádźi prácuią/ ſpiący/ ćiężcy/ białey płći/ niemężni/ á wyſocy. SienLek 29v, 4v, 6, 10, 10v, 42, 122, 187; RejAp 177v [2 r.]; Y one Pyramidi w Egipcie/ dla tego budowano/ áby ludzie byli w vſtáwicżney robocie: ábowiem wiele dobrego s thego káżdemu roſcie/ kto ſie prácowáć zwycżái. GórnDworz Hh3; Marto, Marto/ ácż ty prácuieſz/ ále ſobie thá [twoja siostra] lepſzą cżęść obráłá/ ktora od niey odięta być nie może. RejPos 310, 173v, 176, 289; potrzéb náśládowáć Páná [...] iáko naśládowáli Apoſtołowie. Páweł Swięty Biſkup y Apoſtół wielki/ zacny Doktór/ który nad wſzyſtki inſze prácował doſyć. BiałKat 38v; KuczbKat 300; RejPosRozpr b4v; BudBib Ruth 2/19; BiałKaz E4v [2 r.]; BudNT Ioann 4/38; A ták nieprácuymyż tylko w ten ſpoſob/ ábyſmy ſię ludźiam ſpodobáli/ ále dla tego/ iż to co cżynimy/ y dobre ieſt y Bog to roſkazał ModrzBaz 59, 34v, 126; Zwiérz do iaſkińi vchodźi/ ludźie naſtępuią Ná roboty/ gdźie tákże do mroku prácuią. KochPs 156; prácowałem pokim mogł/ teraz iuſz niemogę SkarŻyw 511; iſz był cżłek ćieliſty/ miał niemáłe w kazániu vtrudzenie: á iednak prácował/ ledwie w wiecżor do pośilenia y obiádu cżás máiąc. SkarŻyw 544, 26; nie ieſt dobrze cudzego ſługę ſądźić: ktory Pánu ſwemu ſtoi ábo też vpada/ choćiażby też z drugimi nie we wſzytkim ſię zgadzał/ ábo z nimi w iedney gromadce zárowno prácował. CzechEp 28; Przeſtáć muśim kopánia/ kominow murowáć: A w polu pod namiotem przez láto prácowáć. BielSjem 25; ArtKanc F19v, I19v, O3v; Sedentarius – Ten ktori ſiedzacz praczuię. Calep 962a, 357b; GrabowSet O4; A prośimy was bráćia/ ábyśćie poználi te ktorzy prácuią miedzy wámi/ y ktorzy ſą przełożonymi wáſzymi w Pánu WujNT 1.Thess 5/12; Oracz ktory prácuie ma naprzod owocu záżywáć. WujNT 2.Tim 2/6, Luc 5/5, 12/27, Matth 6/28, Act 20/35, s. 719, 1.Tim 4/10, 2.Tim 2/3; SarnStat [6]v, 956; SkarKaz 551b; Ták też ćiáło Rzecżypoſpolitey zniſzcżećby muśiáło [...] Ieſliby prożnuiący nędznik brał máiętność temu kto/ prácuie y ma ſię dobrze KlonWor ded **3v, s. 44; [BudBib 2.Tim 2/6 (Linde)].

pracować dla kogo (10): OpecŻyw 149; chczé z wielką chuċzą nieyedno Dla was Alie dla wſſytkych Chrzeſtianſkych Lodzi [!] a zwłaſcia Iezyku naſſego Polſkiego praczowacz Tak długo poky mj Pan Niebeſky ſdrowia dobrego a Słowa ſwego vzycziċż raczj. RejKupSekl a2v; OrzRozm O3; Toć kazał powiedzieć then ktory dzierży ſiedḿ gwiazd w ręku ſwoich: [...] y pokuſzaſz tych/ ktorzy ſie powiádáią być Apoſtołmi/ á nie ſą: á nálazłeś ie kłamcámi/ y wyrzućiłeś ie. A ſam maſz ćirpliwość/ y prácuieſz dla mnie/ y nie vſtałeś. RejAp 17v; SkarŻyw 203; Cobym bárzo rad cżynił ku żywym w ſłowie Bożym vprzeymie ſię kocháiącym dla ktorych nie zał [lege: nie żal] mi prácowáć/ poki mię tu Pan moy żywić będźie racżył CzechEp 319; Kryſtus dla nas prácował, głod, prágnienie ćierpiał ArtKanc B10, I4v. Cf »wiele pracować«.

pracować około kogo, (o)koło czego (21): GlabGad K4v; A Anná żoná moiá prácowáłá około robot niewieśćich/ ktore ſłáłá pánom. BibRadz Tob 2/13; Mącz 264c; RejAp 177v; RejPos 227; Co ſię tknie kſiąg/ ktore Apokryfami/ to ieſt kryiomemi/ zową/ około tych/ ácżem nie ták dálece/ iáko około gruntownych prácował/ wſzákżem ie z pilnością przeizrzał/ á wedle Grecſkich kſiąg [...] popráwiłem. BudBib c2; nie biy vbogiégo chłopká kijem/ któryć téż pómoże koło tego [spuszczania stawu] prácowáć Strum H4v; ModrzBaz 133v; WujNT Philipp 1/27; pierweyże około śiebie ſámego prácuy/ á vmieć dobrze w domu ſwoim: toż v drugiego śmieći vkázuy. SkarŻyw 279b, 122b. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym, »pilnie pracować«, »prożno pracować«, »pracować rękoma«, »pracować około słowa i uczenia«, »wiernie pracować«.

pracować za kogo [= dla kogo] (3): OpecŻyw 37; Przetoż prácował/ Syn Boży boleśnie zá ćię ArtKanc E8v. Cf »wiernie pracować«.

pracować komu [= dla kogo] (2): Obácżćież żećiem nie tylko ſobie ſamemu prácował/ ále też y wſzytkim ſzukáiącym kárnośći. BibRadz Eccli 33/18. Cf »wiernie pracować«.

pracować przeciwko komu [= występować przeciwko komu] (1): Sam Atánázyus (ktory zá Bilkupem ſwoim/ przećiwko Aryuſzowi ná Niceńſkim ſynodźie nawięcey prácował) vpornie vchwały Niceńſkiego ſynodu bronił NiemObr 128.

pracować na kogo [= dla kogo] (3): BibRadz 3.Esdr 4/22; Sam ieſt cżłowiek á drugiego nie ma/ áni ſyná/ áni brátá/ [...] áby rzekł: Ná kogo prácuię/ á zdradzam duſzę ſwą [Vulg Eccle 4/8] BielKron 80; Przyſzły cżłonki do żołądká żáłuiąc ſie nań/ iż on ſpokoiem leży trawiąc/ á ony muſzą prácowáć/ przeto rzekły: cżemu ſie s tey niewoley nie wyłamiemy ábyſmy ná kogo pracowały [!]/ zbędzyem wielkiey prace. BielKron 108v.

pracować na co (6): Y rzekł Iehowá [do Jonasza]. Tobie żal bánie ná ktorą nie prácowałeś/ áni iey wzrośćiłeś ktora zá noc vrosłá/ y zá noc zginęłá. BudBib Ion 4/10; Bo ná to y prácuiemy/ y ſromoceni bywamy/ że ſię nadziewamy ná Bogá żywego/ ktory ieſt zbáwiciel wſzech ludzi BudNT 1.Tim 4/10, Ioann 4/38; Nam genus et proavos, et quae non fecimus ipſi, Vix ea noftra voco. To ieſt/ Rod/ Prádźiády y wſzytko ná com nieprácował/ Ledwie zowę ſwoimi/ chocby [!] kto ſzácował. ModrzBaz [41]v; CiekPotr 17. Cf »barzo pracować«.

pracować o co (11): kto przeto ſzwyątym chcze bycz ma praczouacz wtym zyuoczye o laſką bozą a yą umyecz zachouacz PatKaz III 146; Mąż mądry nie tilko o pocżątek praczuie ale y o dokonanie. BielŻyw 169; SienLek 42v; Stárzec prácuie o dobré mienié ZawJeft 37; [HistPonc G8v]. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym, »barzo pracować«, »pilnie pracować«, »wiele pracować«.

pracować o kim, o czym (17): FalZioł V 34; LIgurgus mędrzec [...] ſrzednoſć wſzem poſpolicie zachować rozkazał domniemaiąc ſie iż w vſtawicżney ſrzednoſci lekcey ieſt praczować o ſprawach y poſtanowieniu poſpolitego dobra. BielŻyw 26; LubPs cc5v; KrowObr 240; BielKron 147; Nie mniemay dobry vcżenniku moy/ by dármo ſtráćił trud ſwoy kthoryś miał o teyto pániey prácuiąc HistRzym 17v; RejPos 187; KochEpitCat 111; Y racżył thák [Bóg] ślubowáć, że w káżdym trapieniu/ chce záwſze prácowáć o tym poćieſzeniu ArtKanc K2; ActReg 85. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym, »nie przestawać pracować«, »pilnie pracować«, »prożno pracować«, »ustawicznie pracować«, »wiele pracować«.

pracować przy czym (1): Rzemieſła naucż ſie ſłuſznego á iego naſladuy przy ſwym radniey praczuy niż przy czudzym. BielŻyw 52.

pracować w czym (19): Leop 1.Tim 4/5; Słuchayże dáley co thu Pan do káżdego przełożonego koſciołá ſwego/ [...] wſkázowáć racży/ Iż chociaſz prácuieſz w ſpráwach moich/ [...] áleś odmienił w ſobie onę miłość pirwſzą ſwoię. RejAp 18v; tákżeć święty Páweł do Koryntow piſząc mowił: Káżdy ktory w boiu prácuie [tj. staje do zawodów] [qui in agone contendit Vulg 1.Cor 9/25]/ od wſzyſtkich śie rzecży wſtrzymawa. KuczbKat 325; Ktorych nie vnioſłá pychá/ w práwey wierze trwáli z ćichá/ we wſzytkim dobrym prácuiąc/ świátu nie folguiąc ArtKanc O14v; Dziwna rzecz/ iáko ten ktory karániem ćieleſnym do Ewángeliey przyſzedł z przymuſzenia [tj. św. Paweł]/ więcey niżli oni wſzyścy ktorzy ſámym ſłowem powołáni byli/ w Ewángeliey prácował. WujNT 434, 2Tim 4/5; SarnStat 314; GosłCast 34; SkorWinsz A3v. Cf »pracować w porodzeniu«, »prożno pracować«, »pracować w słowie (i w nauce)«, »społem pracować«, »wiernie pracować«.

pracować za kim [= opowiadać się po czyjej stronie] (1): NiemObr 128 cf pracować przeciwko komu.

cum inf (3): PatKaz III 142; rychley táki ſie doſluży co dobrze zwodzi/ [...] niż then ktoryby ſamego páná od wyſtępkow á błędow yákich zwiesć chcyál/ á ná cnotę y żywot yáki dobry námowić prácował. GliczKsiąż I2v; ModrzBaz 1; [Eneas Silvius pracował Litwę opisać, ale nie mógł ku temu przyść StryjPocząt 74 marg; KonfGlicz Dv].

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: z zapowiednikamt o to (4), o tym (2), około tego (2), temu (1); (a)by, iżby (13), jako(by) (2)] (15): O to prácuy by mogł iednego/ Przyiaćielá mieć práwego BierEz G, I3v; OpecŻyw 37v, 46v, 149; Gdzież więcz cięſzkie niemoczy na onę niewiaſtę w ktorey będzie zatrzymana Secundina: przychodzą, [...] ſtąd cżęſto kroć o żywot takowe niewiaſty przychodzą A dla tego ma około tego baba praczować/ aby temu ſluſzną pomocz bez omieſzkania roſtropną/ á vżytecżną dać mogła. FalZioł V 25v, V 21c; BielŻyw 111; RejPs 181v; oto zawſze praczuią aby ich wyſſoka cznota y vczinki zgadzali ſię zych ſlachetnim vrodzenym SeklKat A2; LubPs Bv; A ták moy miły brácie tuć trzebá prácowáć/ Iáko tę márną rolą s przodku wypráwowáć. RejWiz 78v; SienLek 42; NAmileyſzy bráćia/ ten Rycerz ktory ná łow ieździł/ ieſtći cżłowiek ſwiecki/ ktory záwżdy prácuie iákoby dobrá cżeśnego nábył. HistRzym [118]; WujNT 505.

inf w funkcji supinum (2): GórnDworz K2v; Będą ći [tj. będą tacy]/ ktorzi około ćwicżenia młodźieńcow/ [...] wiáry świętey vcżenia y bronienia prácowáć zproſtáią. ModrzBaz 133v.

W połączeniach szeregowych (9): ktory grzechu niemiál/ anij mogl mietz/ pratzuie za grzeſſné/ modli ſie/ poſci/ cżuie/ kárze cialo przenáſwiętſſé/ niewinné/ na golé ziemi leży/ miedzy zwiérzęty mieſſká ij s nimi optzuie. OpecŻyw 37; GliczKsiąż M8v; A ktoż táki z nas będźie nędzowáć/ pracowáć/ we dnie y w nocy gárdłowáć/ zápomniawſzy dźieći y żony ſwey/ dla Krolá tego OrzRozm O3; Mącz 180d, 427a; Oto ſłyſzyſz iż obiecuie [Pan] káżdego prágnączego á prácuiącego ochłodzić wodą żywą/ to ieſt/ kto tu zá żywotá ſwego prácuie/ robi/ á pilnuie około ſwiętey woley iego RejAp 177v; RejZwierc 159v; Ná koniec [św. Tomasz na łożu śmierci] rzekł ony słowá: [...] biorę ćię [Jezu] obroku pielgrzymowánia mego/ dla ktoregom vcżył/ cżuł/ y prácował. SkarŻyw 203; Calep 353b.

W przeciwstawieniach: »pracować ... odpoczynąć (a. odpoczywać) (3), prożnować, pokoj mieć, nazbyt się pieścić, spać« (7): GlabGad K5; MurzNT Matth 11/28; Leop Is 57//10; A przetoż rządny Człowiek/ we Dwudźieſtu czterzech godźin/ ten ſobie ma zwycżay vſtáwić Ośḿ godźin ſpáć/ Ośḿ prácowáć/ á ośḿ ná ſłużbę Bożą obroćić. SienLek 10; RejZwierc 165; trzeba pracowac, anie proznowac, ani odkładac. ActReg 166; Prácuyże z prácuiącym/ odpocżyway z odpocżywáiącym/ bądź cżyſta z cżyſtym/ święta z świętym LatHar 279.

W porównaniu (1): Coż tedy ieſt pożytecżno themu [człowiekowi] że prácował iáko ná wiáthr? Leop Eccle 5/15.

Zwroty: »barzo (nabarziej), silnie (a. wszytkimi siłami) pracować« [w tym: o co (1), na co (1)] (5:2): Młodzienieć ſie był ożenił/ A o tymże wſzyſtko pilił. Iż żonę bárzo miłował/ Wcżás iey záwżdy vdziáłał. A gdy ták bárzo prácował/ Z prześilenia táko zemdłał BierEz S, S3v; wſſytkimi ſilami pratzuy/ aby ie [łaski] nabyl/ by ſie wniey ij ona wtobie mnożyla OpecŻyw 46v; BielŻyw 111; A niemowięć ia tu o onych ktorzy ſą grubego przyrodzenia/ o Kmiecioch/ oraczoch/ y co záwżdy śiłnie prácuią/ ábowiem tym áni trzebá potraw obieráć SienLek 3v; SkarŻyw 76; Głádkość Bóg dáie/ á kto bez niéy ſye vrodzi/ By nabárżiéy prácował/ bez niéy tákiéż ſchodźi. KochDz 107.

»pracować ciałem« = wykonywać pracę fizyczną; operari corpore Modrz [szyk zmienny] (2): Aleć tym rády trzebá/ ktorzy nieprácuią ćiáłem/ iedno przełożonym ktorzy więcey rozumem nárabiáią. SienLek 3v; ModrzBaz 37.

»ciężko pracować« = Sisiphum volvere Mącz (4): OpecŻyw 30v; MurzNT Matth 11/28; Mącz 506c; Owa co ieſt ludzi ná ſwiecie/ tedy żadnego dobra myſl nie mierźi/ pocżąwſzy od thych ktorzy cięſzko prácuią/ áż do owych kthorzy ſą ná vſtáwicżney modlitwie GórnDworz O2.

»nieco, mało, nie nazbyt, nie barzo pracować« (3:1:1:1): dáleko lepiey/ áby nieco [panowie, panie, kapłani] prácowáli: Abowiem mierna praca/ y ćiáło twierdźi y rozum. SienLek 3v; á tedy trzebá pożywáć potraw chłodzących/ wilkich: á niebárzo prácowáć. SienLek 41 v; A ieſli zła ieſth ſpráwá ćieleſna/ tedy [...] z nienagłá karmie podáwáć po troſze/ miedzy tymi nieco prácuiąc/ mázáćſye y trzeć SienLek 92v, 3v; Iáko on blády mieſiąc ſwoie odmiennośći/ Okázuie przed námi w ſkrytey zákrytośći. A coż gdy pomyſlimy ná Páná ſámego/ Ktory to wſzytko ſpráwił wedle zdánia ſwego. A bez káżdey pomocy y máło prácował/ Tylko rzekł ſłowem sſtań ſie kiedi to ſpráwował. RejAp AA5v; RejZwierc 165.

»nie (a. ani) przestawać pracować« [w tym: o czym (1)] = laborare non cessare Vulg [szyk zmienny] (3): Iedurny [= samotny] ſam ieſt cżłowiek/ á drugiego niema/ áni ſyná/ áni brátá/ á przedsię iednák prácowáć nieprzeſtawa/ áni ſie iego ocży náſycáią bogactw Leop Eccle 4/8; A wſzákoż nie przeſtawa cżłowiek nędzny wednie y w nocy prácowáć/ ktory po śmierći będzie dan ná wygnánie/ to ieſt do piekłá HistRzym 91v; KochMon 33.

»pracować na końskich nogach [= bardzo ciężko]« (1): Prácuy ná końſkich nogach chroń ſie prożnowánia/ Zbytnim koſztem vbyorow twarzy málowánia. BielKom C6v.

»pracować dla ognia [= bezowocnie, na próżno]« (1): ludzie prácowáć będą dla ogniá [laborabunt populi in igne] (marg) To ieſt/ buduiąc to co potym będźie popalono. (–)/ á narodowie dármo ſię vprácuią. BibRadz Hab 2/13.

»pracować w Panu« = głosić naukę Chrystusa; laborare in Domino Vulg (2): Pozdrwćie Tryphenę y Tryphoſę: ktore prácuią w Pánu [quae laborant in Domino]. Pozdrowćie Perſydę miłą/ ktora wiele prácowáłá w Pánu [quae multum laboravit in Domino]. WujNT Rom 16/12.

»pilnie (pilno), z pilnością pracować« [w tym: około czego (2), o co (1), o czym (1)] (3:2): baba ma z pilnoſcią o thym praczować iżby mogła onę drugą noſzkę [dziecięcia] naciągnąć/ iżeby tak z przytulonemi rącżkami do vdzikow mogła dzieciątko z żywota wziąć. FalZioł V 21c; SeklKat H3; BibRadz *4v; RejPos 234v; Stárſzy záſię náſzy mnie to poruczyli/ ábych Nowy teſtáment/ [...] napierwey przełożył: Około ktoregom ia przez kilká lat zá pomocą Páńſką/ według dáru mnie od Bogá vdźielonego/ pilnie y ſzczyrze prácował WujNT przedm 3.

»pracować w (ciężkim) pocie (i płaczu)« [szyk zmienny] (2): LubPs X6; Ták wielkie vboſtwo tu ćierpiał [Pan Chrystus]/ bo nigdźiey głowy ſkłonić nie miał/ [...] W poćie y w płácżu cżęſtym prácuiąc/ owiecżki ſtráconey ſzukáiąc ArtKanc C16v.

»pracować w porodzeniu« = rodzić (1): Parturio – Pracznie [lege: pracuję] w porodzeniuchczę porodzeniu chczę [!]. Calep [756]b.

»pracą (a. [robotą]) pracować« (1): Vżyway krotofile z żoną ſwą ktorą miłuieſz/ [...] po wſzytki cżáſy márnośći twoiey. Bo tho ieſt twoiá cżęść w żywocie twoim á w pracy/ ktorą prácuieſz pod ſłońcem [in labore tuo, quo laboras sub sole Vulg Eccle 9/9]. BielKron 81v [przekład tego samego tekstu] [HierWielEccle 12].

»prożno (a. na prożno, a. nieprożno), po prożnicy, darmo (a. daremno), wniwecz pracować« [w tym: około kogo (2), miedzy kim (1), o kim (1), w czym (1)] = in vacuum laborare Vulg, PolAnt; sine causa laborare PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (10:1:6:2): Swe śieci w oknie záſtáwił [pająk]/ Aby iáſkołkę vłowił. Oná kiedy przylećiáłá/ Wſzytek on naſtroy porwáłá/ Prozno tám páiąk prácował/ Sam ſobie śmierć nágotował. BierEz O2, Lv; Ktory cżlowiek poddá ſie żarlotztwu/ darmo pratzuie aby nabyl tznoty ktoré. OpecŻyw 37v; OpecŻywPrzedm C4; Poprożnicym prácował/ bes przycżyny/ á márniem możność ſwoię ſtráwił Leop Is 49/4; BibRadz Gal 4/11; Apros in mari venari et pisces in aere proverbium, Prożno co záczynáć/ w niwecz prácowáć. Mącz 483c, 240b; Boię śie o was/ bym nieprácował miedzy wámi dáremno [Vulg Gal 4/11]. KuczbKat 295; WujJud 182v; BudNT Gal 4/12[11], Philipp 2/17; KochSob 57 [2 r.]; GrabowSet I3; Páweł Ewángelią ſwą poddał pod rozſądek pierwſzych Apoſtołow/ áby ſnać prozno nie prácował. WujNT Gal 2 arg, Gal 4/11, Philipp 2/16; nieuſtráſzony Ten ma bydź co iéy [niewinności] broni/ ſnadź do gárdłá ſwego. Niech ma moc ktemu rozum/ á zwłaſczá dla tego/ By dármo nieprácował GosłCast 71; [TerentMatKęt S3].

»pracować (robiąc) (własnymi a. swoimi, a. sw(oj)emi, a. swymi) rękoma« [w tym: około czego (1)] = wykonywać coś własnoręcznie; laborare operans (a. operando) propriis (a. nostris, a. suis) manibus PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (8): Then ktory kradł/ niechay iuż nie krádnie/ ále ráczey niechay robi/ prácuiąc rękoma coby było dobrego/ áby mogł vżycżáć potrzebnemu. BibRadz Eph 4/28, 1.Cor 4/12; RejPos 257; y prácuiemy robiąc właſnymi rękomá, gdy nas hánbią [!]/ błogoſłáwiemy: gdy nas prześláduią WujNT 1.Cor 4/12, Eph 4/28, s. 719; GosłCast 23; Ktorym [młokosom] dobra przypádły bez prace y troſki/ Po rodźicách y krewnych/ tak z dobroći Boſkiey. Więc nie wiedzą co to ieſt/ modzelámi ſwymi Dorabiáć ſię/ prácowáć rękomá właſnymi. KlonWor 55.

»pracować aż do (rzucenia) potu, do zapocenia, do zdechu« (2:1:1): Exudare laborem, Prácowáć áż do rzucenia potu. Mącz 427a; ktorą [prawą żądzę] ieſli chceſz mieć/ záwżdy nieco prácuy przed iedzenim áż do zápocenia SienLek 3v; Calep 313b; Pátrz ſwego powołánia/ á prácuy do zdechu. KlonWor 41.

»pracować (w słowie i) w nauce, słowem i nauką, około słowa i uczenia« [szyk zmienny] (6:1:1): Rozmyſláyże ty rzecży pilnie/ ſ kochanijm duſſe twé/ ij chciéy pratzowatz w té nauce/ aż do końtza żywota twégo. OpecŻywPrzedm C4v; KromRozm III K4v; Papież y ze wſzyſtką ordą ſwoią/ áni prácuie w ſlowie/ áni w náuce Bożey prawdziwey/ áni o duſzach wiernych tzuie. KrowObr B4, B4, 4v; BiałKat 363v; RejPosRozpr c2v; Kápłani ktorzy ſię w przełożeńſtwie ſwym dobrze ſpráwuią/ niech będą miáni godnymi dwoiákiey czći: á nawięcey ktorzy prácuią w ſłowie y w náuce [maxime qui laborant in verbo et doctrina]. WujNT 1.Tim 5/17 [przekład tego samego tekstu KromRozm III, KrowObr B4, 4v, BiałKat, RejPosRozpr].

[»na służbach [czyich] pracować«: gdy ſie ku ożenieniu puſzcżáią ći/ ktorzy iuż w ſtanie Pánieńlkim ná służbách Páńſkich prácowali. HerbOdpow Ss4v.]

»społem (a. społu, a. społecznie) pracować« [w tym: z kim, z czym (2), w czym (1)] (3): GliczKsiąż E8; Tuć Páweł y Cypryan ś. nie przy zaſług náſzych/ ktore z łáſki Bożey ſpołecżnie z nią prácuiąc mieć możemy WujJud 114v; A proſzę y ćiebie towárzyſzu właſny/ pomagay tym ktore w Ewángeliey ſpołu zemną prácowáły [quae mecum laboraverunt in Evangelio]/ z Klementem/ y z innymi pomocniki moimi WujNT Philipp 4/3.

»ustawicznie (a. ustawnie), bez (a. przez) przestanku pracować« [w tym: ustawnie przez przestanku (1); o czym (1)] (5:2): cżłowyek goſpodarny gdy ſie ma wolą w dobro zápomoc/ długo pilnuye/ cżęſto nye doſypya/ vſtáwicżnye rok od roku prácuye/ á nigdy nye przeſtawa/ áni ſwyęći GliczKsiąż M8v; KrowObr 186v; Sisiphum volvere proverbium, Vſtáwnie cięſzko przes przeſtanku prácowáć. Mącz 506c; RejZwierc 171v; Dźiś bez przeſtánku prácuiem/ Y dnióm świętym nie folguiem KochSob 56; O iáko to ſczęśliwa/ która wyſługuie Zywność ná lichéy wioſce/ vſtáwnie prácuie GosłCast 24.

»wiele ((na)więcej) (a. wielmi) pracować« [w tym: dla kogo (2), o co (1), o czym (1)] = multum laborare Mącz, Vulg; abundantius omnibus laborare Vulg, PolAnt (15): Trzećiey [części] żądam ábych ią miał/ Boćiem więcey z was prácował BierEz M2v; Ale ijże blogoſlawioná dziewitza Mariá/ nad wſſytki więcéy pratzowala/ dlá tego więtſſą laſką/ gorętſſą miloſcią byla napełniona OpecŻyw 188v; FalZioł V 88v; A ia żá [!] łáſką Bożą ieſtem tym cżymem ieſt/ á łáſká iego/ we mnie prozna nie byłá: álem więcey niż oni wſſyſcy prácował. Leop 1.Cor 15/10; BibRadz 1.Cor 15/10; Non possum mihi tantum laborem sumere, Nie mogłbych ták wiele prácowáć. Mącz 34d, 34d, 119d; Niewolnikiem wezwaneś/ niedbay: ále iesli też możeſz ſwobodnym zoſtáć/ więcey (o to) pracuy [magis utere]. BudNT 1.Cor 7/21; NiemObr 37, 39; Cżłek/ cżásby tráćił/ y wiele prácował/ Chcąc nád iednego náleść/ áby cnotę Cudzą/ nád właſny pożytek/ miłował. GrabowSet Y; Pozdrowćie Márią/ ktora wiele prácowáłá dla nas WujNT Rom 16/6, Rom 16/12, 1.Cor 15/10.

»wiernie pracować« [w tym: około czego (2), komu (1), za kogo (1), w czym (1)] [szyk zmienny] (7): Tego ſobie za krola wybierzcie [...] ktoryżby ludu ſwemu vżytecżne rzecży przikazował, á ſam aby za wſzitek lud wiernie praczował, z vbogimi nakładaiąc miłoſciwie. BielŻyw 148; [Przysięga kardynalska] Ia N. teras przyięty do Swiętego Rzymſkiego kośćiołá zá Kárdynałá/ od tey godziny/ ná potym będę wierny błogoſláwionemu Piotrowi/ [...] Papieżom y iego potomkom ſluſznie wſthępuiącym będę prácował wiernie dla obrony wiáry poſpolitey/ około wykorzenienia kácerſtw/ y błędow/ y odſcepieńſtwá [!] KrowObr 36, 41; BibRadz Eccli 10 arg; RejPos 60; ArtKanc B12v; EPhez/ miáſto ieſt głowne w Azyey mnieyſzey/ kędy Páweł mieſzkáiąc przez trzy látá wiernie prácował y wiele vćierpiał w opowiedániu Ewángeliey ś. WujNT 666.

Szeregi: [»pracować a harować«: Więc iż mianuiećie ſiebie duſzą á Rzecż P. ćiáłem ſiebie Niebem nas źiemią/ ſiebie mądremi/ nas głupimi (bá y to prawdá bo lepiey ſię wy maćie bez prace/ niż my prácuiąc/ á háruiąc) Respons N2v.]

»(nie) myślić (a. pomyślać) i (albo) pracować« [szyk 2:1] (3): Nie godzi ſie o wypędzeniu płodu pomyſlać/ albo praczować/ ażby pierwej oliwą/ albo tłuſtoſcią nieiaką, takieſz myciem albo podkurzaniem: macicza była odmiękcżona FalZioł V 34, V 88v; Ci teſz iedzą Báránká tego nieukaſawſzy ſie/ ktorzy [...] o Bogáctwách/ o imieniu/ o żonach/ o dziećiach/ o koniach o pſiech vſtáwitznie myſlą y prácuią KrowObr 186v.

»pracować i (a) obciążony (a. udążony) być« = laborare et onerari PolAnt, Vulg (8): MurzNT Matth 11/28; Podzćie do mnie wſzyſcy/ ktorzy prácuiećie/ y obćiążeni ieſteśćie/ á ia was ochłodzę. KrowObr 155; HistRzym 124v; RejPos 313; KuczbKat 360; WujJudConf 56; KołakSzczęśl B2; WujNT Matth 11/28. [Zawsze przekład tego samego tekstu].

»(nie) robić, (i, a, abo, ani) pracować« [szyk 7:5] (12): Rádziły ręce z nogámi/ Co ten brzuch cżyni nád námi: Nie prácuie nic áni robi/ Wſzyſtki rzecży ſobie ſobi. BierEz R2; ktory [Bóg] dzyecyom ſwym Adámowi y Ewye wypráwuyąc ye tu do nas ná źyemyę thę/ ná ktorey potrzebá. robić y ſpołem prácowáć/ nye ſpráwił bárwy żadney koſztowney álbo odzyenya drogyego/ ále yedno nágosć ich przykrył á odzyał ſkorkámi. GliczKsiąż E8; A z tąd poznáć możećie/ iáko nád wámi niewiáſty pánuią/ Izali nie ná nie robićie y prácuiećie [Nonne doletis]? BibRadz 3.Esdr 4/22; RejPos 59v, 60, 227; Arbeiten. Robić/ et pracowáć. Laborare. Facere opus. Calag 31a; SkarŻyw 26 [2 r.]; Exerceo – Czwiczę. Robicz, pracowacz. Calep 387a, 574b, [731]b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

»służyć (a. usługować), (i) pracować« (2): ſám cżlowiek [...] ſwégo pana nie żaluie/ ktorégo on tak barzo vmilowál/ ijż dlá niego na ſwiecie będątz/ ſlużyl ij pratzowál/ aby on s nim wiecżnie krolowál. OpecŻyw 149; GosłCast 23.

»pracować a starać się« [szyk 2:1] (3): LubPs Bv; O wſzechmogący Pánie iákoż tho ieſt płatne to wierne ſerce v ciebie thego nędznego ſtworzenia twoiego/ á tego cżłowieká w grzechach zboláłego/ iż thák pilno prácowáć á ſtáráć ſie racżyſz/ iż thák nie lituieſz nic áni Boſtwá áni cżłowiecżeńſtwá ſwoiego RejPos 234v, 187. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»pracować, trudzić się« (1): Mysorum ultimus navigat aliud proverbium, W niwecz prácuye/ Próżno ſie trudźy. Mącz 240b.

»pracować i zabiegać« (1): Przetoż y tu Páweł y towárzyſze iego/ choćia mieli od Bogá obietnicę/ że nie mieli zginąć: wſzákże powinni byli prácowáć/ y wſzelką pilnośćią zabiegać temu/ áby nie potonęli. WujNT 505.

W przen (15): gdy ſiła duſzna pocżnie praczować tedy ſiła przyrodzona ma pokoy takież zalię. GlabGad K5, K4v; PRáwie iuż vſtałá duſſá moiá pożądliwie prácuiąc áby doznáłá łáſkáwye od ćiebie obiecanego wybáwienia ſwego RejPs 181v; WTym Pſalmie ieſt proroctwo o kroleſtwie Páná Kriſtuſowym/ y o tym ſwiętym zbáwicielu Kriſtuſie Pánie náſzym/ iáko záwżdy ſwiát o to prácuie á ſtára ſie/ áby Ewányelią prawdziwych á ſwiętych ſłow iego záthłumić mogł. LubPs Bv; BielKron 79v; RejPos 9v, 104v, 112v; Bo ſobie ieſt przyiacielem [ciało nasze]/ gdy ſobie nadobnych/ ſpokoynych/ á pomiernych czáſow vżywa/ nie názbyt ſie też pieśći/ á nie názbyt też prácuie. RejZwierc 165.
Zwroty: »myślą pracować« (1): Boć y ſercem ábo myślą y ćiáłem prácowáć trzebá [Et animo operandum est et corpore]/ kto śię do żywotá błogosłáwionego mocnie bierze. ModrzBaz 37.

»sercem pracować« (1): ModrzBaz 37 cf »myślą pracować«.

a) W nawiązaniu do przypowieści o winnicy (Vulg Matth 20/1-16) (5): Snacz wżdy mogło bycz czo zniego [człowieka] ku twey [Boże] chwalie godnieyſſygo Niż tak wkączie leżecż pſſiego Spał/ a napiecz nogy włożił A wſſak ċzaſem ledwo ożił A tys kazał wtey winniczy Aby pracowali wſſyſczy RejKup cc4; Tedy iáko od pocżátku [!] ſwiátá/ áż do przyſcia ſwego/ záwżdy wabił á námawiał [Pan Chrystus] káżdego wiernego/ obiecuiąc łáſkáwą á miłośćiwą zapłátę/ ktoby iedno chciał iść robić á prácowáć do tej winnice RejPos 59v, 60; Rácżże nam Sługi tákie poſyłáć/ á słowem ſwoim ich powoływáć/ ktorzyby twoiey chwały ſzukáli/ o pożytki ſwe nie dbáli. Aby w Winnicy twey prácowáli/ á chwałę twą świętą rozmnażáli ArtKanc K16v; O Naſłodſzy IEzu/ [...] ácżkolwiekem w wiecżor práwie pocżął/ w winnicy twoiey prácowáć: nie rácż mię przedſię od wiekuiſtego odpocżynienia z tobą y w tobie wyłącżáć. LatHar 652.
Przen (7): W Pánu Kryftuſie Iezuſie nic nie waży áni płatne/ chociaż obrzezánie: ále waży wiárá/ kthora práczuie á okázuie ſie w nas przez miłość [Vulg Gal 5/6]. RejPosWiecz2 92v; dla odwilżenia (ziemie) prácuie obłok BudBib Iob 37/11.

pracować dla kogo (1): Ia mądrość ieſtem iáko przekop z rzeki wywiedziony. [...] Widzićie żeć nie ſamá dla ſiebie prácuię [non mihi soli laboravi]/ ále dla tych wſzytkich ktorzy ſzukáią mądrośći. BudBib Eccli 24/40[47].

W połączeniach szeregowych (2): RejZwierc 171v; Náſláduymyſz y my tych oycow náſzych/ á ieſli żywą wiárę mámy/ niechay ſwoie dzielnośći pokaże: ieſli żywa/ niechay ſię ruſza/ chodzi/ y prácuie w tákim poſłuſzeńſtwie/ w tákiey ćierpliwośći/ w tákiey pokorze/ w tákiey ſzcżodrobliwośći y ofierze. SkarŻyw 28.

W przeciwstawieniu: »pracować ... prożnować« (1): RejRozpr B4v cf »mało pracować«.

Zwroty: »mało pracować« (1): wáſſe [mili kapłani] pierwſſe czwiczenie Stáráć ſie o dobre mienie A przed ſie ná to nie myſlić Aby zá to doſyć czynić Ná ony waſſe paćierze Ledwo że ſie raz w rok zbierze Częſto queſumus proznuie Oremus máło prácuie RejRozpr B4v.

»ustawicznie pracować« (1): widziſz iáko niebo/ mieſiąc/ ſłońce ony ſláchetne ſtworzenia vſtáwicżnie biegáć/ prácowáć/ á w koło około ziemie tocżyć ſie muſzą. RejZwierc 171v.

Szereg: »żyć a pracować« (1): Pan Kryſtus ktory ieſt żywotem y z martwychwſtániem náſzym/ powieda ſie być głową náſzą/ á my żeſmy ſą cżłonki iego. Spráwuie tedy moczą ożywiáiącą ciáło ſobie przyległe/ áby ták cżłonki żyć á prácowáć mogły. RejPosWstaw [1102].
a. Dręczyć się, cierpieć (2):
Zwroty: »pracować w ciężkości« (1): Przez cáły dzyen prácuyę w ták wyelkyey cyęſſkośći/ Bo ſerce me ſtrapyone yeſt w ſrogyey teſknośći. LubPs D.

»pracować w wzdychaniu« (1): Prácowałem w wzdychániu moim: będę ná káżdą noc vmywał łożko moie/ y łzámi memi poſłánie moie pokrapiał. LatHar 159.

b. Walczyć (5): A ták oblegli [Gieza i Salomon] Biáłágrod Bulgárſki/ y dobyli go [...] gdzie thám wiele ſkárbow pobráli/ ále ſie nie rowno dzielili/ ábowiem Giezá więcey prácował á mniey brał BielKron 301, 240; Niechże tedy ma [hetman] żołnierze powinśći woiennych świádome/ ktorziby z chęćią prácowáli [qui laborare ... velint]/ á niebezpiecżność podeymowáli ModrzBaz 116.

pracować z kim (1): KmitaSpit C3 cf Przen.

Zwrot: »na walce pracować« (1): ſtárzy ludźie mądrzy mięſá nie iadáli/ áleż ná walce gdy prácowáli. SienLek 5v.
Przen [z czym] (1): A cożeś o Stefanie walecżnym rozumiał/ [...] Kto więc walki zrowna Alexándrá Wielkiego/ Kto z nich vżył ná woynie niewcżáſu więtſzego. Tám ten ieśliż z źwierzęty y z ludźmi woiował/ Ten záś z niebem/ y z błoty/ y z Moſkwą prácował. KmitaSpit C3.
2. Trudzić, obciążać wysiłkiem; defatigare, delassare, fatigare, lassare Cn (1):

[pracować co (żywotne): gdyby śię tá wilk ość w głowie [konia] zśiádłá á záſtanowiłá co śię cżęſtokroć przydawa/ tedy nie godźi śię ná nim ieźdźić áni go pracowáć. Cresc 1571 531 (Linde).]

pracować na czym (żywotne) (1): ći niebożętá ćiſáwi koniewie/ Z Corcżyná cżwartego dniá ná noc w Sokołowie. Ták ná nich Pan prácuie práwie bez litośći/ A też ich iedno ſkorá iuż tylko á kośći. CzahTr L3.

3. Poruszać [czym] (3):
Zwroty: »nieco pracować« (2): A gdy w pierśiách we wnątrz bol/ [...] weźmi ruty á Izopu/ [...] á prochu wſyp z náśienia Koźiorożcowego/ á tho ná noc y ná czczo piy/ [...] potym zátrzymáiąc dech biegay/ álbo rękomá nieco prácuy SienLek 83v, 92.

»piersiami pracować« = gwałtownie oddychać (1): Drżą ná niey wſzytki cżłonki/ pierſiámi prácuie/ Ocży wywraca/ głową kręći: to chce mowić/ To zámilknie. KochOdpr D.

»rękoma pracować« (2): Ieſli telko ćiáło ſchnie á więdnie/ á chory/ máło ije/ przyczyniáć mu potroſze iedzenia: [...] Temu ſłuſza chodźić w ćieple nie ná ſłońcu/ rękomá nieco prácowáć: ieſli ieſt medł/ tedy go nośić/ álbo kołyſáć. SienLek 92, 83v.

Synonimy: 1. czynić, działać, robić, robotować, trudzić się, wykonywać; b. walczyć, wojować; 2. męczyć, trudzić; 3. poruszać, ruszać.

Formacje współrdzenne: napracować się, popracować, popracować się, pracować się, przepracować się, społpracować, spracować, spracować się, upracować, upracować się, wypracować.

Cf PRACOWANIE, PRACUJĄCY

MN