[zaloguj się]

NĘDZNIK (667) sb m

nędznik (666), nędźnik (1); nędznik : nędźnik CiekPotr (4:1).

Fleksja
sg pl
N nędznik nędznicy, nędznikowie
G nędznika nędznik(o)w
D nędznikowi nędznikóm
A nędznika nędzniki
I nędznikiem nędzniki, nędznikami
L nędzniku nędznik(o)ch
V nędzniku nędznicy, nędznikowie
inne sg G a. A - nędznika; pl G a. A - nędznik(o)w

sg N nędznik (154).G nędznika (25).D nędznikowi (24).A nędznika (51).G a. A nędznika (4).I nędznikiem (31); -em (1), -(e)m (30).L nędzniku (9).V nędzniku (169).pl N nędznicy (66), nędznikowie (3); -owie BierEz; -y : -owie RejPos (22:2).G nędznik(o)w (16).D nędznikóm (35); -óm (1), -(o)m (34).A nędzniki (42).G a. A nędznik(o)w (2) RejWiz, CzechEp.I nędzniki (15), nędznikami (3) GliczKsiąż, WujJud, WysKaz.L nędznik(o)ch (7).V nędznicy (10), nędznikowie (1); -y : -owie Rej Wiz (1:1).

stp, Cn notuje, Linde XVI i XIX w.

1. Istota nieszczęśliwa, godna litości; miser HistAl, Vulg, Mącz, Modrz, Calep, Cn; miserabilis Vulg, Cn; compos miserarium Mącz; aerumnosus, afflictus, calamitosus, coopertus miseriis, fessus rerum, iacens, misellus, miserandus, miserulus, omnibus aerumnis affectus, prostraus Cn [w tym: w V (37)] (237): BierRozm 5; RejJóz O 5; RejKup g2v, 17, m5, o6v, z7v; MurzHist D2v; Ná ten cżás nędzniku moy w tákowey twoiey cięſzkośći/ Wzywałeś mye ná pomoc będąc w ſerdecżney gorzkośći/ A iam ciebye wybáwił LubPs S4v, C3v, R5, cc6; A thák toć ſą przypadki co ſwiatom mieſzáią/ A w rozliczne przygody nędzniki wpráwiáią. RejWiz 130, 11v, 15, 57v, 66, 71 (20); Stałem ſie nędznikiem/ zgárbiłem ſie do końcá: cáły dzień chodziłem w teſknicy. Leop Ps 37/7; Bądźćie nędzniki/ żáłośći vżywayćie/ á plácżćie Leop Iac 4/9, 2.Mach 4/47, 3.Mach 4/4, 1.Cor 15/19; RejZwierz 19, 33v, 116, 117, 143; BibRadz 2.Mach 4/47; Mącz 62e, 342a, 432a; RejAp 1v, 35v, 39, 173, 173v; GórnDworz Q8v; Abowiem pátrzay co ten ſlepy ſobie/ będącz tákim nędznikiem/ vprośił RejPos 68v; y dał go [Adama] w moc y w towárzyſtwo onemuſz tho złemu á niewiernemu Aniołowi/ kthory zdrádziwſzy pirwey onego ſámego Páná ſwego/ zdrádził y tego niewinnego nędzniká RejPos 101; á potim miłoſiernie vcżinki cżini nad onym chorym á ſpuchłym nędznikiem RejPos [226]v, 101, 158v, 205 [2 r.], 206, 207 [2 r.] (34); Sámáritaná nie ſłycháć dziś nigdy/ Coby nędznika rátował od krzywdy. RejZwierc 223, 84, 148v, 200v, 244v; ModrzBaz 31, 37; KochPs 61, 62, 63; SkarŻyw 566 [4 r.]; ty [mądrości] okiem ſwym nieuchronionym Nędzniká vpátrnieſz pod dáchem złoconym. KochTr 9; KochSz Bv; KochPieś 29; ZawJeft 6, 37; Calep 665a; OrzJan 47; WysKaz 7; Wſzák maſz [Wenus] drugich ktorycheś ſobie zhołdowáłá, Te nędzniki miey ſobie, y męcz iáko raczyſz. CiekPotr 18; Więc kiedy iáki nędznik ſzcżęśćie ma błazeńſkie: Mowią że ma nieborak złoto Toloſáńſkie. KlonWor 11, 15.

W funkcji przydawki orzekającej lub (w zbliżonej funkcji) z elipsą zaimka anaforycznego [w tym w funkcji przydawki: określa podmiot (13), określa dopełnienie (16); z elipsą zaimka: określa podmiot (45), określa dopełnienie (14); w V (3)] (88): Bog go polecił ſzewcowi/ Złe tám było nędznikowi: Bo mu máło ieſć dawano/ Y kijem go przyglądano. BierEz L2; Komor źimie kiedy vmarzł/ Y coby iadł iuż nie nálazł: Do pcżoł ſie nędznik pokuśił/ Zaby żywności vprośił. BierEz S2, K4v; RejJóz Lv; RejKup b4, 16, n6v, x3v, dd7v; LubPs Kv, K4v; Vciekł ſie wnet do Páná s płácżem żáłobliwym/ By ſie nad nim zmiłował nędznikiem troſkliwym. RejWiz 137; Y widziſz ich przypráwy/ co przy ſobie máią/ Tymi wás tám nędzniki ták chytrze zdradzáią. RejWiz 169v, 10v, 19, 35v, 52v, 56v (17); RejAp 1v [2 r.], 104v, 199v; RejPos 6, 242v, 248, 280; RejZwierc 64v, 81v, 126, 158v, 160v (9); PaprPan S3; KochPs 15; SkarŻyw 560; CzechEp 373; Wſzákoż gdzie może/ ſmiechem żal pokrywa/ A ſobą przedſię nędznik pochutnywa. KochSz C2v; KochPieś 25; Pádli od niego Pruśi, Pomorczycy, Pádli Iáćwingi, Pieczyngi, nędznicy. KlonKr C2v.

~ W wypowiedziach osoby mówiącej o samej sobie (w sg a. pl) (36): Racźyłeś też mnię nędznika/ niewolnikiem vdziałać RejJóz C4, B2, B2v, G3, Hv, I6, P5v, P6; Ale idz przecz pokoi my day A nędznika nienagraway. RejKup g4; Ruſycz ſię nedznyk niemoge A zawzdy mam nową trwogę. RejKup g4v, h2v, n6, n6v, n7, O (10); Zmiłuyże ſie moy Pánye nádemną nędznikyem LubPs C2; Rácż nas z miłoſierdzyem ſwym co rychley vprzedzić A vbogye nędzniki łáſką ſwą náwyedzić LubPs S2v, L [2 r.], P4, Q2, aa6; RejWiz 156v; De sorte venio in dubium miser, Też mi nędznikowi ydzie o główną ſummę Mącz 480c, 164d; RejPos 75; CzechEp 92; ArtKanc R16v; ZawJeft 28; WyprPl Cv; LatHar 140; Ledwe tych w myśli teſknośći vżyli/ Iákich ia nędznik: ſkoro mię náwiedźi Ten bol ktorego wádá w głowie śiedźi. RybGęśli C4v; CiekPotr 82. ~

W połączeniach szeregowych (2): ábyſmy w nim byli/ iáko nędznicy w naſzcżęſliwſzym: grzeſzni/ iáko w pocżątku wſzelákiey ſpráwiedliwośći: vmárli/ iáko w thym ktory ieſt prawdziwy żywot RejPosWiecz2 92, 92.

W charakterystycznych połączeniach: nędznik chory (2), głuchy, niewinny, obumarły (na poły martwy) (2), odsądzony, słaby, smutny, sprawiedliwy, spuchły, trędowaty, troskliwy, wielki (3), wirudny, wygnany (2), zabity, zarażony (3); nędznik nafrasuje się, płacze, na poły obumiera, rozpacza, wspomoże się, zginie (poginie) (3); narzekanie nędznika; pomoc (vb) nędznikowi, posłużyć; nędznika bronić, jako cietrzewie sidlić, frasować, kukłać, łaską nawiedzić, męczyć, nagrawać, oczyścić, pocieszyć (pocieszać) (3), powiesić, ratować (od krzywdy) (2), w rozliczne przygody wprawiać, na śmierć przywodzić (skazać, zdać) (3), trudzić, uleczyć (2), wspomoc (3), wyniszczyć, zawieść, zdradzać (zdradzić, zdradą w moc wziąć) (3), zwalczyć; uderzyć na nędznika; łaskę zjawić nad nędznikiem, miłosiernie uczynki czynić, zmiłować się (4); w nędznikoch czynić rozliczne przygody.

Zwroty: »nędznika dłazić« (2): Bo co ieſt ſproſnieyſzego nád chłopá hárdego [...]. Kiedy ſobie káżdego práwie ni zacż waży/ A nędzniká ſłábſzego iáko może dłaźi. RejWiz 173v; RejZwierz 43.

»nędznika gnąbić« (1): Więc tám y owych doſyć/ co nędzniki gnąbią RejWiz 162.

»nędznika gnieść« (2): o zły márny ſwiecie/ Iákoż tá twa omyłká ty nędzniki gniecie. Ktorzy tobie ſnadź więcey niż Bogu dufáli RejWiz 83, 174v.

»uciskać nędznika; nędznik (jest) uciśnion(y) (a. ściśniony)« [szyk zmienny] (1;4): A gdy vźrzyſz nędzniká krzywdą śćiśnionego/ Rátuy go kędy możeſz á wyrwi go s tego. RejWiz 51, 123, 162; [niewierni] ktorzy vćiſkáią nędzniki á wierne Páńſkie RejAp 86v; RejZwierc 141.

Wyrażenia: »mizerny nędznik« (1): O nędzna márna zyemio cżemuż nas tak łudziſz/ Ty mizerne nędzniki przecż ták márnie trudziſz. RejWiz 87.

»nędznik niebożę« [zawsze w V] [szyk 7:2] (9): RejKup n6v; RejWiz 31v, 118, 121v, 133v, 152; Skępiec káżdego drapie iáko może/ Ciebie też wſzyſcy nędzniku niebożę. RejZwierc 217, 246 [2 r.].

»nieszczesny nędznik« [zawsze w V] (2): nieſzcżeſny nędzniku/ vpámiętay ſię á vydzieſz ieſzcże ćięſzſzego ktoreć gotuią kátowánia SkarŻyw 532, 532.

»nędznik świata tego« (2): RejAp 11v; A thu bierzcie pociechę wſzyſcy nędznicy ſwiátá tego o wſpomożeniu ſwoim RejPos 256v.

»nędznik ubogi (a. ubożuchny)« [w tym: w V (5)] [szyk 9:6] (15): RejKup n7; Powiádam ći to nędzniku vbogi [o miser et pauperrime] áby ſie precż odwroćił/ á vſpokoił ſie ná łonie mátki twoiey HistAl C3v; Oto ia nędznik vbogi będąc ták opuſzcżony/ Ku tobye ſie iuż vcyekam o moy błogoſłáwyony Boże LubPs Q2, Kv, S2v, Y5, aa6; RejWiz 19, 156v, 190; RejZwierz 40, 141v; RejAp 150v; páráliżem záráżonego vzdrowił/ drugiego tákież opuchłego/ y wiele inych vbożuchnych nędzników záwżdy opátrowáło ſwięte Boſtwo iego. RejPos 243; ArtKanc R16v.

»nędznik utrapiony (a. strapiony)« [szyk 1:1] (2): Prot D3v; Augnſtyn iey prośi/ áby wſpomogłá nędzniki vtrapione WujNT 398.

W przen (6): LubPs Y5; Bowiem ći iádowite żądłá wſzyſcy máią/ Ktorym bárzyey niżli wąż nędzniki kąſáią. RejWiz 176, 82v, 123v; co tu mowić raczy do tego nędzniká grzechem złamánego RejPos 235v; on nędznik pomſtę á wiecżne potępienie połknął RejPosWiecz2 96.

W charakterystycznych połączeniach: nędznik grzechem złamany; złamać pęta z nędznikow; nędzniki kąsać, kosić, skuść.

2. Człowiek ubogi, nie mogący zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, człowiek niskiego stanu; pauper PolAnt; canalicula, mendicus Mącz; egens Cn (84): BierEz S2; BielKom B8; RejWiz 122 marg, 123v [2 r.], 161, Cc7v; RejZwierz 142; BibRadz Is 25/4; że między tyśiącem/ ledwie ſye ieden Polak/ y to nędznik iáki obierze/ ktoryby ſye Ius Ciuile vczył. OrzRozm M; Mącz 33a, 216a; nie ſzáfuy tym ná obżárſtwo/ ná opilſtwo/ ná zbytnie á ná wymyſlne potráwy/ ták iż nędznik piſzcży przede drzwámi [!] twymi RejPos 82v, 85v, 243v [2 r.], 317v; BielSat Dv [2 r.]; A wſzákoż nie iednoć tho ieſt miłoſierny co chlebá ſwego da nędznikowi RejZwierc 140, 179, 190, 190v, 244 [2 r.], 245 [2 r.], 253; BielRozm 25 [2 r.]; LatHar 399; WujNT 18 marg; CiekPotr 54; Bo ieſli wizytko náłożyſz ná ſtátek / Pewnie nędznikiem będźieſz ná oſtátek KlonFlis E; KlonWor ded **3v.

nędznik czyj [G pron] (3): RejPos 181, 243v; A co ieſzcże naſroſzſza/ y nędznicy ich á poddáni ich/ co ich tu ſobie zá nic nie mieli/ [...] będą ie poſądzáć z oney ich pychy á łákomſtwá á nieſpráwiedliwośći ich. RejZwierc 48.

W przeciwstawieniach: »pan (8), możny (4), bogacz (3), bogaty (3), mocarz (3), krol ... nędznik« (21): BierEz D2, R2; BielŻyw 102; Spiewa bogacz/ nędznik placze RejKup b8v, g7; RejWiz 122, 123, 123v, 128; RejAp 150v; Tu ſie iuż może nie chłubić ieden przed drugim/ Mnich przed oracżem/ Krol przed nędznikiem/ Biſkup przed Plebanem/ ſtáry przed młodym/ vcżony przed proſtakiem RejPos 60v; on więtſzą záwżdy piecżą ma o nędzniku ktory ſobie ſam rády dáć nie może/ niżli o tych mocarzoch/ kthorym ſwiát vſtáwicżnie ſłuży RejPos 255v, 255v marg; Przedſię możny z nim [diabłem] ſiedzi/ nędznik przed nim ſtoi. RejZwierc 244v, 153v, 260; Też bliźniemu ſwmv nienawiſtny (ieſt) nędznik/ zaś v bogátego wiele (ieſt) miłoſnikow. BudBib Prov 14/20; Ale ſzcżęſcie nie vmie nikomu folgowáć/ Ták s pánem iák z nędznikiem bá chce ſie probowáć. PaprPan [Hh5]v; SkarŻyw 88; PaprUp L3v; KlonWor **2v.

W charakterystycznych połączeniach: nędznik próżnujący, wieczny, wolny, zniżony; nędznik jest medł, jest w niewoli, jest zdręczon, piszczy, płacze (2); nędznika bronić od niewolej, wspomoc (3); nad nędznikiem miłosierdzie mieć; o nędzniku starać się.

Przysłowie: Owa iáko ſthára przypowieść/ iż nędznik záwżdy potłocżony leży. RejZwierc 65, 269v.
Zwroty: »nędznika łupić« [szyk zmienny] (3): Zá onoś to nieboże/ tey ſzpiże nákupił/ Coś więc ony nędzniki/ choć płákáli łupił. RejZwierz 103; RejZwierc 244v, 245v.

»nędznika ścisnąć; uciśnion nędznik; nciśnienie nędznika« (1;1;1): Iż tych praw vżywamy iákiechmy ſpiſáli. Ktore iedno nędzniká ſnádnie mogą śćiſnąć RejWiz 123, 122; Biádá wam ktorzy ſtánowićie y piſzećie práwá y vſtáwy niezbożne/ ku vćiśnieniu nędzników w ſpráwie ich. CzechEp 43.

»uciążać nędznika« (1): Przeklęty kto broni zapłaty robotnikowi albo vciąża nędznika BielŻyw 100.

Szeregi: »prostak a nędznik« (1): Tu rozumiey żeć ſie tu ná proſtaki á ná nędzniki nie ſkárży/ gdy wſpomina bogáctwa á pomordowánie ſług twoich/ iedno ná ty ktore on był przezrzał á opátrzył dobrodzyeyſtwy ſwemi RejPos 240v.

»ubogi (a. ubożuchny) a (i) nędznik« = egenus et pauper PolAnt [szyk 4:2] (6): BibRadz Is 41/17; RejPos 71, 181, 245v, 255v; SkarŻyw 398; bo ieſli weyźrzyſz ná wioſki/ ná żony/ náwet ná ſługi náſzé/ któż oné Kmity rozumieć nie będźie/ że nędznicy y vbodzy byli? OrzJan 55.

»nędznik a zgłodzony« (1): Vłoḿ nędznikowy [!] á zgłodzonemu chlebá ſwoiego RejPos 211.

W przen (5): Nie ták iáko więc drudzy ty dáry ſzáfuią/ Wydárſzy chleb nędznikom/ pſom gi rożmietuią. RejWiz 18; Ano co więc z nędzniká y s ſkory wygnąbią/ To więc tám gárſcią ſypą RejWiz 19; RejZwierc 65, 269v; ten ktory/ wedle piſmá/ vbogiego z prochu wynośi/ y nędzniká z gnoiu wy dźwiga SkarŻyw 398.
Przen: O człowieku bogatym (zwykle: wobec Boga równym nędzarzowi) (7): Dziękuy bogacżu odzieniu/ Iżeś prze nie w tákim cżćieniu: Bo by ćię z niego zwlecżono/ Nędznikiem by ćię bacżono. BierEz P; RejAp 43v; á ſam śiedząc w ćieniu/ Nie mógł [bych] ſye chlebá náieść/ nędznik w dobrym mieniu. KochPieś 36.

W połączeniach szeregowych (2): ábowiem ſie chłubiſz: żem bogátj á ieſtem zbogácon/ á ni od kogo nic nie potrzebuię/ á niewieſz żeś thy ieſt nędznik á znędzony/ á vbogi/ y ſlepy/ y nági. RejAp 42, 43v.

W przeciwstawieniu: »bogaty ... nędznik« (2): Iż mnimaſz żeś bogáty w rozumie ſwoim/ á tyś nędznik odárty ſlepy y nági, RejAp 43v, 43v.

3. Człowiek niedoskonały, nic nie znaczący, godny pogardy (często: człowiek wobec Boga) [w tym: w V (54)] (158): RejWiz 130v, 193v; RejZwierz 124v; SarnUzn Cv, Ev, P5v; RejAp 1, 10, 18, 45v, 51v (8); A wżdy tego nie mogły obacżyć ony ſlepe ocży nędzników tych RejPos 231; vcż ſie odemnie nędzniku á vcż ſie pilnie/ [...] á nie chłub’ ſie áni ſie wyſtáwiay tymi nędznemi á márnemi mędroſtkámi twemi. RejPos 288v; widząc tego nędzniká [[tj. człowieka] iż ieſt przedſię mdły/ [...] iuż ná ſkońcżeniu ſwiátá racżył ſie zyáwić ſam RejPos 338, 104v, [105]v, 133, 147, 168 (24); chcąc áby wiedział on nędznik [tj. człowiek] iż ieſt creáturá a iż ma páná nád ſobą RejZwierc 1v, 2 [3 r.], 4v, 192v, 204v, 206 (11).

W funkcji przydawki orzekającej lub (w zbliżonej funkcji) z elipsą zaimka anaforycznego [w tym w funkcji przydawki: określa podmiot (24), określa dopełnienie (38); z elipsą zaimka: określa podmiot (28), określa dopełnienie (2); w V (15)] (86): Wſzak to wyadomo odwieku: Bo by też ſnac [człowiek] był naliepſzy Iednak nędznik ſwiata ſedſzy. Z zaſlugy ſwoiey do nieba Idz niemoze RejKup 12, bb2v; Iuż márnego w ſwych ſpráwach miewa przewodniká/ Co go ſnádnie vwikle proſtego nędzniká. RejWiz 135v, 36v, 116; A cżegoż ſie też thy nędzniku inſzego nádziewaſz/ gdyżeś ty ieſt proch á błoto RejAp 46, 55v, 67, 88; RejPos 39v, 76, 168, 200, 205 (8); RejZwierc 49v, 69v, 75v, 132; Coż tedy wy nędznicy á niewolnicy Luterſcy tego przyćie/ co Kośćioł Chrześćiáńſki Powſzechny záwſze wyznawał? WujJud 244v; to obácż k rzecżyli to mowią żydowie/ ktorzy mieyſce to o Pánnie ktora pocżąć y vrodzić miáłá ſyná rozumieią. Nád to litery ſie trzymáią nędznicy/ niechcąc zmyſłu duchownego przypuśćić CzechRozm 135, 158; CzechEp 373.

~ W wypowiedziach osoby mówiącej o samej sobie (w sg a. pl) [niekiedy jako wyraz konwencjonalnej skromności] [w tym: w V (1)] (61): BierEz R4v; RejPs 130v; Tákeś ſobye vpodobał dobrotliwy Pánye/ We mnyę nyegodnym nędzniku tu ſwoye kochánye LubPs O2v; Rácżże według wyrokow twych oſwyećić vmyſł moy Abych nędznik mogł zrozumyeć on ſwięty zakon twoy LubPs ccv, O6v, Pv, ee2v; ách moy miły pánie/ Toć teraz ná nędzniká práwie trudna ná mie. RejWiz 178v, 36v, 83v, 162v, 181v, 184; RejZwierz 127v; SarnUzn B6; Ale coż po thym kiedy my go nędznicy áni znáć áni go bacżyc nie vmiemy RejAp 28, 51v, 62, 72, 97v, 129v; á iżby imię ſwoie ſwięte tákież w nas nędznikoch ſwoich ſwięćić/ okázowáć/ á obiaśniáć racżył. RejPos 273v, 121v, 173, 175, 240, 242 (24); RejZwierc 195; SkarŻyw 15; CzechEp *4, 16, 74, 90; NiemObr 113; PudłFr 5, 44; NVż my też nędznicy/ podniozwſzy ſwe głoſy do niego/ zawołaymy ſpołem wſzyſcy. ArtKanc I7v, Q11, S8; GrabowSet E4v, R3; Com tedy nędźnik przedtym o twoiey możności, Ná morzu, wielki Boze, od inych ſłychywał CiekPotr 62, 52. ~

W połączeniach szeregowych (2): RejPos 273; á cożby zá ſzaleńſtwo/ ábo co zá nádętość/ miáłá mnie nędzniká/ mnie lichotę/ mnie proch y błoto/ ku temu przywieść/ żebym przećiw ták wielkiemu y ták dobrotliwemu pánu miał vſtá ſwe y pioro wſzetecżnie roſpuſzcżáć? CzechEp 74.

Wyrażenia: »nędznik lichy« (1): Nie o mięć to nędzniká lichego idźie CzechEp *4.

»marny nędznik« [w tym: w V (4)] [szyk 6:3] (9): Iuż áni Grámmátyká áni Retoryká/ Nie wywiodą s tych błędów márnego nędznika. Ktory ſie iáko płotu ledá cźego chwyta RejWiz 11, 5v, 27v, 122v, 130v, 169v, 173, 174; O ſwięteſz to á wdzięcżne nowiny tobie márny nędzniku przypadáią/ od ták wielkiego Páná/ krolá niebá y zyemie. RejPos 168.

»mizerny nędznik« [w tym: w V (2)] (3): RejWiz 172; Zátrwożył ſie rzkomo mizerny nędznik on/ bo go ſzkodá y krolem zwáć/ gdy ſie thák nikcżemney rzecży zgwałćić á zwoiowáć dał RejPos 322v, 335.

»nędzny nędznik« [zawsze w V] (2): O nędzny nędzniku kthory ſzukaſz po ſwiátu rozlicżnych ſwiętych ná wſpomożenie ſobie/ oto ſłuchay iż iedno ten ieden ſam ſwiętym ſie zácżął/ á ſwiętym ſie vrodził RejPos 272v, [236]v.

»niebożątko nędznik« (1): Iż my niebożątká nędznicy nigdichmy nie dufáli temu/ á mielichmy ſobie zá pośmiech żywoty ich RejPos Ooo3v.

»prosty nędznik« [w tym: w V (1)] [szyk 3:1] (4): I zwyodl zrozumu prawego Tego nędznika proſtego. RejKup Mv, n2; RejWiz 135v; RejAp 55v.

»nędznik vbogi« [w tym: w V (5)] [szyk 4:3] (7): RejKup g7; SarnUzn F4v; A gdyż nie możeſz temu doſyć vcżynić vbogi nędzniku/ gdyżeś nie ieſt podobien iemu/ iedno iżeś ſtworzon ná podobieńſtwo iego/ ſtárayże ſie wżdy przedſię iednák pilno kędy możeſz/ ábyś wżdy był iákim podobieńſtwem wyobráźon do niego RejPos 171, 205 [2 r,], [292]v; GrabowSet S3v.

Szereg: »nędznik a nikczemnik (a. nikczemny)« [szyk 1:1] (2): Przy cżym kotuyą á náſmyewáyą ſie z literakow [...]/ zowiąc ye nędznikámi á nikcżemnemi/ że ſie nye náłożyli robić y chlebá nábywáć GliczKsiąż G7; RejZwierc 69.
W przen (2): Obácżże tu wielką ſlepotę tych nędznikow vbogich SarnUzn F4v; Ach nieſtotyſz vbogi ſlepy/ głuchy/ á niemy nędzniku RejPos 205.
4. Człowiek niegodziwy, zły, godny napiętnowania; grzesznik (też o szatanie) [w tym: w V (88)] (188): RejPs 107; RejKup dd4, Eev, ee3; BielKom F; RejWiz 133, 172; Náwróć ſie nędzniku RejAp 2; Boyże ſie nędzniku tey kaźni złodzieyſkiey RejAp 36; gdyż Pan długo ocżekawáć racży vznánia káżdego nędzniká ſwoiego RejAp 83; Tákżeć y Prorocy y Apoltołowie ſwięći będą [...] náten márny ſwiát wołáć/ vpomináiąc nędzniki áby ſie vználi áby ſie obacżyli w złoſciach ſwoich RejAp 88, 2v, 11, 11v, 13v, [14]v (28); przetho ſie ten zły cżárt o to ták pilnie ſtára/ iż ieſt roſkoſz nędznikom kiedy máią towárzyſtwo. RejPos 49v; Iż ná koniec ieſli znaydę dzieſięć wiernych á ſpráwiedliwych miedzy nimi/ odpuſzcżę dla nich wſzytkim nędznikom onym. RejPos [236]; A to pomni iż y ſam Pan [...] vpominą nędzniká káżdego/ áby vwierzył moczno/ á będą mu odpuſzcżony grzechy iego. RejPos 237; ále vſtáwicżnie cżekaſz nędznego obacżenia á náwrócenia káżdego nędzniká ſwoiégo. RejPos 252v; Słuchayże záſię co mowi ku tym nędznikom ktorzy ſą przycżynámi ſmierći iego RejPos 321v, 27, [36], 47v, 50, 74v (58); Snadźbyſcie lepiey cżynili/ Byſcie nędzniki ſądzili/ A krzywd ludzkich doglądáli RejZwierc 234, 27v, 186v, 206v; com ia zá nędznik przewielebny Biſkupie: day mi ſię nápłákać zá grzechy moię. SkarŻyw 235, 107, 126 [3 r.], 429, 497; ROſkoſzámi ſwąwolą y tańcy zwiedźiony/ Leći w przepaść z wronégo ten nędznik ſzalony. KochMRot B4v; WerGośc 236; ArtKanc D10; GrabowSet P4; PudłDydo B2v.

W funkcji przydawki orzekającej lub (w zbliżonej funkcji) z elipsą zaimka anaforycznego [w tym w funkcji przydawki: określa podmiot (8), określa dopełnienie (17); z elipsą zaimka: określa podmiot (20), określa dopełnienie (6); w V (7)] (51): RejKup f3, f6v, dd7; LubPs cc; Bo co ieſt ſproſnieyſzego nád chłopá hárdego [...]. Iuż więc y ten pan Wárchoł łácno pomocniká/ Ku onym ſwym niecnotam/ będzye miał nędzniká. RejWiz 173v, 78, 134, 140v, 163v, 165v; RejZwierz 15v; RejAp 2; á wziął im ono práwo pirworodzieńſtwá ich/ y błogoſłáwieńſtwá ich/ á dał tobie nędznikowi á pogáninowi/ á nikcżemnemu ſthworzenin ſwemu RejPos 57; Tákże też ty vcżyń nędzniku/ obacżywſzy tę ránę ſzkodliwą grzechu ſwego RejPos 309v; Bo cżárt ſie gniewa o mieyſce ſwoie/ á ieſzcże ſie podobno nádzyewa nędznik przywrocenia do niego RejPos 329v, 30v, 145, 164v, 244, 248v (12); WujJud 132v; SkarJedn 97; KochPs 53; iáko ták milċżkiem ſkonał: á iáką da lidżbę nędznik z grzechów ſwoich Pánu Bogu? SkarŻyw 184.

~ W wypowiedziach osoby mówiącej o samej sobie (w sg a. pl) (23): Ach nieſtotys nam nędznikom tociechmy zbroili RejJóz O8, M6v; A tak moy Pan yuż czo raczj Gdy pokorná myſl má baczi Iuż niechay znędznjkiem czinij RejKup Ee; LubPs bb2; RejAp 5; A dawſzy vznánie mnie nędznikowi ſwoiemu/ przeźrzy á odpuść mnie moy miły Pánie nędzny vpadek moy á przewinienie moie. RejPos 202v; A thák zbłądzilichmy nędznicy w ciemnoſciach ſwoich RejPos 322, 82v, 141v, 186, 197v, 214v (14); Tákżeć theż y my nędznicy cżynimy/ widzimy iáwnie żechmy ſą iáwni przeſtępey [...] á owſzem ſobie iáwnie roſkoſzuiemy w złoſciach ſwoich RejZwierc 261v, 137v; ArtKanc Q15; GrabowSet Tv. ~

W połączeniach szeregowych (2): Słuchayże pilno/ po czo ſie ći nędznicy á ći grzeſznicy/ y ći iáwnogrzeſzniey ćiſnęli do Páná twego. RejPos 166v, 57.

W charakterystycznych połączeniach: nędznik potępiony, przeklęty, straszliwy, szalony (2), wiadomy, ziemski; nędznik przewinił się, uzna się (2); nawrocenie nędznika (2), obaczenie, uznanie (2); nędznikowi (grzechy) odpuścić (odpuszczać) (3); nędznika opuszczać, sądzić, upominać (2).

Wyrażenia: »nędznik grzeszny« (1): Ale tobie nędzniku grzeſzny pewnieyſzego Práktykarzá nie trzebá / iedno właſne ſerce á ſumnienie twoie. RejPos 244.

»nędznik mizerny« (1): y owſzem záwżdy pomyka cżáſow nam nędznikom mizernym/ ábychmy ſie vznawáli RejAp 5.

»nędzny nędznik« [w tym: w V (16)] [szyk 12:5] (17): RejAp 9v, 14, 45v, 92v; O nędzny nędzniku/ o báłwánie/ cżemu ſie nie roſkochaſz w thych ſwiętych obietnicach Páná ſwego/ kthore on obficie obiecnie wiernym ſwoim? RejPos 175, 141v, 168, 183v, 248, 260 (12); A mogłá by ná nas oná pirwſza náturá náſzá rzewno zápłákáć/ [...] mowiąc nam ty ſłowá O nędznicy nędzni/ iam was byłá nadobnie w niewinnośći wáſzey ná ſwiát poſłáłá / á wyſcie to w ſobie wſzytko ſproſnie pomieſzáli. RejZwierc 67.

»niewierny nędznik« (1): A niewierni nędznikowie inż mnſzą przeſtáć s tą nędzną przeklęthą zyemią RejPos 332v.

»nędznik ubogi« [w tym: w V (1)] [szyk 2:1] (3): RejWiz 78; iż ſłyſzę nędzniku vbogi iżeś złym á niewiernym włodárzem á ſzáfárzem moim RejPos 316v, [310].

»zły nędznik« (1): Nátychmiaſt nań wilk záwołał/ Zły nędzniku coś vdziáłał: Otoś tym cżłowieká zábił BierEz R3v.

Szeregi: »nędznik a grzesznik« (1): Tedy ty nędzniki á ty grzeſzniki vbogie/ ktorzy ſie będą ćiſnąć do Páná ſwego/ [...] będą imi gárdzić y odćiſkáć ie od niego RejPos 166v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.; w połączeniu niewspółrzędnym 1 r.].

»nędznik a jawnogrzesznik« (1): Aleć nam to nędznikom á tym iáwnogrzeſznikom ſwiátá tego ty źwierciádłá wywieſzone RejPos 325. [Ponadto w połączeniu nieółrzędnym 1 r.].

»niewiernik a nędznik« (1): O niewiernikn á ſpoźdzyáłego ſercá nędzniku/ izaſz nie rozumieſz iż tego byłá potrzebá/ áby ſie to było wſzytko wypełniło RejPos 113.

W przen (8):
Wyrażenie: »upadły nędznik, upadek nędznika« [w tym: w V (1)] [szyk 6:2] (7:1): RejJóz P8v; RejWiz 52; A ſłuchay iáko drogo záceniono ty nędzne á márne przeſtępki náſze/ thák iż by záprzedał y ſam ſiebie nędznik káżdy vpádły táki w niewolą RejPos 248, 141v, 167v, 192v, 248v, [310].
[[Kwalifikacja niektórych użyć pomiędzy znacz. 1. i 2. oraz pomiędzy znacz. 3. i 4. niepewna z powodu wieloznaczności kontekstów. Wyraz występuje 514 r. (77 %) w tekstach Reja, z tego 225 r. (34 %) wPostyllii”].

Synonimy: 1. biednik, chudziec, chudzię, chudzik, chudzina, mizerak, nieborak, niebożec, niebożę, nieszczęśnik; 2. chudzik, chudzina, ubogi; 3. lichota, lichotarz, mizernik, nikczemnik; 4. grzesznik, marnik, mizerak, złoczyńca, złodziej, złośnik.

Cf NĘDZA, NĘDZARZ, [NĘDZEK], NĘDZNY

ZZa