[zaloguj się]

DZWONIĆ (54) vb impf

dzwonić (42), zwonić (12); dzwonić RejRozpr (2), SeklKat BielKom, GroicPorz (2), RejWiz (3), RejZwierz, BielKron (7), RejAp (2), RejPos (4), BudBib, SkarŻyw(5), CzechEp, WyprPl, LatHar (4), KlonWor; zwonić BierEz, KromRozm III, KrowObr (2), RejFig, OrzQuin (2), SienLek; dzwonić : zwonić RejKup (3 : 1), Mącz (1 : 1), HistRzym (1 : 1), GrzegŚm (1 : 1).

-o- (3) Mącz (2), WyprPl, -ó- OrzQuin (2).

Fleksja
inf dzwonić
indicativus
praes
sg pl
1 dzwonię
3 dzwoni dzwonią
praet
sg pl
1 m dzwonił(e)m m pers -chmy dzwonili
3 m dzwonił m pers zwonili
n dzwoniło subst dzwoniły
fut
sg pl
3 m dzwonić będzie, będzie dzwonił m pers będą zwonić
n subst będą zwonić
imperativus
sg
1 niechaj dzwonię
2 dzwoń
conditionalis
sg pl
2 m byś dzwonił m pers
3 m by zwonił m pers by zwonili
impersonalis
con dzwoniono
participia
part praes act dzwoniąc

inf dzwonić (7).praes 1 sg dzwonię (2).3 sg dzwoni (6).3 pl dzwonią (16).praet 1 sg m dzwonił(e)m (1).3 sg m dzwonił (3). n dzwoniło (1).1 pl m pers -chmy dzwonili (1).3 pl m pers zwonili (1). subst dzwoniły (2).fut 3 sg m dzwonić będzie (1) RejRozpr, będzie dzwonił (1) BielKron.3 pl m pers będą zwonić (1). subst będą zwonić (1).imp 1 sg niechaj dzwonię (1).2 sg dzwoń (1).con 2 sg m byś dzwonił (1).3 sg m by zwonił (1).3 pl m pers by zwonili (1).impers dzwoniono (2).part praes act dzwoniąc (3).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) ‒ XIX w.

1. Bić w dzwon, poruszać dzwonem lub dzwonkiem celem wywołania dźwięku, wzywać za pomocą bicia w dzwon, sygnalizować dzwonkiem; pulsare Mącz; pulsare tintinnabulum Cn (45): BierEz Ov; Pulso, Vſtáwicznie biyę/ wygániam/ Też dzwonię. Mącz 287a.

dzwonić na co (2): A dla lepſzey pewnoſći y więtſzey wiádomoſći/ thedy na táki Sąd wyłożony trzy kroć thegoż dniá po ránu dzwonią. GroicPorz lv. Cf »na gwałt dzwonić«.

dzwonić na kogo k czemu (1): Yuż ná nas zwonyą k obyádu. KromRozm III Q4.

Zwroty: »w dzwon(ek) dzwonić« [szyk zmienny] (3): nioſą przed nim znák męki Páńſkiey/ dzwonią we wſzythki dzwony GroicPorz z3v; RejFig Ccv; BielKron 418v.

»na gwałt dzwonić« (4): niżli Ráyce zeſzli z zamku poſpolſtwo zámknąwſzy brony ná gwałth dzwoniło BielKron 393v.

Przen (1):
Zwrot: peryfr. »dzwonić cichem dzwonem« = cicho wypuszczać wiatry (4): Czos my barzo zaſmierdzyalo. Alboċ kto rzygnal ogonem Albo dzwoni czyhem dzwonem. RejKup 15v.
a. Za pomocą dzwonu kościelnego wzywać na modlitwę, nabożeńistwa i óbrzędy religijne; w kośdele katolickim: używać dzwonka przy cerernoniach kościelnych i obrzędach; salutandae Deiparae signum aere dare Cn (36): Potym bieży po kolendzie W káżdym kąćie dzwonić będzie RejRozpr E2v, A2v; SeklKat Z2v; RejKup c2; RejWiz 181v, 183v; iż ten áni kropił/ ani kurzył/ áni dzwonił RejPos 346v, 244; a ſkoro pocżęto [na jutrznią] dzwonić/ ległá/ áby iey ſioſtry ná modlitwie nie záſtáły. SkarŻyw 161; LatHar 54, 55.

dzwonić komu (3): RejKup 14; A mychmy im [ludziom zmarłym] tu dzwonili/ kádzili/ ſwiecżki ſtáwiáli/ y mſzyce náymowáli. RejAp 54; RejPos 243.

dzwonić ku czemu (1): iádąc imo kośćioł vſłyſzeli áno ku Bożemu ćiáłu dzwonią BielKron 323.

dzwonić na co (8): Napierwey Kápitulny ſługá będzie dzwonił ná trzy godziny w onym zámknieniu ná mſzą do káplice BielKron 234v, 164, 189; bo iuż oto ná Nieſzpory zwonią OrzQuin O2v; SkarŻyw 161; WyprPl A3; LatHar 10, 12 marg.

dzwonić za co (2): że ty duſze/ zá ktore dzwonią y wrzeſzcźą mnimáiąc by chodźiły po kątoch ſtękáiąc/ precż odmiátuiemy. GrzegŚm 29, 29.

Zwrot: »(w) dzwon(y) (a. zwonki) dzwonić« [szyk zmienny] (4): KrowObr 119; Albo też gdy biega s ſrebrną klatką około koſciołá/ ſwiece pali/ dzwony dzwoni RejAp 180; WyprPl A3; Nie chay w ſtárym kośćiele dzwonię w ſtáre dzwony. KlonWor 71.

»zwonić pro pace« [szyk zmienny] (2): Ten mowię Papieſz [...] poránu/ y wietzor trzy kroć zwonić pro pace roſkazał KrowObr 136v; Ale iuż nádchodźi noc/ á to y pro pace zwonią OrzQuin Aav.

Szereg: »sygnować i dzwonić« (4): Iutrznie z kapłany y Kánoniki ſwymi śpiewał/ y drugdy ie wnocy budził/ ſam ſygnuiąc y dzwoniąc. SkarŻyw 412.
W przen (1):
Zwrot: »[komu] dzwonić na pacierze« = należeć do stanu duchownego (1): Lepyey ſobie z mężem mieſzkáć w wierze/ Niżli komu dzwonić na pacierze BielKom G4.
Przen (4):
a) Wyklinać, ekskomunikować; osądzić (3):

dzwonić komu (1): gdyż Papieżom nie dzwonią, áż po śmierći, CzechEp [407].

dzwonić na kogo (2): Barzo będą nanie zwonicz Lútrem zwacz/ a ſwjecky gaſicz RejKup P. Cf Zwrot.

Zwrot: »dzwonić [na kogo] dzwonki« (1): A nie dzwoniono ná nie dzwonki áni gáſzono ſwiecżek RejPos 23.
b) Grzebać, chować umarłego [komu] (1): A ſnadź lepyey niż wáſzy bywamy weſeli. Co ſie v was po świátu thám s konwiámi gonią/ Alić iednego lecżą á drugyemu dzwonią. RejWiz 66. [Cf Przen: a) CzechEp [407]].
2. Grać na cymbałach i na innym instrumencie idiofonicznym (2): A (ták) z nimi Heman y Ieduthun trąbiąc y dzwoniąc [cum tubis et cymbalis, audire facientes] BudBib 1.Par 16/42.
Zwrot: »w dzwonki dzwonić« (1): áby płácżu [Jowisza] nie ſłycháć było/ w bębny biły y w dzwonki dzwoniły BielKron 20v.
3. Wydawać dźwięki, dźwięczeć, brzmieć (7) :
a. O dzwonie i dzwonku; tinnire Mącz; sonare, ti(n)tinnare, tintinnire Cn (6): Tinnio, Brzmię/ dźwięczę/ zwonię/ proprie Metallorum. Mącz 456b.

dzwonić czym (1): DZwońże miły Zygmuncie/ tymi trzemi głoſy RejZwierz 105.

Fraza: »(d)zwon(ek) dzwoni« (4): A gdyż iuż bliſko Rzymu był/ ięły wſzytki dzwony w mieśćie dzwonić HistRzym 38v; A tedy zwony będą zwonić/ to ieſt miłoſierne vcżynki/ będą przijemne pánu Bogu HistRzym 41; y dzwony ſamy bez żadney ręki/ ludzkiey dzwoniły. SkarŻyw 546, 527.
b. O wrażeniach akustycznych wywołanych zaburzeniami w narządzie słuchu (1):
Fraza: »zwoni w uszu« (1): Zyły w ſámych vſzu [zacęte]/pomagáią przećiw drżeniu głowy/ y kiedy zwoni w vſzu SienLek 36v.

Synonimy: 1. bić, brzękać, uderzać; 3. brzęczeć, brzękać, brzmieć, dźwięczeć.

Formacje współrdzenne: wydzwonić, zadzwonić; wydzwoniać.

Cf DZWONIĄCY, DZWONIENIE

BC