[zaloguj się]

GODY (320) sb pl t

god-, gód.

Fleksja
pl
N gody
G gód, g(o)d
D godóm, godum
A gody
I gody
L godziéch, godach

N gody (49).G gód (47); gód (1), g(o)d (46).D godóm (5), godum (1) BielŻyw; -óm (1), -(o)m (4).A gody (172).I gody (18).L godziéch (26), godach (2); -ach SkarKaz (1); -éch :-ach Leop (1 : 1); ~ -éch (1), -(e)ch (25).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Uczta, biesiada; zabawa; convivium Vulg, PolAnt, Mącz; epulae Vulg (283): March1 A4; Gdy ná godziech będzieſz śiedział/ Pátrz by wiele nie mędrował BierEz F4v; Y [bocian] prośił iey [liszki] ná wiecżerzą/ Też pry v mnie doſyć wárzą: Oná się k temu chowáłá/ Hoynych śię god nádziewáłá. BierEz N3, Ev; OpecŻyw 46v; gdy położono oſobno Iozefowi a oſobno bracýeý y onym ludzýom z Eiptu też oſobno/ bowýem nýe ſlużno było ludzýom z Eiptu ieſć zżydy/ y nýe ſluſſne to vnich były gody HistJóz Dv; nie godowanie ani z niewiaſty obczowanie, ani inſze rzeczy ktore ku godum przyleżą weſele żywotowi przynoſzą ale mierne rozmawianie á ſkromne tego czoż ſie na godziech vkazuie vżywanie. BielŻyw 102, 80; March3 V3v; RejJóz Ov [2 r.], O3v; HistAl N; Leop Iudic 14/17, Prov 21/17, Eccli 49/2, Ier 16/5; RejFig Aa7v; RejZwierz 138; BibRadz Iudic 14/17; ieſlim nálázłá łáſkę przed ocżymá twemi/ przydź dziś do mnie y z Amánem ná gody BielKron 115; Od thego cżáſu vſtáwili byli áby ná gody żadny z kijem áni z bronią niechodził. BielKron 272v, 51v, 259v; Mącz 501a; Atym poznániem było wſzytko miáſto weſołe. Y były gody po wſzem mieśćie/ z rozlicżnymi krotochwilámi. HistRzym 27, 64v, 93v.

gody czego (1): Y ſtalo ſie ijż gdy Heród cżynil gody ſwégo narodzeniá/ dziéwka onéy tzudzolożnice Herodias [...] odzierżala ijż ſcięto głowę Iána ſwiętégo OpecŻyw 47v.

W charakterystycznych połączeniach: gody hojne, wdzięczne, wielkie (9), zacne, znamienite (2); na gody chodzić, iść (4), przyść.

Przysłowia: á chciałbyś ná dwoie gody/ ále podobno oboie tráćiſz RejPos 74v, 313v; Wiedząc że z god ná gody nie możem nigdy iść/ nie leńmyſz ſię ćięſzkośći ArtKanc K.

RejKup t7v; Iuż záwſze ná guz iedzye by ná ine gody. RejWiz 136v; thák śmiele ſzli w ogień iáko ná iedny gody BielKron 283; Ták mu iecháć ná woynę iáko y ná gody. PaprPan Cc2; KlonKr Bv [ogółem 5 r.].

Nie śpieway áże z god poydzieſz. BierEz I.

Zwroty: »prosić, proszon na gody« (2 : 1): BielKron 71v; Prośmy gośći ná gody LeovPrzepSamb b3v; A Borzuy niechciał być proſzon ná gody KochSz C3v.

»(u)czynić, sprawować (a. sprawić), (wy)stroić, udziałać gody« = urządzić ucztę, ucztować; facere convivium, comessari Vulg [w tym: komu (10), na kogo (5), prze kogo (3)] [szyk zmienny] (16 : 9 : 4 : 2): Potym Xánt gody ſpráwował BierEz E2, O4v; a gody znamienité nań vdzialál. OpecŻyw 62v, 47v; HistJóz A4v, C4v; BielŻyw 64; Jaka radość ludzi takich W towarzystwie sobie rownych. ‒ Miernie sobie gody stroją, A truciny sie nie boją. BierRozm 7; HistAl N; RejWiz 56v; A záś gody ſtroili/ zá dodawánim wſſech potrzeb od Krolá/ áż do cżternaſtego dniá Leop 3.Mach 6/36, Gen 26/30, 3.Reg 3/15, Luc 14/13; vcżynił wielkie gody ná ktorych ſie ſam vpił y vſnął BielKron 6; Iozeph kazał gody ſpráwić prze nie BielKron 17v; Wáſty krolowa vcżyniłá też oſobne gody ná pánie zacne y poſpolite w ſieni krolewſkiey. BielKron 114v, 12 [2 r.], 74, 98, 114v [2 r.], 260, 356v; HistRzym 93v, 132v; RejPos 43; Gdy porąbili vcżynił im wielkie gody z doſtátkiem wſzyſtkiego BielSpr 49v; BudBib Tob 11/17 [21]; Nádleciał ſtopę końſką w ktorey było wody. Pełno tákże tám vſiadł cżyniąc tobie gody. CzahTr K4v.

»na gody wezwać« (1): Tedy ie Alexander kazał wypuſćić y ná gody wezwáć HistAl C5.

Wyrażenia: »walne gody« (3): BierEz K3; A ták ná dzień S. Gotárdá vcżyniwſzy wálne gody/ thák ná vboſtwo iáko ná poſpolity lud y ná pány/ do wtorego dniá. BielKron 356v, 375v marg.

»zawołane gody« (1): Epulum, Záwołáne gody/ ná które káżdy ydzie/ tákie bywáły przed tym ná dźień poſwiącánia/ ná dźień pogrzebu/ ná dzień triumphu. Mącz 107a.

Szereg: »gody i wesela« = epulae atque laetitia (a. convivia), convivia et gaudium Vulg (4): v wſzyſtkich narodow/ miaſt y kráin gdziekolwiek krolewſkie Mándathy przychodzili/ dziwne rozrádowánia gody y weſela/ y ſwiętá obchadzáli Leop Esth 8/17; A ći żydowie ktorzy w miáſtecżkach niemurowánych y po wſiach mieſſkáli/ cżthernaſty dzień kxiężycá Adár god y weſela ſwięty poſtánowili Leop Esth 9/19, Esth 9/18, 22.

Iron (2):

Przysłowie: Chybá oni nędznicy przeklęći co ſie zábáwili ciemnoſciámi márnemi ſwiáthá tego tey iáſnośći nigdy dozrzeć nie będą mogli/ á też podobno poydą z godgody/ gdy ſie im ták podobáło s ciemnośći do drugich wiecżnyeh á ſrogich ciemnośći. RejAp [15].

W przen (5): A dla tego tu thy ſłowá tych ſwiętych obietnic iego wſpominamy/ ábychmy ſie imi cieſzyli/ ćwicżyli á vcżyli/ iáko ſie tu záchowywáć mamy ná tych godzyech omylnych thego niewiernego Fárizeuſzá RejPos 224v; Skępiec ieſt iáko ná ſkále iágody/ Ludziom nic po nich iedno Wronam gody. RejZwierc 217; PaprPan Aa4v; A kiedy mię nalepſzé miáły podkáć gody/ Niewiém co zá zły człowiek oberwał iágody. KochPieś 14.
Zwrot: »prosić a wzywać na gody« (1): iż ten Pan záwżdy ſie ſtára o pocżćiwość y o podpomożenie domu twoiego/ ieſli będzieſz chodził według s. woley iego. A proś á wzyway go záwżdy do ſiebie ná ty wdzięcżne gody iego RejPos 43v.
Przen (106):
a) Radość, dobry byt, szczęście, przyjemność (21): (marg) Był by ſwiat prawe gody bi nie prżigody (‒) Nie byłby ſwiat ani żywot ale iakies gody Gdy by na nas nie miały przyſcz nigdy przygody RejJóz 17; Bocz nie zawżdy mogą być wſzytkim rowne gody Kto dżys w ſzcżęſciu iutro ſie nadzieway przygody RejJóz K4v, G; RejRozm 406; Ano lepiey dlia przjgody Bo tam nieydziem nagody Miecz to y owo naſſobie RejKup t4v, e8; RejWiz 4, 4v; RejZwierz 131; BibRadz Prov 15/15; RejAp 158v; RejZwierc [213], 229v; PaprPan Tv; KochTr 16; W teſkliwych pracách/ chcąc w ſkárbiech mieć gody/ On tráciſz/ co miał wiecżnie ćieſzyć GrabowSet G3v, Qv; KlonFlis C2v; Chwałáſz tobie Goſpodnie iedyny Ze záś weſpoł widźiem obá Syny/ Onego ſławnego Woiewody/ Wſzem poddánym były przy nim gody. RybWit C2.

Iron (1): IVż wyſławiay Pariſá z męſtwá y z vrody/ Ale go ſtaẃ wſzák vyrzyſz co będą zá gody. PaprPan C4.

W charakterystycznych połączeniach: gody ustawiczne, wdzięczne (2), wesołe; iść na gody (2).

b) Eucharystia (7): BiałKat 286; DO Stołu nayroſkoſznieyſzych god twoich/ o łáſkáwy Pánie Iezu Chryſte/ nie śmiem/ y boię ſię przyſtąpić ia grzeſzny LatHar 206, 247.
Fraza: »święte są gody« (2): O iákoż to święte ſą gody/ ná ktorych Chryſtuſá pożywamy LatHar 103 [idem] 381.
Wyrażenia: »anjelskie gody« (2): Możeſz tedy y ty/ nabożny Chrześćijáninie/ ſześć pobudek mieć/ ábo ſześć pożytkow przed ſię wziąć/ ktorych maſz ſzukáć idąc ná te Anyelſkie gody. LatHar 199, 244.

»niebieskie gody« (1): NA te niebieſkie y Anyelſkie práwie gody/ nie przyſtoi żadnemu/ by też nacżęściey tey naydrożſzey świątośći vżywał/ iść/ bez iákiegokolwiek przygotowánia. LatHar 244.

a. Uczta związana z obrzędami weselnymi, wesele; nuptiae Mącz, Vulg, Cn; nuptialis coenα, officium, solennia nuptiarum Cn (164): OpecŻyw 41v; Pan ſiedzi iáko ſtároſtá Temu gody ſwátkom chłoſtá RejRozpr G2; HistAl B2v, B3; Leop Matth 22/11; Goski A4v; BielKron 264v, 266v; Auspex, [...] Wieſzczy. Item qui praeerat nuptiis celebrandis, Zerzec/ Przełożony ku opátrzeniu wſzech rzecy [!] ku godóm/ ż ſtrony obłubieńca/ Bo ż ſtrony obłubieńce. Mącz 21d; Nuptiae, Swádziebne weſele/ Swádźbá/ gody. Mącz 252c; RejAp 181v; HistRzym 26, 134v; RejPos 41v, 238 [2 r.], 241, 340v, 341 [3 r.]; BudBib 1.Mach 9/41; ZA twem długiem kazániem / Xięże káznodźieiá/ Gody chćiał mieć goſpodarz: ále go nádźieiá Omyliłá: bo obiad niechćiał poiąć żony KochFr 120; OstrEpit A3, A3v; Tedy rzekł ſłużebnikom ſwoim: Godyć ſą gotowe: lecz záproſzeni nie byli godnemi. A przeto idźćie ná rozſtánie drog: á ktorychkolwiek naydźiećie/ wzowćie ná weſele. WujNT Matth 22/8; przetoż Pan Ieſus ná gody iść raczył/ áby małżeńſtwo poświęćił y potwierdził WujNT 309, Matth 22 arg, 4, 10, s. 90 marg, Matth 25/10, Luc 12/36; SkarKaz 80a; PaxLiz D, E3v; Z cudzego kráiu zwodźić niewiáſty do domu/ Czemuż táką ſromotę czyniſz rodu ſwemu. Máłożeś tu ſąśiádek miał około śiebie/ Ná gody rády ieżdżą/ byłyćby v ćiebie. Teraz ná tym weſelu było ich to prośić ZbylPrzyg A2v.

W charakterystycznych połączeniach: gody chwalebne, święte (2); na gody iść (2), pość (2), weść (2).

Zwroty: »prosić, (za)proszony na gody« [szyk zmienny] (1 : 6): A niebędzieli rozwodu Doczekaćie po nich płodu Bo ácz ſie więc wſſytcy znoſſą Co ich ná ty gody proſſą Ale nie wſſytkim ſmákuią RejRozpr G2; SeklKat Tv; BielKron 138v; RejPosWstaw 44; Y poſłał ſługi ſwoie wzywáć záproſzonych ná gody [invitatos ad nuptias]: á niechćieli przyść. WujNT Matth 22/3, s. 36 marg, 309.

»(u)czynić, sprawić (a. sprawować, a. wyprawić), stroić, zgotować gody; sprawowanie god; gody zgotowane« = facere convivium PolAnt; facere nuptias Vulg [w tym: komu (10), prze kogo (1)] [szyk zmienny] (7 : 7 : 2 : 1; 1; 1): manżolka Zebedeuſſowa/ a matka ſwiętego Iána chciala gody cżynitz ſynowi ſwému Iánowi OpecŻyw 40v; wſzákże gdy będę mátce moiey gody ſpráwował przyłącżywſzy ią krolowi inſzemu zá żonę/ ciebie żadnym obycáiem nie w zowę/ gdiſz ty godi ſtroiſz ku ktorim mnię żadnym wskazánim nie wzywáſz HistAl B2v; BibRadz Iudic 14/10, I 363d marg; Goski A14; BielKron 201v; HistRzym 14v; Gody wedle potrzeby zgothowáne ſą/ ále ći kthorzy byli proſzeni/ nie byli thego godni. RejPos 238; Cżłowiek ieden zgotował był gody/ á iż nie prze iednego ále prze wſzytki RejPos 288, 237v, 238v; A on Ceſarzá prośił/ áby ią do Cárogrodu ku ſpráwowániu god przywieść roſkazał. SkarŻyw 225; OstrEpit A3; WujNT przedm 39, Matth 22/2, s. 92; Y tákći ſie k ſlubu námowili/ Lecż zaś gody cżymby wypráwili PaxLiz E4v; KlonWor 69.

»wezwać (a. wzywać), wezwan(y) na gody« [szyk zmienny'] (3 : 8): Iáko też to powiedział o onych/ ktorych był wezwał ná gody ſwoie/ á oni ſie vdáli zá woły/ zá wſiámi/ zá żonámi RejPos 36v, 225, 227, 237v, 238; RejPosWstaw 44; WujNT Matth 22/3; Gdy będźieſz wezwan ná gody [cum invitatus fueris ad nuptias]/ nie śiadayże ná pierwſzym mieścu WujNT Luc 14/8 [przekład tego samego tekstu RejPos 225, 227], Ioann 2/2, s. 309 [2 r.].

Wyrażenia: »gody małżeńskie« = nuptiae Vulg [szyk 6 : 1] (7): Leop B4v, YY4v; Ná twą prośbę vcżynił wino z ſzcżerey wody/ Pierwſzym cudem ozdobić chcąc małżeńſkie gody. LatHar 519; WujNT Matth 22/2, s. 92, Mar 2/19, Ioann 2/1.

»przełożony, starosta god« [szyk 1 : 1] (1 : 1): iáko nam o tym przełożonego god onych ſłowá doſtátecżne doſyć ſwiádectwo dawáią. RejPosWstaw 44; Czerpayćieſz teraz/ á donieśćie przełożonemu weſela [architriclino]. [...] (marg) Architriklinowi. L G. to ieſt, ſtárſzemu ábo rządzcy ná weſelu, ábo ná vczćie, ábo god ſtároście. (‒) WujNT Ioann 2/8.

»zawołane gody« (1): Nuptiae indictivae, Záwołáne gody. Mącz 87c.

Zestawienie: »przeprawienie god« = poprawiny (1): Repotia, dicta sunt, quando aput novum sponsum post triduum coena celebratur et potatio iteratur, repetitur, reficitur, przevaba, przepravyenye god; repotia, odprovadzyny BartBydg 131.
Szereg: »wesele małżeńskie albo gody« (1): Pan Chriſtus też Weſele Małżeńſkie álbo Gody oſobą ſwoią ozdobić racżył KuczbKat 250.
W przen (6): ábowiem iuż rychło przydą gody Báránká náſzego. RejAp 155v; WujNT 92 marg; Abym [...] Sámá z ſámym zoſtawſzy w domu bez przeſzkody/ A zatym odpráwiłá pożądliwe gody. GosłCast 51.
Zwrot: »gody sprawić« (1): Tedy Bog Oćiec ſynowi ſwemu gody ſpráwił/ kiedy w żywoćie Pánieńſkim Boſtwo iego z człowieczeńſtwem złączył WujNT 92.
Wyrażenie: »gody małżeńskie« (1): Ktorego weſela y Abráhámowá vcżtá [...] miáłá być nieiákim fizerunkiem ſtáremu zakonowi przyſtoynym á zwycżáynym onych god małżeńſkich/ ktore BOg oćiec ſpráwił ſynowi ſwemu CzechEp 320.
Szereg: »gody i wesele« (1): tákże y wnet vſłyſzyſz o godziech iego [baranka] y o weſelu iego z oblubienicą iego RejAp 156v.
Przen: Szczęście wieczne po śmierci [często w nawiązaniu do godow małżeńskich omawianych w Ewangeliach] (76): RejWiz 105; Ián ſwięty powieda iż mu powiedzyano ieſt/ iż to błogoſłáwieni ktorzy ſą wezwáni ná wieczerzą god Báránkowych. RejAp 158v; Tu iuż rozumiey iż bráku nie máſz żadnego v tego Páná/ wſzytkim narodom otworzyć racżył thę nieogárnioną ſwiátłość ſwoię/ wſzytkich powoływa ná ty wdzięcżne á weſołe gody ſwoie. RejAp 186, 158v, Dd3; Cżwarte też ſie vcżmy/ iáko ſie mamy przypráwowáć ná ty wdzięcżne gody ſwoie/ [...] boć nie w hátłaſy áni w áxámity/ iedno ábychmy wiárą á mocną nádzieią ſwoią/ á powinnoſciámi ſwemi Krześćiáńſkimi/ ochędażáli temu Pánu ſwemu/ myſli/ ſercá RejPos 160v; nie mogł tego záćirpieć/ widząc iż táka ſpráwá á tháka myſl miáłá káżdemu przekażáć ná potym/ y do ſwiátá tego/ y do onych god wiecżnych ſwięthego kroleſtwá iego/ przezeń opowiedzyánych RejPos 224; A ná thy to gody/ a ná ty tho przynośiny/ Bog Ociec/ ſwego miłego ſyná/ wzywa nas á wabi nas/ ten wiecżny krol niebá y zyemie/ dobrowolny káżdemu przyſtęp y przyśćie dawáiąc/ do tego to wezwánia ſwego/ á do tych ták wdzięcżnych á obfitych wſzech rádośći god ſwoich. RejPos 238v, 6v, 158v [2 r.], 159 [3 r.], 159v, 160v [3 r.] (39); áby cie miedzy opłotki á po vlicach nie ſzukano á gwałtem nie przymuſzano do tych god Páńſkich/ ták iáko w Ewányeliey ſłychaſz/ á bądź záwżdy gotow/ á miey zápaloną lámpę w ręku ſwoich RejZwierc 170v; SkarJedn 3; W grubym álbo oſzárpánym odźieniu w dwor Aſſwerá krolá/ y ná gody niebieſkiego onego krolewicá/ wniść ſię nie godźi: ſtárayże ſię o ſzátę godom ſłużącą/ cnot rozmáitych y nabożeńſtwá rozlicżnego. LatHar 394, 225, 396, 604; SiebRozmyśl [M2]; WujNT 92; SkarKazSej 672a.

W charakterystycznych połączeniach: gody baranka (2), barankowe (3), hojne (2), niebieskie (4), niewysłowione, obfite, obiecano, pańskie (3), święte (9), wdzięczne (20), wesołe, wieczne (7), wielkie (2), zezwolone; na gody gotować się (2), iść (3), pojść, przyść (2), wniść (wchodzić) (2); gotować się ku godom.

Zwroty: »wezwać, wezwan, wezwanie na gody; wezwan do god« (1 : 3 : 1; 1): RejAp 158v, Dd2; wzgárdził też imi Pan/ á rozeſłał miedzy ine národy opowiedáć tho wezwánie ſwoie/ á to powołánie ſwoie/ ná ty wdzyęcżne gody ſwoie. RejPos 159; poſlubił mu ieſt koſcioł ſwoy á zebránie wſzytko wiernych ſwoich [...]. A wſzytkich á wſzytkich/ nie brákuiąc żadnemi oſobámi/ kazał wezwáć ná ty gody ſwoie RejPos 237v; WujJudConf 129v; Płákáć tego co vmárł/ ieſt iáko onego/ Ktory wezwan ná gody Krolá Niebieſkiego. KołakCath Cv.

»(z)gotować (a. zgotowić), sprawić, uczynić gody; gody sprawione« [szyk zmienny] (3 : 2 : 2; 1): OpecŻyw 41v; BibRadz I 363d marg; A oſádzic imi [prostaczkami] ty oſiádłośći ſwoie/ á ty wdzyęcżne gody ták ſpráwione ſynowi ſwoiemu. RejPos 239; gdy ſie nędznik vznał w oney nędzy ſwey/ á náwroćił ſie záſię do onego miłego oycá ſwego/ iż ni[e] tylko áby go w łáſkę przyiąć miał/ ále wielkie gody á wielkie weſele vcżynił iemu ráduiąc ſie z onego náwrocenia iego RejPos Ooo2v, 237v, 288, Ooo2v; Ey ktoryżby ięzyk doſtátnie wyſłowił? Iákie gody wiernym Nawyżſzy zgotowił? WisznTr 34.

Wyrażenie: »wywołane, obwołane, powołane gody« [szyk 4 : 1] (3 : 1 : 1): Nie dáymy ſie też vwodzić thym żonam/ áni thym wſiam/ to ieſt/ márney pracey á nábyciu márnemu ſwiátá tego/ dla ktorego ociągamy ſie á niechcemy iść ná thy powołáne gody RejPos 160v; Cżyńmyſz ſobie w ſercach náſzych vniżone mieyſcá/ gotuiąc ſie ku thym godom wywołánym Páná ſwego/ máiąc pewną nádzyeię w tey ſwiętey obietnicy iego: iż gdy przydzyemy s tákiemi myſlámi á s tákiemi ſercy przed ſwięty Máyeſtat iego/ á ná ony obwołáne gody iego RejPos 227v, 237v, 240v.
Szeregi: »gody a (abo, to jest) wesele« (4): Iż ći mądrzy záwżdy ſtali z zápalonemi lámpámi [...]/ cżekáiąc miłoſierdzya iego/ gdy ich będzye miał powołáć [...] ná ty zezwolone gody ſwoie/ to ieſt/ ná ty wiecżne weſela/ rádośći/ á nigdy nieſkońcżone pociechy/ ktore ſą zgotowáne tym wiernym iego. RejPos 341v, 344, Ooo2v [2 r.].

»gody a wieczerza« [szyk 1 : 1] (2): iáko vſtáwicżnie maſz być wdzięcżnym goſciem przed oblicżnoſcią Páná ſwego/ áż do onego cżáſu gdy cie iuż oſtátecżnie záwołáć będzie racżył do onych wiecżnych przybytkow á páłácow ſwoich/ ná wiecżne gody á ná wiecżną wiecżerzą ſwoię RejPos 159, 160v.

b. Potrawa, jedzenie (2): Heſther [...] zábiwſſy Amáná/ ktory ſie wykłáda Niepráwość/ cżąſtki god/ y dzień ſwięty przeſyła do potomkow. Leop B4v.
Szereg: »potrawa i gody« (1): cżthernaſty dźień kxiężycá Adár god y weſela ſwięty poſtánowili: ták áby weń byli weſeli/ ſſląc ſobie ſpołecżnie cżęść potraw y god ſwoich [partes epularum et ciborum]. Leop Esth 9/19.
2. Boże Narodzenie lub okres od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, obchodzony jako święta i jako tradycyjny termin umów i płatności; natales Christi feriae, nato Christo celebus dies Cn (35): Kiedy przydą owy gody Nieiedny tám więc przygody Iedni z wioſek poſtępuią Drudzy plátow przypiſuią RejRozpr H4; LibMal 1546/112; tedy hayno o ſwętym Michale/ będzie wielka noc/ á gody o ſwętim Staniſlawie LudWieś ktv; RejWiz 15v; Ow záſię co ma płáćić radby áby mu ſie Gody vmknęły áż dwie niedzieli po wielkiey nocy RejZwierc 159, 159, 165v; GostGosp 160.
Wyrażenie: »od god do god« (1): ab anno Incarnacionis Domini ad quodlibet annum Incarnacionis Domini alias od god dogod ZapMaz II Ł 1/105v.
Wyrażenia przyimkowe: »około god« (1): To cżynią nawięcey zimie około god FalZioł IV 13c.

»na gody« (3) tedj ma pan allexy na przysle Godi dacz częsscz pieniądzy ZapWar 1548 nr 2668; RejZwierc 165v; że ták ná káżdy rok ná gody w kośćiołách ſwych ſpiewáią Vt vitrnm [!] non laeditur CzechRozm 157v.

»przed gody« (17): ſcheſcz albo ſzyedm nyedziel przed gody theraſz Bliſko przeminąlimy do Goſtynya yeſth przyachal LibMal 1546/110v, 1546/109v, 110, 115 [4 r.], 115v, 1547/127 (14); RejZwierc 114; á cżego nie doſtawa/ źimie przed Gody opátrzyć. GostGosp 88, 90.

»po godziech« (4): Chocia w niektorych ſtronach więczey chwalą ozimie niż wioſenne, ale tho ma być rozumiano gdy ſie po godziech rodzą/ á nie o thych czo ſie rodzą przed ſolſticium FalZioł IV ld; Napyerwey powiedzial yſz do lyenarthowskiey ſkoro po godziech prziſtal. LibMal 1544/80, 1546/115, 1554/192.

3. Święto (2): bo tedy żydowie ſcżyniwſſy námioty/ cżynili ſobie gody. OpecŻyw 66.
Zestawienie: »gody namietowy« (1): gdy bylo bliſko ſwięto dnia żydowſkiégo/ ktoré bylo wezwáno ſcenofeiya to ieſt/ gody námietowy OpecŻyw 66.

Synonimy: 1. bankiet, biesiada, czestowanie, cześć, czta, kołacyja, krotochwila, podejmowanie, schadzka, uczta, wieczerza, zeszcie; a. swadźba, wesele.

Cf GODOWANIE

HG