[zaloguj się]

MIZERNY (354) ai

-z- (316), -ſ- (38).

-e- (351), -ę- (3). [W MurzHist i MurzNT -e- : -ę- (11:3)].

e jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie).

comp i sup (6 + 1) (nå)mizerniéjszy (7); -éjszy (1), -(e)jszy (6).

Fleksja
sg
mNmizerny, mizerni(e)jszy fNmizernå, nåmizerni(e)jszå nNmizern(e)
Gmizernégo Gmizernéj Gmizern(e)go, mizerniéjszégo
Dmizernému Dmizern(e)j Dmizern(e)mu
Amizerny, mizern(e)go Amizerną Amizerné
Imizernym, mizernem Imizerną Imizernym
Lmizernym, mizerném Lmizern(e)j, mizernyj Lmizernym, mizernem
Vmizerny Vmizernå Vmizern(e)
pl
N m pers mizerni
subst mizerné
G mizernych
D mizernym, mizernem
A m pers mizerné
I m mizernymi, mizerni(e)jszymi, mizern(e)mi
f mizern(e)mi
L mizernych
V m pers mizerni
subst mizern(e)

sg m N mizerny, mizerni(e)jszy (34).G mizernégo (61); -égo (4), -(e)go (57).D mizernému (8); -ému (2), -(e)mu (6).A mizerny (14), mizern(e)go (10).I mizernym (8), mizernem (1) MurzHist.L mizernym (6), mizerném (1); -ym : -ém MurzHist (1:1).V mizerny (30).f N mizernå, nåmizerni(e)jszå (19).G mizernéj (10); -éj (1), -(e)j (9).D mizern(e)j (4).A mizerną (9).I mizerną (5).L mizern(e)j (2) BielKron, RejPos, mizernyj (1) MurzHist.V mizernå (9).n N mizern(e) (14).G mizern(e)go, mizerniéjszégo (17).D mizern(e)mu (1).A mizerné (7); -é (1), -(e) (6).I mizernym (2).L mizernym (7), mizernem (1) MurzHist.V mizern(e) (2).pl N m pers mizerni (13). subst mizerné (7); -é (1), -(e) (6).G mizernych (14).D mizernym (2) RejAp, LatHar, mizernem (1) MurzHist.A m pers mizerné (16); -é (4), -(e) (12).I m mizernymi, mizerni(e)jszymi (5) KrowObr, GórnDworz, KuczbKat, GrabowSet, WysKaz, mizern(e)mi (1) RejZwierc. f mizern(e)mi (2).L mizernych (2).V m pers mizerni (7). subst mizern(e) (1).

Składnia comp: mizerniejszy nad kogo (3), nad co (1).

stp brak, Cn s.v. nędzny, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

1. Małej wartości, marny, lichy, nędzny; znikomy, nietrwały; słaby; niegodny, niewłaściwy; miser Mącz, Calag, Cn; misellus, miserabilis, miserandus Cn (144):
a. W odniesieniu do ludzi i wszelkich stworzeń żywych (43): Leop Prov 14/34; OrzRozm C4v; ten ktory mnimał wſzytek ſwiát zwalcżyć mocą ſwoią/ przyſzedł ná niewiáſtę mizerną ktora go zwalcżyłá BielKron 113; żebyſmy dáleko mizernieyſzymi byli/ niż nieme źwirzętá GórnDworz M2; RejPos 192v, 204, 293; NiemObr 180; LatHar 148; SkarKazSej 686a.

W porównaniu (1): A ták ſie tu wſzyſcy iáko mizerne ryby goniemy po tym nędznym morzu burzliwego ſwiátá tego. RejPos 331.

W charakterystycznych połączeniach: mizerny(-a, -e) apostoł, bogacz, niewiasta (niewiastka) (2), ryby, stworzenie (3), włodarz.

Wyrażenie: »mizerny człowiek (a. człek), ludzie« [szyk 9:3] (10:2): aby ludźie miſerni/ nie byli prze wielkość grzéchow zaláni. MurzHist Lv; Rácż mi pomoc z grzechow mych cżłeku mizernemu LubPs ddv; RejAp 179v; RejPos 104v, 114v, 115, 201v, 223, [236]; CzechRozm 199; KarnNap A4; Pátrz Pánie IEzu z wyſokiego niebá/ ná mnie mizernego cżłowieká z nieprzyiaćioły walcżącego LatHar 241.
Szeregi: »nędzny a mizerny« (9): A ták obácż ſie á obácż nędzny á mizerny bogacżu/ á vpadń przed nogi Páná twoiego RejPos 164v, 104v, 114v, 115, 184, 201v (9).

»mizerny i niegodny« (1): O nałáſkáwſzy Iezu/ proſzę ćię [...] ábyś [...] racżył miłośćiwym twym okiem weyźrzeć ná mizernego y niegodnego ſługę twego LatHar 24.

W przen (16): k woli nátkánia mizernego brzuchá ſwego odſtępuiemy á przymy ſie imienia Páńſkiego. RejAp 25v; Rozwiężyſz mu onę mizerną oſlicżkę niewinną duſzę ſwoię/ ktora ieſt ſrogim grzechem á vpadkiem thwoim okrutnie związána. RejPos 87; RejZwierc 66v, 155, 186; KochPs 44; PaxLiz B2v.
Wyrażenia: »mizerne ciało« (5): Boć to ſám czuię żé mię pán [...] zatwárdźá/ i to miſerné ciało wiąże/ abych śię niemogł poſilić MurzHist Hv; RejPos 113v, 261v; RejZwierc 4v; áczkolwiek [...] ſtękáć muśim/ noſząc ták mizerne ćiáło/ y mieſzkáiąc w ták ſkáżonym domu SkarKaz 205b.

»proch mizerny« (1): Y mnie policz w tę liczbę Oycze miłośierny/ A day bym y tu baczył/ iżem proch mizerny/ Y nierowny ták ćięſzkich przygod nawáłności SzarzRyt B2v.

Szeregi: »marny a mizerny« (1): wiedz/ iż chocia thego w tym márnym á mizernym ciele nie docżekaſz/ ále thego iſtotnie bądź pewien iż záſię z nim maſz wſtáć RejPos 261v.

»nędzny a mizerny« (1): gdyż bez twey łáſki [Panie] záwżdy muſzą być záſlepione ty nędzne á mizerne ocży náſze RejPos 209.

»mizerny a nieślachetny« (1): Iuż ziemiá/ morze/ láſy nigdy nie ſą ſpokoyne/ á vſtáwicżnie woiowáne być muſzą/ á ni dla cżegoy iedno dla tego mizernego á nieſláchetnego ciáłá. RejZwierc 104v.

»mizerny a prozny« (1): áby z śiedmią złych duchow gorſzych ieſzcże/ nie przylećiał z nowu Szátan do mizernego á proznego gmáchu ſercá twego. LatHar 111.

b. W odniesieniu do przedmiotów, sytuacji, świata i jego spraw uważanego za marny, przemijający, bez wartości moralnej, także za siedlisko zła moralnego, zepsucia (101): BielŻyw 169; MurzHist Hv; O mizerne pieniądze/ o nieſzcżęſne złoto/ Co po śmierći zoſtánieſz káżdemu zá błoto. RejWiz 162, 65, 83v; O nieſzcżęſna polewko/ o mizerne młoto/ Wolność zá cię przedáią RejZwierz 128; lepiey ieſth nam iść zá nędznym ſwiátem á zá mizernemi vſtáwámi á wymyſły iego/ ná ktore vſtá Páńſkie żáłobliwie wołáią RejAp 27v, 28, 45, 92v; RejPos 163, 169, 183v, 239, 325v; iż nie był táki żadny miedzy nimi náleźion/ ktoryby mizerne Złoto álbo Srebro nád ſwoię przyſięgę/ cżeść/ y ſumnienie więcey przekłádał BielSpr 46v; Mizerny ieſt wiek káżdégo/ Ná tym świećie złoſliwégo KochMRot B3; Nie mnieyſza też zarázá w Rzecżypoſpolitey Rzymſkiey byłá/ prze ſprzecżánie ſie y ámbicyą mizerną onych dwu Pánow Rzymſkich/ to ieſt/ Máriuſzá y Syllę. Phil Q4, M4 marg; OrzJan 97, 124; Mizerneby to záprawdę niebieſkie ſzcżęśćie y weſele było/ w ktorymby ſię o náſzym ſzcżęśćiu álbo nieſzcżęśćiu świętym Bożym nic wiedźieć nie godźiło. LatHar 327; KołakCath C4v; KlonWor **2.

W połączeniach szeregowych (2): y złocżyńcá á rozboynik ſwiátá tego/ chociaż pewnie wie iż ma być wydáne ledá kiedy ná márne męki ciáło iego/ á wżdy ſie máło ná tho á práwie nic nie rozmyſla/ dla onego márnego á mizernego y bárzo krotko trwáiącego pożytku ſwego. RejPos 184v, [292]v.

W przeciwstawieniu: »mizerny ... niezły« (1): Są też tákowi mizernego/ á wſzakoſz nie złego zwycżáiu KwiatKsiąż C3v.

W charakterystycznych połączeniach: mizerne(-y, -a) bogactwo, Egipt, handle, krolestwo, kupiectwo, majętność (2), mądrość, mieszkanie, młoto, myto, pieniądze, podnożek, postępki, pożytek, rozkosz, sprawy, srebro, szczęście (szczęśliwość) (2), śklenica, ustawy, wiek, włodarstwo, wymysły, złoto (2), zwyczaj.

Wyrażenia: »mizerny sposob ludzkiego narodu, ludzki sposob« (1:1): O mizerny náſz ludzki ſpoſobye/ Nic dobrego nie zámykaſz w ſobye. BielKom F7, E4.

»mizerna śmierć« (1): iż lepiey ieſt poććiwie vmrzeć bronięcy gárdłá ſwego/ żon/ dźieći/ y wſzytkiey máiętnośći/ niżliby miał domá cżekáć hániebney á mizerney ſmierći/ z boleśćią wrzodu/ álbo prześ [!] niedbáłość ſwoię BielSpr 76.

»mizerny świat« [szyk 37:11] (48): O boży ij moy ſynácżku [...] nieracż mie zoſtawiatz w té nędzy ſwiata mizernégo/ ale mie wezmi z ſobą ku oyttzu twemu niebieſkiému. OpecŻyw 173; ForCnRWiet ktv; MurzHist A3v, M2v; RejWiz 153, 171v; RejAp 26, 49v [2 r.], 64, 70, 74 (11); RejPos 61v, 174v, 184v, 197v, 205v (13); ábyś ſie rozmyſlał [...] Pomniąc też ná odmienność ſwiátá mizernego/ A iáko ná nim nie máſz nic pewnego. RejZwierc B4, 126v, 167, 177v, 191v [2 r.], 256v; LatHar 234, 595, 637, 649; SiebRozmyśl E2v; KlonFlis A4. Cf »mizerny a nikczemny«, »mizerny a obłędny«, »mizerny a pochylny«, »mizerny a dziwnemi nawałnościami zaburzony«.

»mizerne troski« (1): Cieſząc ſwe mizerne troſki/ To piſał Adam Cżáhrowſki. CzahTr [D2]v.

»mizerny żywot« (5): To mowię przed ſobą maiąc/ i więcyi ſobie miſérny żywot i żonę zdźiećmi/ niſz pana Chriſtuſá s ſwoiem zbawięnięm wáżąc MurzHist C3; RejPos 138v, 183v, 186, [292]v.

Szeregi: »haniebny a mizerny« (1): BielSpr 76 cf »mizerna śmierć«.

»mizerny a krotki (a. krociuchny)« [szyk 2:1] (3): RejAp 23; Roſpomni też ſobie ná onego Lázárzá á ná onego bogacżá/ iż ieden ná málucżki cżás vżył oney mizerney á krociuchney roſkoſzy ſwoiey: á drugi też ná málucżki cżás oney nędze ſwoiey. RejPos 264, 138v.

»mizerny a łakomy« (1): Tákże ſie káżdemu w niwecż á práwie w robaki obráca káżde mizerne á łákome nábycie iego/ kthore nie bywa ſpráwowáne z boiáźnią Páńſką á wedle woley ſwiętey iego. RejPos 81v.

»marny a mizerny« [szyk 5:1] (6): RejPos 197v, 275v, 327v [2 r.], 342; iżby [uciśnieni] rádſzey pomárli [...] niżliby mieli długo być w tákim vćiſnieniu/ [...] tego márnego á mizernego ſwiátá. RejZwierc 191v.

»nędzny a mizerny« (6): A czoż mu [Judaszowi] pomogłá oná nędzna á mizerna mądrość iego/ gdyż wiáry nie było á ſercá pokornego w proſtocie ſwey RejPos [290], 212v, 223, 259v, 338; DZiękuię tobie o prawdźiwy ſynu Bogá żywégo [...] żeś raczył przyść w człowieczéy náturze ná ten nędzny á mizerny świát SiebRozmyśl E2v.

»mizerny a nikczemny« (2): RejAp 123; iż ſie ták poſtáwić muśimy cżáſu ſądu ſwego przed Máyeſtatem Páná ſwego/ iáko zeydzyemy s tego ſwiátá mizernego á nikcżemnego. RejPos [278]v.

»mizerny a obłędny« (1): ieſliże w ſtałośći wiáry ſwoiey/ á w powinnoſciach Krześćiáńſkich ſwoich zeydzyemy s tego mizernego á obłędnego ſwiáthá RejPos 128v.

»mizerny a obłudny« (4): RejAp 76v; nic ſie ty nie vnoś zá ſwiátem tym nędznym/ áni zá tymi mizernemi á obłudnemi ſpráwámi á wymyſły iego. RejPos 277v, 316; nie możeſz inácżey tego mizernego á obłudnego mieſzkánia náſzego názwáć/ iedno iáko piſmo ſwiát wſzytek zowie/ złodzieyſką klatką á łotrowſką iáſkinią. RejZwierc 191v.

»mizerny a omylny« [szyk 3:2] (5): RejPos 115, 183v, 193v, 283v; wolimy ſzukáć rády v omylnego á mizernego ſwiátá tego RejZwierc 256v.

»mizerny a pochylny« (1): záiſte ná tem mizernym/ á pochylnym ſwyecye doſić bárzo potráfi oycow nyepewnych/ ſynow bez oycá. GliczKsiąż B5.

»mizerny a sprosny« (1): Przecż nie pomniſz ná Páná ſwego/ iż on vſtáwicżnie płácże nád tym márnim á nędznym vpadkiem/ á nád tym mizernim á ſproſnym zginieniem twoim. RejPos 196.

»mizerny a dziwnemi nawałnościami zaburzony« (1): Morze to iuż wiemy co ieſt w ſwiętym piſmie/ bo nic inſzego iedno ten mizerny á dziwnemi nawáłnoſciámi záburzony ſwiát. RejAp 74.

W przen (5): A nie przeciẃ ſie ſwiátu tey mizerney gnidzye RejWiz 176; A toć ſą ty mizerne ſkáły á ty ſłábe opoki obłudnego ſwiátá tego/ ktore nam ledá w cżym inſzym vkázuią/ álbo obiecuią zbáwienie náſze RejAp 64v; RejPos 51v, 137v.
Szereg: »nędzny a mizerny« (1): tułamy ſie po drogach á po gośćińcoch thego nędznego á mizernego Ieruzalem thego ſwiátá RejPos 112.
[Część przykładów można zakwalifikować do znacz. 3.].
2. Budzący litość, godny współczucia, politowania, nieszczęśliwy, żałosny, pełen żalu; smutny; miser Mącz, Calag, Cn; aerumnosus, afflictus, iacens, miserabilis Mącz, Cn; atratus, funestus Mącz; calamitosus, miserandus, prostratus Cn (110): Funestus, Záłobny/ Smiertelny/ Smętny/ Miſerny. Mącz 140d, 4d, 224c.
a. W odniesieniu do ludzi (49): MurzHist D3, G4v, R2; Coż my też mamy cżynić mizerni pielgrzymowie ſwiáthá tego? RejAp 95v; O bogowie/ co ieſthem zgrzeſzyłá żeśćie ná mię ná mizerną krolewnę tę nedze [!] dopuśćili/ áno we mnie pychá y iedná/ áni ządość [!] zła/ áni złość/ áni ktorey krwie przelanie niebyło HistRzym 20, 20; RejPos 258; Ieſli (práwi) [św. Chryzostom] w tym żywoćie thylko w Pánu Chriſtuśie nádźieię mamy/ thedy ieſteſmy mizernieyſzymi nád wſzyſtki ludźie. KuczbKat 90; RejZwierc 191v; ArtKanc M16; LatHar 241; WysKaz 7.

W połączeniach szeregowych (2): iż nikt bledſzy/ nikth mizernieiſzy/ nikt ſmętnieiſzy/ nikt cżęſciey nie wzdycha [...] iáko ten kto ták miłuie. GórnDworz Ll; á niewieſz iżeś ty nędzny/ y mizerny/ y vbogi/ y ślepy/ y nági [tu es miser et miserabilis et pauper et caecus et nudus]. WujNT Apoc 3/17.

W charakterystycznych połączeniach: mizerna(-e, -i) krolewna (2), niewiasta (niewiastka) (2), pielgrzymowie (2), potomkowie, rzecz pospolita, synowie, ziemia.

Wyrażenia: »mizerny(-i) człowiek (a. człek), ludzie, narod ludzki« [szyk 10:4] (11:2:1): A wtem miſerny człowiek głoſem wielkiem zawołał/ okrutna rzecz ieſt/ wpaść wręce Boga żywégo MurzHist F4v, C2v, E3v, H, N3; Afflictus et iacens homo, Mizerny człowiek. Mącz 130b, 256a; Iż nielza miły Pánie inácżey/ iedno áliż we krwi teſtámentu twego muśiſz wypuśćić s tego nędznego więzyenia ten mizerny narod ludzki RejPos 101v; Czemużeś ty wźiął żywot królowi tákiemu? Smierć ieſt miáſto żywotá człeku mizernému. GórnTroas 27, 62; OrzJan 31; LatHar 559, 670; CzahTr L4v.

»mizerny nędznik« [szyk 2:1] (3): O nędzna márna zyemio cżemuż nas ták łudziſz/ Ty mizerne nędzniki przecż ták márnie trudziſz. RejWiz 87; RejAp 5; RejPos 335.

»nic mizerniejszego« (2): MurzHist L; niemáſz nic mizernieyſzégo nád té ludźi/ którzy co oſobliwégo/ o rzeczách wielkich piſzą OrzQuin E3.

Szeregi: »mizerny a biedny« (1): zábiłá [Jahel] Siſarę [...] Walał ſie przed iey nogámi/ y leżał bez duſſe y mizerny á bydny [!] [iacebat exanimis et miserabilis; leżał bez duſze y nędzny WujBib]. Leop Iudic 5/27.

»nędzny a mizerny« [szyk 3:1] (4): MurzHist C2v; przeto iż nye płodna byłá krzywd á przeſládowánia doſić vćirpyáłá/ owa mizerną á nędzną nyewyáſtą záwſſe byłá/ bo nyemiáłá ſie cżym cyeſſyć GliczKsiąż C2v; RejPos 198, 332v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»nieszczęsny i mizerny« (1): ACh nieſzcżęſny ia y mizerny cżłowiek iákożbym miał miłowáć Páná Bogá mego/ ktory gdym nie był/ ſtworzył mię/ gdym był zginął/ odkupił mię. LatHar 559.

»mizerny a utrapiony« (1): Mizerna á vtrapioná byłá ná ten cżás rzecż poſpolita w Niemcech/ przez nádętość á vpor kſiążąthek Niemieckich [...] niezlicżone ſzkody y morderſtwá vbogim ludziem poſpolitym/ y ſwoim przyiaćielom pocżynili BielKron 236v.

W przen (5): Záwżdyć tá mizerna niewiáſtá á ten vćiſniony Koſcioł Páńſki para á tuła ſie po tey obłędliwey puſzcży ſwiátá tego RejAp 100v; A iż vſtáwicżnie płácże nád thobą oná mizerna wdowicżká duſzycżká twoiá RejPos 224, 125, 223v [2 r.].
α. W funkcji rzeczownika: Człowiek strapiony, nieszczęśliwy (6): Leć nám miſernem od pana odrzuczonem/ ku weſelu to niemoże być MurzHist Gv, N2; MurzNT 13v; Weſel ſie [Matko Boża] wſpomożyćielko/ mizernych poćieſzyćielko. KrowObr 177; PaxLiz C3.
Szereg:»mizerni i ludzie nieszczęśni« (1): Wźiąwſzy Kołożwar/ gdy iuż wſzyſtkié mizerné/ y ludźie nieſczęſné/ pod tą kondicią wolnośći wyſzćiá/ z miáſtá wyrzućił OrzJan 103.
b. W odniesieniu do sytuacji (58): Wtem miaſteczku/ przerzeczony Franciſzek Spiéra/ przed ſwą miſerną przygodą/ był człowiekiem zácnem i wźiętem MurzHist B4, E2, E2v; LubPs T6v marg; płákáli mizernego onych nędznikow [Żydów] do Krolá odkázowánia y wodzenia [plorarent eorum infelicem expulsionem]. Leop 3.Mach 4/18; Mącz 306a; RejAp 97v, 150; RejPos 7v; Po nim ná teyże nieſzcżęśliwey Stolicy śiedział/ Maxim Cynikus Apollinaryſta [...] Lecż záś nie długo cżekáiąc/ wſtąpił ná tęż mizerną Stolicę [na biskupstwo carogrodzkie] Eutychius SkarJedn 392.

W połączeniach szeregowych (3): Mącz 199b; RejPos 223; Bo iuż zła ſławá/ iuż prętkie vboſtwo/ iuż wzgárdzenie v ludzi/ iuż nędzny/ mizerny/ á troſkliwy vſtáwicżnie żywoth/ iuż niebeſpiecżeńſthwo zdrowia/ iuż ſie s káżdego kątá ſtrzedz muśiſz. RejZwierc 35.

W charakterystycznych połączeniach: mizerna(-y, -e) nędza, niewola, obrona, pielgrzymstwo (3), przygoda (2), stan (2), starość, stolica, wodzenie, wojna.

Zwrot: »w mizernym stanie być« (1): gdy iuſz wtem miſęrnym ſtanie [rozpaczy] około ſześci księżycow był MurzHist E.
Wyrażenia: »mizerne czasy (a. czas), lata« [szyk 3:1] (3:1): nawiedźił oto i za tychto naſzych miſernych czaſow/ człowieka iednego MurzHist B2v; LubPs A3; A iuż ſie nie odmienią ty mizerne látá. RejWiz 70v; KochPs 109.

»mizerna niemoc« (1): á [chora niewiasta] byłá vzdrowioná od mizerney niemocy ſwey. RejPos 213v.

»mizerny przykład« (3): áby nieboraczék inſzem na miſerny przykład i ſtrach wielki wyſadzon być miáł. MurzHist B3v, V3; SarnStat 1067.

»mizerna rzecz« = nieszczęście (1): Ey/ nieſtetyż/ iáko to mizerna rzecż: ſtráćić to/ cżego niemożeſz powetowáć/ y coś mogł był wiekuiśćie chowáć? LatHar 149.

»mizerne sierostwo« (1): wmiſęrnem ié [dzieci] ſieroſtwie s ſlachetną a cnotliwą żoną twoią zoſtawiſz MurzHist M4v.

»mizerna(-e) śmierć, zeście, dokonanie, zginienie« [szyk 5:1] (2:2:1:1]: iákie bywáło mizerne á nieſzcżęſliwe ześćie tych ktorzy przećiw przełożonym ſwoim/ ręce zbroyne podnośili BielKron 203, 68v, 342v; Exitialis exitus, Mizerne dokonánie. Mącz 105a; RejPos 195v; BudBib 2.Mach 9/28.

»mizerny ucisk, udręczenie« (1:1): iáko ſie ſpráwowáć mamy w tych to mizernych vćiſkoch náſzych RejPos 202, 163v.

»mizerny upadek« (2): A Pan ſie obiecał ſtać nieomylnie przy krzywdzie iego [człowieka]/ á mśćić ſie onego mizernego vpadku iego. RejZwierc 189v, 189v.

»mizerny żywot« [szyk 21:1] (22): MurzHist Nv, N3; WYrozumiał iż mizerny żywot iego być miał/ I weſela wnim żadnego nigdy by nie vznał MrowPieś A3 [idem ArtKanc]; RejWiz 83 marg, 84, 122v, 163v, Cc8; GórnDworz H3; RejPos 168v, 183, 223, 233v, 237v, 248v; RejZwierc 35; ArtKanc N10v; KochWr 29; ktoraś [św. Doroto] rozmáite boleśći y lekkośći dla Páná Iezuſá wytrwáłá/ á po pracách mizern[e]go żywotá tego/ do páłacow ſię niebieſkich doſtáłá. LatHar 459, [+12], 34. Cf »mizerny i utrapiony«.

Szeregi: »nędzny a mizerny« [szyk 2:1] (3): GórnDworz H3; ten nędzny cżłowiek w oney thák ſrogiey niemocy/ iuż od wiela cżáſow będąc/ iáko mizernego á nędznego żywotá vżyć muſiał/ á wżdy mu to nic nie pomogło. RejPos 233v, 163v.

»mizerny, (a, i) nieszczęsny (a. nieszczęśliwy)« (4): LubPs A3; BielKron 203; Mącz 140d; ábyśćie tym przymiérzem tureckim y przyiáźnią iego krześćiánſtwo wſzyſtko/ śiebie nákoniec ſámych/ do mizernéy y nieſczęſnéy niewoli nie wdawáli. OrzJan 65.

»mizerny i opłakania godny« (1): maćie wiedźieć/ że ſtan nieſzcżęſny cżłowieká grzeſznego ieſt ták bárzo mizerny/ y wſzelkiego opłákánia godny/ że go żaden ięzyk áni Angelſki wyſłowić nie może WysKaz 22.

»mizerny i opłakany« [szyk 1:1] (2): iákóż po wielu mieyſcách opłákáné y mizerné [lugenda atque calamitosa JanStat 842] ludźiom pokázuią ſie przykłády SarnStat 1067; PowodPr 59.

»mizerny i utrapiony« (1): áby Pan Bog przepuśćił ná nie śmierć á wybáwyć ie racżył/ ſták mizernego y vtrapionego żywotá. BiałKaz Cv.

3. Niegodziwy, podły; grzeszny; okrutny; miser Mącz, Cn; miserabilis, miserandus Cn (88):
a. W odniesieniu do ludzi (64): PRzeklęty Heród/ ij mizerná ona tzudzolożnitza/ zmowili ſie aby Iána zabili OpecŻyw 47v, 43v, 69v; WróbŻołt 136/8; KrowObr 138; Miłoſierdzye [Bóg] otworzył/ otworzył kroleſtwo/ A pátrz iáko o to dba mizerne łotroſtwo. RejWiz 175v; BielKron 466v; O mizerny Kácerzu iákoż to złą odpłátą ták wielką miłość Bożą nágradzaſz thą niewdzięcżnoſcią SarnUzn F5; RejAp 155v; RejPos 158v, 197v, [203], [249], [323]v, 342; RejZwierc 46v; CzechRozm 113; LatHar 280; PaxLiz E2; KlonWor 11.

W połączeniach szeregowych (5): nędzny/ zápamiętháły/ y mizerny Mnich/ znowu ſlub y przyſięgę tzyni/ obiecuiąc być poſluſzen KrowObr 138, 141; Dyabeł ludźi niewiernych/ mizernych itéż nędznych/ od tegóż Syná Bożégo/ Kśiążęćiem wezwány ieſt. OrzQuin P3; RejPos 106v, 184v.

W charakterystycznych połączeniach: mizerny(-a, -e, -i) Babilon, cudzołożnica, Herod, kacerz, łotrostwo, mnich, natura, niewiasta, sektarz, sługa, tłuszcze, wodzowie, Żydowie (4).

Wyrażenia: »mizerny(-e, -i) człowiek (a. ludzie), lud, ludzkie pokolenie, rodzaj ludzki« [szyk 18:4] (19:1:1:1): KIedy przez piętz tyſięci lát/ ij dlużey mizerny rodzay ludſky ſkázán byl na potępienije OpecŻyw 1, 138v; LubPs T6v; O Pánie Wſzechmogący weyrzy kiedy ná then lud twoy mizerny/ ktory ſie dał vwieść Antykryſthowi [...] áby Páná Iezu Kryſtá Syná twego miłego bluznił háńbił/ y ſromoćił. KrowObr 149, 30v, 141, 189, 203, 240v; Mącz 428c; OrzQuin P3; RejPos 104v, [105], [105]v, 106v, 184v, 260; CzechRozm 158; Ták mizerne ludzkie pokolenie/ przez Zakonu Páńſkiego zgwałcenie/ śmierć záſłużyło/ á Cżártowi w moc podáne było. ArtKanc F10. Cf »mizerny a zapamiętały«.

»mizerny grzesznik« (1): O zbáwićielu świátá [...] weyźrzy ná mię mizernego grzeſzniká/ ktory imieniá twoiego wzywam LatHar 155.

»mizerny nędznik« (2): RejWiz 172; Zátrwożył ſie rzkomo mizerny nędznik on/ bo go [Heroda] ſzkodá y krolem zwáć/ gdy ſie thák nikcżemney rzecży zgwałćić á zwoiowáć dał RejPos 322v.

Szeregi: »mizerny a (i) grzeszny« [szyk 1:1] (2): MurzNT 78v; zmiłuy ſię [Boże] nádemną cżłowiekiem ze wſząd mizernym y grzeſznym LatHar 207. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»mizerny a hardy« (1): Tákże też onego mizernego á hárdego Oloferneſá/ ktorego nędzna niewiáſtá Iudith zábiłá. RejPos 200.

»nędzny a mizerny« [szyk 4:1] (5): KrowObr 189; Est malevolorum, ut male volentes sint atque invideant bonis, To yeſt nędznych á mizernych ludźi przirodzenie iż zawiśni ſą y máyą w wielkiey w nienawiśći dobre. Mącz 428c; Y iáko oná nędzna Ewá byłá przycżyną ſmierći á męki Páná náſzego/ tákże też nędzna á mizerna niewiaſtá [...] byłá przycżyną ſmierći tego cżłowieká ſwiętego. RejPos 321, 104v, [105]v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.].

»mizerny i potępiony« (1): bogowie ći o ktore ſię záſtáwiaſz dyabli ſą/ ſami mizerni y potępieni SkarŻyw 408.

»mizerny a upadły« (2): A oná [Ewa] pothym ſkoſztowawſzy [jabłko] podáłá onemu mizernemu á vpádłemu Adámowi. RejPos 101, [105].

»mizerny a (i) zapamiętały (dusze swojej)« (3): MurzHist B; A widziſz iuſz ſwoy fáłſzywy y przewrotny wykład piſmá ſwiętego? O mizerni y zápámiętáli ludzie duſz ſwoich? KrowObr 179v, 73v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

W przen (7): RejAp 2; O nędzna mucho/ o mizerny robaku/ iákież tho ieſt ſerce twoie/ iż cie áni ſtrách/ áni tákie dobrodzyeyſtwo/ nie może ruſzyć Páná twego. RejPos 346, 196.

W połączeniu szeregowym (1): O nędzna á ſzalona dzyewico/ o nędzna á błędną [!]/ á mam ták rzec/ mizerna párſzywa owco RejPos 342.

Szeregi: »marny a mizerny« (1): Ták iż wielka rádość á wielka ſie pociechá sſtawa wſzem onym ták poważnym ſthanom/ z iednego ták márnego á mizernego robacżká/ ktorj [!] powſtawſzy zá pomocą Páńſką vzna ſie á rozżáłuie ſie vpadku ſwego RejPos 166.

»nędzny a mizerny« (1): A iáką rádość wſzyſcy máią gdy ſie vzna á náwroći ſie do ſtádá ſwoiego á do ſpołecżnośći ich tá nędzna á mizerna owiecżká twoiá. RejPos 166.

»mizerny a obłędny« (1): A wołaſz zá thą mizerną á obłędną owcą ſwoią/ áby poznáłá głos twoy [Boże] RejAp 27v.

α. W funkcji rzeczownika: grzesznik (5): OpecŻyw 72v; Smiłuy ſie nád mizernymi. Przydz Márya Dawco odpuſztzenia grzechow. KrowObr 176v, 177, 189; Mącz 254a.
b. W odniesieniu do przedmiotów i sytuacji: zły, przynoszący nieszczęście (24): że ſie záwżdy muśi thárgáć á pádáć to mizerne kroleſtwo iego [okrutnego smoka]. RejAp 104v; Dla cżegoż ſie to sſtáło [...] ták mizerne ſpuſtoſzenie tego miáſtá nędznego? (marg) Przycżyná zginienia Bábilonu. (–) RejAp 148, 74v, 129v, 189v; RejPos 213, 227, [310]v, 317, 342v; ActReg 130.

W charakterystycznych połączeniach: mizerne(-a, -y) budowanie, dług, doł, krolestwo, morze, niedbałość, omyłka, pochodnie, rozkosz, rządy, swowoleństwo, trąd.

Wyrażenia: »mizerne człowieczeństwo« (1): iż záwżdy to mizerne cżłowiecżeńſtwo náſze ciągnie ſie/ z náſtroienia cżártá chytrego/ do powyzſzennośći á do rozlicżnych ſtanow ſwiátá tego. RejPos 319v.

»mizerne rzeczy« = tu: kara, plaga (1): Raczy tedy pán wſzechmogący niesłychanęmi ſpoſoby: potych miſernych rzeczach ktoré przed tem nad złęmi ludźmi dźiałáł/ z nowu nám [...] ſwoi ſrogi ſąd okazowáć MurzHist Bv.

»mizerna śmierć« (3): Kiedy cie mizerna śmierć ták chluſnęłá koſą/ Leżyſz w nędzney koſzuli/ á to inſzy nioſą. RejWiz 83v, 83v marg, Cc7.

»mizerny upadek« (4): á toć idzye nie tylko o docżeśną pomſtę nád tobą/ ále o wiecżny á o mizerny vpadek twoy á zginienie twoie. RejPos 106v; á [Krystus] naprawcá y opátrzyćiel tego mizernego vpadku náſzego. RejPos 326v, 195v, 196.

Szeregi: »nędzny a mizerny« (3): A on lew rycżący do ktorego przyſtał [człowiek] prze nędzną á mizerną omyłkę ſwoię RejPos 330v, 195v, 196.

»mizerny i okrutny« (1): A ta rzecz námiſernieiſzá i naokrutnieiſzá w niem była/ żeby śię był co narychléi wpiekle rad widźiáł MurzHist D4.

»omylny a mizerny« (1): nie długo może trwáć to omylne á mizerne budowánie iego [węża, tj. szatana]. RejAp 104v.

»mizerny a zależały« (1): A Pan chcze y obiecuie pátrzyć krwie ich niewinney s tych mizernych á záleżáłych ręku twoich. RejZwierc 186v.

4. Ubogi, biedny; misellus, miser, miserabilis, miserandus Cn (9): RejWiz 87v; bráćiá mizerni dlá potrzeby ſwey wielkiey/ wozy one ktore do dworu Biſkupiego ſzły/ do klaſztoru obroćili SkarŻyw 529.
Wyrażenie: »ludzie mizerni« [szyk 2:1] (3): MurzNT 111; Skąd pothym wielkie ſzkody/ y vpadki przychodzą ná mizerne ludzie/ y wielekroć ſrogie mordy GórnDworz Gg6v; iżby bez łupu á bez płácżu á krzyku ludzi mizernych [...] mogłyby być y woyſká/ mogłyby ſie budowáć y zamki. RejZwierc 186.
Szeregi: »skąpy a mizerny« (1): ſtąd ludzie ſkąpego/ á mizernego [dworzanina] thákiego być rozumieią. GórnDworz M4.

»mizerny a upadły« (1): ktemu muśi [dworzanin] nie być złoſliwym/ iádowitym/ draźniącz ludzie bez przycżyny/ á z iáſney nienawiśći: zwłaſzcża ieſli możne/ to ieſt wielka niebácżność: ieſli mizerne á vpádłe/ to ieſt okrućieńſtwo GórnDworz S3.

W przen (1): Iáko ſthoią oni mizerni Lázárzowie v drzwi bogacżow onych/ ktorzy wyſſáli mleko ich/ á odárli wełnę ich/ á ieſzcże ie cżáſem kijem biją odgániáiąc/ á powiádáiąc nie máſz teraz cżáſu. RejZwierc 189.
a. W funkcji rzeczownika (1): Ktorzyć vfáią: y nie iuż zginęli/ Acż mizernymi v pyſznych ſłużyli. GrabowSet D2v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (3): Mącz [18]d, 224b; Elender. Nędzny et mizerny. Miser. Calag 156b.

Synonimy: 1. lichy, marny, nędzny, niegodny, nieślachetny, nikczemny; 2. biedny, nędzny, nieszczęsny, nieszczęśliwy, smutny, utrapiony, żałosny; 3. grzeszny, marny, nędzny, okrutny; 4. biedny, marny, nędzny, ubogi.

TZ